Afspraak is afspraak. € 150.000 = € 150.000 (en geen cent meer).Wethouder Tap heeft aan de raad nadrukkelijk beloofd dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn € 150.000 gaat kosten en geen cent meer. Daarom verbaast het HOP dat er vorig € 2.000 subsidie is verstrekt aan de Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn. Wij hebben niets tegen deze stichting, maar het gaat om ons het principe. 150.000 euro is al verschrikkelijk veel geld en we moeten voorkomen dat het stukje bij beetje steeds meer wordt. Daarom hebben we het college de volgende vragen gesteld:Hoorn, 15 oktober 2014
Geacht college,Namens de fractie van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) doen wij u ex. Art 43-vragen toekomen over de toekenning van een Eenhoornzegel van 2.000 euro aan de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn door uw college.Met deze vragen beogen wij geenszins afbreuk te doen op het goede werk van deze stichting. Daarvoor alle waardering. Ons verbaast dat door wethouder Tap, zowel bij de presentatie van de
plannen als in de commissievergadering en in de raad, ons is verzekerd dat er naast de 150.000 euro – die de raad werd gevraagd uit te trekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn – er geen verdere kosten voor de viering zouden worden gemaakt. In de raadsvergadering van 16 september 2014 nog geen maand geleden, zegt de wethouder letterlijk dat het ‘wat betreft het college blijft bij deze
150.000 euro’. Met deze gift aan een stichting die zich bezighoudt met deze viering wordt deze toezegging geschonden. Het college vaart z’n eigen koers en lijkt geen acht slaan op de politieke gevoeligheid en de nadrukkelijke afspraken die met de raad zijn gemaakt. Dit baart ons zorgen en brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt zich de toekenning van deze financiële ondersteuning aan de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn met de eerder gedane toezeggingen dat de viering niet meer dan € 150.000 gaat kosten?

2. Waarom is hier gekozen voor zelfs een ‘dubbele’ Eenhoornzegel ter waarde van € 2.000?

3. Is het college voornemens deze € 2.000 in mindering te brengen op het budget van 150.000 euro dat de raad in totaal voor de viering beschikbaar heeft gesteld?

4. Welke vormen van financiële ondersteuning is het college van plan verder te verstrekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn, buiten de door de raad goedgekeurde 150.000 euro?

5. In tabel 83 van de programmabegroting is opgenomen de post ‘herdenking eerste ronding Kaap Hoorn – Chili’ bij de ruimtevragers. Waar is deze uitgave voor bedoeld en hoe ziet dit in het licht van de eerdere toezeggingen?

Wij vinden het van het grootste belang dat wij kunnen vertrouwen op uitspraken en toezeggingen van het college aan de gemeenteraad. Omdat hierover geen enkele twijfel mag bestaan dringen wij erop aan dat u deze vragen met de grootst mogelijk spoed beantwoordt.

Met vriendelijk groet,

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij

 

reactie College