HOP: geen gedwongen ontslagen
Zeven Hoornse partijen willen duidelijkheid over bezuinigingen
Hoorn, 13 januari 2015Er moet in deze raadsperiode voor € 4 miljoen euro worden bezuinigd op de interne organisatie van de gemeente Hoorn. Dit jaar moet daarvan al € 2 miljoen worden omgebogen en dat is een enorme opgave. Over deze aangekondigde bezuinigingen bestaat ongerustheid onder de ambtenaren, die met minder mensen steeds meer werk moeten doen. Ook in de vorige periode is al bezuinigd en tegelijkertijd komen door de decentralisaties steeds meer taken op de gemeente af: met minder mensen moet meer werk worden gedaan.De ondernemingsraad van Hoorn heeft in oktober vorig jaar al kenbaar gemaakt graag te willen weten waar het aan toe is. Tot dit moment is daar nog niets over bekend. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) wil dat de discussie over deze bezuinigingen zo snel mogelijk in de raad wordt gevoerd en moedigt het college aan om spoedig met voorstellen te komen. Ook omdat de ambtenaren moeten weten waar ze aan toe zijn. De VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, de Hoornse Senioren Partij, D66 en Hoorns Belang delen in de bezorgdheid en sluiten zich aan bij onderstaande vragen aan het college van B&W.

“Wat betreft HOP vinden we het belangrijk dat we snel mogelijk meer duidelijkheid krijgen. We praten graag mee over deze loodzware opgave. Voor ons is behoud van werkgelegenheid het belangrijkste. We denken dat de grenzen van de belastbaarheid van het ambtelijk apparaat wel zijn bereikt en moeten oppassen dat meer bezuinigen niet leiden tot verslechtering van de dienstverlening aan de burgers. Het college wil ook gedwongen ontslagen voorkomen, dat is prima maar geef daarover dan snel 100% duidelijkheid,”, aldus fractievoorzitter Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP).

De vragen:

Hoorn, 14 januari 2015

Betreft vragen art. 36 RvO: proces ombuigingen op de interne organisatie

Geachte college,
In het coalitieakkoord is al aan het begin van deze bestuursperiode aangekondigd dat € 4.000.000
aan ombuigingen moet worden gevonden in de eigen bedrijfsvoering van de gemeente. Deze enorme
opgave komt bovenop de bezuinigingen die in de afgelopen vijf jaar al zijn doorgevoerd.

Wij vragen ons af of de rek er niet uit is en of meer bezuinigingen niet tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening achtergaat. En wat betekent dat voor onze inwoners? Hoeveel kan het ambtelijk apparaat nog aan als er met minder mensen meer werk moeten worden gedaan?

Wij verwijzen naar de zorgen die door de ondernemingsraad op 20 oktober 2014 schriftelijk aan de
raad kenbaar zijn gemaakt: kunnen de bezuinigingen worden gerealiseerd zonder gedwongen
ontslagen zoals de coalitie beoogt?

In dit lopende begrotingsjaar moet er al € 2.000.000 binnen de eigen organisatie worden gevonden.
Ook is er nog ca. € 1.500.000 aan tekort niet ingevuld (in 2016, oplopend tot 2 mlj. in 2018). Op 28
oktober heeft wethouder De Jong bij de begrotingsbehandeling aangegeven over deze bezuinigingstaakstelling met de raad in gesprek te willen gaan. Tot nu toe heeft deze toezegging nog
geen vervolg gehad. Wij vertrouwen erop dat dit nog zal gebeuren, maar willen ondertussen –ook
omdat de organisatie en inwoners van de stad recht hebben op duidelijkheid– het verdere proces
vastleggen en stellen u daarom in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het wenselijk is om zo snel mogelijk het gesprek over
ombuigingen op de interne organisatie met de raad aan te gaan omdat bezuinigingen dit jaar
moeten worden gerealiseerd en het voor de organisatie zelf belangrijk is te weten waar het
aan toe is?

2. Wanneer en op welke wijze wil het college het gesprek met de raad over de nog benodigde
ombuigingen aangaan? -graag uitleg over het proces-

3. Heeft B&W kennis genomen van de zorgen die de ondernemingsraad per brief op 20 oktober
2014 aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt en wat is daarop uw reactie?

4. Vertrouwt het college nog op de eigen doelstelling dat de ombuigingen geen gedwongen
ontslagen tot gevolg zullen hebben?

Met vriendelijk groet,
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP

Mede namens
D66 – Arthur Helling
Hoorns Belang – Symen van der Meer
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
Hoornse Senioren Partij – Joke van Diepen
Fractie Tonnaer – Roger Tonnaer
VOCHoorn – Aart Ruppert

 

Antwoord College