‘Echte oplossingen voor spoedzoekers steunen we graag’

Geen heil in ZINLOZE sessie

Het heeft voor HOP geen zin om discussie te voeren als de uitkomst al vooraf vastligt. Daarom maken we even pas op de plaats. Echte oplossingen ondersteunen wij graag. De partij leent zich niet voor besluiten die uitsluitend zijn ingegeven door opportunisme, populisme en electoraal gewin. Een reeks van factoren heeft de fractie doen besluiten om niet deel te nemen aan semiopenbare ‘informatieve sessie’ over Flexwoningen. En al helemaal niet als in de stukken relevante feiten selectief worden weggelaten. In een uitgebreide open brief laat HOP daarom het college weten te willen praten over echte oplossing voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. De hele brief vindt u hier.

NHD 5 juli 2018

Onze ouderen

Zorg voor ouderen moet je niet politiek maken, dat moet je gewoon goed regelen.

HOP zoekt daarvoor nadrukkelijk de verbinding met andere partijen. Samen met de Hoornse Senioren Partij (HSP) wil HOP het goede voorbeeld geven met een gemeenschappelijk acht-puntenplan, we nodig alle partijen uit zich hierbij aan te sluiten.

Gemeenschappelijk 8 – puntenplan van HOP en HSP voor ouderen

Onze ouderen

Hoorn vergrijst; er komen steeds meer ouderen bijHet is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te helpen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarin heeft de gemeente kerntaken om de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen.

De Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke partij vinden dat de politiek zoveel mogelijk moet samenwerken om voor de ouderen te zorgen en komen daarom met de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ouderenbeleid:

 1. Dementievriendelijk

Hoorn wordt een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 1. Ouderen moeten veilig zijn

Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting draagt de gemeente op alle terreinen bij aan een veilig leefklimaat voor ouderen.

 1. Wonen naar behoefte

De gemeente zorgt voor voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen die voldoen aan de specifieke (zorg)vraag van ouderen. 

 1. Informatievoorziening op maat

Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Overheid en andere instanties dienen zich aan te passen aan de specifieke behoeften van ouderen.

 1. Voorzieningen voor ouderen

 Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook andere voorzieningen passen wij aan naar de behoeften van de ouderen. 

 1. Zorg voor ouderen

Hoorn streeft naar een uitmuntende uitvoering van de zorgtaken voor ouderen. Hierbij valt te denken aan:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
 • ondersteuning voor een vervoersvoorziening.
 1. Ook steun voor mantelzorg

Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de mantelzorgers. Het doel van deze ondersteuning moet vooral zijn de veerkracht van het sociale netwerk en de draagkracht van mantelzorgers zo groot mogelijk te houden. Dit om overvragen en overbelasting te voorkomen.

 1. Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen

Eenzaamheid is een groeiend probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Er is een breed actieplan. Het is een probleem dat altijd actieve aandacht nodig heeft. De gemeente moet met alle partijen en mensen die zich de eenzaamheid van onze senioren aantrekken samenwerken in een actieve en aanjagende rol.

Wijk Kersenboogerd

 

Nils Doodeman Lijst 7 nummer 6
Nils Doodeman Lijst 7 nummer 6

Nils Doodeman Lijst 7 nummer 6 Kandidaat raadslid voor HOP Hoorn

Hier vind u onze volledige kandidatenlijst.

Gerda Meertens - Lijst 7- Nummer 7

Gerda Meertens, nummer 7 – HOP lijst 7

Gerda Meertens - Lijst 7- Nummer 7

Gerda Meertens – Lijst 7- Nummer 7

Verkiezingsposter HOP-Hoorn

Op zondag 4 februari start de Hoornse Onafhankelijke Partij haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De aftrap vindt plaats in het campagnelokaal aan Onder de Boompjes 10 in Hoorn, voor leden en de pers. HOP gaat met het motto ‘Voor mensen’  campagne voeren en wil daarmee onderstrepen dat de menselijke maat leidend moet zijn in alles wat de gemeente doet.

Tussen 14.00 en 15.00 uur presenteert de Hoornse Onafhankelijke Partij (lijst 7) het verkiezingsprogramma en de officiële kandidatenlijst met Robert Vinkenborg als lijsttrekker.

HOP en HSP gaan hokken

De goede samenwerking met de Hoornse Senioren Partij in de afgelopen raadsperiode heeft er toe geleid dat er is besloten tot een gezamenlijke ontmoetingsruimte en campagnelokaal. HOP en HSP gaan tot 21 maart samenwonen. De openingstijden worden binnenkort via de facebook pagina van HOP bekend gemaakt. Er zijn een grote raakvlakken tussen beide partijen en HOP en HSP delen dezelfde visie als het gaat om ouderenbeleid.

Gezamenlijk 8-puntenplan voor ouderen

HOP en HSP vinden dat samenwerking het uitgangspunt moet zijn van een goed en gedragen ouderenbeleid. Dat geven zij vorm in een gezamenlijk 8-puntenplan dat door beide partijen in het programma is opgenomen. Beide streven naar een veilige woonomgeving voor ouderen, een dementievriendelijke gemeente met voorzieningen voor ouderen en ondersteuning van mantelzorgers. Tenslotte zetten HOP en HSP zich gezamenlijk in voor een actief beleid om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

Voortschrijdend inzicht kan een mooi kerstgevoel opleveren.
In de wintermaanden, tijdens de kermis, lappendag en Koningsdag mag de slingerverlichting van de horecabedrijven aan blijven.
Na vragen van de Hoornse Onafhankelijke Partij antwoordt het college dat het terrassenbeleid op dit omstreden punt deze maand al wordt aangepast. Licht in de duisternis!
Nadat eerder – dankzij een initiatief van HOP – de gemeente weer zelf de kerstboom op de Roode Steen plaatst (en hij is echt schitterend) hopen wij dat alle inwoners genieten van onze feestelijk verlichte stad!

 

U leest de vragen en antwoorden hier door te klikken.