,

Vragen over vernielingen scooters

Het komt steeds vaker voor dat in de omgeving van het station scooters worden vernield. Hierover stelt de Hoornse Onafhankelijke Partij aan de verkeerswethouder de volgende vragen:

Hoorn, 17 november 2015

Betreft: Vraag scooterproblematiek rond station

Geachte heer Bashara, beste Samir,

Via de Facebookgroep ‘Verloren, Gevonden… omgeving Hoorn’ (ruim 7.000 leden) bereiken ons berichten over problemen die scooterbezitters ondervinden in het stationsgebied Hoorn. Er is sprake van een toenemend aantal vernielingen en diefstallen. Bij de stalling is geen ruimte meer om scooters te stallen en er zou sprake zijn van een wachtlijst, dus zit er niets anders op dan de scooters in de openbare ruimte te parkeren. Ook bestaat er onduidelijkheid over waar de scooters nu wél of niet neergezet mogen worden.

Onze vragen:

– zijn deze problemen bij u bekend?

– is er een oplossing – bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsen-/brommerstalling – in zicht?

– kunt u concreet aangeven waar scooters nu bij voorkeur neergezet kunnen worden en bent u bereid dit actief te communiceren? En zo ja op welke wijze?

Gelet op de urgentie voor de betrokkenen hopen wij dat u op korte termijn deze vragen kunt beantwoorden. Waarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg

Fractievoorzitter

,

Maak verloederde woning aan de Vredehofstraat weer bewoonbaar

Een woning aan de Vredehofstraat is al vele jaren aan het verloederen. De woning is eigendom van de gemeente en staat al ruim tien jaar leeg. De Hoornse Onafhankelijke Partij en de andere lokale partijen vinden dat in deze tijd van schaarste op de woningmarkt onacceptabel. In schriftelijke vragen de lokale partijen het college de woning zo snel mogelijk bewoonbaar te maken:

Onderwerp:                         Verwaarloosde gemeentelijke woning Vredehofstraat 9

Hoorn, 12 oktober 2015

Geacht college,

Het pand aan de Vredehofstraat 9 is al vele jaren in bezit van de gemeente en in gebruik door de Stichting Mensen Zonder Betaald Werk en Bureau Slachtofferhulp Nederland en vervult daarmee een goede maatschappelijke functie.

In het pand bevindt zich op de eerste etage een woning met aan de achterzijde een eigen ingang. Tot onze verbazing hebben wij vastgesteld dat deze op zich prima woning op de eerste verdieping al vele jaren aan het verloederen is en naar schatting al veertien jaar niet meer als woning wordt gebruikt. Ingeslagen ramen bij de entree zijn dichtgetimmerd en het glas binnen blijft gewoon liggen. Bijgaande foto’s spreken boekdelen.

Deze verloedering van gemeentelijk vastgoed vinden wij onacceptabel. Erger nog wij vinden dat een – voor tal van doelgroepen – geschikte woning in deze tijd van schaarste aan huurwoningen niet leeg mag staan. Graag zouden wij zien dat deze bovenwoning zo snel mogelijk voor bewoning geschikt gemaakt en verhuurd wordt. Dit kan de gemeente zelf doen of overlaten aan Intermaris of een andere partij. Bewoning is de beste remedie tegen verloedering en daarmee wordt ook de sociale veiligheid in de omgeving van het pand vergroot. Bovendien past leegstand niet bij de vele woningzoekenden die er zijn.

Wij stellen u hierover de overeenkomstig artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

 

 1. Is het verloederen van de woning aan De Vredehofstraat 9 u bekend?
 • Zo ja, waarom heeft u dit zover laten komen?
 1. Bent u met ons van mening dat met huidige tekort aan huurwoningen en de bijbehorende wachtlijsten het onacceptabel is om een gemeentelijke woning leeg te laten staan?
 2. Bent u bereid om het appartement weer bewoonbaar te maken en te (laten) verhuren?
 3. Indien u hiertoe niet bereid bent, wat bent u dan met deze woning van plan?

 

Met vriendelijke groeten,

 

De lokale partijen van Hoorn:

 

Hoornse Onafhankelijke Partij         – Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer                                  – Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal                                       – Joke van der Meij

Hoorn voor Jong & Oud                     – Joke Van Diepen

Hoornse Senioren Partij                    – Nico Oudheusden

VOC Hoorn                                           – Aart Ruppert

Hoorns Belang                                     – Alex van der Kleij

 

Bijlage; foto’s Vredehofstraat 9

 

vrede6 vrede5 vrede4 vrede3 vrede2 vrede 7

 

 

 

 

,

HOP vraagt oplossing voor hoofdveld Hollandia

De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Mogelijk ligt de oorzaak in de renovatie van het veld zeven jaar geleden. Belangrijker dan de schuldvraag vindt HOP dat het probleem wordt opgelost en stelde daarover samen met de Hoornse Senioren Partij en de Fractie Tonnaer het college van B&W de volgende vragen:

 

Geacht college,

 

Vragen ex art. 36

Problemen hoofdveld vv Hollandia en andere voetbalverenigingen

De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld

van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Uit veldonderzoek ter plaatse is ons

gebleken dat de aaltjes een structureel probleem vormen. De diertjes vreten de graswortels aan met alle

gevolgen van dien.  De oorzaak moet direct worden verholpen en daarom heeft vv Hollandia deskundige

partijen moeten inschakelen dit te verhelpen, hoewel bij de club daarvoor de financiële middelen niet

aanwezig zijn. Voetbalvereniging Hollandia staat met de rug tegen de muur: niets doen betekent dat het veld

vrijwel onbespeelbaar blijft.

 

De mogelijke oorzaak van het probleem is dat bij de renovatie – in opdracht van de gemeente – van het

grasveld, zo’n zeven jaar geleden, er verkeerd (met de diertjes vervuild) zand is gebruikt. Een tweede mogelijke oorzaak van de problemen kan zijn veroorzaakt doordat juni van dit jaar zand over het gras is gestrooid.  Dit

zand kan ondeugdelijk of vervuild zijn geweest waardoor er schade aan het gras is ontstaan.  Mocht de oorzaak liggen bij een van deze twee werkzaamheden dan zou er mogelijk sprake van aansprakelijkheid van de

gemeente en/of de zandleverancier kunnen zijn.  Dit aantonen lijkt ons lastig, hoewel  ons van Hollandia-zijde

wél meegedeeld is dat sinds de oplevering van de gerenoveerde grasmat er continu problemen waren, wat eenoorzakelijk verband aannemelijk maakt. Maar belangrijker dan de schuldvraag vinden wij het bieden van een

blijvende oplossing voor vv. Hollandia en eventueel andere getroffen voetbalverenigingen in Hoorn. Bovendien zijn wij van mening dat de kosten voor herstel van de schade aan de sportvelden minstens gedeeld moet

worden tussen sportverenigingen en de gemeente. Een sportvereniging kan niet alleen deze kosten dragen en

doet ook geen recht aan de mogelijke oorzaak van de schade aan de velden.

 

Wij stellen u hierover volgens artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

 

 1.  u moet op de hoogte zijn van deze feiten, maar er lijkt weinig schot in de zaak te zitten. Wat gaat u er

alsnog aan doen? Waarom hebt u er niet eerder iets aan gedaan? Hebben ook andere verenigingen te maken met deze vorm van ondermijning? Zo ja, op welke wijze denkt u de schade te herstellen ?

 1. Is er sprake van aansprakelijk van de gemeente en/of de leverancier van het zand ?
 2. Bent u bereid om vv. Hollandia en andere voetbalverenigingen geheel of gedeeltelijk schadeloos te

stellen en de problemen met de velden op te lossen?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hoornse Onafhankelijke Partij

Fractie Tonnaer

Hoornse Senioren Partij

 

 

– Robert Vinkenborg

–  Roger Tonnaer

– Nico van Oudheusden

,

College overweegt greep uit pot reclamebelasting

Hoorn, 25 mei 2015 

College overweegt greep uit pot reclamebelasting

HOP:  “Ondernemers zijn niet de pinautomaat van dit college” 

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is boos over het voornemen van het college van B&W een greep te willen doen uit de portemonnee van ondernemers om de gaten in de begroting te dichten.

Wethouder De Jong stelt in het Dagblad voor West-Friesland (23 mei j.l.) dat de raad zou kunnen kiezen voor het naar de gemeentekas laten vloeien van een deel (45.000 euro) van de opbrengsten van de reclamebelasting. Onacceptabel, voor HOP. De opbrengst van de reclamebelasting is ondernemersgeld, bedoeld voor de promotie van de stad, versterking van de lokale economie en het schoon, heel en veilig houden van de bedrijventerreinen.

Contractbreuk

Wat de Hoornse Onafhankelijke Partij verbijstert is dat het college met dit voornemen niet minder dan contractbreuk lijkt te plegen. Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Er ligt tussen de gemeente en de ondernemers gewoon een spijkerhard contract dat in 2008 voor 20 jaar is getekend. Volgens ons kan deze roof uit de ondernemerskas juridisch helemaal niet. Dit college schoffeert hier mee het lokale bedrijfsleven. Ondernemers worden kennelijk gezien als de pinautomaat van dit college. Heb je een tekort, dan melk je de ondernemers maar af uit. Visieloos! Daarom zegt HOP nog voordat we gaan praten over de bezuinigingen: handen af van de knip van ondernemers! Dus dit voorstel kan meteen van tafel.”

De mogelijk greep uit de knip van ondernemers wordt door het college ook aangekondigd in het werkversie van de Kadernota die eind juni in gemeenteraad wordt behandeld. HOP wacht de behandeling in de raad niet af, maar stelt het college vandaag de volgende vragen:

Geachte college,

Tot onze verbazing lezen wij in Programma 3 van de werkversie Kadernota in tabel 9, die voor de ARC van 4 juni op de agenda staat, de volgende passage:

“Bijdrage reclamebelasting

Wij vragen ook van de ondernemers een bijdrage te leveren in het begrotingstekort door een deel van de opbrengsten uit de reclamebelasting af te dragen.”

Wij hebben daarover de volgende twee vragen:

 1. Overweegt het college serieus een greep te doen uit een fonds dat door ondernemers voor zeer specifieke doelen wordt opgebracht?
 2. Zo ja, is dit dan niet in  zeer flagrante strijd met de afspraken die de gemeente met het de ondernemers en het Lokaal Ondernemers Fonds (de beheerder van de reclamebelasting) heeft gemaakt?

Op 18 december 2008 immers heeft de gemeente Hoorn een convenant ondertekend met de ondernemers en de stichting Lokaal Ondernemers Fonds. Bij de uitgangspunten is onder punt 3. vastgelegd dat de ondernemers “bereid zijn extra middelen op te brengen mits de gelden ook daadwerkelijk en uitsluitend worden besteed aan de door ondernemers gekozen thema’s.” Daar staat de handtekening van het college onder.

Nog los van vraag of het juridisch wel mogelijk is om een greep uit de portemonnee van de ondernemers te doen, vinden wij het onacceptabel als het werkelijk de intentie van dit college is op eerdere afspraken terug te komen. Dat doet het aanzien van de lokale overheid als betrouwbare partner geen goed en dat zeer slecht is voor het ondernemersklimaat in onze stad.

Vooralsnog gaan wij uit van een misverstand en mocht dat het geval zijn, dan zouden we graag deze passage uit  de werkversie van de Kadernota verwijderd willen zien.

Wij dringen er bij u op aan nog voor de behandeling van dit onderwerp in de commissie van 4 juni hierover aan de hele raad duidelijke te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

,

Zorgen over sloop sociale huurwoningen

Zorgen over sloop sociale huurwoningen

De Hoornse Onafhankelijke Partij wil dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar blijven. In Pater Bleijs-/Johannes Poststraat staat er 26 van deze goedkopere woningen op de nominatie om te worden gesloopt. HOP vreest dat de huren na nieuwbouw fors omhoog gaan. Hoewel het hier gaat om een heel specifieke situatie, wil HOP met onderstaande vragen duidelijk maken dat we tegen afname van de voorraad betaalbare huurwoningen zijn. Vooral omdat er verwacht wordt dat de inkomens van veel huishoudens in de komende jaren zullen dalen.

poststraat 1    poststraat 2     poststraat 3

Hoorn, 11 mei 2015

Geachte college,

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat de rol van de gemeente met betrekking tot de voorgenomen sloop van 26 woningen in de Pater Bleijs-/Johannes Poststraat beperkt is, heeft onze partij hierover toch een aantal vragen waarmee we tegelijkertijd onze zorgen tot uitdrukking willen brengen.

Volgens onze informatie ziet Intermaris af van de voorgenomen sanering van de asbestplaten onder het dak voordat tot sloop wordt overgegaan. Verrassend, want eerder was Intermaris zeer stellig over de noodzaak tot sanering. Dit is voor de bewoners in ieder geval verheugend nieuws, aangezien dit dubbele overlast en hogere stookkosten voor de bewoners gaat voorkomen.

Veel (mogelijk de meeste) bewoners zijn tegen de sloop. De bewoners vinden dat sloop voorkomen had kunnen worden indien Intermaris aan alle normale onderhoudsverplichtingen had voldaan. Tevens is renovatie goedkoper dan sloop en nieuwbouw en zijn de huidige woningen beeldbepalend in de wijk. De bewoners vinden dat de kostenopgave voor renovatie ten onrechte is gebaseerd op een uniforme aanpak, waarbij in alle woningen (ongeacht de echte noodzaak) precies dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. Een aanpak waarbij per woning wordt bekeken en uitgevoerd wat écht nodig is, zou veel goedkoper kunnen uitvallen.

Tenslotte vrezen de bewoners vooral een veel hogere huur te moeten gaan betalen voor nieuwbouw en dat zal voor velen niet op te brengen zijn.

Daar tekenen wij als fractie bij aan dat uit het recente woningbehoefteonderzoek blijkt dat wij in de gemeente een tekort hebben aan sociale woningen in het goedkoopste segment (huur < € 403) en het dus niet goed is dat het aantal woningen in deze prijscategorie (en dat geldt hier) te laten afnemen.

–              Bent u met ons van mening dat afname van de voorraad goedkoopste sociale huurwoningen ongewenst is? Is daar in dit geval sprake van en wat is daarover uw opvatting?

–              Deelt u onze opvatting dat de argumenten van de bewoners tegen de sloop hout snijden en het alternatief van renovatie serieus genomen moeten worden? En zo ja, welke rol ziet u voor zichzelf weggelegd dit te bevorderen?

Tot zover onze vragen, we zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg

,

Waarom komt college toezeggingen niet na?

vvv

Waarom komt college toezeggingen niet na?

Hoorn Lokaal en HOP verbaasd over opnieuw hoge subsidie voor VVV

Hoorn Lokaal en de Hoornse Onafhankelijke Partij hebben het college van B & W van Hoorn vragen gesteld over de VVV. Het verbaast de partijen dat de subsidie voor 2015 ongewijzigd € 91.680 is gebleven. Dit bedrag was mede gebaseerd op de dure huisvestingskosten van de VVV aan de Veemarkt. Nu de VVV dit pand heeft verlaten ontbreekt de volgens de partijen de noodzaak voor dit hoge bedrag.

Tevens zint het de partijen niet dat het college eerdere toezeggingen over een transparante informatievoorziening over de VVV niet is nagekomen. De partijen vragen het college of dit niet in strijd is met informatieplicht die het college heeft.

De vragen luiden:

 

Geachte college,

Op 10 september beantwoordde u de door  Hoorn Lokaal en HOP gestelde vragen over het functioneren van de VVV.

Twee van uw antwoorden willen wij hierbij uitlichten:

–       Vraag 6: Op welke termijn gaat het college in overleg met de VVV? Hoe informeert het college de raad hierover?

–       Antwoord: Wij zijn, reeds nog dit najaar met de VVV in gesprek. Wij zullen de raad over de uitkomst van deze gesprekken informeren .

–       Vraag 7. Bent u bereid de raad een evaluatie aan te bieden over het functioneren van de VVV en daar een toekomstperspectief aan te koppelen?

Zo ja; wanneer kan dit aan de raad ter bespreking worden aangeboden? Zo niet; op welke wijze gaat u invulling geven aan de ambitie in het coalitieakkoord en wordt de raad hierbij betrokken?

–       Antwoord: Het functioneren van de VVV wordt ieder jaar beschreven in het jaarverslag. Wij zullen u dat, zodra dat beschikbaar is, toezenden.

Om de ambitie uit het coalitieakkoord uit te voeren zullen wij het komende najaar met alle betrokkenen, dus ook met de raad, o.a. praten over de volgende onderwerpen:

 • De wensen van het Toeristisch platform Hoorn;
 • De Leisure Board en de discussie over de op te richten Destinatie Marketing organisatie voor Noord-Holland Noord en de later op te stellen Destinatie Marketing Strategie en de rol van de VVV daarin;
 • De kansen vanuit de Metropoolregio Amsterdam;
 • De kansen voor de toeristische samenwerking binnen West-Friesland;
 • De samenwerking tussen het TIP en de RVVV.

 

Tot op heden hebben wij geen jaarverslag van de VVV mogen ontvangen. Wél zijn wij er heel toevallig achter gekomen dat u ook voor 2015 de VVV weer een bedrag van € 91.680 toekent.

Deze gang van zaken verbaast onze fracties ten zeerste. Als wij naar de te leveren prestaties in 2015 kijken, zien wij dat deze beduidend minder zijn dan dat ze bijvoorbeeld in 2013 waren, maar toch wordt wederom het gehele bedrag toegekend.  Dit terwijl eerder de hoogte van de subsidie was berekend op grond van het pand aan de Veemarkt. We praten nu echter over een totaal andere situatie dus had volgens ons het logische gevolg moeten zijn dat opnieuw de hoogte van de subsidie zou worden bekeken.

Resumerend stellen wij tot onze teleurstelling vast dat u geen van de toezeggingen, gedaan in de antwoorden op de vragen 6 en 7, bent nagekomen.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

–       Waarom heeft u de raad niet op de hoogte gebracht van de uitkomst van de gesprekken die u met de VVV eind verleden jaar heeft gevoerd?

–       Waarom heeft u de raad niet zoals is beloofd het jaarverslag van de VVV toegezonden?

–       Wat is de reden dat u geen van de toezeggingen, gedaan bij de beantwoording van de vragen 6 en 7, bent nagekomen?

Wij maken u er wellicht ten overvloede op attent dat moet voldoen aan de actieve informatieplicht, wij beroepen ons daarbij op artikel 169 lid 2 van de gemeentewet.

Wij zien uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Hoorn Lokaal  –  Joke van der Meij

HOP                  –  Robert Vinkenborg

,

Waar kun je bij het station je scooter parkeren?

Waar kun je bij het station je scooter parkeren?

HOP stelt het college hierover de volgende vragen:

Het parkeren van scooters bij het station lijkt een probleem te zijn.

Er bestaat onduidelijkheid over waar de eigenaren hun scooters kunnen neerzetten. In de stalling is in ieder geval geen ruimte.

Ook zouden de verkeersborden niet aan de eisen voldoen en/of onduidelijkheid scheppen.

Graag ontvangen wij een eenduidig antwoord op de vraag waar scooterbezitters hun voertuig bij het station kunnen parkeren?

Hoe wordt dit aan de eigenaren duidelijk gemaakt? Klopt het dat er gewerkt worden aan nieuwe verkeersborden?

Duidelijkheid is er niet en dat leidt tot situaties waarbij scootereigenaren gemaand worden hun voertuig te verwijderen, zonder te weten waar ze er mee heen moeten.

unnamed

Er is op Facebook een flinke discussie over dit onderwerp gaande, dus een snelle beantwoording wordt zeer op prijs gesteld.

schriftelijke vragen, extra geld Kaap Hoorn viering

Hoorn, 2 maart 2015

 

Geacht college,

 

Op 19 februari 2015 informeerde u de gemeenteraad schriftelijk over het project- en het communicatieplan voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn. U geeft onder meer een toelichting op de aanvullende kosten voor fondswerking voor extra evenementen en activiteiten. De subsidieaanvraag hiervoor blijkt uw college tot onze verbazing te hebben uitbesteed aan Bureau Het Grote Oost. De kosten hiervoor bedragen, afhankelijk van de ‘binnengehaalde bedragen, maximaal € 14.000.

Deze extra uitgaven zijn volledig in strijd met alles wat hierover tussen de gemeenteraad en het college is gewisseld. Op tal van vragen vanuit de raad stelde u telkens dat de kosten voor de viering niet meer zouden bedragen dan € 150.000, letterlijk: “de rest moet de stad zelf dragen.” Wij vrezen dat deze meerkosten een precedent zijn voor nog meer kosten voor de viering en daarom moet er een duidelijke grens worden getrokken, waar die naar onze mening al ver overschreden is. De raad moet blind kunnen vertrouwen op toezeggingen vanuit het college. In dit verband wijzen wij ook op de volgende volstrekt heldere passage uit het raadsvoorstel dat op 16 september 2014 is aangenomen:

 

“Productieburo Zorro krijgt als kader mee dat naast de gemeentelijke bijdrage ook financiële bijdragen uit de markt gehaald moeten worden.”

 

Wij menen dat u met deze extra uitgaven geen recht doet aan de discussie en de beantwoording op talloze vragen over dit onderwerp en dit raakt aan het vertrouwen tussen college en raad. Daarom stellen wij u in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

 

 1. Bent u met ons van mening dat de extra uitgaven van maximaal € 14.000 in strijd is met eerdere toezeggingen van uw kant én de bedoeling van het raadsvoorstel om de kosten voor de viering te beperken tot maximaal € 150.000?

 

 1. Kunt aangeven waarvoor de te maken kosten precies zijn?

 

 1. Hoe kan het dat Hoorn kosten moet maken terwijl u in uw brief stelt dat Bureau Het Grote Oost werkt op basis van ‘no cure, no pay’?

 

 1. Deelt u onze mening dat de gemeenteraad heeft besloten dat Productiebureau Zorro ook de taak heeft te zorgen dat er financiële bijdragen uit de mark gehaald moeten worden?

– Zo ja, waarom heeft Zorro dan deze kennelijk te complexe subsidieaanvraag niet uitbesteed aan Het Grote Oost die dat als onderaannemer van Zorro had kunnen uitvoeren en is de gemeente nu opdrachtgever?

 

 1. Op welke datum precies is de overeenkomst met Bureau Grote Oost tot stand gekomen?

– van wanneer dateren de eerste contacten met Het Grote Oost?

– was dit plan al bekend voor dat wij op 16 december 2014 voor de laatste keer met u over De Kaap Hoorn-viering in de gemeenteraadsvergadering van gedachten wisselden?

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg 06 – 538 1 928

Fractie Tonnaer                        –  Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal                         Joke van der Meij

VVD                                                      –  Chris de Meij

Jong en Oud voor Hoorn             –  Joke Van Diepen

 

 

Eerdere vragen over dit onderwerp

 

,

Schriftelijke vragen; ombuiging interne organisatie gemeente Hoorn

HOP: geen gedwongen ontslagen
Zeven Hoornse partijen willen duidelijkheid over bezuinigingen
Hoorn, 13 januari 2015Er moet in deze raadsperiode voor € 4 miljoen euro worden bezuinigd op de interne organisatie van de gemeente Hoorn. Dit jaar moet daarvan al € 2 miljoen worden omgebogen en dat is een enorme opgave. Over deze aangekondigde bezuinigingen bestaat ongerustheid onder de ambtenaren, die met minder mensen steeds meer werk moeten doen. Ook in de vorige periode is al bezuinigd en tegelijkertijd komen door de decentralisaties steeds meer taken op de gemeente af: met minder mensen moet meer werk worden gedaan.De ondernemingsraad van Hoorn heeft in oktober vorig jaar al kenbaar gemaakt graag te willen weten waar het aan toe is. Tot dit moment is daar nog niets over bekend. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) wil dat de discussie over deze bezuinigingen zo snel mogelijk in de raad wordt gevoerd en moedigt het college aan om spoedig met voorstellen te komen. Ook omdat de ambtenaren moeten weten waar ze aan toe zijn. De VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, de Hoornse Senioren Partij, D66 en Hoorns Belang delen in de bezorgdheid en sluiten zich aan bij onderstaande vragen aan het college van B&W.

“Wat betreft HOP vinden we het belangrijk dat we snel mogelijk meer duidelijkheid krijgen. We praten graag mee over deze loodzware opgave. Voor ons is behoud van werkgelegenheid het belangrijkste. We denken dat de grenzen van de belastbaarheid van het ambtelijk apparaat wel zijn bereikt en moeten oppassen dat meer bezuinigen niet leiden tot verslechtering van de dienstverlening aan de burgers. Het college wil ook gedwongen ontslagen voorkomen, dat is prima maar geef daarover dan snel 100% duidelijkheid,”, aldus fractievoorzitter Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP).

De vragen:

Hoorn, 14 januari 2015

Betreft vragen art. 36 RvO: proces ombuigingen op de interne organisatie

Geachte college,
In het coalitieakkoord is al aan het begin van deze bestuursperiode aangekondigd dat € 4.000.000
aan ombuigingen moet worden gevonden in de eigen bedrijfsvoering van de gemeente. Deze enorme
opgave komt bovenop de bezuinigingen die in de afgelopen vijf jaar al zijn doorgevoerd.

Wij vragen ons af of de rek er niet uit is en of meer bezuinigingen niet tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening achtergaat. En wat betekent dat voor onze inwoners? Hoeveel kan het ambtelijk apparaat nog aan als er met minder mensen meer werk moeten worden gedaan?

Wij verwijzen naar de zorgen die door de ondernemingsraad op 20 oktober 2014 schriftelijk aan de
raad kenbaar zijn gemaakt: kunnen de bezuinigingen worden gerealiseerd zonder gedwongen
ontslagen zoals de coalitie beoogt?

In dit lopende begrotingsjaar moet er al € 2.000.000 binnen de eigen organisatie worden gevonden.
Ook is er nog ca. € 1.500.000 aan tekort niet ingevuld (in 2016, oplopend tot 2 mlj. in 2018). Op 28
oktober heeft wethouder De Jong bij de begrotingsbehandeling aangegeven over deze bezuinigingstaakstelling met de raad in gesprek te willen gaan. Tot nu toe heeft deze toezegging nog
geen vervolg gehad. Wij vertrouwen erop dat dit nog zal gebeuren, maar willen ondertussen –ook
omdat de organisatie en inwoners van de stad recht hebben op duidelijkheid– het verdere proces
vastleggen en stellen u daarom in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het wenselijk is om zo snel mogelijk het gesprek over
ombuigingen op de interne organisatie met de raad aan te gaan omdat bezuinigingen dit jaar
moeten worden gerealiseerd en het voor de organisatie zelf belangrijk is te weten waar het
aan toe is?

2. Wanneer en op welke wijze wil het college het gesprek met de raad over de nog benodigde
ombuigingen aangaan? -graag uitleg over het proces-

3. Heeft B&W kennis genomen van de zorgen die de ondernemingsraad per brief op 20 oktober
2014 aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt en wat is daarop uw reactie?

4. Vertrouwt het college nog op de eigen doelstelling dat de ombuigingen geen gedwongen
ontslagen tot gevolg zullen hebben?

Met vriendelijk groet,
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP

Mede namens
D66 – Arthur Helling
Hoorns Belang – Symen van der Meer
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
Hoornse Senioren Partij – Joke van Diepen
Fractie Tonnaer – Roger Tonnaer
VOCHoorn – Aart Ruppert

 

Antwoord College

,

Schriftelijke vragen; bruikleen “De Halve Maen”.

Samen met de Fractie Tonnaer heeft de Hoornse Onafhankelijk Partij B&W gevraagd transparant te zijn over de sponsors van De Halve Maen. Ook willen we nu de bruikleenovereenkomst wel eens zien:Betreft: vragen art. 36 RvO, transparantie financiële bijdragen bruikleen De Halve Maen
Hoorn, 2 januari 2015.
Geacht college,
De Hoornse gemeenteraad besloot 16 december jl. de VOC replica De Halve Maen voor vijf jaar in bruikleen te accepteren. Voor bruikleen van de Halve Maen stemden 20 raadsleden en tegen waren 14 leden van de gemeenteraad.Na dit besluit kan de bruikleenovereenkomst –waarvan wij de details nog niet kennen— getekend en de werving van fondsen, subsidies en sponsoren worden gestart. Goede wervingsresultaten zijn hard nodig omdat de eenmalige lasten ( € 247.250,–) en de jaarlijkse exploitatielasten ( 236.000,–) van De Halve Maen groot zijn. Met de fondswerving kunnen de tekorten –waarvoor de gemeente opdraait— op de eenmalige lasten én de exploitatie hopelijk worden beperkt.Onze fracties vinden dat de fondswerving gepaard moet gaan met volledige transparantie. De herkomst van het geld van personen, stichtingen of bedrijven moet volledig controleerbaar zijn. Wij verwachten dat de geldgevers in principe niets als tegenprestatie wordt toegezegd, behalve toezeggingen die in het algemeen gelden bij donaties. Geanonimiseerde namen van geldgevers als bijvoorbeeld “bewindhebber”, “Kamers Hoorn/Nieuw-Amsterdam” of “Heren XVII” vinden wij niet controleerbaar.Van het college verwachten wij regelmatig een lijst met namen van natuurlijke- en rechtspersonen –die een financiële bijdrage leveren aan de eenmalige kosten en/of exploitatielasten van De Halve Maen— met de hoogte van de financiële bijdrage(n) en schenkingsvoorwaarde(n). Deze lijst verschaft optimale transparantie en is controleerbaar.

In overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Wilt u de gemeenteraad met regelmaat een lijst verstrekken met optimale informatie (hoogte bedrag en voorwaarden) met de namen van de natuurlijke- en rechtspersonen die financiële bijdragen leveren voor de bruikleen van VOC-replica De Halve Maen.
2. Is de bruikleenovereenkomst inmiddels door beide partijen ondertekend en kunnen we de overeenkomst tegemoet zien ?

Vriendelijke groet,
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Robert Vinkenborg, namens Hoornse Onafhankelijke Partij

 

Antwoorden College