De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Mogelijk ligt de oorzaak in de renovatie van het veld zeven jaar geleden. Belangrijker dan de schuldvraag vindt HOP dat het probleem wordt opgelost en stelde daarover samen met de Hoornse Senioren Partij en de Fractie Tonnaer het college van B&W de volgende vragen:

 

Geacht college,

 

Vragen ex art. 36

Problemen hoofdveld vv Hollandia en andere voetbalverenigingen

De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld

van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Uit veldonderzoek ter plaatse is ons

gebleken dat de aaltjes een structureel probleem vormen. De diertjes vreten de graswortels aan met alle

gevolgen van dien.  De oorzaak moet direct worden verholpen en daarom heeft vv Hollandia deskundige

partijen moeten inschakelen dit te verhelpen, hoewel bij de club daarvoor de financiële middelen niet

aanwezig zijn. Voetbalvereniging Hollandia staat met de rug tegen de muur: niets doen betekent dat het veld

vrijwel onbespeelbaar blijft.

 

De mogelijke oorzaak van het probleem is dat bij de renovatie – in opdracht van de gemeente – van het

grasveld, zo’n zeven jaar geleden, er verkeerd (met de diertjes vervuild) zand is gebruikt. Een tweede mogelijke oorzaak van de problemen kan zijn veroorzaakt doordat juni van dit jaar zand over het gras is gestrooid.  Dit

zand kan ondeugdelijk of vervuild zijn geweest waardoor er schade aan het gras is ontstaan.  Mocht de oorzaak liggen bij een van deze twee werkzaamheden dan zou er mogelijk sprake van aansprakelijkheid van de

gemeente en/of de zandleverancier kunnen zijn.  Dit aantonen lijkt ons lastig, hoewel  ons van Hollandia-zijde

wél meegedeeld is dat sinds de oplevering van de gerenoveerde grasmat er continu problemen waren, wat eenoorzakelijk verband aannemelijk maakt. Maar belangrijker dan de schuldvraag vinden wij het bieden van een

blijvende oplossing voor vv. Hollandia en eventueel andere getroffen voetbalverenigingen in Hoorn. Bovendien zijn wij van mening dat de kosten voor herstel van de schade aan de sportvelden minstens gedeeld moet

worden tussen sportverenigingen en de gemeente. Een sportvereniging kan niet alleen deze kosten dragen en

doet ook geen recht aan de mogelijke oorzaak van de schade aan de velden.

 

Wij stellen u hierover volgens artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

 

  1.  u moet op de hoogte zijn van deze feiten, maar er lijkt weinig schot in de zaak te zitten. Wat gaat u er

alsnog aan doen? Waarom hebt u er niet eerder iets aan gedaan? Hebben ook andere verenigingen te maken met deze vorm van ondermijning? Zo ja, op welke wijze denkt u de schade te herstellen ?

  1. Is er sprake van aansprakelijk van de gemeente en/of de leverancier van het zand ?
  2. Bent u bereid om vv. Hollandia en andere voetbalverenigingen geheel of gedeeltelijk schadeloos te

stellen en de problemen met de velden op te lossen?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hoornse Onafhankelijke Partij

Fractie Tonnaer

Hoornse Senioren Partij

 

 

– Robert Vinkenborg

–  Roger Tonnaer

– Nico van Oudheusden