schriftelijke vragen; begraafplaats Zuiderveld

HOP heeft met Hoorns Belang, Groen Links en Hoorn Lokaal vragen gesteld over de nieuwe begraafplaats Zuiderveld. De kosten rijzen de pan de uit, het besluit voor de aanleg is al genomen, maar is dit op goede gronden gebeurd? Wij danken de andere partijen voor de goede samenwerking op dit dossier dat we kritisch blijven volgen.
Aan het college van burgemeester en wethouders
Nieuwe Steen 1
HoornArtikel 36 vragenGeacht college,
Op 11 november kregen de fracties van Hoorns Belang en Hoorn Lokaal antwoord op een aantal technische vragen die zij hadden gesteld met betrekking tot het begraafplaatsenbeleid in onze gemeente.
De antwoorden van het college bevatten veel informatie, maar niet alle informatie die gevraagd is. Ook is het nog niet mogelijk met deze antwoorden te komen tot een inschatting van de noodzaak van Zuiderveld, of tot een inschatting van het financiële risico dat de gemeente loopt.
Wij hebben nog een aantal vragen welke mede namens de fractie van Groen Links gesteld worden.
1. Algemene graven:
Over algemene graven schrijft u dat daarin in 2012 en 2013 respectievelijk 23 en 18 maal iemand is begraven. In een algemeen graf liggen 3 grafruimtes. Wat uit uw antwoord niet blijkt is:
o Wat is het aantal nieuw uitgegeven algemene graven in 2012 en 2013 (de eerste vraag in onze brief)?
o Hoeveel ruimte is nog beschikbaar in reeds in gebruik genomen algemene graven, gezien de aanwezigheid van 3 grafruimtes per graf?
o Wat is het beschikbaar aantal nog niet in gebruik zijnde algemene graven? (In uw antwoord vermeldt u alleen het aantal vrije particuliere graven.)
2. Het valt op dat vooral in 2012, maar ook in 2013 erg weinig graven geruimd zijn.
o Worden bij alle graven die voor ruiming in aanmerking komen de rechthebbenden direct geïnformeerd? Wordt, wanneer dit juridisch mogelijk is altijd, altijd direct tot ruiming overgegaan?
o Zijn er graven die in principe wel voor ruiming in aanmerking komen, nog niet geruimd? Zo ja, hoeveel particuliere en algemene graven betreft dit?3. U schrijft dat een algemeen graf niet hergebruikt kan worden indien één van de rechthebbenden van een algemeen graf wil verlengen. Wij missen echter in uw antwoord wat hier cijfermatig de impact van is.
o Welk percentage van de algemene graven, waarvan de termijn verliep in de afgelopen jaren, kwam beschikbaar voor hergebruik?

4. In uw antwoord gaat u ook in op de door u berekende prognose. U bent daarbij uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, rekening houdend met de vergrijzing en een groeiende moslimgemeenschap.
U stelt in uw brief dat het percentage overledenen dat gecremeerd wordt pieken en dalen kent en dat uit het verleden blijkt dat trends hierin ook weer om kunnen buigen. Uitgaande van de landelijke cijfers, moeten wij concluderen dat uw stelling niet juist is! Sinds 1914, het eerste jaar waarin iemand in Nederland gecremeerd is, is het percentage crematies ieder jaar gestegen! Zie de link onder aan deze pagina .
o Vindt u het, gezien deze 100-jarige, vaste en consequente trend van een stijgend percentage crematies, niet reëler uit te gaan van die stijgende trend, in plaats van uit te gaan van een gemiddelde van 20 jaar?
o Hoe moeten wij uw opmerking van u over veranderende trends begrijpen, gezien de werkelijke cijfers die een zeer eenduidige, stijgende trend laten zien?
o U schrijft bij uw prognose rekening gehouden te hebben met de groeiende moslimgemeenschap. Maar we missen een opmerking over de afnemende christelijke gemeenschap.
Hoe verklaart u dat ondanks de sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, groeiende moslimgemeenschap, toch in al die jaren het percentage crematies ieder jaar is gestegen?
o Kunt u ons een tussenstand geven van het aantal begravingen dat in 2014 heeft plaatsgevonden in zowel particuliere als algemene graven?

5. Tot slot missen wij in uw prognoses het effect van de sterk gestegen tarieven voor begraven op de keuzes die mensen maken. In 2007 heeft Dela hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan (zie bijlage). Eén van de conclusies in dat rapport is:
‘15% kiest voor crematie omwille van de kosten, 10% overweegt het als de grafkosten verder stijgen’
Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de kosten sinds 2007 zo exorbitant gestegen zijn, dat het niet ondenkbaar is dat deze percentages nu nog hoger zijn.
o Kent u dat rapport?
o Waarom hebt u bij uw prognose geen rekening gehouden met de effecten van de forse tariefstijging, zoals die blijken uit bijvoorbeeld dit rapport?
o U stelt dat het noodzaak is dat Zuiderveld wordt aangelegd. Volgens onze informatie zouden er op de Begraafplaats aan het Keern zeker nog zo’n 400 graven beschikbaar gemaakt kunnen worden, en op de Berkhouterweg 800,bent u daarvan op de hoogte? Klopt deze informatie? Is deze mogelijkheid destijds onderzocht?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hoorns Belang – Symen van der Meer
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
HOP – Robert Vinkenborg
GroenLinks – Jos Kamminga

 

Tussenbericht gemeente

 

Antwoorden College