Samen met de Fractie Tonnaer heeft de Hoornse Onafhankelijk Partij B&W gevraagd transparant te zijn over de sponsors van De Halve Maen. Ook willen we nu de bruikleenovereenkomst wel eens zien:Betreft: vragen art. 36 RvO, transparantie financiële bijdragen bruikleen De Halve Maen
Hoorn, 2 januari 2015.
Geacht college,
De Hoornse gemeenteraad besloot 16 december jl. de VOC replica De Halve Maen voor vijf jaar in bruikleen te accepteren. Voor bruikleen van de Halve Maen stemden 20 raadsleden en tegen waren 14 leden van de gemeenteraad.Na dit besluit kan de bruikleenovereenkomst –waarvan wij de details nog niet kennen— getekend en de werving van fondsen, subsidies en sponsoren worden gestart. Goede wervingsresultaten zijn hard nodig omdat de eenmalige lasten ( € 247.250,–) en de jaarlijkse exploitatielasten ( 236.000,–) van De Halve Maen groot zijn. Met de fondswerving kunnen de tekorten –waarvoor de gemeente opdraait— op de eenmalige lasten én de exploitatie hopelijk worden beperkt.Onze fracties vinden dat de fondswerving gepaard moet gaan met volledige transparantie. De herkomst van het geld van personen, stichtingen of bedrijven moet volledig controleerbaar zijn. Wij verwachten dat de geldgevers in principe niets als tegenprestatie wordt toegezegd, behalve toezeggingen die in het algemeen gelden bij donaties. Geanonimiseerde namen van geldgevers als bijvoorbeeld “bewindhebber”, “Kamers Hoorn/Nieuw-Amsterdam” of “Heren XVII” vinden wij niet controleerbaar.Van het college verwachten wij regelmatig een lijst met namen van natuurlijke- en rechtspersonen –die een financiële bijdrage leveren aan de eenmalige kosten en/of exploitatielasten van De Halve Maen— met de hoogte van de financiële bijdrage(n) en schenkingsvoorwaarde(n). Deze lijst verschaft optimale transparantie en is controleerbaar.

In overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Wilt u de gemeenteraad met regelmaat een lijst verstrekken met optimale informatie (hoogte bedrag en voorwaarden) met de namen van de natuurlijke- en rechtspersonen die financiële bijdragen leveren voor de bruikleen van VOC-replica De Halve Maen.
2. Is de bruikleenovereenkomst inmiddels door beide partijen ondertekend en kunnen we de overeenkomst tegemoet zien ?

Vriendelijke groet,
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Robert Vinkenborg, namens Hoornse Onafhankelijke Partij

 

Antwoorden College