Berichten

, ,

Slingerverbod opgeheven. Lichtjes mogen branden bij de horeca!

Voortschrijdend inzicht kan een mooi kerstgevoel opleveren.
In de wintermaanden, tijdens de kermis, lappendag en Koningsdag mag de slingerverlichting van de horecabedrijven aan blijven.
Na vragen van de Hoornse Onafhankelijke Partij antwoordt het college dat het terrassenbeleid op dit omstreden punt deze maand al wordt aangepast. Licht in de duisternis!
Nadat eerder – dankzij een initiatief van HOP – de gemeente weer zelf de kerstboom op de Roode Steen plaatst (en hij is echt schitterend) hopen wij dat alle inwoners genieten van onze feestelijk verlichte stad!

 

U leest de vragen en antwoorden hier door te klikken. 

Zorgen over toekomst statushouders

NHD 8 februari 2017

7-2-2017 NHD

,

“Paniekvoetbal van college met busverbod”

Plaatsvervangende schaamte over gang van zaken

Pitch Riviercruisevaart en touringcars binnenstad: 

ARC 17 januari 2017 – Guido Breuker

Voorzitter,

Een moeilijk dossier maar wel een dossier waar nu eindelijk een oplossing voor moet worden gevonden. Een oplossing die recht doet aan de wensen van de bewoners die al jaren onevenredig veel overlast ondervinden.

We nemen u mee terug naar de raadsvergadering van 12 juli vorig jaar, waar de motie tot aanleg van walstroom op het Oostereiland werd aangenomen

In dezelfde raadsvergadering werden ook moties ingediend om de bussen problematiek aan te pakken (D66 en PvdA), een busverbod in te voeren met evt. een vergunningen systeem (GL) en de vraag om een onderzoek naar de mogelijkheid om de witte vloot bezoekers met elektrische treintjes te vervoeren. (HOP HSP) Het klinkt bekend.

De wethouder ontraadde alle moties. Er werd heus gewerkt aan een plan, een busverbod was een mogelijk  onderdeel van dat plan en een treintje liet hij liever over aan de markt, al waren er op dat gebied goede ontwikkelingen. ‘Een broedende kip moet men niet storen.’

Vervolgens bleef het stil.. angstvallig stil. Augustus, september, oktober.. In november werd vanuit de raad nog maar eens voorzichtig tegen het nest aangeschopt om te kijken of de kip niet al was overleden.. maar de wethouder kwam met de toezegging dat hij, voor het eind van het jaar, met een voorstel naar de raad zou komen.

Vlak voor het kerstreces kwam er dan een brief. Geen voorstel, geen plan. Het college had besloten om per 1 maart 2017 een busverbod in te stellen voor de binnenstad. Collegebevoegdheid.. 2 maandjes voor de geplande invoering.

De ‘markt’ zoekt het zelf maar uit, misschien wilde het college nog wel meedenken over het maatregelen in het ‘overgangsjaar 2017.’  De gesprekken met de marktpartijen, zo stelde het college, liepen al en verliepen voorspoedig.

Al snel bleek echter dat een groot aantal belanghebbenden helemaal niet geïnformeerd of betrokken waren. Ook bij onze fractie meldden zich ondernemers die op geen enkele manier waren geïnformeerd. Met plaatsvervangende schaamte moesten wij uitleggen dat hier sprake was van politiek paniekvoetbal.. het over de schutting gooien van een probleem.. zonder enkele onderbouwing of oplossing..

Je zou verwachten dat er zo langzamerhand toch minimaal een volledige adressenlijst van alle betrokken partijen zou zijn opgesteld. Ons is er niks van gebleken. Wat een puinhoop. Marktpartijen rolden rollebollend over de sociale media of melden zich per ingezonden brief.

Afgelopen donderdag en ter voorbereiding op deze vergadering werd de raad dan geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Het onlangs door drie partijen overgenomen Hoorn City Tours bleek, met enige financiële ondersteuning van de gemeente, bereid de gaten in te vullen met 4 extra elektrische treintjes voor het vervoer van gasten van de witte vloot naar de Nieuwe Wal.

Met wederom een collegebesluit werd de benodigde financiële ondersteuning uit het groene spaarvehikel van dit college getrokken, de subsidiepot Puur Hoorn. In hoeverre dat in lijn is met het budgetrecht van de raad, is nog in onderzoek.

En nu dan een meningsvormende behandeling. Waarover? Twee collegebesluiten? Hoe kunt u van ons verwachten dat wij hier een afweging over kunnen maken. Een bus verbod, tijdelijk of voor een beperkt gedeelte zou best  onderdeel van een oplossing kunnen zijn. Maar.. ons is niks voorgelegd en ons is niks gevraagd.

Of we de boel achteraf maar even willen accorderen? Op basis waarvan dan?

Wat de Hoornse Onafhankelijke Partij betreft betekenen een eenzijdige collegebesluit ook eenzijdige college-verantwoordelijkheid.

Wij hadden het graag anders gezien..

Bron foto: Foto RTV Noord-Holland

 Foto: RTV Noord-Holland

Tot zover

*

Bijdrage van HOP-commissielid Guido Breuker – tijdens de raadscommissie die werd gehouden schouwburg in het Park op 17 januari 2017.

Verkiezingen 2018
,

Hoornse Onafhankelijke Partij maakt zich op voor raadsverkiezingen 2018

PERSBERICHT  – 8 januari 2017

 

Kandidaat-raadsleden moeten voor 31 mei lid van zijn van HOP

Hoornse Onafhankelijke Partij maakt zich op voor raadsverkiezingen 2018

Hoorn – In  2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Hoorn. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) gaat zich daar goed op voorbereiden en dat kost tijd. In de tweede helft van dit jaar zullen de leden de kandidatenlijst vaststellen, de lijsttrekker wordt al in de komende maanden gekozen.

HOP is een breed gedragen lokale ledenpartij en wil graag nog meer leden aan zich binden. De leden zijn de ‘oren en ogen’ van de partij en voeden de fractie met tal van signalen uit de samenleving. De kernwoorden van HOP zijn sociaal, ondernemend, eerlijk en transparant.

HOP kiest voor een sobere overheid die zich richt op haar kerntaken. Onze beginselverklaring en alle informatie over de Hoornse Onafhankelijke Partij vindt u op onze website: www.hop-hoorn.nl

Kandidatenlijst 2018

De leden van HOP hebben onlangs besloten dat de kandidatenlijst voor de raadverkiezingen in 2018 alleen open staat voor leden die voor 31 mei van dit jaar lid zijn van de partij. Er is ruim tijd nodig om tot een goede selectie te komen, waarbij de leden van HOP het laatste woord hebben over de samenstelling van de lijst.

Lid worden van HOP kan via http://hop-hoorn.nl/contact/lid-worden-van-hop/ of per mail naar info@hop-hoorn.nl .

Leden worden door HOP nog geïnformeerd over de procedure. De lijsttrekker van HOP zal in de komende maanden door de leden worden gekozen.


ledenwerving

Robert Vinkenborg

Bijdrage begrotingsbehandeling gemeenteraad Hoorn, 25 oktober 2016

Weg met concurrentievervalsing WerkSaam – meer grip op vergunninghouders – tegen verhoging OZB.

Voorzitter, collega’s, inwoners van onze stad,

  • Het ijs is dun, richt je op (vooral sociale) kerntaken

Ook onze complimenten voor deze sluitende begroting. Dank ook aan de ambtenaren, ook voor het  beantwoorden van de vele vragen.

Zes jaar noodgedwongen bezuinigen. Dat doet pijn: intern, bij de verenigingen en instellingen. We zien het op straat aan het teruglopende onderhoud van het groen en de openbare ruimte.

Pakweg 2,5 duizend banen zijn uit Hoorn verdwenen. De leegstaande winkels spreken boekdelen. Daarom moet Hoorn niet alleen binnen de begroting, maar ook economisch de weg omhoog weer zien te vinden.

Voor nieuwe avonturen is het eerste laagje ijs nog veel te dun.

Het totale begrotingsbedrag van 217 miljoen lijkt enorm, maar schijn bedriegt. Het meeste geld gaat naar sociale voorzieningen, salarissen, langlopende verplichtingen en onderhoud aan gebouwen. De gemeenteraad heeft grip op maar een heel klein deel van dit totaal. En we moeten het doen met wat het Rijk ons oplegt.

Dus bijvoorbeeld de verhuurdersheffing – waardoor Intermaris veel minder sociale woningen kan bijbouwen dan onze partij wenselijk vindt.

Om maar wat te noemen.

Of stel:

Deze coalitie investeert 30, 40 miljoen in een fietstunneltje. Dat betekent 60 jaar lang een vaste last van een miljoen per jaar.  Geld dat dan niet meer aan andere zaken kan worden besteed.

Een kleine tegenvaller – ik noem een Halve Maen – en we schrijven rode cijfers. Er staan weliswaar plussen op de meerjarenbegroting, maar dan moeten we nog wel even een miljoen aan structurele ombuigingen realiseren. Het laaghangend fruit is op – dus dit wordt nog een hele zware opgave.

Dus als ik in de wandelgangen iets opvang over uitbreiding van het Westfries Museum. Niet doen!   Net als gewone mensen die krap zitten, moet ook de gemeente geen nieuwe abonnementen op extra vaste lasten afsluiten.

Natuurlijk moet de stad ook investeren. Dat doen we in de Grote Waal en het Stadsstrand. Deze tijd vraagt om meer van dit soort goed doordachte  keuzes die ook echt renderen voor de stad.

En verder moeten we ons richten  op kerntaken als het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners. En er vooral zijn voor de mensen die het zelf niet redden:

–  die oude mevrouw die een paar uur huishoudelijke hulp krijgt,

–  de eenzamen die samen een kop koffie drinken in het wijkcentrum;

–  of  die jongen in het gezin waar van alles misgaat; en die door jeugdzorg weer op de rit wordt geholpen.

Het is voor ons samen een prachtige uitdaging om deze grote verantwoordelijkheden zo goed mogelijk waar te maken. Er gaat op dat vlak gelukkig veel goed.

HOP zoekt met alle partijen hier de verbinding om dat zo te houden.

  • Stop de wanpraktijken bij WerkSaam

Voorzitter, ik richt mij tot wethouder De Jong.

Want helaas maakt WerkSaam de economische problemen alleen maar groter. Het gratis werken door uitkeringsgerechtigden zorgt voor verlies aan echte banen – die we juist zo hard nodig hebben.  Dat wij ons hebben opgehangen aan een Bonus-Malusregeling met WerkSaam lijkt het hoogste doel geworden en niet een middel tot….

Een mijnheer schrijft ons en ik citeer:

“Werksaam laat stelselmatig hun cliënten arbeid verrichten die zonder twijfel als arbeidsverdringing gelabeld kunnen worden. Twee voorbeelden: inpakwerk en houtwerkzaamheden bij bedrijf …..

Dit in het kader van de arbeids-re-integratie.”

Einde citaat

Mensen voelen zich zonder perspectief uitgebuit. Ze rennen van de ene stage naar het volgende arbeidsfitheid-programma.  Ons valt ook de angst op. Velen spreken over een verstoorde relatie met WerkSaam en zijn bang voor sancties.

En nu kom ik bij een punt waar het fatsoen en de beschaving echt ophouden.

Onder de naam Flextensie speelt WerkSaam voor uitzendbureau. Voor slechts 11,75 per uur worden de uitkeringsgerechtigden uitgevent. Een tarief waar geen enkel normaal uitzendbureau voor kan werken.

WerkSaam prijst dit schaamteloos aan bij de ondernemers. Ik citeer letterlijk:

– Het is voor u eenvoudig én financieel aantrekkelijk om uitkeringsgerechtigden op flexibele basis in te zetten.

  • tijdelijk werk tegen een aantrekkelijk all-in uurtarief;
  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s en geen risico op het gebied van leegloop;
  • Geen verplichtingen: inzet kan op elk moment worden stopgezet.

De boodschap is laat uitkeringsgerechtigden uw vuile werk doen. Ze zijn netto nog goedkoper dan uw zwartwerkende schoonmaakster.

Waarom zou een bedrijf nog iemand aannemen ? Het is veel goedkoper om werk door uitkeringsgerechtigden te laten doen.

Wethouder de Jong,  maak alstublieft zo snel mogelijk  een einde aan deze wanpraktijken.

En graag praten wij snel met u verder over hoe en of wij als Hoorn met WerkSaam verder moeten.

  • Geld dat we niet nodig hebben gaat terug naar de burgers: geen verhoging van de OZB

Het college wil de Onroerend Zaak Belasting – OZB –  verhogen. Door een verplichte verlaging van de rioolbelasting komt wat ruimte in de knip van de ondernemers en de inwoners en dat kunnen we natuurlijk niet hebben. De Hoornse Onafhankelijke Partij zou de ruimte het liefste gebruiken om investeringen in het riool naar voren te halen.  Je moet het dak immers repareren als de zon de schijnt. Omdat dit niet blijkt te kunnen,  steunen wij het amendement van  VOC Hoorn om het geld netjes terug te geven aan onze inwoners.

  • Vergunninghouders raken aan tal van gemeentelijke kerntaken, breng de raad meer in positie

Voorzitter,

In een paar jaar  zijn er honderden vergunninghouders in onze stad bijgekomen. Prima. We staan open  voor mensen de moeten vluchten voor grootste verschrikkingen. Maar het zou naïef zijn te denken dat met een woning en een uitkering nu alles vanzelf wel goed gaat.

Deze  opvang raakt aan heel veel kerntaken van de gemeente.  En 3, 4, 500 nieuwkomers is ook gewoon ingrijpend in het leven van onze inwoners. Wachtlijsten voor woningen lopen op. De concentratie van statushouders in toch al kwetsbare buurten is niet zonder risico’s. Van het Centraal Bureau voor de Statistiek weten we dat de meeste vergunninghouders langdurig , misschien wel levenslang, zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. We zien dat in Hoorn ook het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt.

Er zijn culturele verschillen, een andere moraal en bijvoorbeeld het anders aankijken tegen homoseksualiteit.  Ik denk dat de geschiedenis  leert dat we problemen gewoon bij de naam moeten durven noemen.  Niet als oordeel, maar als feiten waar we iets mee moeten.

Het mooiste zou zijn dat er snel vrede komt. En de mensen terug kunnen om te helpen hun land her op te bouwen. Realistischer is het er rekening mee te houden dat de meesten nooit meer teruggaan.  En hier een nieuw bestaan moeten opbouwen.

Er ligt dus een uitdaging voor tientallen jaren. College, neem de raad mee in al die verschillende aspecten. In  de gemeente Houten bijvoorbeeld gebeurt dit proactief met voortgangsrapportages die gaan over – ik citeer:

– de integrale aanpak;

– draagvlak bij burgers.

De raad in deze gemeente krijgt precies te horen:

– om wie het gaat;

– waar en hoe ze worden gehuisvest en alles wat daarmee samenhangt;

– de gezinssamenstelling;

– over gesprekken met de buurt;

– de maatschappelijke begeleiding ;

– over het onderwijs voor deze groep;

– over de zorg  aan deze mensen.

Er is aandacht voor communicatie, veiligheid en volledige transparantie over de financiële gevolgen voor de gemeente. HOP wil dat in Hoorn ook.

  1. Is het college daartoe bereid is een concrete vraag?
  2. Nog een laatste specifieke vraag: Op pagina 3 van de programmabegroting lezen we dat over de huisvesting van vergunninghouders afspraken zijn gemaakt met de raad. Weke afspraken zijn dat? HOP weet niet beter dan er dat er gewoon rijksbeleid wordt uitgevoerd.

Tot zover onze eerste termijn.

Voor het overige volgen wij de bijdragen van de andere fracties en wachten volgende week de beantwoording van het college met belangstelling af.
begroting-2015

Grote zorgen over verlies Halve Maen en ‘zwakke plek’

halve maen
Inwoners betalen de rekening

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is bezorgd over het verlies van 40.000 euro dat de Halve Maen leed in 2015. Een strop waar de belastingbetaler voor opdraait. HOP wil weten waar B&W dit geld vandaan denkt te halen: “Het verlies is groter dan waar in het worst-case scenario rekening mee is gehouden. En we moeten nog vier jaar.”

Het verlies en het recente bericht over ‘de zwakke plek’ in het schip, dat Hoorn voor vijf jaar in bruikleen heeft van de Amerikaanse eigenaar, bevestigen waarom HOP vreesde dat de Halve Maen een ‘’schip van bijleg” zou worden. Voor de tekorten is, onder de noemer “cultureel ondernemen”, een blanco cheque afgegeven en dat in een tijd dat we zelfs de kerstboom op de Roode Steen hebben moeten wegbezuinigen.

HOP wil dat het college duidelijk maakt hoe dit verlies en eventuele nieuwe tekorten worden gedekt. De ‘zwakke plek’ zorgt dit jaar al voor derving aan inkomsten doordat de Halve Maen niet kan deelnemen aan Delfsail.

Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Ik ben met terugwerkende kracht nog steeds verbijsterd over alle deskundigen die het zo goed wisten. Dit zou in het bedrijfsleven ondenkbaar zijn. Dit is het scenario waarvoor we vreesden en waar het college zelfs niet aan wilde denken toen we ernaar vroegen. Maar goed, we zitten voor vijf jaar aan deze replica vast en laten we er samen het beste van maken: dus de financiële schade beperken. HOP hoopt dat er heel veel bezoekers komen. Dat is goed voor de stad en het kan hopelijk voorkomen dat er nog meer belastinggeld overboord gaat. Tegelijkertijd moeten we als stadsbestuur samen eerlijk onder ogen durven zien dat de kans dat er nog meer geld bij moet, zeer reëel is. Daar moet in de begroting nu al rekening mee worden gehouden en daar zal HOP ook bij de behandeling van de kadernota op aandringen. HOP hecht aan een ordentelijke financieel huishoudboekje van de gemeente. Je kunt de storm zien aankomen: dus wacht niet tot de wal het schip keert.”

Samen met het CDA, Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij stelde HOP op 17 mei 206 het college van B & W volgende artikel 36-vragen over de problemen met de exploitatie van de Halve Maen:

Geacht college,

Ondergetekende fracties maken zich zorgen over de exploitatie van De Halve Maen, de negatieve gevolgen hiervan voor onze begroting – mogelijk ook in de komende jaren – en de veiligheid van de passagiers. Aanleiding vormen het ‘jaarverslag en de meerjarenbegroting’, die u ons op 11 april 2016 toezond, het verontrustende artikel ‘Zwakke plek in Halve Maen’ van zaterdag 7 mei 2016 in het Noordhollands Dagblad en uw brief hierover van 10 mei 2016. Dit is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: Jaarverslag en de meerjarenbegroting Hoewel het eerste seizoen van de Halve Maen op 1 november 2015 werd afgesloten, duurde het tot 11 april 2016 tot de raad werd geïnformeerd over de exploitatiecijfers. In de tussentijd ontstond er een crisis bij de Stichting Varend Erfgoed, werd er juichsfeer opgeroepen en de uitgifte van een nieuwe serie aandelen aangekondigd. Over de tekorten bleef het tot 11 april 2016 stil. In plaats van de begrootte 27.000 betalende bezoekers kwamen er slechts 14.255. Ook andere inkomsten bleven ver beneden de verwachtingen. Dit leverde een verliespost op van € 41.314 euro, een bedrag waar zelfs in het ‘worst-case’ scenario geen rekening mee is gehouden:

1. Waarom duurde het bijna een half jaar voordat de raad kon beschikken over de resultaten over het eerste exploitatiejaar van De Halve Maen?

2. Met welke kostenbesparingen heeft het Westfries Museum het verlies weten te beperken?

3. Hoe wordt het exploitatietekort over 2015 binnen onze begroting gedekt? Hierover wordt in uw brief geen inzicht verschaft. Wat is de reden dat u dit niet vermeldt?

4. Mocht onverhoopt dit jaar weer een verlies worden geboekt, ten laste van welke begrotingspost wordt dat gebracht? Het lijkt ons dat na deze ervaring het college hierop anticipeert.

5. Op dit moment is al minimaal een kwart van het exploitatiejaar 2016 voorbij. Graag ontvangen wij een tussenrapportage over de stand van zaken en het aantal bezoekers tot dit moment.

Zwakke plek Halve Maen

Het verbaast ons in de krant te moeten lezen over de veiligheid van de Halve Maen en een nieuwe exploitatietegenvaller en de raad pas in tweede instantie per brief wordt geïnformeerd. Temeer de gemeente volledig opdraait voor de exploitatietekorten en de raad daar de volledige verantwoordelijkheid voor draagt:

6. Vindt u het met ons ongepast dat de gemeenteraad dit slechte nieuws uit de krant moet lezen?
– Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit tot uw actieve informatieplicht?

7. Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven aan het onderhoud van De Halve Maen en hoe verhoudt zich dit tot de begrootte onderhoudskosten?

8. Waar ligt precies tussen de grens tussen klein onderhoud en dat voor rekening van de eigenaar?

9. In het proces tot aanvaarding van De Halve Maen kwamen ook vanuit de raad signalen dat er technisch iets mis was waardoor andere kandidaten het schip niet wilden hebben. Door het college is nooit een voorbehoud gemaakt over het onderhoud van het schip/verborgen gebreken en de mogelijke risico’s voor de exploitatie. De risico’s zouden vooral aan de batenkant liggen:
– hoe kijkt u met de kennis van nu daar op terug?
– zijn nu bekende, kennelijk nieuwe, risico’s aanleiding om de exploitatiebegroting bij te stellen?
– is de eigenaar aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade van ‘verborgen’ gebreken?

10. Tenslotte willen wij graag weten of er bij het college sprake is van voortschrijdend inzicht : – bent u er nog steeds van overtuigd dat een sluitende exploitatie in de komende jaren haalbaar is?
– kunt u garanderen dat de gemeente niet voor nog meer financiële tegenvallers hoeft op te draaien?
– zo niet , met wat voor scenario houdt u nu rekening?

Met vriendelijke groeten Namens de fracties:
Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg
Fractie Tonnaer Roger Tonnaer
CDA Dick Bennis
Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden

Poster HOP Hoorn

Poster ! Breaking ! We staan er !

Even knipperen met de ogen, hoofd schudden, ogen weer open, en ja hoor, het is echt zo ! Onze poster is nu overal te zien, en vooral te bewonderen in de gemeente Hoorn ! En wat is de poster mooi geworden, gerealiseerd door vele hardwerkende vrijwilligers. Een mooie club mensen, fris, gedreven en met liefde voor onze prachtige gemeente Hoorn.

Wilt u ook een échte HOP poster, en uw stem laten spreken ?

Mail ons en u krijgt bericht waar en wanneer, u de poster kunt afhalen.

beterhoorn@gmail.com

Verkiezingsposter HOP Hoorn Lijst 12

Verkiezingsposter HOP Hoorn Lijst 12

HOP in de media

HOP in het Westfries Weekblad van 15-01-2014

Vers van de pers, en vandaag verschenen in het Westfries Weekblad van 15-01-2014, een goed artikel van Harry Boerigter, over het soort politiek, wat HOP voor ogen heeft. HOP wil nieuwe politiek, en geen politiek uit het verleden. Met nieuwe frisse gezichten ! De eerste mensen op de HOP-lijst zijn Robert Vinkenborg, Dirk Van Der Duin, Maarten Admiraal en Anna-Marie Lub. De definitieve kandidatenlijst maken we voor het einde van deze maand bekend.

Krantenartikel West-Fries Weekblad HOP

Krantenartikel West-Fries Weekblad