Terecht vonden veel partijen een aantal maanden geleden dat de bomen aan De Weel niet gekapt mochten worden voor een tunnel die er mogelijk niet zou komen. Precies om die reden wil HOP – daarin gesteund door de Hoorns Belang – dat de sloop van het Leekerweide-pand De Makerij voorlopig wordt uitgesteld. Als uiteindelijk blijkt dat Hoorn die ruimte nodig heeft voor verkeersoplossing is mogelijk straks voor niets bijna vier miljoen verspild aan sloop- en nieuwbouw. Er is al aanbesteed en daarom willen de partijen weten wat de eventuele afkoopkosten van de overeenkomst zijn. Uiteraard hebben we ook te maken met de belangen van Leekerweide. Daarom de volgende vragen: druk even op de pauzeknop, brengt de exit-kosten en gevolgen in beeld en betrek dat later bij de totale besluitvorming. Ga niet door op de weg van de tunnel!Onze vragen:Gemeente Hoorn
t.a.v. het college van B&W
postbus 603
1620 AR HoornHoorn, 6 juni 2014
Betreft: art. 43 vragen m.b.t. Leekerweide.

Geacht college,
Voorafgaand aan de bespreking van het aan te passen bestemmingsplan “Poort van Hoorn” vragen wij u ons te informeren over het vervangen van het pand “de Makerij” t.b.v. Leekerweide.
Inleiding:
In de plannen voor de Carbasiusweg staat het slopen en vervangen van het pand “de Makerij”. Aangezien de plannen v.w.b. de Poort van Hoorn flink zijn gewijzigd en onderhevig zijn aan nadere
besluitvorming, weten wij niet of de sloop/vervanging van dit pand nog noodzakelijk is.

In de beschikbare stukken staat dat de overeenkomst onomkeerbaar is doch dat er wel kan worden afgezien van vervangende nieuwbouw door afscheid te nemen van Leekerweide. Dit heeft wel financiële gevolgen.
Overwegende dat:
– De coalitie aangeeft alles nog met de raad te bespreken en er nog geen definitief besluit ligt voor de aanleg van de Carbasiusweg;
– Afkoop misschien goedkoper is dan doorgaan. De gemaakte kosten bedragen nu € 270.000,-;
– Duurzaamheid een gemeen goed is en zinloze verkwisting van goed en energie moet worden voorkomen;
– Sloop leidt tot kapitaalsvernietiging.
Verzoeken wij:
1) In ieder geval tot er definitieve besluitvorming over de ”Poort van Hoorn” heeft plaatsgevonden, de sloop van “de Makerij” te voorkomen;
2) De raad te laten weten wat de kosten zijn van definitieve stopzetting en dus ontbinding van de bestaande overeenkomsten.
3) Hieromtrent af te wachten tot definitieve besluitvorming over de eventuele komst van de Carbasiusweg is afgerond.
4) Een antwoord binnen een termijn van dertig dagen aan de raad te sturen.

Met vriendelijke groet,

Dirk van der Duin
Raadslid HOP
Alex van der Kleij
Raadslid Hoorns Belang

 

reactie College