“Investeer in jongeren om Hoorn toekomstbestendig te maken”

Bijdrage van fractievoorzitter Robert Vinkenborg aan de beschouwingen over de Kadernota op dinsdag 25 juni 2019 in de gemeenteraad van Hoorn. De Hoornse Onafhankelijk Partij zet vooral in op bouwen voor de jeugd nu het Rijk daarvoor allemaal handreikingen doet. En verder moet de gemeente financieel oppassen dat we niet in de problemen komen. HOP stemde TEGEN de Kadernota omdat wij de gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen te onduidelijk vinden, het sociaal domein ongemoeid willen laten en eerst willen zien in welke grote projecten het college wil schrappen. Wordt vervolgd bij de begrotingsbehandeling in het najaar.

Onze bijdrage:

“Zoals de kadernota er nu bij ligt, hebben wij straks in het najaar geen sluitende begroting voor 2020 en de jaren daarna. En daarmee hebben wij als gemeente gewoon een heel groot probleem op te lossen. Dat moeten wij samen doen.

Onze toezichthouder – de provincie – accepteert geen begroting die niet structureel en reëel in evenwicht is. Zoals dat heet. Wij moeten we met elkaar zien te voorkomen dat we onder streng financieel toezicht van de provincie te komen staan.

En er zijn een paar lessen te leren.

Ten eerste wordt er veel te makkelijk geld uitgegeven. Elk beetje vrije ruimte weten we op te maken. Of we nemen besluiten ten laste van het begrotingsresultaat. Maar dan moeten we wel een positief resultaat hebben.

Dit college heeft met steun van de coalitie teveel met de creditcard gewapperd, en nu blijkt er opeens geen credit meer blijkt te zijn – want er is geen positief begrotingsresultaat.

En dus staan we bij ongewijzigd beleid de komende vijf jaar in het rood.

Daarom ook is de Hoornse Onafhankelijke Partij altijd zeer terughoudend geweest met het aangaan van nieuwe structurele lasten, zoals bijvoorbeeld dit voor Halve Maen.

Wij vragen ons echt hardop of alle grote projecten op onze wensenlijst nog te betalen zullen zijn.

Wij zien in de begroting geen enkele ruimte meer om bijvoorbeeld te gaan investeren in de uitbreiding van het Westfries Museum en al helemaal niet als we tegelijkertijd moeten bezuinigen op dat uurtje huishoudelijk hulp of de jeugdzorg.

En het lijkt ons verstandig om de verwachtingen bij het museum alvast wat te gaan temperen, maar dat geldt ook de bibliotheek, de muziekschool en nog wat andere zaken.

1) Ik vraag het college maar ronduit: in welke ruimtevragers wilt u gaan schrappen? Komen daarvoor nog nadere voorstellen naar de raad? Wij roepen in ieder geval om te komen met een lijstje van ruimtevragers die wel en niet onontkoombaar zijn.

Naast het schrappen in nieuw beleid moeten we ruimte gaan scheppen. En dat betekent in deze voorstellen niets anders dan lasten verhogen en bezuinigen.

2) Al staat in de toelichting in hoofdstuk 7 nadrukkelijk dat het geen bezuinigingen zijn.

De dienstverlening blijft gewoon op hetzelfde pijl, voor minder geld.

a. Kan het college ons uitleggen waarom we dat dan niet eerder hebben gedaan? .

b. En betekent instemmen met deze kadernota automatisch dat wij instemmen met deze ruimtevragers.

c. Wij kunnen de gevolgen niet overzien. Graag een toelichting van de wethouder financiën.

HOP kan instemmen met de jaarrekening over 2018, maar wat betreft de Kadernota zijn wij zover nog niet. Wij staan voor de keuze deze kadernota aan flarden te amenderen dan wel tegen te stemmen en af te wachten hoe de begroting er straks uitziet. De Hoornse Onafhankelijke Partij geeft als kader mee wil het sociaal domein minimaal ontzien en alleen die ruimtevragers uitvoeren die strikt noodzakelijk zijn. Wij willen ook gesprek over alles wat we nu doen. Ja voorzitter, daar is ie weer: de kerntakendiscussie!

Wil de Hoornse Onafhankelijke Partij dan helemaal niet investeren?

Jazeker voorzitter. HOP zet in op beleid dat problemen oplost. Een beleid om toekomstbestendig te worden. Een beleid tegen krimp en ontgroening. En een beleid dat ook onze economie sterker maakt en ons stad sociaal. Kortom in een optimale investering. En dat gaat over jongeren. HOP wil vol gaan voor het behoud van onze jeugd in West-Friesland. En voorzitter, voor dat punt krijgen we ook vanuit Den Haag de wind mee.

En dat is heel erg goed nieuws. Ik zou het college op dat om een toezegging willen vragen, en als dat niet kan, dus zullen we met een raadsinstrument. Maar volgens mij willen we gewoon allemaal hetzelfde.

Kansen om te bouwen voor jongeren

Minister Ollongren wil dat 15.000 modulaire woningen per jaar bij komen om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken. Woningen name ook voor jongeren. De minister laat het niet bij woorden maar doet ook echt een duit in het zakje. En daarin zitten voor Hoorn en West-Friesland grote kansen om de jeugd – die nu massaal wegtrekken – hier te houden.

Ten eerste: er is een heel ruime definitie na van flexwonen. Nee, collega’s niet in de stress schieten, daar gaat dit niet over. Dat gaat over veel meer dan tijdelijke bewoning maar kan ook zijn dat we weer de ouderwetse duplex woning nieuw leven in blazen.

Het kan gaan over wonen op bedrijventerreinen. Daar zijn we als raad al een beetje voorzichtig mee te begonnen.

Er worden aanvullende maatregelen uitgewerkt. Het gaat mogelijk worden om 15 jaar lang van een bestemmingsplan af te wijken in plaats van 10 jaar nu. Dat maakt heel veel makkelijker om investeringen terug te verdienEen tenslotte heel belangrijk: de minister bereidt een wetswijziging voor die echt geld om te bouwen op gaat leveren. Namelijk een vrijstelling van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die die dit soort woningen gaan bouwen.

3) Mijn vraag: kan de wethouder ons toezeggen dat ze met Intermaris en andere coöperaties nieuwe mogelijkheden van minister Ollongren (modulair bouwen – kamerbrief 29 mei 2019) met twee gaat aangrijpen. En dat we concrete plannen voor modulair bouwen terug gaan zien in een voorstel naar de raad of de prestatieafspraken.