,

Reis burgemeester naar Chili in tegenspraak met toezegging van college

De burgemeester van Hoorn gaat in het kader van de viering van 400 jaar Kaap Hoorn eind deze maand naar Chili. De Hoornse Onafhankelijke partij en de Hoornse Senioren Partij vinden dit ongepast omdat het in tegenspraak is tot de eerdere toezegging van het college om niet naar Chili te gaan. In een ‘open brief’ maken de fracties hun bezwaren kenbaar aan het college:

Aan het college van B&W

Hoorn, 5 januari 2016

Geacht college,

Met deze ‘open brief’ uiten de fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij hun ongenoegen over de voorgenomen reis van onze waarnemend burgemeester naar Chili omdat dit in tegenspraak is met eerdere toezeggingen van het college aan de raad. Liever hadden wij dit in een raadsvergadering naar voren willen brengen, maar aangezien de volgende raadsvergadering is gepland na de reis van 29 januari zou dit mosterd na de maaltijd zijn.

Los van de eigen bevoegdheid van het college om het besluit tot deze reis te nemen, menen wij dat in deze – ook bestuurlijk – turbulente tijd er veel voor te zeggen is dat de burgemeester op haar post in Hoorn blijft. Er is zat te doen in de stad en daar komt bij dat het vertrek van een ervaren wethouder aanstaande is; een nieuwe omstandigheid die u wellicht noopt de reis te heroverwegen. En is het in deze tijd van keihard bezuinigingen wél een verstandig signaal dat er een paar duizend euro wordt besteed aan een buitenlandse reis van de burgemeester? Wij menen van niet. Een openbare discussie hierover wordt door u vermeden door gebruik te maken van uw formele college-bevoegdheid. U had het besluit over de reis ook aan de gemeenteraad kunnen overlaten en dan had de raad hierover met u in de volle openbaarheid kunnen spreken.

Ons grootste bezwaar is van principiële aard, namelijk dat deze reis in flagrante tegenspraak is met de ondubbelzinnige toezegging van het college aan de gemeenteraad op 16 september 2014 tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de Kaap Hoorn-viering: er zou geen gemeenschapsgeld worden besteed aan reizen naar Chili. Voor ons een doorslaggevend gegeven om akkoord te gaan met dit voorstel. Nadat al eerder de belofte van het college dat de viering niet meer zou kosten dan € 150.000 is geschonden, wordt nu ook deze afspraak niet nagekomen.

Het verbaast ons zeer dat u in uw brief van 22 december 2015, waarin u de Chili-reis aan de raad aankondigt, geheel voorbij gaat aan de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld en door u zijn bevestigd. Geen woord over het eerdere raadsbesluit en de context. U kunt natuurlijk wijzen op de eigen bevoegdheid van het college, maar gelet op de hele discussie zou dat nogal formalistisch en flauw zijn. Waar moet je als raadslid nog op kunnen vertrouwen als het college met de eigen bevoegdheden kennelijk wegen zoekt om onder afspraken met- en intenties van de raad uit te komen?

Onze fracties zien langzamerhand een patroon ontstaan waarbij het college nogal lichtvaardig omgaat met beloften die zij aan de raad doet en waar de raad blindelings op zou moeten kunnen vertrouwen. In dat vertrouwen ligt namelijk de basis voor het goed functioneren van ons democratisch bestel en de kaderstellende rol van de raad, die de beleidsmatige en financiële grenzen bepaalt voor de uitvoering door het college.

Terugkomen op in de volle openbaarheid gedane beloften doet daarbij het aanzien van het gemeentebestuur geen goed. Wat zijn uw eigen woorden nog waard? En wat doet dit ‘draaien’ voor de beeldvorming van de politiek en het openbaar bestuur?

Doe geen toezeggingen die u niet na kunt komen, is ons verzoek. Deze uitnodiging van Chili was gewoon te voorzien en wij kunnen ons niet voorstellen dat binnen het college hier nooit over is nagedacht en zo niet dan wij hebben u daar dan in ieder geval al in 2014 op gewezen.

Wij betreuren dit alles en hopen dat u tenminste het waarom kunt begrijpen.

Ondanks onze principiële bezwaren wensen wij de burgemeester – die niet bij de voorgeschiedenis betrokken was – een prettige en nuttige reis toe.

Met vriendelijke groeten,

Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg

Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden