,

schriftelijke vragen; begraafplaats Zuiderveld

HOP heeft met Hoorns Belang, Groen Links en Hoorn Lokaal vragen gesteld over de nieuwe begraafplaats Zuiderveld. De kosten rijzen de pan de uit, het besluit voor de aanleg is al genomen, maar is dit op goede gronden gebeurd? Wij danken de andere partijen voor de goede samenwerking op dit dossier dat we kritisch blijven volgen.
Aan het college van burgemeester en wethouders
Nieuwe Steen 1
HoornArtikel 36 vragenGeacht college,
Op 11 november kregen de fracties van Hoorns Belang en Hoorn Lokaal antwoord op een aantal technische vragen die zij hadden gesteld met betrekking tot het begraafplaatsenbeleid in onze gemeente.
De antwoorden van het college bevatten veel informatie, maar niet alle informatie die gevraagd is. Ook is het nog niet mogelijk met deze antwoorden te komen tot een inschatting van de noodzaak van Zuiderveld, of tot een inschatting van het financiële risico dat de gemeente loopt.
Wij hebben nog een aantal vragen welke mede namens de fractie van Groen Links gesteld worden.
1. Algemene graven:
Over algemene graven schrijft u dat daarin in 2012 en 2013 respectievelijk 23 en 18 maal iemand is begraven. In een algemeen graf liggen 3 grafruimtes. Wat uit uw antwoord niet blijkt is:
o Wat is het aantal nieuw uitgegeven algemene graven in 2012 en 2013 (de eerste vraag in onze brief)?
o Hoeveel ruimte is nog beschikbaar in reeds in gebruik genomen algemene graven, gezien de aanwezigheid van 3 grafruimtes per graf?
o Wat is het beschikbaar aantal nog niet in gebruik zijnde algemene graven? (In uw antwoord vermeldt u alleen het aantal vrije particuliere graven.)
2. Het valt op dat vooral in 2012, maar ook in 2013 erg weinig graven geruimd zijn.
o Worden bij alle graven die voor ruiming in aanmerking komen de rechthebbenden direct geïnformeerd? Wordt, wanneer dit juridisch mogelijk is altijd, altijd direct tot ruiming overgegaan?
o Zijn er graven die in principe wel voor ruiming in aanmerking komen, nog niet geruimd? Zo ja, hoeveel particuliere en algemene graven betreft dit?3. U schrijft dat een algemeen graf niet hergebruikt kan worden indien één van de rechthebbenden van een algemeen graf wil verlengen. Wij missen echter in uw antwoord wat hier cijfermatig de impact van is.
o Welk percentage van de algemene graven, waarvan de termijn verliep in de afgelopen jaren, kwam beschikbaar voor hergebruik?

4. In uw antwoord gaat u ook in op de door u berekende prognose. U bent daarbij uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, rekening houdend met de vergrijzing en een groeiende moslimgemeenschap.
U stelt in uw brief dat het percentage overledenen dat gecremeerd wordt pieken en dalen kent en dat uit het verleden blijkt dat trends hierin ook weer om kunnen buigen. Uitgaande van de landelijke cijfers, moeten wij concluderen dat uw stelling niet juist is! Sinds 1914, het eerste jaar waarin iemand in Nederland gecremeerd is, is het percentage crematies ieder jaar gestegen! Zie de link onder aan deze pagina .
o Vindt u het, gezien deze 100-jarige, vaste en consequente trend van een stijgend percentage crematies, niet reëler uit te gaan van die stijgende trend, in plaats van uit te gaan van een gemiddelde van 20 jaar?
o Hoe moeten wij uw opmerking van u over veranderende trends begrijpen, gezien de werkelijke cijfers die een zeer eenduidige, stijgende trend laten zien?
o U schrijft bij uw prognose rekening gehouden te hebben met de groeiende moslimgemeenschap. Maar we missen een opmerking over de afnemende christelijke gemeenschap.
Hoe verklaart u dat ondanks de sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, groeiende moslimgemeenschap, toch in al die jaren het percentage crematies ieder jaar is gestegen?
o Kunt u ons een tussenstand geven van het aantal begravingen dat in 2014 heeft plaatsgevonden in zowel particuliere als algemene graven?

5. Tot slot missen wij in uw prognoses het effect van de sterk gestegen tarieven voor begraven op de keuzes die mensen maken. In 2007 heeft Dela hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan (zie bijlage). Eén van de conclusies in dat rapport is:
‘15% kiest voor crematie omwille van de kosten, 10% overweegt het als de grafkosten verder stijgen’
Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de kosten sinds 2007 zo exorbitant gestegen zijn, dat het niet ondenkbaar is dat deze percentages nu nog hoger zijn.
o Kent u dat rapport?
o Waarom hebt u bij uw prognose geen rekening gehouden met de effecten van de forse tariefstijging, zoals die blijken uit bijvoorbeeld dit rapport?
o U stelt dat het noodzaak is dat Zuiderveld wordt aangelegd. Volgens onze informatie zouden er op de Begraafplaats aan het Keern zeker nog zo’n 400 graven beschikbaar gemaakt kunnen worden, en op de Berkhouterweg 800,bent u daarvan op de hoogte? Klopt deze informatie? Is deze mogelijkheid destijds onderzocht?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hoorns Belang – Symen van der Meer
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
HOP – Robert Vinkenborg
GroenLinks – Jos Kamminga

 

Tussenbericht gemeente

 

Antwoorden College

,

Schriftelijke vragen; replica VOC Schip de Halve Maen

Ons college overweegt een geschenk aan te nemen uit de VS: een replica van het VOC-schip De Halve Maen. Dat lijkt prachtig, maar wat gaat dat allemaal kosten? Recentelijk is gebleken dat B&W voortvarend te werk gaat. Zonder dat de raad wat heeft kunnen zeggen, is er zelfs al een exploitatiestichting opgericht en worden particulieren en bedrijven al benaderd. Die weten nu al meer dan de gemeenteraad van Hoorn.

Samen met vier andere lokale partijen zijn we daarom zelf op onderzoek uitgegaan. En dat onderzoek geeft aan aanleiding tot maar liefst 16 vragen die we op vrijdag 17 oktober bij het college van B&W hebben ingediend.

Aan het College van B&W Hoorn

Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Hoorn, 17 oktober 2014

Geacht College,
Dinsdag 9 september jl. heeft Fractie Tonnaer uw college acht vragen gesteld over de mogelijke verwerving van de VOC-replica De Halve Maen. In dezelfde brief wordt een vergelijking gemaakt met de aanschaf van ss Rotterdam door de Woningcorporatie De Bron uit Rotterdam. U krijgt het advies het schip De Halve Maen niet te accepteren. Het schip wordt een schip van bijleg.
Met uw schrijven van 24 september jl. heeft u de vragen beantwoord. Uit de inleiding tot de beantwoording blijkt dat u veel tekst heeft verkregen van Google en Wikipedia. Het is heel aardig van u nog een tweetal Verkade-plaatjes van het schip De Halve Maen te plaatsen bij de Google-tekst in de brief.

Wel jammer dat u pas na een verzoek van ons de Letter of Intent aan de raadsleden heeft gestuurd.

Uw antwoord op de vragen heeft ons in ieder geval genoeg inspiratie gegeven om het dossier over De Halve Maen zelf te onderzoeken. Daaruit rijst het volgende beeld.
Op 2 en 3 juli jl. , meteen na de start van het zomerreces, heeft wethouder B. Tap de fractievoorzitters telefonisch geïnformeerd over de mogelijke verwerving van het VOC-schip De Halve Maen. In die gesprekken heeft de wethouder expliciet benadrukt dat het college zich slechts wilde oriënteren. Na die oriëntatiefase zou het college eerst raadplegen de raad, alvorens verdere actie te ondernemen. Inmiddels weten wij dat toen al de oriëntatiefase was gepasseerd. Door het ondertekenen van een Letter of Intent heeft u immers al laten weten in principe bereid te zijn het schip De Halve Maen zonder voorwaarden te aanvaarden. De enige voorwaarde is goedkeuring door de gemeenteraad.

In uw brief van 1 juli 2014 aan de Chairman of the New Netherlands Museum de heer A. Hendricks, suggereert u dat er voldoende enthousiasme, expertise en organisatorisch en financieel draagvlak in Hoorn is, om De Halve Maen te accepteren.

Op 22 augustus jl. is de Stichting d’ Halve Maen opgericht, opvallend genoeg gevestigd op hetzelfde adres als het Westfries Museum. Dat geldt ook voor het e-mailadres en het telefoonnummer. Volgens de doelstelling van de nieuwe Stichting d’ Halve Maen is door middel van het in standhouden en exploiteren van het VOC-jacht De Halve Maen onderdeel van de presentatie van het Westfries Museum. Secretaris van het stichtingsbestuur is de directeur van het Westfries Museum.
Alles wijst er op dat het college direct of indirect betrokken is of gestimuleerd heeft de oprichting van Stichting d’ Halve Maen. Zoals u weet is het Westfries Museum een gemeentelijk museum van de gemeente en hebben de directeur en de medewerkers van het museum een dienstverband met de gemeente Hoorn. Feitelijk heeft een medewerker van de gemeente Hoorn een stichting opgericht die kwartiermaker is voor de verwerving van De Halve Maen.

De nieuwe Stichting d’ Halve Maen gaat voortvarend te werk. Nog vóór de gemeenteraad heeft ingestemd met de verwerving van het schip, is de nieuwe stichting al begonnen met de aanvraag van subsidie bij fondsen, particulieren en organisaties. De Stichting rekent er op dat de Heeren XVII ieder jaar € 5000,– per persoon/organisatie doneren en dat de gemeente Hoorn € 300.000,– garantiesubsidie beschikbaar stelt. De Stichting heeft al voor € 15.000,– kosten gemaakt. Om het schip vanuit Amerika naar Hoorn te vervoeren wordt uitgegaan van een kostenpost van € 475.000,– . De exploitatielasten van De Halve Maen worden door de Stichting geschat op jaarlijks € 260.000,– . Op financiële steun van de provincie Noord-Holland rekent de Stichting in ieder geval niet.
Financieel drijfzand. Anders kunnen wij dit overzicht niet omschrijven. Wij hopen derhalve dat de bestuursleden van d’ Halve Maen beseffen dat bij financieel wanbeleid sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Volgens uw college kan De Halve Maen van toegevoegde waarde zijn voor het toerisme en als hefboom dienen voor de verdere ontwikkeling van het Oostereiland. De Stichting gaat er vanuit dat buiten de verhuur aan groepen en bedrijven ongeveer 40.000 bezoekers per jaar De Halve Maen komen bekijken.
Ook hieruit blijkt dat de Stichting geen gevoel voor realiteit heeft. De Halve Maen is museaal van nul en generlei waarde en is dus voor het toerisme van weinig betekenis.
Dat het VOC-schip een hefboom voor het Oostereiland is vinden wij een belediging voor de initiatiefnemers, restaurateurs, bedrijven en culturele organisaties van en voor het Oostereiland. Het college neemt zichzelf ook niet serieus. De gemeente Hoorn heeft voor in totaal 30 miljoen op het Oosteiland geïnvesteerd ! Is het succes van deze investering afhankelijk van het al dan niet verwerven van een replica van een VOC-schip ?

Stel, dat het aantal bezoekers van jaarlijks 40.000 voor De Halve Maen klopt, dan moeten wij ons zorgen maken over het woonklimaat van het Oostereiland en Havenkwartier. Een deel van de bezoekers komt per touringcar of met een cruiseschip. De wijken kunnen noch het aantal bussen en schepen noch het aantal bezoekers aan.
Voor de komst van De Halve Maen is het nodig de haven uit te baggeren ( € 8000,– iedere 7 jaar) en een steiger ( € 150.000,–) aan het Oostereiland aan te leggen. Wie geeft die opdracht en wie ontvangt de rekening?

Uit diverse stukken die wij hebben bekeken blijkt dat ongeveer zes medewerkers (excl. de directeur van het Westfries Museum) van de gemeente betrokken zijn bij de verwerving van De Halve Maen. Over de grote inzet van medewerkers maken wij ons grote zorgen. In ieder geval blijft ander werk liggen dat ook dringend gedaan moet worden. Of werken de medewerkers in hun vrije tijd voor de verwerving van De Halve Maen ?

Onze fracties komen na onderzoek tot de volgende voorlopige conclusies:
-De exploitatie van De Halve Maen is zonder subsidie niet sluitend te krijgen;
-Het college van B&W is zich vanaf 1 juli jl. niet aan het oriënteren maar had op die datum al de schenking geaccepteerd;
-Het College is nu slechts bezig een koers uit te zetten waarop De Halve Maen het meest soepel door de gemeenteraad gelaveerd kan worden.

Onze fracties stellen u de volgende vragen:
1. Is het juist dat wethouder B.Tap de fractievoorzitters over de oriëntatie door het college pas geïnformeerd heeft, nadat het college besloten had De Halve Maen te accepteren?
2. Het College concludeert dat voor de verwerving en exploitatie van De Halve Maen een breed organisatorisch en financieel draagvlak bestaat. Waar baseert u dit op?
3. Is Stichting d’ Halve Maen opgericht op initiatief, verzoek of met instemming van het college van B&W?
4. Heeft de directeur van het Westfries Museum als medewerker van de gemeente Hoorn aan het college toestemming gevraagd en gekregen voor de oprichting of om bestuurslid te zijn van Stichting d’ Halve Maen?
5. De nieuwe Stichting is gevestigd en maakt gebruik van de faciliteiten van het Westfries Museum. Gaat het hier om één en dezelfde organisatie en vallen de exploitatielasten van het Museum en De Halve Maen voortaan samen?
6. Vinden er tussen het College en de Stichting gesprekken plaats over de overname en exploitatie van De Halve Maen?
7. Is het u bekend dat de Stichting startkosten heeft gemaakt en intussen bezig is subsidiegelden te verwerven terwijl de gemeenteraad nog geen instemming heeft gegeven met de verwerving van De Halve Maen? Voor rekening van wie of welke organisatie zijn de reeds gemaakte aanloop- of startkosten?
8. Heeren XVII: kent u deze club en wie zijn precies deze 17 weldoeners. Wil deze groep ook andere organisaties in Hoorn financieel steunen?
9. De Stichting verwacht van de gemeente Hoorn een garantiesubsidie van € 300.000,–. Zijn hierover gesprekken gevoerd, afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan ?
10. Stichting d’ Halve Maen heeft contacten met Holland Events en Hotel van der Valk Hoorn. Dit veronderstelt dat deze twee bedrijven een bijzondere positie krijgen of De Halve Maen in exploitatie brengen. Welke aparte plaats gaan deze twee bedrijven krijgen. ?
11. Zijn de transportkosten voor het schip van € 475.000,– en de jaarlijkse exploitatiekosten van € 260.000,– reële kosten of beschikt het College ook nog over andere berekeningen?
12. Is het nodig voor de komst van De Halve Maen de haven uit te baggeren en een extra steiger op het Oostereiland aan te leggen?
13. Hoeveel bezoekers verwacht u jaarlijks voor De Halve Maen?
14. Hebben het Havenkwartier en Oostereiland genoeg ruimte voor meer schepen van de witte vloot en meer touringcars? Hebben de bewoners van het Havenkwartier en het Oostereiland in het bijzonder hierover een mening? Is dit aan de bewoners gevraagd?
15. Wethouder Tap en de directeur van het Westfries Museum zijn samen naar Amerika geweest om De Halve Maen te bekijken. Hoe groot waren de totale reis- en verblijfkosten van de twee reizigers? Wie betaalt de kosten van reis- en verblijf van de directeur ?
16. Past de verwerving en de exploitatie van De Halve Maen wel bij de financieel slechte situatie van de gemeente? Graag ontvangen wij een totaal overzicht van alle kosten die tot nu toe zijn gemaakt en de komende kosten waartoe het college zich al aan gebonden heeft. Inclusief de kosten van ambtelijke bijstand en kosten gemaakt door het Westfries Museum.

Vriendelijke groet, namens fracties

HSP, Joke van Diepen
HOP, Robert Vinkenborg
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Symen van der Meer
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer.
halve maen
,

reactie; gemeente op reclameborden

Resultaat!

Na onze vragen over de illegale borden langs de Westfrisiaweg zijn deze allemaal weggehaald. Dit heeft de gemeente ons laten weten.

De eigenaren van de aanhangers zijn gewaarschuwd en hebben eieren voor hun geld gekozen.

Wethouder Ben Tap zal ook gaan handhaven. Dank voor de snelle beantwoording en actie.

,

Schriftelijke vragen; Kaap Hoorn bijdrage gemeente

Afspraak is afspraak. € 150.000 = € 150.000 (en geen cent meer).Wethouder Tap heeft aan de raad nadrukkelijk beloofd dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn € 150.000 gaat kosten en geen cent meer. Daarom verbaast het HOP dat er vorig € 2.000 subsidie is verstrekt aan de Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn. Wij hebben niets tegen deze stichting, maar het gaat om ons het principe. 150.000 euro is al verschrikkelijk veel geld en we moeten voorkomen dat het stukje bij beetje steeds meer wordt. Daarom hebben we het college de volgende vragen gesteld:Hoorn, 15 oktober 2014
Geacht college,Namens de fractie van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) doen wij u ex. Art 43-vragen toekomen over de toekenning van een Eenhoornzegel van 2.000 euro aan de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn door uw college.Met deze vragen beogen wij geenszins afbreuk te doen op het goede werk van deze stichting. Daarvoor alle waardering. Ons verbaast dat door wethouder Tap, zowel bij de presentatie van de
plannen als in de commissievergadering en in de raad, ons is verzekerd dat er naast de 150.000 euro – die de raad werd gevraagd uit te trekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn – er geen verdere kosten voor de viering zouden worden gemaakt. In de raadsvergadering van 16 september 2014 nog geen maand geleden, zegt de wethouder letterlijk dat het ‘wat betreft het college blijft bij deze
150.000 euro’. Met deze gift aan een stichting die zich bezighoudt met deze viering wordt deze toezegging geschonden. Het college vaart z’n eigen koers en lijkt geen acht slaan op de politieke gevoeligheid en de nadrukkelijke afspraken die met de raad zijn gemaakt. Dit baart ons zorgen en brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt zich de toekenning van deze financiële ondersteuning aan de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn met de eerder gedane toezeggingen dat de viering niet meer dan € 150.000 gaat kosten?

2. Waarom is hier gekozen voor zelfs een ‘dubbele’ Eenhoornzegel ter waarde van € 2.000?

3. Is het college voornemens deze € 2.000 in mindering te brengen op het budget van 150.000 euro dat de raad in totaal voor de viering beschikbaar heeft gesteld?

4. Welke vormen van financiële ondersteuning is het college van plan verder te verstrekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn, buiten de door de raad goedgekeurde 150.000 euro?

5. In tabel 83 van de programmabegroting is opgenomen de post ‘herdenking eerste ronding Kaap Hoorn – Chili’ bij de ruimtevragers. Waar is deze uitgave voor bedoeld en hoe ziet dit in het licht van de eerdere toezeggingen?

Wij vinden het van het grootste belang dat wij kunnen vertrouwen op uitspraken en toezeggingen van het college aan de gemeenteraad. Omdat hierover geen enkele twijfel mag bestaan dringen wij erop aan dat u deze vragen met de grootst mogelijk spoed beantwoordt.

Met vriendelijk groet,

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij

 

reactie College

, ,

Schriftelijke vragen; overlast Transferium

 Geacht college,

Wij constateren dat op het Transferium steeds meer fietsen zo worden gestald dat de doorgang voor slechtzienden, gehandicapten, rolstoelers en mensen met kinderwagens wordt belemmerd. Ook wordt de toegang naar de lift soms geblokkeerd. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

Onze vragen:

1. Is de situatie u bekend?
2. Bent u met ons van mening dat er sprake is van een ongewenste situatie?
3. Overweegt u maatregelen hier verandering in te brengen?

Wij denken graag met u mee over oplossingen.

Met vriendelijke groeten,

Hoornse Onafhankelijke Partij – HOP
Robert Vinkenborg

 

transferium 1 transferium 2

,

schriftelijke vragen; borden langs de westfrisiaweg

Geacht college,
Onze bereikten klachten van bewoners over het snel verrommelen van een strook grond langs de Westfrisiaweg; van het verlengde van De Marowijne langs van Fa. Staples/Fa. Schouten richting de Strip.Wij hebben geconstateerd dat de stook wordt misbruikt voor het plaatsen van allerlei reclameborden op vaak aftandse aanhangers waarvan sommigen zonder kenteken.De borden leiden de aandacht af van de automobilisten die er langs rijden af en dan kan leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens omwonenden – die zich ergeren – worden het steeds er meer.Wij hebben er vandaag rond de 10 objecten geteld.Zie deze foto’s:

Onze vragen:

1. Is de situatie u bekend?
2. Zo niet, gaat zich op de hoogste om de vragen 3. en 4. te kunnen beantwoorden.
3. Zo ja, worden hier borden geplaatst in strijd met de regels?
4. Indien dit het geval is, op welke wijze zal hier tegen worden opgetreden?

Hoornse Onafhankelijke Partij – HOP

Robert Vinkenborg

aanhanger 1 aanhanger 2

,

Schriftelijke vragen; Krappe huisvesting Rugbyclub West-friesland

HOP stelt samen met andere partijen vragen over te krappe huisvesting van de Rugbyclub West-Friesland:Aan het College van Burgemeester en Wethouders v.d. gemeente HoornHoorn, 25 augustus 2014Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 volgens het Reglement van Orde over de huisvesting en verhuizing van Rugbyclub West-Friesland.

Geacht college,

Rugbyclub West-Friesland is sinds jaren op de Blauwe Berg gevestigd. Deze accommodatie is zeer slecht en zwaar verouderd. De sportvereniging heeft slechts één doucheruimte voor mannen en vrouwen en een gebrek aan voldoende kleedkamers en velden.

Hierdoor heeft de rugbyclub te kampen met een stilstand in het ledenbestand terwijl de rugbysport een van de snelst groeiende sporten is in Nederland. Op dit moment telt de club 90 leden. Een meer aantrekkelijke sportaccommodatie zou het ledental kunnen verdubbelen.

Wij vragen van uw college de noodzakelijke aandacht voor deze slechte en te krappe accommodatie en vragen uw medewerking om de Rugbyclub West-Friesland aan een nieuwe en betere accommodatie te helpen.

Hockeyvereniging WFHC neemt op korte termijn haar nieuwe onderkomen aan de Roskam-Keern in gebruik. Eind maart – begin april 2015 is het sportcomplex aan de Nieuwe Steen vacant, met uitzondering van de gebruikmaking door leerlingen van de Copernicus SG. Wat de toekomstige bestemming voor het sportcomplex wordt, is nog niet bekend.

Er is een oud plan om het sportcomplex te bestemmen voor kantorenbouw maar wij beschouwen dit plan inmiddels als achterhaald. Aan nog meer kantoren is in Hoorn geen behoefte. Onze fracties vinden behoud van het sportcomplex voor de sport aan de Nieuwe Steen meer voor de hand liggen.
De accommodatieproblemen van Rugbyclub West-Friesland schreeuwen om een oplossing. Deze oplossing kan gevonden worden op het (voormalige) WFHC-terrein aan de Nieuwe Steen.

Mocht dit terrein niet geschikt zijn, dan vinden wij het HSV-complex een goed alternatief, uiteraard onder voorbehoud van instemming door voetbalvereniging HSV.

Alleen met een nieuwe en verbeterde accommodatie heeft de rugbyclub vooruitzicht op meer leden en een bloeiend sportleven.

Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens artikel 43 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de huidige accommodatie op de Blauwe Berg voor de rugbyclub slecht en te klein is en wilt u de club helpen aan een nieuwe accommodatie;

2. Wil het college het sportcomplex na vertrek van de Hockeyvereniging WFHC behouden voor de sport en voor de buitensport van de scholen;

3. Stel, dat uw college het voormalig sportcomplex van Hockeyvereniging WFHC aan de Nieuwe Steen niet wenst te behouden voor de sport, welke andere plannen en ideeën heeft u dan voor dit complex;

4. Wilt u zich inspannen en gesprekken starten voor de verplaatsing van Rugbyclub West-Friesland van de Blauwe Berg naar het sportcomplex aan de Nieuwe Steen;

5. Stel, dat verplaatsing naar de Nieuwe Steen niet mogelijk is, wilt u zich er dan voor inspannen dat de rugbyclub een nieuwe plek krijgt op het HSV-terrein in Risdam-Noord;

6. In het geval verplaatsing van de rugbyclub naar de Nieuwe Steen of Risdam-Noord niet mogelijk is, wilt u dan meewerken aan het grondig opknappen en verbeteren van de huidige accommodatie van de rugbyclub op de Blauwe Berg ?

Vriendelijke Groet, namens de fracties,

HOP, Robert Vinkenborg
HSP, Joke van Diepen
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

 

reactie College

,

schriftelijke vragen; Kaap Hoorn viering

Terwijl de raad nog van niets weet, vernemen we uit de media berichten over een plan voor een Kaap Hoorn viering. Binnenkort mag de raad ja of nee zeggen tegen een feest dat kennelijk € 150.000 gaat kosten. Daarover hebben VVD en de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) aan B & W de volgende vragen gesteld:Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 603
1620 AR HoornBetreft: Vragen ex art. 43 “400 jaar Kaap Hoorn”
Hoorn, 12 augustus 2014
Geacht College,

Tot onze verrassing vernamen we via de media dat B & W in 2015 een jaar lang “400 jaar Kaap Hoorn” wil gaan vieren. Er is kennelijk een plan. De inhoud kennen we niet. Als raadsleden staan we met een mond vol tanden als ons uit de samenleving vragen over de krantenberichten worden gesteld. Moet dit nu zo?

In het persbericht van de gemeente lezen we dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn volgens wethouder Ben Tap van Economische Zaken en Toerisme kansen biedt om Hoorn landelijk blijvend als VOC-stad op de kaart te zetten.

Op 14 mei 2013 steunde de gehele gemeenteraad de motie van VVD en de fractie Assendelft om met de viering/dit evenement de stad meer naamsbekendheid te geven en iedereen voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat Kaap Hoorn naar onze stad is vernoemd. Ook is in de motie aangegeven dat dit goed is voor onze
economie en de ondernemers van onze binnenstad.

De achtergrond van deze motie was dat binnen de raad niet iedereen op een lijn zat over nut en noodzaak van de viering 400 jaar Kaap Hoorn. De motie was dan ook helder en verzocht het college het volgende;
1. Op korte termijn in overleg te treden met de Chileense ambassadeur en Stichting Kaap Hoorn Vaarders alsmede bedrijven en maatschappelijke organisaties;
2. Te onderzoeken op welke wijze deze gebeurtenis voor onze stad optimaal benut kan worden;
3. De raad terug te informeren over de mogelijkheden en planvorming rondom dit evenement.

Het verbaast de fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij en de VVD dat het college zonder de raad vooraf te informeren openlijk communiceert over de wijze waarop zij de viering van 400 jaar Kaap Hoorn wil gaan vormgeven en dat daarbij zelfs al de naam van een uitvoerend bedrijf wordt genoemd. We kunnen kennelijk kiezen uit bedrijf A. of bedrijf A en plan B. of plan B. Deze werkwijze strookt niet met de motie die juist was bedoeld om de raad mee te nemen in het verdere proces.

Voor de organisatie van het 400 jaar Kaap Hoorn, wil B & W € 150.000 uittrekken. Wethouder Tap geeft aan dat wanneer inwoners en bedrijven hier enthousiast en actief op inspelen de gemeentelijke investering zich terugbetaald in structureel extra bezoekers.
Wij hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1. Waarom heeft u ervoor gekozen, ondanks de motie van 14 mei 2013 die door de gehele raad is ondersteund, op deze wijze te communiceren rondom 400 jaar Kaap Hoorn wetende dat bij
verschillende raadsfracties vragen zijn rondom nut en noodzaak? Wat was het doel van de communicatie?;

2. Bent u het met ons eens dat deze wijze van communiceren niet bijdraagt aan uw voornemen tot “De
kracht van verbinding” en het versterken van het partnerschap tussen de raad en het college maar de
gemeenteraad slechts voor een voldongen feit plaatst?;

3. Waarop precies is het bedrag van € 150.000 gebaseerd?

4. Vindt het college dat op deze wijze op correcte wijze uitvoering wordt gegeven aan de motie 14 mei 2013?

5. Beperkt het informeren, waar in de motie om is gevraagd, zich nu slechts tot het voorleggen van een uitgewerkt plan, waar de raad slechts ja of nee tegen kan zeggen?

6. Is er contact geweest met de Chileense ambassadeur en Stichting Kaap Hoorn Vaarders alsmede bedrijven en maatschappelijke organisaties?
– Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
– Zo nee, waarom niet?

7. Waarop baseert de wethouder zijn uitspraak dat Hoorn door de viering blijvend als VOC-stad op de kaart gezet zal worden?

8. Gezien de uitspraak van wethouder Tap willen wij graag het onderzoeksrapport ontvangen waaruit blijkt dat de investering ook daadwerkelijk terugverdiend zal worden en dat de investering zal leiden tot structureel meer bezoekers. Graag ontvangen wij daarbij de prognose van de extra te verwachten bezoekers;

9. Ten slotte nog de vraag in hoeverre het bedrijfsleven en de musea financieel bijdragen in de organisatie rondom deze viering. Zo ja voor welk bedrag en zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fracties
VVD Chris de Meij
HOP Robert Vinkenborg

 

reactie College

,

Schriftelijke vragen; functioneren VVV

Hoorn, 6 augustus 2014

Vragen ex artikel 43 R.v.O. inzake functioneren VVV

Geacht college,

In een artikel van 1 augustus stellen een aantal woordvoerders in het NHD dat er structurele problemen zouden zijn met de wijze waarop de VVV haar taken uitvoert. Er wordt gesproken over: verkeerde info, onvindbaar zijn voor toeristen en het veel te lang gesloten zijn in de wintermaanden.

Ook ontvangen wij verontrustende signalen van ondernemers, organisaties en particulieren.
Zonder wederhoor gaan wij er niet zondermeer vanuit dat de klachten terecht zijn. Wij zijn niet in staat de klachten te onderzoeken en dat is ook onze rol niet.

De aard van de klachten die wij ontvingen betreft het benadelen van ondernemers bij het doorverwijzen. Een ondernemer die bijvoorbeeld aangeeft dat zijn bedrijf wordt genegeerd, ook al wordt er door klanten expliciet naar zijn diensten gevraagd. Ook zou bij een VVV-steunpunt geld worden gevraagd voor het neerleggen van folders van toeristische bedrijven uit de regio, daar waar samenwerking en promotie van een ‘totaalproduct West-Friesland’ ons juist zo noodzakelijk lijkt.

Het lijkt erop dat bij het ene VVV-loket wél en bij het andere geen geld wordt gevraagd voor het neerleggen van folders. Ook betreuren wij dat de infobalie in het Westfries museum op zondag is gesloten en baart de kwaliteit van de website van de VVV ons zorgen. De informatie (bijvoorbeeld over de hotels) is onvolledig en informatie over evenementen die al zijn geweest, blijft prominent in beeld komen.

De VVV ontvangt van de gemeente Hoorn jaarlijks een subsidie van € 92.000. Dit bedrag was gebaseerd op een volwaardige VVV locatie zoals die tot 1 april van dit jaar was gevestigd aan de Veemarkt. Echter zonder enig overleg met de raad is het vorige college akkoord gegaan met twee infopunten en is er in feite geen sprake meer van een volwaardig VVV-kantoor. Dat roept de vraag op of de hoogte van de subsidie nog wel gerechtvaardigd is.

In het collegeakkoord 2014 lezen wij het volgende:
“Wij willen een ontwikkeling richting Hoorn als belevings – en verblijfstad.
Wij willen samen met onze partners werken aan stadspromotie op basis van een eenduidige en professionele positionering. Wij zetten in op de kernkwaliteiten van Hoorn (historie, ligging aan het water, authenticiteit) en leggen verbinding tussen economie, kunst en cultuur, toerisme, recreatie, geschiedenis en erfgoed.”
Prima ambities die wij van harte onderschrijven. Echter, de fracties van Hoorn Lokaal, HOP en de HSP vragen zich ernstig af wat de VVV in haar huidige vorm hieraan bijdraagt.

Wij hebben voor u de volgende vragen:
1. Zijn er prestatieafspraken met de VVV? Zo ja: hoe worden deze gecontroleerd/gemonitord?
Zo nee: wanneer worden deze opgesteld en hoe wordt de raad hierin betrokken?
2. Bent u op de hoogte van de geschetste situatie over de VVV en de signalen van ondernemers en organisaties? Zo ja: wat gaat u aan deze situatie doen in het licht van de subsidie/prestatieafspraken?
Zo nee: wat gaat u doen om zich hiervan op de hoogte te stellen en dit aan te pakken?
3. Welke rol dicht u de VVV toe in uw ambitie, zoals beschreven in het coalitieakkoord?
4. Hoe verhoudt deze rol zich tot de huidige situatie?
5. Welke ruimte heeft de VVV zelf om te bepalen waaraan het subsidiebedrag wordt besteed (online, wel of niet open in de wintermaanden, inzet Old Amsterdam) en is daar overleg over met de gemeente? De directeur van de VVV spreekt ervan dat hij zoekende is in de nieuwe opzet: hoe wordt dit afgestemd met de gemeente?
6. Op welke termijn gaat het college in overleg met de VVV? Hoe informeert het college de raad hierover?
7. Bent u bereidt de raad een evaluatie aan te bieden over het functioneren van de VVV en daar een toekomstperspectief aan te koppelen? Zo ja: wanneer kan dit aan de raad ter bespreking worden aangeboden? Zo niet: op welke wijze gaat u invulling geven aan de ambitie in het coalitieakkoord en wordt de raad hierbij betrokken?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
namens de fracties van,
Hoorn Lokaal- Joke van der Meij
Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg
Hoornse Senioren Partij – Nico van Oudheusden

 

Reactie College

,

Schriftelijke vragen; Stop overbodige sloop Leekerweide

Terecht vonden veel partijen een aantal maanden geleden dat de bomen aan De Weel niet gekapt mochten worden voor een tunnel die er mogelijk niet zou komen. Precies om die reden wil HOP – daarin gesteund door de Hoorns Belang – dat de sloop van het Leekerweide-pand De Makerij voorlopig wordt uitgesteld. Als uiteindelijk blijkt dat Hoorn die ruimte nodig heeft voor verkeersoplossing is mogelijk straks voor niets bijna vier miljoen verspild aan sloop- en nieuwbouw. Er is al aanbesteed en daarom willen de partijen weten wat de eventuele afkoopkosten van de overeenkomst zijn. Uiteraard hebben we ook te maken met de belangen van Leekerweide. Daarom de volgende vragen: druk even op de pauzeknop, brengt de exit-kosten en gevolgen in beeld en betrek dat later bij de totale besluitvorming. Ga niet door op de weg van de tunnel!Onze vragen:Gemeente Hoorn
t.a.v. het college van B&W
postbus 603
1620 AR HoornHoorn, 6 juni 2014
Betreft: art. 43 vragen m.b.t. Leekerweide.

Geacht college,
Voorafgaand aan de bespreking van het aan te passen bestemmingsplan “Poort van Hoorn” vragen wij u ons te informeren over het vervangen van het pand “de Makerij” t.b.v. Leekerweide.
Inleiding:
In de plannen voor de Carbasiusweg staat het slopen en vervangen van het pand “de Makerij”. Aangezien de plannen v.w.b. de Poort van Hoorn flink zijn gewijzigd en onderhevig zijn aan nadere
besluitvorming, weten wij niet of de sloop/vervanging van dit pand nog noodzakelijk is.

In de beschikbare stukken staat dat de overeenkomst onomkeerbaar is doch dat er wel kan worden afgezien van vervangende nieuwbouw door afscheid te nemen van Leekerweide. Dit heeft wel financiële gevolgen.
Overwegende dat:
– De coalitie aangeeft alles nog met de raad te bespreken en er nog geen definitief besluit ligt voor de aanleg van de Carbasiusweg;
– Afkoop misschien goedkoper is dan doorgaan. De gemaakte kosten bedragen nu € 270.000,-;
– Duurzaamheid een gemeen goed is en zinloze verkwisting van goed en energie moet worden voorkomen;
– Sloop leidt tot kapitaalsvernietiging.
Verzoeken wij:
1) In ieder geval tot er definitieve besluitvorming over de ”Poort van Hoorn” heeft plaatsgevonden, de sloop van “de Makerij” te voorkomen;
2) De raad te laten weten wat de kosten zijn van definitieve stopzetting en dus ontbinding van de bestaande overeenkomsten.
3) Hieromtrent af te wachten tot definitieve besluitvorming over de eventuele komst van de Carbasiusweg is afgerond.
4) Een antwoord binnen een termijn van dertig dagen aan de raad te sturen.

Met vriendelijke groet,

Dirk van der Duin
Raadslid HOP
Alex van der Kleij
Raadslid Hoorns Belang

 

reactie College