Dit blijkt uit antwoorden op vragen die HOP aan B&W heeft gesteld. De vragen en antwoorden vindt u hier: 

Afbeeldingsresultaat voor de toren hoorn

Illustratie:  Scholtens

Voortschrijdend inzicht kan een mooi kerstgevoel opleveren.
In de wintermaanden, tijdens de kermis, lappendag en Koningsdag mag de slingerverlichting van de horecabedrijven aan blijven.
Na vragen van de Hoornse Onafhankelijke Partij antwoordt het college dat het terrassenbeleid op dit omstreden punt deze maand al wordt aangepast. Licht in de duisternis!
Nadat eerder – dankzij een initiatief van HOP – de gemeente weer zelf de kerstboom op de Roode Steen plaatst (en hij is echt schitterend) hopen wij dat alle inwoners genieten van onze feestelijk verlichte stad!

 

U leest de vragen en antwoorden hier door te klikken. 

Proef voorkomen afsluiten nutsbedrijven

College beantwoordt vragen HOP over afsluiten drinkwater

Mensen die dreigen te worden afgesloten van water, gas en licht worden sneller geholpen. Er komt proef om eerder problemen te signaleren. Daarmee kunnen hopelijk schrijnende situaties, zoals onlangs het afsluiten van drinkwater van een gezin, worden voorkomen. Het college van B en  W heeft de vragen die de Hoornse Onafhankelijke Partij hierover heeft gesteld beantwoord. Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Waardering voor de snelle beantwoording en het feit dat kwetsbare mensen ook op het netvlies van het college staan. We zijn heel erg benieuwd naar de proef en vooral of hiermee afsluiten eerste levensbehoeftes in Hoorn kan worden voorkomen.”

De vragen van HOP en de antwoorden van het college vindt u hier: https://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Hoorn&ListId=621716c7-8304-42a1-aba6-62fdbcffee0d&ReportId=2ff8efdc-7d31-47af-a8fc-f46c2d9966e1&EntryId=29da393f-b6ce-42a2-ac57-3721259e0af9&searchtext

Keerspoor Hoorn

Overlast door (her)ingebruikname ‘Keerspoor HNK103’ onacceptabel

D66, HSP en HOP hebben bij de Nederlandse Spoorwegen de klachten van de bewoners langs het zogenoemde Keerspoor in de Kersenboogerd aangekaart. Door de nieuwe dienstregeling staan sinds 11 december 2016 tientallen keren per dag treinen stil om “te keren”. Tot teleurstelling van omwonenden en genoemde politieke partijen is van de gemaakte afspraken om de overlast zoveel mogelijk te beperken, weinig terecht gekomen. Al mag niet al het NS-personeel over één kam worden geschoren. De partijen vragen het college van B&W zo mogelijk aan te geven hoe de problemen structureel kunnen worden opgelost.

De klachten zijn onder meer:

 • Het niet doorrijden tot het eindjuk, maar geregeld 70 tot 100 meter eerder al stoppen en de trein daar parkeren (doorrijden tot eindjuk voorkomt die overlast);
 • Het in de avond de lichten aanhouden in de treincoupés, terwijl afgesproken is dat de lichten uit zouden gaan;
 • Er regelmatig sprake is van een snel rijdende sprinter die vervolgens remmend en piepend aankomt, terwijl stapvoets rijden de afspraak is.

De partijen manen de NS de klachten aan te pakken. Ook  spreken zij het college aan op de toegezegde voorstellen met oplossingsrichtingen, zoals dat op 16 november 2016 eveneens is toegezegd.

De hele brief vindt u hier in het gemeentelijke informatiesysteem van de gemeente:

 http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Hoorn&ListId=5e2590e1-bb31-448a-9f59-b676556d97ad&ReportId=301b73b8-39e5-4b05-9a13-e746b7aab673&EntryId=a789624e-ae14-4d7a-8918-b21c044efd30&searchtext

Keerspoor NS

Keerspoor Kersenboogerd Hoorn

Keerspoor

Keerspoor

 

 

De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft samen met de HSP en HB, vragen gesteld over de overlast van ongedierte bij afvalcontainers, dat verergerd lijkt te zijn door het aangepaste ophaal schema. We willen graag van het college weten hoeveel klachten er zijn binnengekomen en of er oplossingen mogelijk zijn. Overigens heeft ook het CDA vragen gesteld over deze problematiek. We hebben het college gevraagd om met een gezamenlijk antwoord op beide sets vragen te komen.

Geacht college,

De Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij maken zich zorgen over de gevolgen van het veranderde ophaalschema van huisvuil door de HVC, na de invoering van de oranje bakken.

Ons bereiken klachten, zowel rechtstreeks, als via de Social Media van grote stankoverlast en overlast door maden en vliegen. Het veranderde ophaalschema in combinatie met warm zomer weer leiden tot grote overlast.

Klachten hierover blijken te worden afgedaan met lang niet altijd effectieve tips als het schoonmaken van de bakken met azijn, takjes lavendel in de bak of om ‘de vogels de maden op te laten eten.’ (Hoorn.nl). De HVC adviseert op haar site dan weer Hedera in de bak, het verpakken van etensresten, mottenballen tegen vliegen of het strooien van zout of kalk in de bak.

Daarnaast begrijpen we dat mensen (plastic) afval af staan te wassen (waterverspilling?), in de vriezer bewaren tot het moment van lediging of zich op andere wijzen van het afval ontdoen in plaats van in de daarvoor bestemde containers, zoals bijvoorbeeld openbare afvalbakken.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u graag naar de Hoornse FB pagina ‘De (Oranje) Klachtenbak Een en ander leidt tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de gemeente Hoorn binnen gekomen over stank en overlast door ongedierte, met betrekking tot de afvalcontainers?
 2. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de HVC geregistreerd over stank en overlast door ongedierte met betrekking tot de afvalcontainers?
 3. Is er een toename in het aantal klachten in vergelijking met vorige jaren? Zo ja, kunt ons deze cijfers verstrekken?
 4. Is er een toename geconstateerd van huishoudelijk afval in de openbare afvalbakken? Een voorbeeld hieronder
 5. Is er een toename geconstateerd van het dumpen van huishoudelijk afval in de openbare ruimte?
 6. Is er een toename geconstateerd van de afvalstroom in die wijken waar afval nog ongescheiden, in zakken wordt aangeboden? Hoewel wordt gemeld dat de overlast van stank, maden en vliegen geen gezondheidsrisico vormt, blijkt dit wat betreft kleine huisdieren, in ieder geval niet waar. Het risico op Myiasis (maden ziekte) bij konijnen maar ook honden en katten, is aanwezig. Uit de pers maar ook via de eerder genoemde FB pagina hebben we al kunnen vernemen dat al zeker twee konijnen door deze oorzaak zijn overleden.
 7. Zowel op de website van de HVC als de gemeente wordt er met geen woord over deze risico’s gesproken. Waarom niet?
 8. Heeft er voorafgaand aan de invoering van het nieuwe ophaalsysteem een risico inventarisatie plaatsgevonden voor eventuele gezondheidsrisico’s voor mens en dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de mogelijke gevolgen van de maden ziekte daarin benoemd en afgewogen? De HVC schijnt mensen met klachten terug te verwijzen naar de gemeente Hoorn, met als argument dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vastgestelde ophaalfrequentie.
 9. De afvalstoffenverordening CAW 2016 lijkt inderdaad aan te geven onder art. 10.26, eerste lid onder b, dat het aan de raad is om een afwijking van de wekelijkse ophaalfrequentie vast te stellen. Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt dat de raad verplicht is om de inspraakverordening hierop toe te passen. Is de wijziging van de ophaal volgorde een afwijking van de ophaalfrequentie als in de afvalstoffen verordening bedoeld? Zo ja, is het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van de HVC, zoals in het raadsbesluit van 13.05.2015 voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen? Zo nee, wanneer is dit dan door de raad
 10. Wanneer vindt er een evaluatie van de invoering van de ‘oranje’ bak en het gewijzigde ophaalschema plaats?
 11. Is het college bereid de problemen op te nemen met de HVC, eventueel in CAW verband en te komen tot een heroverweging van de ophaalfrequentie, eventueel alleen in de zomermaanden?
 12. Is er een inschatting te maken van de eventuele meerkosten van een aangepast ophaalschema in de zomer?

Tot zover

Robert Vinkenborg Fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij
Nico Oudheusden Fractievoorzitter Hoornse Senioren Partij
Alex van der Kleij Hoorns Belang

blikvanger-2  blikvanger  Ontplofte Kliko

Keerspoor (2) keerspoor Kersenboogerd

Eind dit jaar wil de NS het overlast gevende keerspoor in Kersenboogerd weer in gebruik nemen. D66, HSP en HOP maken zich zorgen over het overleg hierover met de bewoners en willen ook weten of er maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. Hierover stellen de partijen de volgen Art. 36-vragen aan het college:

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Betreft artikel 36-vragen over het keerspoor
Hoorn, 6 september 2016

Geacht College,

Op woensdag 13 juli 2016 vond een bijeenkomst plaats waar de NS en gemeente Hoorn de bewoners van de Plevier en omgeving informeerden over het later dit jaar opnieuw in gebruik nemen van het zogenaamde keerspoor in de Kersenboogerd. Eerder gebruik van het keerspoor door de NS leverde veel overlast voor bewoners op. De verwachting dat deze overlast zal terugkomen is gerechtvaardigd. De bijeenkomst was bedoeld om informatie te delen en mogelijke oplossingen voor de problematiek te bespreken.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in juli werden de bewoners slechts voor voldongen feiten/besluiten gesteld, terwijl – zo stellen de bewoners – op 16 februari 2016 aan vertegenwoordigers toezeggingen zijn gedaan om, voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen, de informatie actief met de bewoners te delen. De bewoners hebben in de recente maanden een zeer gebrekkige informatievoorziening ervaren. En zij stellen dat er nu niet voor de voor hen optimale (en tevens goedkopere) oplossing is gekozen.

Wij hebben verder kennis genomen van de afspraken over dit onderwerp tussen gemeente en de NS die zijn vastgelegd op 25 mei 2016.

Onduidelijk is welke positie de gemeente heeft in dit dossier en hoe u de belangen van de bewoners (en mogelijk ook de reizigers) het beste kunt en wilt behartigen. Onze fracties hebben naar aanleiding van deze problematiek de volgende vragen:

 1. Heeft de NS of Prorail voor het in gebruik nemen van het keerspoor vanaf de invoering van de nieuwe dienstregeling op enigerlei wijze toestemming of vergunning van de gemeente nodig? Graag een toelichting hierop.
 1. Welke ruimtelijke regelgeving (Wet Geluidshinder e.d.) is bij het in gebruik nemen van het keerspoor specifiek van toepassing en hoe en wanneer vindt toetsing daaraan plaats? Ook hier graag een duidelijke uiteenzetting.
 1. Welke mogelijkheden zijn/waren er voor de gemeente om het gebruik van het keerspoor door de NS tegen te gaan indien zij meent dat de belangen van de bewoners onevenredig worden geschaad?

Uit de WOB-stukken blijkt dat er al op 25 mei 2016 afspraken tussen en NS en gemeente zijn gemaakt en vastgelegd.

 1. Waarom zijn de bewoners voorafgaande aan de afspraken niet actiever bij de gesprekken en informatie-uitwisseling betrokken?
 1. Op welke wijze heeft het college zich ervan overtuigd dat inderdaad alle varianten zijn getoetst, zoals in het afspraken-memo wordt vermeld?
 1. Waarom was er een WOB-verzoek voor nodig om de informatie (zoals de terugkoppeling van de NS van 17 maart 2016) boven tafel te krijgen?
 1. Het college en de NS hebben afspraken gemaakt over een zicht- en/of geluidsscherm.

Zijn voor de aanleg al voorbereidingen getroffen?
Per wanneer zou dit scherm gerealiseerd kunnen zijn?
Welke stappen dienen daarvoor te worden genomen?

 1. Wat wordt volgens u bedoeld met de uitspraken van de NS: “We gaan de komende tien jaar niet weer op de koffie. Alles wat aandacht krijgt, groeit?”
 1. De bewoners hebben aangegeven voornemens te zijn planschade te claimen. Kunt u aangeven welk genomen ruimtelijk besluit eventueel het claimen van planschade mogelijk zou kunnen maken?

Graag zien wij uw reactie tegemoet en wij bedanken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groeten,
namens de fracties D66, HOP en HSP

Jos Renckens D66
Robert Vinkenborg HOP
Nico Oudheusden HSP

Site daklozen Daklozen
Ons bereiken signalen dat er meer mensen op straat slapen. Wij willen weten of dat zo is en wat er op korte termijn aan gedaan kan worden. Daarover stelt HOP met het CDA, VOCHoorn en de Hoornse Senioren Partij de volgende Art. 36-vragen aan het college van B&W:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Betreft: Artikel 36-vragen inzake dak- en thuislozenopvang.

Datum:  2 september 2016

Geacht college,

HOP, HSP en VOCHoorn en CDA menen dat de problematiek rondom de dak- en thuislozen opnieuw tegen het licht gehouden moet worden.

Ons is bekend dat er onder andere dak- en thuislozen bivakkeren bij het Horizon-College en er bereiken ons signalen dat er meerdere plekken in Hoorn zijn waar men groepsgewijs de nacht buiten doorbrengt.

Ook naar aanleiding van de uitspraak van wethouder Douw tijdens de afgelopen begroting dat er te weinig bedden zijn, te weinig doorstroom naar woningen, maar ook dat de gesprekken in omliggende gemeenten met de huisvesters aldaar stroef verlopen.

Vandaar dat HOP, HSP,  VOCHoorn en CDA graag opnieuw antwoord willen zien op de volgende vragen:

 • Is er bekend hoeveel mensen er buiten moeten slapen of op andere plekken?
 • Bent u bekend met de alternatieve slaapplekken (o.a een tentenkamp) waar men slaapt?
 • Is er een blijvende toename van dak- en thuislozen die zich bij het Dampten melden?
 • Heeft de wethouder al afspraken gemaakt met haar collega-wethouders inzake een samenwerkingsverband waarin ook een verantwoordelijkheidsverdeling wordt opgenomen ? Zo nee, waarom niet?

De fracties van HOP,HSP, VOCHoorn en CDA zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Dirk van der Duin
Hoornse Onafhankelijke Partij

Nico Oudheusden
Hoornse Senioren Partij

Karin Hakhoff
VOCHoorn

Karin van ’t Klooster
CDA

 

HVC Alkmaar mei 2008 pand close

Hop heeft samen met Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en de SP besloten vraagtekens te moeten plaatsen bij het vorstelijke inkomen van de directeur van de HVC in Alkmaar.

De vragen zijn:

Geachte College,

In het kader van moreel en maatschappelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden en belonen, willen wij u op het volgende attenderen en bevragen.

De huidige directeur van HVC, het bedrijf waarvan de gemeente Hoorn mede aandeelhouder is, heeft in het afgelopen jaar 262.000 euro verdiend. Dit bedrag is exclusief inkomsten uit secondaire arbeidsvoorwaarden zoals bijv. auto v.d. zaak.
Op dit moment voert het personeel van HVC te samen met het FNV acties tegen loonmatiging en tegen de grote groei van het aantal flexibele contracten bij HVC.
Alhoewel we ons realiseren dat ook deze grootverdiener zichzelf verrijkt binnen de gestelde wettelijke kaders (loonafspraken van voor 2015 omdat hij al sinds 2005 in dienst is) hebben wij toch de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het gegeven dat de directeur van HVC dit topsalaris uitbetaald krijgt?

2. Is het college het met ons eens dat een dergelijk salaris bij een dergelijk bedrijf moreel gezien en dus ook maatschappelijk gezien verwerpelijk is? Indien neen, waarom bent u het dan niet met ons eens?

3. Is het college bereid om, te samen met de andere gemeentes/aandeelhouders, er bij de volgende aandeelhoudersvergadering van HVC voor te pleiten dit salaris terug te brengen naar de Balkendenorm? Indien neen, waarom niet?

4. Indien u vraag 2 en 3 met nee heeft beantwoord, vindt u dan nog dat u als gemeente /aandeelhouder moreel en maatschappelijk verantwoord omgaat met gemeenschapsgeld en waarom?

We hopen uw beantwoording voor de raadsvergadering van 24 mei te mogen ontvangen omdat we in deze vergadering ook met een motie hieromtrent zullen komen.

Met vriendelijke groet, namens SP, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal, HOP en Fractie Tonnaer,
Mathé van Stralen
Alex van der Kleij
Joke van der Meij
Robert Vinkenborg
Roger Tonnaer

Hoorns Belang en HOP stellen vragen over het ontslag van 23 schoonmakers van het stadhuis.

Klik op onderstaande link.

vragen artikel 37 Hoorns Belang en HOP-1

Er worden 26 woningen gesloopt Pater Bleijs-/Johannes Poststraat om plaats te maken voor nieuwbouw. Op grond het voorgelegde Sociaal Plan vrezen de bewoners exorbitante huurstijgingen als ze terugkeren. Hierover stellen de fracties van de Hoorn Senioren Partij en Hoornse Onafhankelijke Partij verantwoordelijk wethouder Pijl de volgende vragen:

Hoorn, 28 januari 2016

Geachte heer Pijl,

In vervolg op onze eerdere vragen inzake de voorgenomen sloop van 26 woningen in de Pater Bleijs-/Johannes Poststraat bereikt ons het bericht dat Intermaris in het zogenoemde Addendum de bewoners nu een ‘maximaal redelijke huur’ voorlegt van € 1.022,46 waarin in de eerdere communicatie (rekenvoorbeelden etc.) steeds sprake was van een maximale huur (waaraan de uiteindelijke streefhuur is gekoppeld) van € 850.

Momenteel bedragen de huren rond de € 400.

Geschrokken door deze koerswijziging zouden bewoners niet meer bereid zijn het sociaal plan te ondertekenen, dan wel onder grote druk.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

– Klopt het dat Intermaris nu afwijkt van de eerder gecommuniceerde huur van € 850 naar nu € 1.022,46?

– Begrijpt u de bezorgdheid van de bewoners waardoor zij mogelijk het sociaal plan niet meer ‘durven’ te ondertekenen uit angst voor een nog forsere huurverhoging dan waarvan zij eerder uit mochten gaan?

– Bent u met ons eens dat de bewoners mochten vertrouwen op (lagere) bedragen die eerder door Intermaris aan hen zijn voorgelegd? En zou Intermaris zich hieraan moeten houden?

– Vindt u de voorgenomen huurverhoging niet in strijd met het gemeentelijk uitgangspunt dat er meer betaalbare huurwoningen (vooral in het goedkopere segment) beschikbaar moeten komen en moeten blijven?

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg

Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden