HOP knokt door voor vrije toegangs- en sluitingstijden voor de horeca. Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de toegangstijd kan worden verruimd van 01.00 naar 02.00 uur. Dat gaat ons niet ver genoeg, maar is beter dan de huidige situatie.De burgemeester werd wat tijd gegund om dit regelen. Dik een half jaar later staat het toegangsuur nog staat op 01.00 uur. Het onderwerp staat niet eens geagendeerd voor de komende raadsvergadering. Samen met HSP stelden wij hier al eerder vragen over. We kregen geen antwoord. In onze buurgemeente Medemblik is dit jaar het toegangsuur al verruimd naar 02.00 uur en dat was snel geregeld. Waarom in Hoorn niet??????Waarom duurt het in Hoorn allemaal zolang? Samen met Hoorns Belang, HSP en VOCH willen we nu antwoorden! Daarom hebben we samen het college onderstaande pittige brief gestuurd waarin we vragen het toegangsuur VOOR DE ZOMER te verruimen.Hoorn, 4 juni 2014Betreft: verruiming toegangstijden horecaGeacht college,

De fracties van Hoorns Belang, HOP, VOCHoorn en HSP verzoeken u om nog voor het zomerreces te komen met een voorstel tot verruiming van de toegangstijden (toegangsstop) in de horeca.
In de raadsvergadering van 26 november 2013 heeft de raad hierover een motie aangenomen. De strekking van die motie was dat bij het begin van de nieuwe raadsperiode (dus voor het
zomerreces(!)) de toegangstijden voor de horeca, in overleg met de raad verruimd zouden worden tot 2 uur. De burgemeester zou daarmee ruim voldoende tijd krijgen dit voorstel gedegen voor te
bereiden.
In de motie van 26 november 2013 wordt de burgemeester verzocht:
– Zoveel als mogelijk in de komende maanden tot afstemming met de Westfriese gemeenten te komen met een toegangstijd van 02.00 uur als uitgangspunt;
– Rekening houdend met alle belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers, politie, stadstoezicht, ouders en zoals gezegd buurgemeenten en zoekend naar de juiste balans op basis van kernwaarden als ‘gastvrijheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid;
– De regels bij de start van de nieuwe raadsperiode in overleg met de raad conform aan te passen en daarbij al het nodige te doen om de openbare orde tenminste op het huidige niveau te houden, dus zo stil en rustig mogelijk voor alle betrokkenen en aan de raad terug te koppelen wat daar (extra) voor nodig is.

Ondanks de duidelijke strekking van de motie en de ruime tijd die de portefeuillehouder gekregen heeft om een ordentelijk raadsvoorstel voor te bereiden, constateren wij dat de motie niet
overeenkomstig de wens van de raad wordt uitgevoerd:
– Er is tot nu toe in de komende raadsvergaderingen geen verruiming van toegangstijden geagendeerd. Dit ondanks de uitspraak in de motie dit bij aanvang van deze raadsperiode te
doen en ondanks de zeer ruime voorbereidingstijd die de portefeuillehouder hiervoor gegund is.
– De fracties van de HSP en HOP hebben in april hierover al artikel 43-vragen gesteld. Tot op heden zijn deze nog niet beantwoord, ondanks het ruimschoots verstrijken van de termijn
die hiervoor geldt.
– In de raadsvergadering van 20 mei jl. heeft Hoorns Belang reeds aangegeven de verruiming met spoed te willen regelen. De burgemeester verklaarde tot onze verbazing echter dat hij
niet in staat zou zijn in de eerstvolgende raadsvergadering te komen met een voorstel. De reden zou zijn dat hij nog met diverse partijen zou moeten overleggen. Onbegrijpelijk, aangezien al een half jaar verstreken is sinds het aannemen van de motie.
– Wij hebben weinig tot geen voorbereidende actie op dit dossier kunnen waarnemen vanuit het college / de portefeuillehouder, ondanks de duidelijke oproep hiertoe in de motie.

Gezien de uitspraak van de raad in de motie van 26 november jl. en gezien de ruime periode die de portefeuillehouder gegund is om dit voor te bereiden, verwachten wij nog voor het zomerreces een voorstel van het college. Op basis van dat voorstel kan dan, in overleg met de raad zoals in de motie verwoord, besloten worden tot verruiming van de toegangstijden. Overigens zullen Hoorns Belang,
HOP en HSP in dat overleg in de raad wederom pleiten voor het volledig vrij geven van de toegangstijden, zoals ze dat in het verleden altijd gedaan hebben.

Als gevolg van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop, had verruiming van de toegangstijden eigenlijk al per 1 januari jl geregeld kunnen en moeten zijn. Dat de raad desondanks akkoord ging met deze motie kwam mede doordat hierin toegezegd is het alsnog te regelen bij aanvang van de volgende raadsperiode. Voor verder uitstel zien wij geen reden; het zou zeer onwenselijk zijn wanneer het komende zomerseizoen weer de huidige achterhaalde openingstijden verplicht opgelegd worden.

Indien u niet met een voorstel komt, zoals door de raad in de aangenomen motie gevraagd, verzoeken wij u dit voor de raadsvergadering schriftelijk en gemotiveerd aan de raad te laten weten.

Met vriendelijke groet,

Symen van der Meer
Fractievoorzitter Hoorns Belang
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP
Joke van Diepen
Fractievoorzitter HSP
Aart Ruppert
Fractievoorzitter VOCHoorn

 

Reactie College

eerdere vragen