Berichten

Meer camera toezicht onveilige wijken
, ,

‘Cameratoezicht ook op onveilige plekken in de wijken’

Hoorn kent al een aantal jaren cameratoezicht in de binnenstad. HOP is daar groot voorstander van: het helpt  criminaliteit te voorkomen en daders sneller op te sporen. Wat HOP betreft komen er ook camera’s op plekken die onveilig zijn buiten de binnenstad of door bewoners als onveilig worden ervaren. Dit bepleitte fractievoorzitter Robert Vinkenborg bij de evaluatie van het cameratoezicht tijdens de Algemene Raadscommissie op 16 mei 2017:

“Voorzitter,

Dank aan de ambtenaren en de burgemeester dat wij in relatief korte tijd over deze evaluatie kunnen beschikken.

Een duidelijk verhaal wat je ook ziet in andere steden. Recent onderzoek in Enschede toont keihard aan dat door cameratoezicht er op uitgaansavonden minder zware incidenten zijn, het geweld tegen de politie daalt en er veel meer bonnen worden uitgeschreven.  Ook blijkt in het hele land dat onder uitgaande mensen draagvlak is en het privacy-aspect geen issue meer is.

Wij onderschrijven de drie aanbevelingen en willen zelfs verder gaan dat. Natuurlijk is het belangrijk dat het incidenten erdoor afnemen, maar minstens zo belangrijk is dat daders van criminele activiteiten zo snel mogelijk worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor zijn goede beelden essentieel.  Daarom dringt HOP aan – en graag een reactie daarop van de portefeuillehouder – om het vervangen van resterende 8 camera’s die nog geen goede beelden maken, naar voren te halen.  Voor de kleine kapitaallast van 7.000 euro kunnen we niet het risico lopen dat de daders vrijuit gaan omdat ze niet goed op beeld staan. Al haal je hierdoor maar 1 crimineel achter slot en grendel dan is het al investering waard om erger te voorkomen. Ik kan u allen verzekeren dat dat niet ondenkbeeldig is.

Graag hoor ik ook de collega’s hierover. En ik zou willen vragen of zij het met ons zijn dat er best nog wel wat camera’s  bij mogen. Niet alleen in de binnenstad maar ook op andere plekken die door bewoners als onveilig worden ervaren. Denk aan de bekende onveilige plekken in de Kersenboogerd. Je hoeft niet continu mee te kijken, maar als er wat is gebeurd kan het terugkijken van de beelden helpen bij achter slot en grendel krijgen van criminelen.”

Hieronder het betreffende fragment van de Commissie vergadering van 16 mei 2017

“We hebben ook dit besluit langs de sociale meetlat gelegd”

Voorzitter,

Na drie jaar reikt het college zelf de raad alle argumenten aan om tegen de aanleg van een fiets- wandelroute bij het Keern te zijn.

Het kroonjuweel dat deze onmogelijke coalitie toch mogelijk maakte, sneuvelt.

Verrassend is het allemaal niet.

Wij zijn blij dat er nu een plan ligt dat meer past in de visie van de Hoornse Onafhankelijke Partij en waar hopelijk wél veel draagvlak voor is. En dan willen we daar samen met alle partijen hier de schouders onder zetten.

Een zo veilig mogelijke oversteek bij het Keern is een mooi streven, maar tientallen miljoenen is echt teveel gevraagd. Want waarom dan niet bij de Liornestraat waar een onveiliger kruising ligt? Politiek is keuzes maken om schaarse middelen zo goed mogelijk te besteden.

30, 40 miljoen voor 1 veilige oversteek die het probleem deels verlegt, is een onverantwoorde uitgave.

Niet een parkeergarage is het doel.

Net zomin als dat de verplaatsing van het busstation een doel op zich kan zijn. Of dat het aanpassen van de Turborotonde een doel is. Dat laatste is helaas een dure noodzakelijkheid.

Wij zien in dit scenario kansen die aansluiten bij onze visie op de toekomst van Hoorn.

Laat ik specifieker zijn: de toekomst van de inwoners van onze stad. Daar gaat het om, om mensen –  niet om stenen of beton. Ook al is dit niet 100 procent wat wij willen, wij durven dit aan.

Want waar het echt om gaat, is dat het voor Hoorn van levensbelang is om te veranderen van een koopstad naar een aantrekkelijk verblijfstad. Als we er in slagen om meer bezoekers te trekken dan is dat goed voor de middenstand en de horeca. Gaat het goed met de middenstand dan is dat goed voor hun leveranciers en komen uiteindelijk ook meer mensen aan het werk. Want hoewel het beter gaat met de economie moeten we niet vergeten dat er heel veel mensen zijn die daar niets van merken en die elke dag moeten knokken om niet kopje onder te gaan. De Hoornse Onafhankelijk Partij zal altijd elke beslissing die wij nemen ook langs de sociale meetlat leggen.

Voorzitter,

Wil je van Hoorn een aantrekkelijke verblijfstad maken dan moet je er ook voor zorgen dat de stad bereikbaar blijft. Ook met de auto zijn bezoekers van harte welkom. In een zo groot mogelijk parkeergarage leg je ook de ambitie om veel mensen van buiten hier te verwelkomen. En als mensen voor een boodschap even de binnenstad  in willen, dan blijven ze wat HOP betreft met de auto van harte welkom. En dat daar bij de parkeerautomaat een prijskaartje aanhangt, is niet meer dan redelijk.

Voorzitter,

Als we de binnenstad benoemen tot kernwinkelgebied dan is het ook goed om met meer woningen vlakbij – op het Pelmolenpad – te zorgen voor meer draagvlak van meer consumenten.

Als we meer woningen willen bouwen…

Als we de wachttijden voor sociale huurwoningen willen beperken…

Als we willen voldoen aan de specifieke vraag van jongeren op de woningmarkt…

En als we dan ook nog eens willen dat de statushouders meer over de stad worden verspreid…

 

… dan moeten we ook bereid zijn elke kans te grijpen om met het verplaatsen van parkeerplaatsen ruimte te maken voor woningbouw. En als het aan ons ligt vooral sociale woningbouw omdat wij ook in en rond het centrum een goede mix willen voor een doorsnee van de bevolking.

Voorzitter,

Wij zien dit besluit als richtinggevend. En natuurlijk moeten we in de uitvoering en volgende stappen geen doodlopende stegen inlopen. Daarom geven we de wethouder mee te zorgen voor steun voor een goede brugverbinding over het spoor, want dat is toch wel een heel belangrijke randvoorwaarde om alle grote ambities rond het station te laten slagen.

Bijdrage in de gemeenteraad van 4 april 2017 door Robert Vinkenborg –

fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij.

 

Raad PvH 4 april 2017

,

Nieuwe verdringingswet snel toepassen op WerkSaam

HOP en HSP willen verdringingstoets

Op 21 februari 2017 nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel van kamerlid Sadet Karabulut (SP) tegen de verdringing van betaald werk en voor de verplichte invoering van een verdringingstoets aan. Gezien de huidige verhoudingen in de Eerste Kamer is het meer dan aannemelijk dat deze ook daar zal worden aangenomen. Samen met de Hoornse Senioren Partij stelt de Hoornse Onafhankelijke Partij het college opnieuw vragen over WerkSaam. De partijen willen dat WerkSaam in lijn van het wetsvoorstel gaat werken.

Link naar de vragen vind u hier

Foto SP

Foto: SP

 

,

Kandidaat-raadsleden HOP moeten voor 31 mei lid zijn

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Hoornse Onafhankelijke Partij gaat zorgvuldig een kandidatenlijst opstellen en dat vergt tijd. Inwoners van onze stad die de ambitie hebben om namens HOP in de gemeenteraad te komen, dienen zich voor 31 mei aan te melden als lid. U kunt dat doen via deze pagina op onze website: http://hop-hoorn.nl/contact/lid-worden-van-hop/

Het enige echte logo - kopie

Zorgen over toekomst statushouders

NHD 8 februari 2017

7-2-2017 NHD

,

“Paniekvoetbal van college met busverbod”

Plaatsvervangende schaamte over gang van zaken

Pitch Riviercruisevaart en touringcars binnenstad: 

ARC 17 januari 2017 – Guido Breuker

Voorzitter,

Een moeilijk dossier maar wel een dossier waar nu eindelijk een oplossing voor moet worden gevonden. Een oplossing die recht doet aan de wensen van de bewoners die al jaren onevenredig veel overlast ondervinden.

We nemen u mee terug naar de raadsvergadering van 12 juli vorig jaar, waar de motie tot aanleg van walstroom op het Oostereiland werd aangenomen

In dezelfde raadsvergadering werden ook moties ingediend om de bussen problematiek aan te pakken (D66 en PvdA), een busverbod in te voeren met evt. een vergunningen systeem (GL) en de vraag om een onderzoek naar de mogelijkheid om de witte vloot bezoekers met elektrische treintjes te vervoeren. (HOP HSP) Het klinkt bekend.

De wethouder ontraadde alle moties. Er werd heus gewerkt aan een plan, een busverbod was een mogelijk  onderdeel van dat plan en een treintje liet hij liever over aan de markt, al waren er op dat gebied goede ontwikkelingen. ‘Een broedende kip moet men niet storen.’

Vervolgens bleef het stil.. angstvallig stil. Augustus, september, oktober.. In november werd vanuit de raad nog maar eens voorzichtig tegen het nest aangeschopt om te kijken of de kip niet al was overleden.. maar de wethouder kwam met de toezegging dat hij, voor het eind van het jaar, met een voorstel naar de raad zou komen.

Vlak voor het kerstreces kwam er dan een brief. Geen voorstel, geen plan. Het college had besloten om per 1 maart 2017 een busverbod in te stellen voor de binnenstad. Collegebevoegdheid.. 2 maandjes voor de geplande invoering.

De ‘markt’ zoekt het zelf maar uit, misschien wilde het college nog wel meedenken over het maatregelen in het ‘overgangsjaar 2017.’  De gesprekken met de marktpartijen, zo stelde het college, liepen al en verliepen voorspoedig.

Al snel bleek echter dat een groot aantal belanghebbenden helemaal niet geïnformeerd of betrokken waren. Ook bij onze fractie meldden zich ondernemers die op geen enkele manier waren geïnformeerd. Met plaatsvervangende schaamte moesten wij uitleggen dat hier sprake was van politiek paniekvoetbal.. het over de schutting gooien van een probleem.. zonder enkele onderbouwing of oplossing..

Je zou verwachten dat er zo langzamerhand toch minimaal een volledige adressenlijst van alle betrokken partijen zou zijn opgesteld. Ons is er niks van gebleken. Wat een puinhoop. Marktpartijen rolden rollebollend over de sociale media of melden zich per ingezonden brief.

Afgelopen donderdag en ter voorbereiding op deze vergadering werd de raad dan geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Het onlangs door drie partijen overgenomen Hoorn City Tours bleek, met enige financiële ondersteuning van de gemeente, bereid de gaten in te vullen met 4 extra elektrische treintjes voor het vervoer van gasten van de witte vloot naar de Nieuwe Wal.

Met wederom een collegebesluit werd de benodigde financiële ondersteuning uit het groene spaarvehikel van dit college getrokken, de subsidiepot Puur Hoorn. In hoeverre dat in lijn is met het budgetrecht van de raad, is nog in onderzoek.

En nu dan een meningsvormende behandeling. Waarover? Twee collegebesluiten? Hoe kunt u van ons verwachten dat wij hier een afweging over kunnen maken. Een bus verbod, tijdelijk of voor een beperkt gedeelte zou best  onderdeel van een oplossing kunnen zijn. Maar.. ons is niks voorgelegd en ons is niks gevraagd.

Of we de boel achteraf maar even willen accorderen? Op basis waarvan dan?

Wat de Hoornse Onafhankelijke Partij betreft betekenen een eenzijdige collegebesluit ook eenzijdige college-verantwoordelijkheid.

Wij hadden het graag anders gezien..

Bron foto: Foto RTV Noord-Holland

 Foto: RTV Noord-Holland

Tot zover

*

Bijdrage van HOP-commissielid Guido Breuker – tijdens de raadscommissie die werd gehouden schouwburg in het Park op 17 januari 2017.

Verkiezingen 2018
,

Hoornse Onafhankelijke Partij maakt zich op voor raadsverkiezingen 2018

PERSBERICHT  – 8 januari 2017

 

Kandidaat-raadsleden moeten voor 31 mei lid van zijn van HOP

Hoornse Onafhankelijke Partij maakt zich op voor raadsverkiezingen 2018

Hoorn – In  2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Hoorn. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) gaat zich daar goed op voorbereiden en dat kost tijd. In de tweede helft van dit jaar zullen de leden de kandidatenlijst vaststellen, de lijsttrekker wordt al in de komende maanden gekozen.

HOP is een breed gedragen lokale ledenpartij en wil graag nog meer leden aan zich binden. De leden zijn de ‘oren en ogen’ van de partij en voeden de fractie met tal van signalen uit de samenleving. De kernwoorden van HOP zijn sociaal, ondernemend, eerlijk en transparant.

HOP kiest voor een sobere overheid die zich richt op haar kerntaken. Onze beginselverklaring en alle informatie over de Hoornse Onafhankelijke Partij vindt u op onze website: www.hop-hoorn.nl

Kandidatenlijst 2018

De leden van HOP hebben onlangs besloten dat de kandidatenlijst voor de raadverkiezingen in 2018 alleen open staat voor leden die voor 31 mei van dit jaar lid zijn van de partij. Er is ruim tijd nodig om tot een goede selectie te komen, waarbij de leden van HOP het laatste woord hebben over de samenstelling van de lijst.

Lid worden van HOP kan via http://hop-hoorn.nl/contact/lid-worden-van-hop/ of per mail naar info@hop-hoorn.nl .

Leden worden door HOP nog geïnformeerd over de procedure. De lijsttrekker van HOP zal in de komende maanden door de leden worden gekozen.


ledenwerving

Stop Werken Zonder Loon

Wethouder eruit, uitkeringsgerechtigde erin

Gemeenteraad, 1 november 2016 – vervolg behandeling programmabegroting 2016

Voorzitter,

Een vraag voor wethouder Bashara. Er is volgende week een informatieavond over de ontwikkelingen rond het stationsgebied. Ik dacht we eerst onderzoek zouden doen om daarna alles rond de Poort van Hoorn integraal af te wegen. Hoe zit dat?

Nog wat opmerkingen wat betreft moties en amendementen.

– Verbazingwekkend dat het college de motie voor het Regenboog-zebrapad ondersteunt. Er wordt namelijk geen dekking aangegeven. Dat vinden wij inconsequent en daarom steunen wij de motie niet.

– De motie van D66 en GroenLinks inzake de collectieve energievoorzieningen. Overbodig. Het verbijstert ons dat zoiets voor de hand liggends nog niet uit de koker van Puur Hoorn is gekomen.

– Merkwaardige reactie van het college over de herinvoering van de nieuwjaarsreceptie. Het college wilde er zelf van af, maar zet de deur voor volgend jaar alweer open. Nee dus.

– Experimenten Participatiewet steunen wij niet. WerkSaam is voor ons een onbestuurbare auto geworden. We willen eerst in controle zijn voor we aan nieuwe avonturen beginnen.

Voorzitter,

Wij vragen ons af: heeft wethouder De Jong of iemand anders van dit college nog wel eens nagevraagd hoe het nu met deze mensen gaat? Ik kan u vertellen: dat is niet zo best.

Ik zou van de wethouder graag willen weten of ze de schoonmaaksters ooit excuses heeft gemaakt of van plan is dat te doen?

Uit haar reactie vorige week bleek ons dat de wethouder niet of nauwelijks beseft wat het huidige beleid van WerkSaam voor mensen betekent. De wethouder blijft steken in een grammofoonplaat met goede intenties en schermt er mee dat de raad dit zelf zo heeft gewild. Het zelfde in de brief die we vandaag op de valreep van het college kregen. Gaat u maar rustig slapen er is niets hand.

Wat een belediging voor de intelligentie van iedereen die zich met serieus met dit onderwerp bezighoudt!

Ik heb veel reacties gekregen op mijn bijdrage van vorige week. Zo werd ik vrijdag gebeld door een ondernemer die de avond ervoor in Medemblik een presentatie van WerkSaam had bijgewoond: “Mijnheer Vinkenborg, goed dat u dit aankaart: oneerlijk concurrentie.”

Uitkeringsgerechtigden melden ons dat ze worden verplicht om met behoud van uitkering 6 tot acht weken aan de slag te gaan in een distributiecentrum. Dan maken ze kans op een arbeidscontractje van 7 maanden. Zijn dat de banen die wij willen? Maar de meeste mensen krijgen zelfs dat arbeidscontractje niet omdat ze niet in het functieprofiel passen.

Al die gratis maandjes werken met behoud van uitkering behoren inmiddels gewoon tot het verdienmodel van een aantal bedrijven. Iedere uitkeringsgerechtigde die die ellende heeft meegemaakt, kan u dat vertellen. Dat verdringt betaald werk.

Van de heer Kamminga werd ik vorige week op sociaal gebied niet veel wijzer, dus ik heb het verkiezingsprogramma van GroenLinks maar eens gelezen.

Wat mij bijzonder aanspreekt is de volgende passage:

“Als je geen baan hebt, heb je recht op bijstand op basis van vertrouwen, zonder tegenprestatie, zonder kleinerende regeltjes. Je wordt niet vernederd, maar gestimuleerd om mee te doen.”

Voorzitter, GroenLinks vindt HOP aan haar zijde. Maar kijk eens naar de contracten vol wantrouwen van WerkSaam. Of luister naar deze mijnheer:

“Er is een waslijst aan verplichtingen, onder ‘dreiging’ van het korten op de uitkering als niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Ik voel me als slaaf behandeld.”

Samen met ons commissielid Guido Breuker heb ik gisteren gesproken met een uitzendbureau dat werk verliest aan WerkSaam. Puur de kostprijs van een uitzendkracht op het laagste loon bedraagt ruim 15 euro. Bij WerkSaam kun je terecht voor € 11,75. De mensen van het uitzendbureau zullen zich eerdaags ook wel bij WerkSaam gaan melden, omdat ook zij straks hun baan kwijt zijn. WerkSaam maakt bedrijven kapot.

Voorzitter,

Wie niet horen wil moet maar voelen. HOP legt de raad twee moties voor. In de ene passen we quasi inbesteden toe op dit college. Eén wethouder, het mogen er ook meer zijn, mag door de draaideur eruit. En door diezelfde draaideur halen we dan een uitkeringsgerechtigde en een stagiair naar binnen om het werk over te nemen.

Mocht de raad vinden dat die motie te ver gaat, waarom dan niet voor mensen aan de onderkant,  mijnheer van Straalen, mevrouw Al Mubayed.

In een tweede motie roepen we op onmiddellijk te stoppen met verdringing, oneerlijke concurrentie en het ontlopen van cao-afspraken. Dit om te voorkomen dat de raad de wethouder moet ontslaan. Een wethouder moet de wet houden!

Laten we op dat vlak geen enkel risico lopen.

Bron foto FNV

Bron foto FNV

HOP boos krantenartikel

HOP Boos over ‘uitventen’ uitkeringsgerechtigden

begroting-boos

Robert Vinkenborg

Bijdrage begrotingsbehandeling gemeenteraad Hoorn, 25 oktober 2016

Weg met concurrentievervalsing WerkSaam – meer grip op vergunninghouders – tegen verhoging OZB.

Voorzitter, collega’s, inwoners van onze stad,

  • Het ijs is dun, richt je op (vooral sociale) kerntaken

Ook onze complimenten voor deze sluitende begroting. Dank ook aan de ambtenaren, ook voor het  beantwoorden van de vele vragen.

Zes jaar noodgedwongen bezuinigen. Dat doet pijn: intern, bij de verenigingen en instellingen. We zien het op straat aan het teruglopende onderhoud van het groen en de openbare ruimte.

Pakweg 2,5 duizend banen zijn uit Hoorn verdwenen. De leegstaande winkels spreken boekdelen. Daarom moet Hoorn niet alleen binnen de begroting, maar ook economisch de weg omhoog weer zien te vinden.

Voor nieuwe avonturen is het eerste laagje ijs nog veel te dun.

Het totale begrotingsbedrag van 217 miljoen lijkt enorm, maar schijn bedriegt. Het meeste geld gaat naar sociale voorzieningen, salarissen, langlopende verplichtingen en onderhoud aan gebouwen. De gemeenteraad heeft grip op maar een heel klein deel van dit totaal. En we moeten het doen met wat het Rijk ons oplegt.

Dus bijvoorbeeld de verhuurdersheffing – waardoor Intermaris veel minder sociale woningen kan bijbouwen dan onze partij wenselijk vindt.

Om maar wat te noemen.

Of stel:

Deze coalitie investeert 30, 40 miljoen in een fietstunneltje. Dat betekent 60 jaar lang een vaste last van een miljoen per jaar.  Geld dat dan niet meer aan andere zaken kan worden besteed.

Een kleine tegenvaller – ik noem een Halve Maen – en we schrijven rode cijfers. Er staan weliswaar plussen op de meerjarenbegroting, maar dan moeten we nog wel even een miljoen aan structurele ombuigingen realiseren. Het laaghangend fruit is op – dus dit wordt nog een hele zware opgave.

Dus als ik in de wandelgangen iets opvang over uitbreiding van het Westfries Museum. Niet doen!   Net als gewone mensen die krap zitten, moet ook de gemeente geen nieuwe abonnementen op extra vaste lasten afsluiten.

Natuurlijk moet de stad ook investeren. Dat doen we in de Grote Waal en het Stadsstrand. Deze tijd vraagt om meer van dit soort goed doordachte  keuzes die ook echt renderen voor de stad.

En verder moeten we ons richten  op kerntaken als het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners. En er vooral zijn voor de mensen die het zelf niet redden:

–  die oude mevrouw die een paar uur huishoudelijke hulp krijgt,

–  de eenzamen die samen een kop koffie drinken in het wijkcentrum;

–  of  die jongen in het gezin waar van alles misgaat; en die door jeugdzorg weer op de rit wordt geholpen.

Het is voor ons samen een prachtige uitdaging om deze grote verantwoordelijkheden zo goed mogelijk waar te maken. Er gaat op dat vlak gelukkig veel goed.

HOP zoekt met alle partijen hier de verbinding om dat zo te houden.

  • Stop de wanpraktijken bij WerkSaam

Voorzitter, ik richt mij tot wethouder De Jong.

Want helaas maakt WerkSaam de economische problemen alleen maar groter. Het gratis werken door uitkeringsgerechtigden zorgt voor verlies aan echte banen – die we juist zo hard nodig hebben.  Dat wij ons hebben opgehangen aan een Bonus-Malusregeling met WerkSaam lijkt het hoogste doel geworden en niet een middel tot….

Een mijnheer schrijft ons en ik citeer:

“Werksaam laat stelselmatig hun cliënten arbeid verrichten die zonder twijfel als arbeidsverdringing gelabeld kunnen worden. Twee voorbeelden: inpakwerk en houtwerkzaamheden bij bedrijf …..

Dit in het kader van de arbeids-re-integratie.”

Einde citaat

Mensen voelen zich zonder perspectief uitgebuit. Ze rennen van de ene stage naar het volgende arbeidsfitheid-programma.  Ons valt ook de angst op. Velen spreken over een verstoorde relatie met WerkSaam en zijn bang voor sancties.

En nu kom ik bij een punt waar het fatsoen en de beschaving echt ophouden.

Onder de naam Flextensie speelt WerkSaam voor uitzendbureau. Voor slechts 11,75 per uur worden de uitkeringsgerechtigden uitgevent. Een tarief waar geen enkel normaal uitzendbureau voor kan werken.

WerkSaam prijst dit schaamteloos aan bij de ondernemers. Ik citeer letterlijk:

– Het is voor u eenvoudig én financieel aantrekkelijk om uitkeringsgerechtigden op flexibele basis in te zetten.

  • tijdelijk werk tegen een aantrekkelijk all-in uurtarief;
  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s en geen risico op het gebied van leegloop;
  • Geen verplichtingen: inzet kan op elk moment worden stopgezet.

De boodschap is laat uitkeringsgerechtigden uw vuile werk doen. Ze zijn netto nog goedkoper dan uw zwartwerkende schoonmaakster.

Waarom zou een bedrijf nog iemand aannemen ? Het is veel goedkoper om werk door uitkeringsgerechtigden te laten doen.

Wethouder de Jong,  maak alstublieft zo snel mogelijk  een einde aan deze wanpraktijken.

En graag praten wij snel met u verder over hoe en of wij als Hoorn met WerkSaam verder moeten.

  • Geld dat we niet nodig hebben gaat terug naar de burgers: geen verhoging van de OZB

Het college wil de Onroerend Zaak Belasting – OZB –  verhogen. Door een verplichte verlaging van de rioolbelasting komt wat ruimte in de knip van de ondernemers en de inwoners en dat kunnen we natuurlijk niet hebben. De Hoornse Onafhankelijke Partij zou de ruimte het liefste gebruiken om investeringen in het riool naar voren te halen.  Je moet het dak immers repareren als de zon de schijnt. Omdat dit niet blijkt te kunnen,  steunen wij het amendement van  VOC Hoorn om het geld netjes terug te geven aan onze inwoners.

  • Vergunninghouders raken aan tal van gemeentelijke kerntaken, breng de raad meer in positie

Voorzitter,

In een paar jaar  zijn er honderden vergunninghouders in onze stad bijgekomen. Prima. We staan open  voor mensen de moeten vluchten voor grootste verschrikkingen. Maar het zou naïef zijn te denken dat met een woning en een uitkering nu alles vanzelf wel goed gaat.

Deze  opvang raakt aan heel veel kerntaken van de gemeente.  En 3, 4, 500 nieuwkomers is ook gewoon ingrijpend in het leven van onze inwoners. Wachtlijsten voor woningen lopen op. De concentratie van statushouders in toch al kwetsbare buurten is niet zonder risico’s. Van het Centraal Bureau voor de Statistiek weten we dat de meeste vergunninghouders langdurig , misschien wel levenslang, zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. We zien dat in Hoorn ook het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt.

Er zijn culturele verschillen, een andere moraal en bijvoorbeeld het anders aankijken tegen homoseksualiteit.  Ik denk dat de geschiedenis  leert dat we problemen gewoon bij de naam moeten durven noemen.  Niet als oordeel, maar als feiten waar we iets mee moeten.

Het mooiste zou zijn dat er snel vrede komt. En de mensen terug kunnen om te helpen hun land her op te bouwen. Realistischer is het er rekening mee te houden dat de meesten nooit meer teruggaan.  En hier een nieuw bestaan moeten opbouwen.

Er ligt dus een uitdaging voor tientallen jaren. College, neem de raad mee in al die verschillende aspecten. In  de gemeente Houten bijvoorbeeld gebeurt dit proactief met voortgangsrapportages die gaan over – ik citeer:

– de integrale aanpak;

– draagvlak bij burgers.

De raad in deze gemeente krijgt precies te horen:

– om wie het gaat;

– waar en hoe ze worden gehuisvest en alles wat daarmee samenhangt;

– de gezinssamenstelling;

– over gesprekken met de buurt;

– de maatschappelijke begeleiding ;

– over het onderwijs voor deze groep;

– over de zorg  aan deze mensen.

Er is aandacht voor communicatie, veiligheid en volledige transparantie over de financiële gevolgen voor de gemeente. HOP wil dat in Hoorn ook.

  1. Is het college daartoe bereid is een concrete vraag?
  2. Nog een laatste specifieke vraag: Op pagina 3 van de programmabegroting lezen we dat over de huisvesting van vergunninghouders afspraken zijn gemaakt met de raad. Weke afspraken zijn dat? HOP weet niet beter dan er dat er gewoon rijksbeleid wordt uitgevoerd.

Tot zover onze eerste termijn.

Voor het overige volgen wij de bijdragen van de andere fracties en wachten volgende week de beantwoording van het college met belangstelling af.
begroting-2015