Hoorn, 6 augustus 2014

Vragen ex artikel 43 R.v.O. inzake functioneren VVV

Geacht college,

In een artikel van 1 augustus stellen een aantal woordvoerders in het NHD dat er structurele problemen zouden zijn met de wijze waarop de VVV haar taken uitvoert. Er wordt gesproken over: verkeerde info, onvindbaar zijn voor toeristen en het veel te lang gesloten zijn in de wintermaanden.

Ook ontvangen wij verontrustende signalen van ondernemers, organisaties en particulieren.
Zonder wederhoor gaan wij er niet zondermeer vanuit dat de klachten terecht zijn. Wij zijn niet in staat de klachten te onderzoeken en dat is ook onze rol niet.

De aard van de klachten die wij ontvingen betreft het benadelen van ondernemers bij het doorverwijzen. Een ondernemer die bijvoorbeeld aangeeft dat zijn bedrijf wordt genegeerd, ook al wordt er door klanten expliciet naar zijn diensten gevraagd. Ook zou bij een VVV-steunpunt geld worden gevraagd voor het neerleggen van folders van toeristische bedrijven uit de regio, daar waar samenwerking en promotie van een ‘totaalproduct West-Friesland’ ons juist zo noodzakelijk lijkt.

Het lijkt erop dat bij het ene VVV-loket wél en bij het andere geen geld wordt gevraagd voor het neerleggen van folders. Ook betreuren wij dat de infobalie in het Westfries museum op zondag is gesloten en baart de kwaliteit van de website van de VVV ons zorgen. De informatie (bijvoorbeeld over de hotels) is onvolledig en informatie over evenementen die al zijn geweest, blijft prominent in beeld komen.

De VVV ontvangt van de gemeente Hoorn jaarlijks een subsidie van € 92.000. Dit bedrag was gebaseerd op een volwaardige VVV locatie zoals die tot 1 april van dit jaar was gevestigd aan de Veemarkt. Echter zonder enig overleg met de raad is het vorige college akkoord gegaan met twee infopunten en is er in feite geen sprake meer van een volwaardig VVV-kantoor. Dat roept de vraag op of de hoogte van de subsidie nog wel gerechtvaardigd is.

In het collegeakkoord 2014 lezen wij het volgende:
“Wij willen een ontwikkeling richting Hoorn als belevings – en verblijfstad.
Wij willen samen met onze partners werken aan stadspromotie op basis van een eenduidige en professionele positionering. Wij zetten in op de kernkwaliteiten van Hoorn (historie, ligging aan het water, authenticiteit) en leggen verbinding tussen economie, kunst en cultuur, toerisme, recreatie, geschiedenis en erfgoed.”
Prima ambities die wij van harte onderschrijven. Echter, de fracties van Hoorn Lokaal, HOP en de HSP vragen zich ernstig af wat de VVV in haar huidige vorm hieraan bijdraagt.

Wij hebben voor u de volgende vragen:
1. Zijn er prestatieafspraken met de VVV? Zo ja: hoe worden deze gecontroleerd/gemonitord?
Zo nee: wanneer worden deze opgesteld en hoe wordt de raad hierin betrokken?
2. Bent u op de hoogte van de geschetste situatie over de VVV en de signalen van ondernemers en organisaties? Zo ja: wat gaat u aan deze situatie doen in het licht van de subsidie/prestatieafspraken?
Zo nee: wat gaat u doen om zich hiervan op de hoogte te stellen en dit aan te pakken?
3. Welke rol dicht u de VVV toe in uw ambitie, zoals beschreven in het coalitieakkoord?
4. Hoe verhoudt deze rol zich tot de huidige situatie?
5. Welke ruimte heeft de VVV zelf om te bepalen waaraan het subsidiebedrag wordt besteed (online, wel of niet open in de wintermaanden, inzet Old Amsterdam) en is daar overleg over met de gemeente? De directeur van de VVV spreekt ervan dat hij zoekende is in de nieuwe opzet: hoe wordt dit afgestemd met de gemeente?
6. Op welke termijn gaat het college in overleg met de VVV? Hoe informeert het college de raad hierover?
7. Bent u bereidt de raad een evaluatie aan te bieden over het functioneren van de VVV en daar een toekomstperspectief aan te koppelen? Zo ja: wanneer kan dit aan de raad ter bespreking worden aangeboden? Zo niet: op welke wijze gaat u invulling geven aan de ambitie in het coalitieakkoord en wordt de raad hierbij betrokken?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
namens de fracties van,
Hoorn Lokaal- Joke van der Meij
Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg
Hoornse Senioren Partij – Nico van Oudheusden

 

Reactie College