,

Geduld is op. Toegangsuur nog steeds 1 uur.

HOP knokt door voor vrije toegangs- en sluitingstijden voor de horeca. Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de toegangstijd kan worden verruimd van 01.00 naar 02.00 uur. Dat gaat ons niet ver genoeg, maar is beter dan de huidige situatie.De burgemeester werd wat tijd gegund om dit regelen. Dik een half jaar later staat het toegangsuur nog staat op 01.00 uur. Het onderwerp staat niet eens geagendeerd voor de komende raadsvergadering. Samen met HSP stelden wij hier al eerder vragen over. We kregen geen antwoord. In onze buurgemeente Medemblik is dit jaar het toegangsuur al verruimd naar 02.00 uur en dat was snel geregeld. Waarom in Hoorn niet??????Waarom duurt het in Hoorn allemaal zolang? Samen met Hoorns Belang, HSP en VOCH willen we nu antwoorden! Daarom hebben we samen het college onderstaande pittige brief gestuurd waarin we vragen het toegangsuur VOOR DE ZOMER te verruimen.Hoorn, 4 juni 2014Betreft: verruiming toegangstijden horecaGeacht college,

De fracties van Hoorns Belang, HOP, VOCHoorn en HSP verzoeken u om nog voor het zomerreces te komen met een voorstel tot verruiming van de toegangstijden (toegangsstop) in de horeca.
In de raadsvergadering van 26 november 2013 heeft de raad hierover een motie aangenomen. De strekking van die motie was dat bij het begin van de nieuwe raadsperiode (dus voor het
zomerreces(!)) de toegangstijden voor de horeca, in overleg met de raad verruimd zouden worden tot 2 uur. De burgemeester zou daarmee ruim voldoende tijd krijgen dit voorstel gedegen voor te
bereiden.
In de motie van 26 november 2013 wordt de burgemeester verzocht:
– Zoveel als mogelijk in de komende maanden tot afstemming met de Westfriese gemeenten te komen met een toegangstijd van 02.00 uur als uitgangspunt;
– Rekening houdend met alle belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers, politie, stadstoezicht, ouders en zoals gezegd buurgemeenten en zoekend naar de juiste balans op basis van kernwaarden als ‘gastvrijheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid;
– De regels bij de start van de nieuwe raadsperiode in overleg met de raad conform aan te passen en daarbij al het nodige te doen om de openbare orde tenminste op het huidige niveau te houden, dus zo stil en rustig mogelijk voor alle betrokkenen en aan de raad terug te koppelen wat daar (extra) voor nodig is.

Ondanks de duidelijke strekking van de motie en de ruime tijd die de portefeuillehouder gekregen heeft om een ordentelijk raadsvoorstel voor te bereiden, constateren wij dat de motie niet
overeenkomstig de wens van de raad wordt uitgevoerd:
– Er is tot nu toe in de komende raadsvergaderingen geen verruiming van toegangstijden geagendeerd. Dit ondanks de uitspraak in de motie dit bij aanvang van deze raadsperiode te
doen en ondanks de zeer ruime voorbereidingstijd die de portefeuillehouder hiervoor gegund is.
– De fracties van de HSP en HOP hebben in april hierover al artikel 43-vragen gesteld. Tot op heden zijn deze nog niet beantwoord, ondanks het ruimschoots verstrijken van de termijn
die hiervoor geldt.
– In de raadsvergadering van 20 mei jl. heeft Hoorns Belang reeds aangegeven de verruiming met spoed te willen regelen. De burgemeester verklaarde tot onze verbazing echter dat hij
niet in staat zou zijn in de eerstvolgende raadsvergadering te komen met een voorstel. De reden zou zijn dat hij nog met diverse partijen zou moeten overleggen. Onbegrijpelijk, aangezien al een half jaar verstreken is sinds het aannemen van de motie.
– Wij hebben weinig tot geen voorbereidende actie op dit dossier kunnen waarnemen vanuit het college / de portefeuillehouder, ondanks de duidelijke oproep hiertoe in de motie.

Gezien de uitspraak van de raad in de motie van 26 november jl. en gezien de ruime periode die de portefeuillehouder gegund is om dit voor te bereiden, verwachten wij nog voor het zomerreces een voorstel van het college. Op basis van dat voorstel kan dan, in overleg met de raad zoals in de motie verwoord, besloten worden tot verruiming van de toegangstijden. Overigens zullen Hoorns Belang,
HOP en HSP in dat overleg in de raad wederom pleiten voor het volledig vrij geven van de toegangstijden, zoals ze dat in het verleden altijd gedaan hebben.

Als gevolg van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop, had verruiming van de toegangstijden eigenlijk al per 1 januari jl geregeld kunnen en moeten zijn. Dat de raad desondanks akkoord ging met deze motie kwam mede doordat hierin toegezegd is het alsnog te regelen bij aanvang van de volgende raadsperiode. Voor verder uitstel zien wij geen reden; het zou zeer onwenselijk zijn wanneer het komende zomerseizoen weer de huidige achterhaalde openingstijden verplicht opgelegd worden.

Indien u niet met een voorstel komt, zoals door de raad in de aangenomen motie gevraagd, verzoeken wij u dit voor de raadsvergadering schriftelijk en gemotiveerd aan de raad te laten weten.

Met vriendelijke groet,

Symen van der Meer
Fractievoorzitter Hoorns Belang
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP
Joke van Diepen
Fractievoorzitter HSP
Aart Ruppert
Fractievoorzitter VOCHoorn

 

Reactie College

eerdere vragen

,

Schriftelijke vragen; Toegangsuur Horeca

Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het toegangsuur tot de horeca in het weekeinde verruimd zou worden van 01.00 naar 02.00 uur. Dit is nog niet gebeurd en daarover hebben de fracties van HOP en HSP vragen gesteld aan het college van B&W. Beide partijen hopen dat de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid om – het liefst voor de Pasen – de breed gedragen wens van de raad van Hoorn uit te voeren. Nu Medemblik al is overgegaan tot verruiming van het toegangsuur is het volgens HOP/HSP noodzakelijk dat Hoorn zo snel mogelijk volgt:

Aan de Burgemeester en het College van B & W

Betreft: Vragen ex art. 43 “toegangsuur horeca”

Geachte heer Van Veldhuizen,

De gemeenteraad van Hoorn besloot op 26 november 2013 (ruim vier maanden geleden) het toegangsuur in het weekeinde tot de horeca te verruimen van 01.00 naar 02.00 uur. De raad heeft u verzocht hierover tot afstemming te komen met de West-Friese gemeenten. Wij hebben hierover enkele vragen en een verzoek.
In de motie van 26 november stond:

– Zoveel als mogelijk in de komende maanden tot afstemming met de West-Friese gemeenten te komen, met een toegangsstop van 02.00 uur als uitgangspunt;
– Rekeninghoudend met alle belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers, politie, stadstoezicht, ouders en zoals gezegd buurgemeenten en zoekend naar de juiste balans op basis van kernwaarden als “gastvrijheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid”;
– De regels bij de start van de nieuwe raadsperiode in overleg met de gemeenteraad conform aan te passen en daarbij al het nodige te doen, om de openbare orde ten minste op het huidige niveau te houden, dus zo stil en rustig mogelijk voor alle betrokkenen en aan de raad terug te koppelen wat daar (extra) voor nodig is.

Aanleiding voor deze vragen:
De gemeente Medemblik blijkt inmiddels het toegangsuur al te hebben verruimd van 01.00 naar 02.00 uur. De maatregel is per 2 april in Medemblik van kracht geworden, naar ons blijkt door een simpele aanpassing in de beleidsregels ‘sluitingstijden horeca Medemblik 2014.’ Het gevolg is dat er binnen West-Friesland nu twee verschillende toegangsuren zijn. Een door Hoorn altijd ongewenst geachte situatie.

In het raadsbesluit van 26 november 2013 is opgenomen dat de nieuwe toegangsregels in overleg met de raad aangepast worden. Wij vrezen dat het overleg met de raad, als gevolg van de coalitieonderhandelingen, mogelijk nog maanden op zich kan laten wachten en dat de verruiming pas ruim een half jaar na het besluit geëffectueerd kan worden, misschien pas in juni of juli als het toeristenseizoen in volle gang is.

Ook met het oog op de komende feestdagen is dit naar de mening van de fracties van HOP/HSP onwenselijk voor de horeca en haar bezoekers. Een toegangsuur van 01.00 uur past niet bij een gastvrij Hoorn en werd door vorige gemeenteraad niet gewenst. Wij hebben gezien dat de verhoudingen in de gemeente wat dat betreft niet anders zijn in de nieuwe raad. Er zijn inmiddels dringende reden om nu snelheid te maken bij doorvoeren van dat besluit. Wij horen geluiden uit de samenleving en het bedrijfsleven dat hier echt snel op ingegrepen moet worden. De raad heeft in de motie destijds aangegeven dat de nieuwe raad erbij betrokken dient te worden. Gezien het feit dat de regio ook al aanpassingen doet in beleidsregels, is het zaak dit snel te regelen. Wat ons betreft kan dat door de raad schriftelijk te informeren welke stappen u de komende tijd gaat zetten.

Daarom stellen wij u de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken bij uitvoeren van de motie van de raad van eind vorig jaar? Wij zien graag dat de nieuwe raad nog voor de paasdagen geïnformeerd wordt over de te nemen acties.
2. Wat heeft het overleg met de West-Friese gemeenten tot nu toe opgeleverd?
3. Hoe past het verruimen van het toegangsuur in Medemblik in uw overleg met de regio?
(Ook gelet op de discussie in 2010 toen u kenbaar maakte dat een eigen lijn van Hoorn door de regio gezien zou worden als een ‘provocatie’: provoceert Medemblik nu?? -Heeft Medemblik overleg gevoerd met Hoorn over de verruiming van het toegangsuur?)
4. Gelet op de grote belangen van de horeca en de bezoekers van Hoorn, is onze vraag of u op korte termijn kunt bezien (binnen uw bevoegdheden en het liefst voor het komende paasweekeinde van 19 april) hoe u kunt komen tot de, door een brede raadsmeerderheid gewenste, verruiming van het toegangsuur. Medemblik leert ons dat dit mogelijk is.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Joke van Diepen – fractievoorzitter HSP
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP

 

Tussentijdse reactie College

Extra Vragen

reactie College