Bijdrage van fractievoorzitter Robert Vinkenborg aan de beschouwingen over de Kadernota op dinsdag 25 juni 2019 in de gemeenteraad van Hoorn. De Hoornse Onafhankelijk Partij zet vooral in op bouwen voor de jeugd nu het Rijk daarvoor allemaal handreikingen doet. En verder moet de gemeente financieel oppassen dat we niet in de problemen komen. HOP stemde TEGEN de Kadernota omdat wij de gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen te onduidelijk vinden, het sociaal domein ongemoeid willen laten en eerst willen zien in welke grote projecten het college wil schrappen. Wordt vervolgd bij de begrotingsbehandeling in het najaar.

Onze bijdrage:

“Zoals de kadernota er nu bij ligt, hebben wij straks in het najaar geen sluitende begroting voor 2020 en de jaren daarna. En daarmee hebben wij als gemeente gewoon een heel groot probleem op te lossen. Dat moeten wij samen doen.

Onze toezichthouder – de provincie – accepteert geen begroting die niet structureel en reëel in evenwicht is. Zoals dat heet. Wij moeten we met elkaar zien te voorkomen dat we onder streng financieel toezicht van de provincie te komen staan.

En er zijn een paar lessen te leren.

Ten eerste wordt er veel te makkelijk geld uitgegeven. Elk beetje vrije ruimte weten we op te maken. Of we nemen besluiten ten laste van het begrotingsresultaat. Maar dan moeten we wel een positief resultaat hebben.

Dit college heeft met steun van de coalitie teveel met de creditcard gewapperd, en nu blijkt er opeens geen credit meer blijkt te zijn – want er is geen positief begrotingsresultaat.

En dus staan we bij ongewijzigd beleid de komende vijf jaar in het rood.

Daarom ook is de Hoornse Onafhankelijke Partij altijd zeer terughoudend geweest met het aangaan van nieuwe structurele lasten, zoals bijvoorbeeld dit voor Halve Maen.

Wij vragen ons echt hardop of alle grote projecten op onze wensenlijst nog te betalen zullen zijn.

Wij zien in de begroting geen enkele ruimte meer om bijvoorbeeld te gaan investeren in de uitbreiding van het Westfries Museum en al helemaal niet als we tegelijkertijd moeten bezuinigen op dat uurtje huishoudelijk hulp of de jeugdzorg.

En het lijkt ons verstandig om de verwachtingen bij het museum alvast wat te gaan temperen, maar dat geldt ook de bibliotheek, de muziekschool en nog wat andere zaken.

1) Ik vraag het college maar ronduit: in welke ruimtevragers wilt u gaan schrappen? Komen daarvoor nog nadere voorstellen naar de raad? Wij roepen in ieder geval om te komen met een lijstje van ruimtevragers die wel en niet onontkoombaar zijn.

Naast het schrappen in nieuw beleid moeten we ruimte gaan scheppen. En dat betekent in deze voorstellen niets anders dan lasten verhogen en bezuinigen.

2) Al staat in de toelichting in hoofdstuk 7 nadrukkelijk dat het geen bezuinigingen zijn.

De dienstverlening blijft gewoon op hetzelfde pijl, voor minder geld.

a. Kan het college ons uitleggen waarom we dat dan niet eerder hebben gedaan? .

b. En betekent instemmen met deze kadernota automatisch dat wij instemmen met deze ruimtevragers.

c. Wij kunnen de gevolgen niet overzien. Graag een toelichting van de wethouder financiën.

HOP kan instemmen met de jaarrekening over 2018, maar wat betreft de Kadernota zijn wij zover nog niet. Wij staan voor de keuze deze kadernota aan flarden te amenderen dan wel tegen te stemmen en af te wachten hoe de begroting er straks uitziet. De Hoornse Onafhankelijke Partij geeft als kader mee wil het sociaal domein minimaal ontzien en alleen die ruimtevragers uitvoeren die strikt noodzakelijk zijn. Wij willen ook gesprek over alles wat we nu doen. Ja voorzitter, daar is ie weer: de kerntakendiscussie!

Wil de Hoornse Onafhankelijke Partij dan helemaal niet investeren?

Jazeker voorzitter. HOP zet in op beleid dat problemen oplost. Een beleid om toekomstbestendig te worden. Een beleid tegen krimp en ontgroening. En een beleid dat ook onze economie sterker maakt en ons stad sociaal. Kortom in een optimale investering. En dat gaat over jongeren. HOP wil vol gaan voor het behoud van onze jeugd in West-Friesland. En voorzitter, voor dat punt krijgen we ook vanuit Den Haag de wind mee.

En dat is heel erg goed nieuws. Ik zou het college op dat om een toezegging willen vragen, en als dat niet kan, dus zullen we met een raadsinstrument. Maar volgens mij willen we gewoon allemaal hetzelfde.

Kansen om te bouwen voor jongeren

Minister Ollongren wil dat 15.000 modulaire woningen per jaar bij komen om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken. Woningen name ook voor jongeren. De minister laat het niet bij woorden maar doet ook echt een duit in het zakje. En daarin zitten voor Hoorn en West-Friesland grote kansen om de jeugd – die nu massaal wegtrekken – hier te houden.

Ten eerste: er is een heel ruime definitie na van flexwonen. Nee, collega’s niet in de stress schieten, daar gaat dit niet over. Dat gaat over veel meer dan tijdelijke bewoning maar kan ook zijn dat we weer de ouderwetse duplex woning nieuw leven in blazen.

Het kan gaan over wonen op bedrijventerreinen. Daar zijn we als raad al een beetje voorzichtig mee te begonnen.

Er worden aanvullende maatregelen uitgewerkt. Het gaat mogelijk worden om 15 jaar lang van een bestemmingsplan af te wijken in plaats van 10 jaar nu. Dat maakt heel veel makkelijker om investeringen terug te verdienEen tenslotte heel belangrijk: de minister bereidt een wetswijziging voor die echt geld om te bouwen op gaat leveren. Namelijk een vrijstelling van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die die dit soort woningen gaan bouwen.

3) Mijn vraag: kan de wethouder ons toezeggen dat ze met Intermaris en andere coöperaties nieuwe mogelijkheden van minister Ollongren (modulair bouwen – kamerbrief 29 mei 2019) met twee gaat aangrijpen. En dat we concrete plannen voor modulair bouwen terug gaan zien in een voorstel naar de raad of de prestatieafspraken.

HOP wil bouwen voor jongeren bij het station

Hoorn moet meer stad worden!

 

Voorzitter,

Niet gebouwen, beton en projecten maken een stad vitaal: maar de mensen!

Uit onze hele regio trekken de jongeren weg. Hoorn moet meer stad worden! Meer stad voor heel West-Friesland. Want als je opgroeit in Andijk, Wognum, Hem of Abbekerk word je als je gaat studeren bijna verplicht om weg te trekken. Dat is voor studerende jongeren uit Hoorn ook zo. Omdat er geen woningen zijn, moeten studenten die op zich zelf willen hun heil zoeken buiten Hoorn. Ik ken er velen. In smerige, brandgevaarlijke anti-kraakhokken in de hele Randstad. En deze generatie krijgt het al slechter dan ons, de vorige generaties.

De West-Friese jongeren willen wij een menswaardig alternatief bieden in het stationsgebied. Met de OV-kaart is elke Hogeschool en Universiteit voor hen bereikbaar. In Amsterdam en Zaandam wonen rond verschillende stations projecten opgeteld al duizenden jongeren – in zogenoemde mini-woningen van 25 tot 40 vierkante meter. Het sprankelt en bruist er doordat er studie en werkruimten zijn of bijvoorbeeld doordat jongeren ouderen of nieuwkomers helpen, in ruil voor een wat goedkopere huur.

Deze jongeren zorgen niet voor meer parkeerdruk omdat ze bij een station geen auto nodig hebben. Bij Science Park in Amsterdam-Oost zijn er gewoon geen parkeerplaatsen voor jongeren.

Wonen, werken en verblijven. Concentreer dat voor jongeren vooral concentreren rond het belangrijkste OV-knooppunt van de regio: het station van Hoorn. Maar in de Poort van Hoorn willen we ook plek voor ouderen, dichtbij alle voorzieningen zoals het centrum en het ziekenhuis.

Een vitale stad, betekent voor ons ook een vitale binnenstad. En die is gebaat bij meer draagvlak van werkers en consumenten rondom het centrum.

Als wij echt de jeugd hier willen houden, dan moeten wij de honderden jongeren die dolgraag in West-Friesland zelfstandig willen wonen daartoe ook de mogelijkheid geven. Ze zitten tegen hun zin thuis of in vies hok op een plek waar ze helemaal niet willen zijn. Hoorn moet de stad van de jeugd worden, want die jeugd hebben wij hier keihard nodig.

Grijs en groen met elkaar en voor elkaar rond station. Daarin zien wij een win-win-win op alle punten die in het voorstel worden genoemd.

Aan de wethouder en aan de commissie de vraag of u het met ons eens bent dat wij vitaliteit vooral moeten zoeken in bouwen voor de jeugd. In het stationsgebied. Want op dat punt overwegen wij een raadsinstrument.

Hieronder kunt u de pitch tijdens de commissievergadering terugzien:

 

Als we zo doorgaan, gaan we straks zelfs die witte vloot nog missen.

Voorzitter,
We bespreken ook in technische zin een raar voorstel, met dubbele boodschappen. Ik kan het bijvoorbeeld niet uitleggen dat het geld zelfs kan worden besteed aan duurzaamheidsambities. Kennelijk een geintje want we weten allemaal de verblijfsbelasting gewoon een paar van die vele ongedekte PM-posten op de begroting moet gaan dekken.
De toerist die met de trein arriveert en een hotel pakt, gaat meer betalen dan de toerist die per dieselschip op het Oostereiland wordt afgezet. Kan iemand dat uitleggen? Hoorn moet je voelen.
Voorzitter, langzamer dan in de Randstad krabbelt de economie hier een beetje op. Hoorn is nog lang niet de toeristische trekpleister die we zouden willen zijn. Op flinterdun ijs kiest ook de VVD voor meer kosten en meer administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het gaat een Van der Valk alleen al tienduizenden euro’s kosten omdat ze verblijfsbelasting voor lopende boekingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten.
Voorzitter,
De toerist heeft Hoorn helemaal niet nodig. Tegen de 90 procent van de bezoekers komt uit de eigen provincie. Lelystad scoort nog beter. En wat doet Hoorn? Hoorn trekt aan twee kanten van hetzelfde touw. Al vervijfvoudigen we het budget voor Hoorn Marketing – het zal niet opwegen tegen dit ontmoedigingsbeleid.
Als we zo doorgaan, gaan we straks zelfs die witte vloot nog missen.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die HOP aan B&W heeft gesteld. De vragen en antwoorden vindt u hier: 

Afbeeldingsresultaat voor de toren hoorn

Illustratie:  Scholtens

‘Echte oplossingen voor spoedzoekers steunen we graag’

Geen heil in ZINLOZE sessie

Het heeft voor HOP geen zin om discussie te voeren als de uitkomst al vooraf vastligt. Daarom maken we even pas op de plaats. Echte oplossingen ondersteunen wij graag. De partij leent zich niet voor besluiten die uitsluitend zijn ingegeven door opportunisme, populisme en electoraal gewin. Een reeks van factoren heeft de fractie doen besluiten om niet deel te nemen aan semiopenbare ‘informatieve sessie’ over Flexwoningen. En al helemaal niet als in de stukken relevante feiten selectief worden weggelaten. In een uitgebreide open brief laat HOP daarom het college weten te willen praten over echte oplossing voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. De hele brief vindt u hier.

NHD 5 juli 2018

Onze ouderen

Zorg voor ouderen moet je niet politiek maken, dat moet je gewoon goed regelen.

HOP zoekt daarvoor nadrukkelijk de verbinding met andere partijen. Samen met de Hoornse Senioren Partij (HSP) wil HOP het goede voorbeeld geven met een gemeenschappelijk acht-puntenplan, we nodig alle partijen uit zich hierbij aan te sluiten.

Gemeenschappelijk 8 – puntenplan van HOP en HSP voor ouderen

Onze ouderen

Hoorn vergrijst; er komen steeds meer ouderen bijHet is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te helpen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarin heeft de gemeente kerntaken om de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen.

De Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke partij vinden dat de politiek zoveel mogelijk moet samenwerken om voor de ouderen te zorgen en komen daarom met de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ouderenbeleid:

 1. Dementievriendelijk

Hoorn wordt een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 1. Ouderen moeten veilig zijn

Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting draagt de gemeente op alle terreinen bij aan een veilig leefklimaat voor ouderen.

 1. Wonen naar behoefte

De gemeente zorgt voor voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen die voldoen aan de specifieke (zorg)vraag van ouderen. 

 1. Informatievoorziening op maat

Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Overheid en andere instanties dienen zich aan te passen aan de specifieke behoeften van ouderen.

 1. Voorzieningen voor ouderen

 Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook andere voorzieningen passen wij aan naar de behoeften van de ouderen. 

 1. Zorg voor ouderen

Hoorn streeft naar een uitmuntende uitvoering van de zorgtaken voor ouderen. Hierbij valt te denken aan:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
 • ondersteuning voor een vervoersvoorziening.
 1. Ook steun voor mantelzorg

Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de mantelzorgers. Het doel van deze ondersteuning moet vooral zijn de veerkracht van het sociale netwerk en de draagkracht van mantelzorgers zo groot mogelijk te houden. Dit om overvragen en overbelasting te voorkomen.

 1. Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen

Eenzaamheid is een groeiend probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Er is een breed actieplan. Het is een probleem dat altijd actieve aandacht nodig heeft. De gemeente moet met alle partijen en mensen die zich de eenzaamheid van onze senioren aantrekken samenwerken in een actieve en aanjagende rol.

Wijk Kersenboogerd