Berichten

De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft samen met de HSP en HB, vragen gesteld over de overlast van ongedierte bij afvalcontainers, dat verergerd lijkt te zijn door het aangepaste ophaal schema. We willen graag van het college weten hoeveel klachten er zijn binnengekomen en of er oplossingen mogelijk zijn. Overigens heeft ook het CDA vragen gesteld over deze problematiek. We hebben het college gevraagd om met een gezamenlijk antwoord op beide sets vragen te komen.

Geacht college,

De Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij maken zich zorgen over de gevolgen van het veranderde ophaalschema van huisvuil door de HVC, na de invoering van de oranje bakken.

Ons bereiken klachten, zowel rechtstreeks, als via de Social Media van grote stankoverlast en overlast door maden en vliegen. Het veranderde ophaalschema in combinatie met warm zomer weer leiden tot grote overlast.

Klachten hierover blijken te worden afgedaan met lang niet altijd effectieve tips als het schoonmaken van de bakken met azijn, takjes lavendel in de bak of om ‘de vogels de maden op te laten eten.’ (Hoorn.nl). De HVC adviseert op haar site dan weer Hedera in de bak, het verpakken van etensresten, mottenballen tegen vliegen of het strooien van zout of kalk in de bak.

Daarnaast begrijpen we dat mensen (plastic) afval af staan te wassen (waterverspilling?), in de vriezer bewaren tot het moment van lediging of zich op andere wijzen van het afval ontdoen in plaats van in de daarvoor bestemde containers, zoals bijvoorbeeld openbare afvalbakken.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u graag naar de Hoornse FB pagina ‘De (Oranje) Klachtenbak Een en ander leidt tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de gemeente Hoorn binnen gekomen over stank en overlast door ongedierte, met betrekking tot de afvalcontainers?
 2. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de HVC geregistreerd over stank en overlast door ongedierte met betrekking tot de afvalcontainers?
 3. Is er een toename in het aantal klachten in vergelijking met vorige jaren? Zo ja, kunt ons deze cijfers verstrekken?
 4. Is er een toename geconstateerd van huishoudelijk afval in de openbare afvalbakken? Een voorbeeld hieronder
 5. Is er een toename geconstateerd van het dumpen van huishoudelijk afval in de openbare ruimte?
 6. Is er een toename geconstateerd van de afvalstroom in die wijken waar afval nog ongescheiden, in zakken wordt aangeboden? Hoewel wordt gemeld dat de overlast van stank, maden en vliegen geen gezondheidsrisico vormt, blijkt dit wat betreft kleine huisdieren, in ieder geval niet waar. Het risico op Myiasis (maden ziekte) bij konijnen maar ook honden en katten, is aanwezig. Uit de pers maar ook via de eerder genoemde FB pagina hebben we al kunnen vernemen dat al zeker twee konijnen door deze oorzaak zijn overleden.
 7. Zowel op de website van de HVC als de gemeente wordt er met geen woord over deze risico’s gesproken. Waarom niet?
 8. Heeft er voorafgaand aan de invoering van het nieuwe ophaalsysteem een risico inventarisatie plaatsgevonden voor eventuele gezondheidsrisico’s voor mens en dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de mogelijke gevolgen van de maden ziekte daarin benoemd en afgewogen? De HVC schijnt mensen met klachten terug te verwijzen naar de gemeente Hoorn, met als argument dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vastgestelde ophaalfrequentie.
 9. De afvalstoffenverordening CAW 2016 lijkt inderdaad aan te geven onder art. 10.26, eerste lid onder b, dat het aan de raad is om een afwijking van de wekelijkse ophaalfrequentie vast te stellen. Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt dat de raad verplicht is om de inspraakverordening hierop toe te passen. Is de wijziging van de ophaal volgorde een afwijking van de ophaalfrequentie als in de afvalstoffen verordening bedoeld? Zo ja, is het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van de HVC, zoals in het raadsbesluit van 13.05.2015 voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen? Zo nee, wanneer is dit dan door de raad
 10. Wanneer vindt er een evaluatie van de invoering van de ‘oranje’ bak en het gewijzigde ophaalschema plaats?
 11. Is het college bereid de problemen op te nemen met de HVC, eventueel in CAW verband en te komen tot een heroverweging van de ophaalfrequentie, eventueel alleen in de zomermaanden?
 12. Is er een inschatting te maken van de eventuele meerkosten van een aangepast ophaalschema in de zomer?

Tot zover

Robert Vinkenborg Fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij
Nico Oudheusden Fractievoorzitter Hoornse Senioren Partij
Alex van der Kleij Hoorns Belang

blikvanger-2  blikvanger  Ontplofte Kliko

Keerspoor (2) keerspoor Kersenboogerd

Eind dit jaar wil de NS het overlast gevende keerspoor in Kersenboogerd weer in gebruik nemen. D66, HSP en HOP maken zich zorgen over het overleg hierover met de bewoners en willen ook weten of er maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. Hierover stellen de partijen de volgen Art. 36-vragen aan het college:

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Betreft artikel 36-vragen over het keerspoor
Hoorn, 6 september 2016

Geacht College,

Op woensdag 13 juli 2016 vond een bijeenkomst plaats waar de NS en gemeente Hoorn de bewoners van de Plevier en omgeving informeerden over het later dit jaar opnieuw in gebruik nemen van het zogenaamde keerspoor in de Kersenboogerd. Eerder gebruik van het keerspoor door de NS leverde veel overlast voor bewoners op. De verwachting dat deze overlast zal terugkomen is gerechtvaardigd. De bijeenkomst was bedoeld om informatie te delen en mogelijke oplossingen voor de problematiek te bespreken.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in juli werden de bewoners slechts voor voldongen feiten/besluiten gesteld, terwijl – zo stellen de bewoners – op 16 februari 2016 aan vertegenwoordigers toezeggingen zijn gedaan om, voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen, de informatie actief met de bewoners te delen. De bewoners hebben in de recente maanden een zeer gebrekkige informatievoorziening ervaren. En zij stellen dat er nu niet voor de voor hen optimale (en tevens goedkopere) oplossing is gekozen.

Wij hebben verder kennis genomen van de afspraken over dit onderwerp tussen gemeente en de NS die zijn vastgelegd op 25 mei 2016.

Onduidelijk is welke positie de gemeente heeft in dit dossier en hoe u de belangen van de bewoners (en mogelijk ook de reizigers) het beste kunt en wilt behartigen. Onze fracties hebben naar aanleiding van deze problematiek de volgende vragen:

 1. Heeft de NS of Prorail voor het in gebruik nemen van het keerspoor vanaf de invoering van de nieuwe dienstregeling op enigerlei wijze toestemming of vergunning van de gemeente nodig? Graag een toelichting hierop.
 1. Welke ruimtelijke regelgeving (Wet Geluidshinder e.d.) is bij het in gebruik nemen van het keerspoor specifiek van toepassing en hoe en wanneer vindt toetsing daaraan plaats? Ook hier graag een duidelijke uiteenzetting.
 1. Welke mogelijkheden zijn/waren er voor de gemeente om het gebruik van het keerspoor door de NS tegen te gaan indien zij meent dat de belangen van de bewoners onevenredig worden geschaad?

Uit de WOB-stukken blijkt dat er al op 25 mei 2016 afspraken tussen en NS en gemeente zijn gemaakt en vastgelegd.

 1. Waarom zijn de bewoners voorafgaande aan de afspraken niet actiever bij de gesprekken en informatie-uitwisseling betrokken?
 1. Op welke wijze heeft het college zich ervan overtuigd dat inderdaad alle varianten zijn getoetst, zoals in het afspraken-memo wordt vermeld?
 1. Waarom was er een WOB-verzoek voor nodig om de informatie (zoals de terugkoppeling van de NS van 17 maart 2016) boven tafel te krijgen?
 1. Het college en de NS hebben afspraken gemaakt over een zicht- en/of geluidsscherm.

Zijn voor de aanleg al voorbereidingen getroffen?
Per wanneer zou dit scherm gerealiseerd kunnen zijn?
Welke stappen dienen daarvoor te worden genomen?

 1. Wat wordt volgens u bedoeld met de uitspraken van de NS: “We gaan de komende tien jaar niet weer op de koffie. Alles wat aandacht krijgt, groeit?”
 1. De bewoners hebben aangegeven voornemens te zijn planschade te claimen. Kunt u aangeven welk genomen ruimtelijk besluit eventueel het claimen van planschade mogelijk zou kunnen maken?

Graag zien wij uw reactie tegemoet en wij bedanken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groeten,
namens de fracties D66, HOP en HSP

Jos Renckens D66
Robert Vinkenborg HOP
Nico Oudheusden HSP

Site daklozen Daklozen
Ons bereiken signalen dat er meer mensen op straat slapen. Wij willen weten of dat zo is en wat er op korte termijn aan gedaan kan worden. Daarover stelt HOP met het CDA, VOCHoorn en de Hoornse Senioren Partij de volgende Art. 36-vragen aan het college van B&W:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Betreft: Artikel 36-vragen inzake dak- en thuislozenopvang.

Datum:  2 september 2016

Geacht college,

HOP, HSP en VOCHoorn en CDA menen dat de problematiek rondom de dak- en thuislozen opnieuw tegen het licht gehouden moet worden.

Ons is bekend dat er onder andere dak- en thuislozen bivakkeren bij het Horizon-College en er bereiken ons signalen dat er meerdere plekken in Hoorn zijn waar men groepsgewijs de nacht buiten doorbrengt.

Ook naar aanleiding van de uitspraak van wethouder Douw tijdens de afgelopen begroting dat er te weinig bedden zijn, te weinig doorstroom naar woningen, maar ook dat de gesprekken in omliggende gemeenten met de huisvesters aldaar stroef verlopen.

Vandaar dat HOP, HSP,  VOCHoorn en CDA graag opnieuw antwoord willen zien op de volgende vragen:

 • Is er bekend hoeveel mensen er buiten moeten slapen of op andere plekken?
 • Bent u bekend met de alternatieve slaapplekken (o.a een tentenkamp) waar men slaapt?
 • Is er een blijvende toename van dak- en thuislozen die zich bij het Dampten melden?
 • Heeft de wethouder al afspraken gemaakt met haar collega-wethouders inzake een samenwerkingsverband waarin ook een verantwoordelijkheidsverdeling wordt opgenomen ? Zo nee, waarom niet?

De fracties van HOP,HSP, VOCHoorn en CDA zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Dirk van der Duin
Hoornse Onafhankelijke Partij

Nico Oudheusden
Hoornse Senioren Partij

Karin Hakhoff
VOCHoorn

Karin van ’t Klooster
CDA

 

halve maen
Inwoners betalen de rekening

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is bezorgd over het verlies van 40.000 euro dat de Halve Maen leed in 2015. Een strop waar de belastingbetaler voor opdraait. HOP wil weten waar B&W dit geld vandaan denkt te halen: “Het verlies is groter dan waar in het worst-case scenario rekening mee is gehouden. En we moeten nog vier jaar.”

Het verlies en het recente bericht over ‘de zwakke plek’ in het schip, dat Hoorn voor vijf jaar in bruikleen heeft van de Amerikaanse eigenaar, bevestigen waarom HOP vreesde dat de Halve Maen een ‘’schip van bijleg” zou worden. Voor de tekorten is, onder de noemer “cultureel ondernemen”, een blanco cheque afgegeven en dat in een tijd dat we zelfs de kerstboom op de Roode Steen hebben moeten wegbezuinigen.

HOP wil dat het college duidelijk maakt hoe dit verlies en eventuele nieuwe tekorten worden gedekt. De ‘zwakke plek’ zorgt dit jaar al voor derving aan inkomsten doordat de Halve Maen niet kan deelnemen aan Delfsail.

Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Ik ben met terugwerkende kracht nog steeds verbijsterd over alle deskundigen die het zo goed wisten. Dit zou in het bedrijfsleven ondenkbaar zijn. Dit is het scenario waarvoor we vreesden en waar het college zelfs niet aan wilde denken toen we ernaar vroegen. Maar goed, we zitten voor vijf jaar aan deze replica vast en laten we er samen het beste van maken: dus de financiële schade beperken. HOP hoopt dat er heel veel bezoekers komen. Dat is goed voor de stad en het kan hopelijk voorkomen dat er nog meer belastinggeld overboord gaat. Tegelijkertijd moeten we als stadsbestuur samen eerlijk onder ogen durven zien dat de kans dat er nog meer geld bij moet, zeer reëel is. Daar moet in de begroting nu al rekening mee worden gehouden en daar zal HOP ook bij de behandeling van de kadernota op aandringen. HOP hecht aan een ordentelijke financieel huishoudboekje van de gemeente. Je kunt de storm zien aankomen: dus wacht niet tot de wal het schip keert.”

Samen met het CDA, Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij stelde HOP op 17 mei 206 het college van B & W volgende artikel 36-vragen over de problemen met de exploitatie van de Halve Maen:

Geacht college,

Ondergetekende fracties maken zich zorgen over de exploitatie van De Halve Maen, de negatieve gevolgen hiervan voor onze begroting – mogelijk ook in de komende jaren – en de veiligheid van de passagiers. Aanleiding vormen het ‘jaarverslag en de meerjarenbegroting’, die u ons op 11 april 2016 toezond, het verontrustende artikel ‘Zwakke plek in Halve Maen’ van zaterdag 7 mei 2016 in het Noordhollands Dagblad en uw brief hierover van 10 mei 2016. Dit is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: Jaarverslag en de meerjarenbegroting Hoewel het eerste seizoen van de Halve Maen op 1 november 2015 werd afgesloten, duurde het tot 11 april 2016 tot de raad werd geïnformeerd over de exploitatiecijfers. In de tussentijd ontstond er een crisis bij de Stichting Varend Erfgoed, werd er juichsfeer opgeroepen en de uitgifte van een nieuwe serie aandelen aangekondigd. Over de tekorten bleef het tot 11 april 2016 stil. In plaats van de begrootte 27.000 betalende bezoekers kwamen er slechts 14.255. Ook andere inkomsten bleven ver beneden de verwachtingen. Dit leverde een verliespost op van € 41.314 euro, een bedrag waar zelfs in het ‘worst-case’ scenario geen rekening mee is gehouden:

1. Waarom duurde het bijna een half jaar voordat de raad kon beschikken over de resultaten over het eerste exploitatiejaar van De Halve Maen?

2. Met welke kostenbesparingen heeft het Westfries Museum het verlies weten te beperken?

3. Hoe wordt het exploitatietekort over 2015 binnen onze begroting gedekt? Hierover wordt in uw brief geen inzicht verschaft. Wat is de reden dat u dit niet vermeldt?

4. Mocht onverhoopt dit jaar weer een verlies worden geboekt, ten laste van welke begrotingspost wordt dat gebracht? Het lijkt ons dat na deze ervaring het college hierop anticipeert.

5. Op dit moment is al minimaal een kwart van het exploitatiejaar 2016 voorbij. Graag ontvangen wij een tussenrapportage over de stand van zaken en het aantal bezoekers tot dit moment.

Zwakke plek Halve Maen

Het verbaast ons in de krant te moeten lezen over de veiligheid van de Halve Maen en een nieuwe exploitatietegenvaller en de raad pas in tweede instantie per brief wordt geïnformeerd. Temeer de gemeente volledig opdraait voor de exploitatietekorten en de raad daar de volledige verantwoordelijkheid voor draagt:

6. Vindt u het met ons ongepast dat de gemeenteraad dit slechte nieuws uit de krant moet lezen?
– Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit tot uw actieve informatieplicht?

7. Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven aan het onderhoud van De Halve Maen en hoe verhoudt zich dit tot de begrootte onderhoudskosten?

8. Waar ligt precies tussen de grens tussen klein onderhoud en dat voor rekening van de eigenaar?

9. In het proces tot aanvaarding van De Halve Maen kwamen ook vanuit de raad signalen dat er technisch iets mis was waardoor andere kandidaten het schip niet wilden hebben. Door het college is nooit een voorbehoud gemaakt over het onderhoud van het schip/verborgen gebreken en de mogelijke risico’s voor de exploitatie. De risico’s zouden vooral aan de batenkant liggen:
– hoe kijkt u met de kennis van nu daar op terug?
– zijn nu bekende, kennelijk nieuwe, risico’s aanleiding om de exploitatiebegroting bij te stellen?
– is de eigenaar aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade van ‘verborgen’ gebreken?

10. Tenslotte willen wij graag weten of er bij het college sprake is van voortschrijdend inzicht : – bent u er nog steeds van overtuigd dat een sluitende exploitatie in de komende jaren haalbaar is?
– kunt u garanderen dat de gemeente niet voor nog meer financiële tegenvallers hoeft op te draaien?
– zo niet , met wat voor scenario houdt u nu rekening?

Met vriendelijke groeten Namens de fracties:
Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg
Fractie Tonnaer Roger Tonnaer
CDA Dick Bennis
Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden

HVC Alkmaar mei 2008 pand close

Hop heeft samen met Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en de SP besloten vraagtekens te moeten plaatsen bij het vorstelijke inkomen van de directeur van de HVC in Alkmaar.

De vragen zijn:

Geachte College,

In het kader van moreel en maatschappelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden en belonen, willen wij u op het volgende attenderen en bevragen.

De huidige directeur van HVC, het bedrijf waarvan de gemeente Hoorn mede aandeelhouder is, heeft in het afgelopen jaar 262.000 euro verdiend. Dit bedrag is exclusief inkomsten uit secondaire arbeidsvoorwaarden zoals bijv. auto v.d. zaak.
Op dit moment voert het personeel van HVC te samen met het FNV acties tegen loonmatiging en tegen de grote groei van het aantal flexibele contracten bij HVC.
Alhoewel we ons realiseren dat ook deze grootverdiener zichzelf verrijkt binnen de gestelde wettelijke kaders (loonafspraken van voor 2015 omdat hij al sinds 2005 in dienst is) hebben wij toch de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het gegeven dat de directeur van HVC dit topsalaris uitbetaald krijgt?

2. Is het college het met ons eens dat een dergelijk salaris bij een dergelijk bedrijf moreel gezien en dus ook maatschappelijk gezien verwerpelijk is? Indien neen, waarom bent u het dan niet met ons eens?

3. Is het college bereid om, te samen met de andere gemeentes/aandeelhouders, er bij de volgende aandeelhoudersvergadering van HVC voor te pleiten dit salaris terug te brengen naar de Balkendenorm? Indien neen, waarom niet?

4. Indien u vraag 2 en 3 met nee heeft beantwoord, vindt u dan nog dat u als gemeente /aandeelhouder moreel en maatschappelijk verantwoord omgaat met gemeenschapsgeld en waarom?

We hopen uw beantwoording voor de raadsvergadering van 24 mei te mogen ontvangen omdat we in deze vergadering ook met een motie hieromtrent zullen komen.

Met vriendelijke groet, namens SP, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal, HOP en Fractie Tonnaer,
Mathé van Stralen
Alex van der Kleij
Joke van der Meij
Robert Vinkenborg
Roger Tonnaer