Hoorn, 25 mei 2015 

College overweegt greep uit pot reclamebelasting

HOP:  “Ondernemers zijn niet de pinautomaat van dit college” 

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is boos over het voornemen van het college van B&W een greep te willen doen uit de portemonnee van ondernemers om de gaten in de begroting te dichten.

Wethouder De Jong stelt in het Dagblad voor West-Friesland (23 mei j.l.) dat de raad zou kunnen kiezen voor het naar de gemeentekas laten vloeien van een deel (45.000 euro) van de opbrengsten van de reclamebelasting. Onacceptabel, voor HOP. De opbrengst van de reclamebelasting is ondernemersgeld, bedoeld voor de promotie van de stad, versterking van de lokale economie en het schoon, heel en veilig houden van de bedrijventerreinen.

Contractbreuk

Wat de Hoornse Onafhankelijke Partij verbijstert is dat het college met dit voornemen niet minder dan contractbreuk lijkt te plegen. Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Er ligt tussen de gemeente en de ondernemers gewoon een spijkerhard contract dat in 2008 voor 20 jaar is getekend. Volgens ons kan deze roof uit de ondernemerskas juridisch helemaal niet. Dit college schoffeert hier mee het lokale bedrijfsleven. Ondernemers worden kennelijk gezien als de pinautomaat van dit college. Heb je een tekort, dan melk je de ondernemers maar af uit. Visieloos! Daarom zegt HOP nog voordat we gaan praten over de bezuinigingen: handen af van de knip van ondernemers! Dus dit voorstel kan meteen van tafel.”

De mogelijk greep uit de knip van ondernemers wordt door het college ook aangekondigd in het werkversie van de Kadernota die eind juni in gemeenteraad wordt behandeld. HOP wacht de behandeling in de raad niet af, maar stelt het college vandaag de volgende vragen:

Geachte college,

Tot onze verbazing lezen wij in Programma 3 van de werkversie Kadernota in tabel 9, die voor de ARC van 4 juni op de agenda staat, de volgende passage:

“Bijdrage reclamebelasting

Wij vragen ook van de ondernemers een bijdrage te leveren in het begrotingstekort door een deel van de opbrengsten uit de reclamebelasting af te dragen.”

Wij hebben daarover de volgende twee vragen:

  1. Overweegt het college serieus een greep te doen uit een fonds dat door ondernemers voor zeer specifieke doelen wordt opgebracht?
  2. Zo ja, is dit dan niet in  zeer flagrante strijd met de afspraken die de gemeente met het de ondernemers en het Lokaal Ondernemers Fonds (de beheerder van de reclamebelasting) heeft gemaakt?

Op 18 december 2008 immers heeft de gemeente Hoorn een convenant ondertekend met de ondernemers en de stichting Lokaal Ondernemers Fonds. Bij de uitgangspunten is onder punt 3. vastgelegd dat de ondernemers “bereid zijn extra middelen op te brengen mits de gelden ook daadwerkelijk en uitsluitend worden besteed aan de door ondernemers gekozen thema’s.” Daar staat de handtekening van het college onder.

Nog los van vraag of het juridisch wel mogelijk is om een greep uit de portemonnee van de ondernemers te doen, vinden wij het onacceptabel als het werkelijk de intentie van dit college is op eerdere afspraken terug te komen. Dat doet het aanzien van de lokale overheid als betrouwbare partner geen goed en dat zeer slecht is voor het ondernemersklimaat in onze stad.

Vooralsnog gaan wij uit van een misverstand en mocht dat het geval zijn, dan zouden we graag deze passage uit  de werkversie van de Kadernota verwijderd willen zien.

Wij dringen er bij u op aan nog voor de behandeling van dit onderwerp in de commissie van 4 juni hierover aan de hele raad duidelijke te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij