vvv

Waarom komt college toezeggingen niet na?

Hoorn Lokaal en HOP verbaasd over opnieuw hoge subsidie voor VVV

Hoorn Lokaal en de Hoornse Onafhankelijke Partij hebben het college van B & W van Hoorn vragen gesteld over de VVV. Het verbaast de partijen dat de subsidie voor 2015 ongewijzigd € 91.680 is gebleven. Dit bedrag was mede gebaseerd op de dure huisvestingskosten van de VVV aan de Veemarkt. Nu de VVV dit pand heeft verlaten ontbreekt de volgens de partijen de noodzaak voor dit hoge bedrag.

Tevens zint het de partijen niet dat het college eerdere toezeggingen over een transparante informatievoorziening over de VVV niet is nagekomen. De partijen vragen het college of dit niet in strijd is met informatieplicht die het college heeft.

De vragen luiden:

 

Geachte college,

Op 10 september beantwoordde u de door  Hoorn Lokaal en HOP gestelde vragen over het functioneren van de VVV.

Twee van uw antwoorden willen wij hierbij uitlichten:

–       Vraag 6: Op welke termijn gaat het college in overleg met de VVV? Hoe informeert het college de raad hierover?

–       Antwoord: Wij zijn, reeds nog dit najaar met de VVV in gesprek. Wij zullen de raad over de uitkomst van deze gesprekken informeren .

–       Vraag 7. Bent u bereid de raad een evaluatie aan te bieden over het functioneren van de VVV en daar een toekomstperspectief aan te koppelen?

Zo ja; wanneer kan dit aan de raad ter bespreking worden aangeboden? Zo niet; op welke wijze gaat u invulling geven aan de ambitie in het coalitieakkoord en wordt de raad hierbij betrokken?

–       Antwoord: Het functioneren van de VVV wordt ieder jaar beschreven in het jaarverslag. Wij zullen u dat, zodra dat beschikbaar is, toezenden.

Om de ambitie uit het coalitieakkoord uit te voeren zullen wij het komende najaar met alle betrokkenen, dus ook met de raad, o.a. praten over de volgende onderwerpen:

  • De wensen van het Toeristisch platform Hoorn;
  • De Leisure Board en de discussie over de op te richten Destinatie Marketing organisatie voor Noord-Holland Noord en de later op te stellen Destinatie Marketing Strategie en de rol van de VVV daarin;
  • De kansen vanuit de Metropoolregio Amsterdam;
  • De kansen voor de toeristische samenwerking binnen West-Friesland;
  • De samenwerking tussen het TIP en de RVVV.

 

Tot op heden hebben wij geen jaarverslag van de VVV mogen ontvangen. Wél zijn wij er heel toevallig achter gekomen dat u ook voor 2015 de VVV weer een bedrag van € 91.680 toekent.

Deze gang van zaken verbaast onze fracties ten zeerste. Als wij naar de te leveren prestaties in 2015 kijken, zien wij dat deze beduidend minder zijn dan dat ze bijvoorbeeld in 2013 waren, maar toch wordt wederom het gehele bedrag toegekend.  Dit terwijl eerder de hoogte van de subsidie was berekend op grond van het pand aan de Veemarkt. We praten nu echter over een totaal andere situatie dus had volgens ons het logische gevolg moeten zijn dat opnieuw de hoogte van de subsidie zou worden bekeken.

Resumerend stellen wij tot onze teleurstelling vast dat u geen van de toezeggingen, gedaan in de antwoorden op de vragen 6 en 7, bent nagekomen.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

–       Waarom heeft u de raad niet op de hoogte gebracht van de uitkomst van de gesprekken die u met de VVV eind verleden jaar heeft gevoerd?

–       Waarom heeft u de raad niet zoals is beloofd het jaarverslag van de VVV toegezonden?

–       Wat is de reden dat u geen van de toezeggingen, gedaan bij de beantwoording van de vragen 6 en 7, bent nagekomen?

Wij maken u er wellicht ten overvloede op attent dat moet voldoen aan de actieve informatieplicht, wij beroepen ons daarbij op artikel 169 lid 2 van de gemeentewet.

Wij zien uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Hoorn Lokaal  –  Joke van der Meij

HOP                  –  Robert Vinkenborg