HOP, begin maar zo snel mogelijk! We hadden met de VVD alleen graag meteen de veiligheid goed geregeld. Maar dat komt nog wel! Nu zijn we vooral blij met het volgende besluit:

Raad unaniem akkoord met stadsstrand en fietspad Westerdijk

Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 17 februari heeft de Hoornse raad unaniem ingestemd met de komst van een stadsstrand bij de Grote Waal en een voet-/fietspad onderlangs de Westerdijk. Met het raadsbesluit in de hand kan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De gemeente Hoorn wil de unieke ligging van Hoorn aan het water beter benutten door de Hoornse kust levendiger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het Hoogheemraadschap gaat de dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Bij de Grote Waal komt in het Hop een zogenaamde oeverdijk. De raad heeft er op 17 februari mee ingestemd om de dijkversterking te benutten om op de oeverdijk een stadsstrand van ongeveer 900 meter lang aan te leggen.

Fiets/voetpad
Daarnaast is het plan om langs het water een voet-/fietspad van circa 5 meter breed aan te leggen. Dit pad loopt over het strand en gaat verder gaat langs de schouwburg, tot aan het Visserseiland. Dit pad sluit aan op de recreatieve fiets- en wandelroutes tussen Hoorn en Amsterdam. Tussen de schouwburg en Visserseiland komt voor de versterking van de dijk een nieuwe berm van 5 meter breed aan de buitenzijde van de Westerdijk. Hier komt een gescheiden fiets- en voetpad.

Motie fietsverbinding Westfriese Omringdijk

De gemeenteraad nam ook unaniem aan motie aan om te onderzoeken of het mogelijk is het nieuwe fietspad via het West en herkenbaar aan te laten sluiten op de historische Westfriese Omringdijk. Een amendement van de VVD om alvast maximaal 50.000 euro uit te trekken voor extra toezicht door Stadstoezicht rond stadsstrand , Westerdijk en Visserseiland haalde het niet. Dit amendement kreeg alleen de steun van VVD en HOP; de overige tien fracties in de raad stemden tegen.

strand

 

Het stellen van vragen is iets anders dan het trekken van conclusies.De Hoornse Onafhankelijke Partij is teleurgesteld over het besluit dat de Hoornse gemeenteraad op 3 februari nam om te starten met de procedure om een bouwplan op de locatie oude schouwburg mogelijk te maken.Onze teleurstelling betreft niet het plan op zich. Wij menen dat we ons daarover nog geen goed oordeel over hebben kunnen vormen.Nadat bijna twee jaar geleden het plan al aan het college is gepresenteerd, is de raad pas nu om een oordeel gevraagd en bleek de haast opeens heel groot. De tijd die ons is gegund bleek veel te kort om een goed oordeel geven over het plan en het proces dat daar naartoe heeft geleid.

Daarom heeft HOP, in zeer goede samenwerking met de HSP, Hoorn Lokaal en Hoorns Belang, in de raad vriendelijk gevraagd het besluit met een maand uit te stellen, tijd die wij nodig hebben om de grote hoeveelheid informatie te verwerken, aanvullende vragen te stellen en goed te wegen.

Zonder daarover een oordeel te geven, waren wij vooral geïnteresseerd of het voorliggende plan wel overeenkomstig eerdere toezeggingen aan de raad is voorgelegd. Ook wilden wij nadere informatie over andere geïnteresseerden die belangstelling hebben getoond om op deze prachtige locatie te gaan bouwen. Deze mooie plek aan de Westerdijk hebben we maar één keer te vergeven. Wat er wordt gebouwd, zal er zeker de komende eeuw nog staan. In dat grote perspectief hadden de andere fracties ons de tijd moeten gunnen onze controlerende taak goed en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Wij wilden alleen maar antwoord op onze vragen. Meer niet. Daar spreekt geen enkel oordeel of conclusie uit. Daarbij gingen we er vanuit dat onze vragen bevredigend beantwoord zouden worden, maar helaas zullen we dat nu nooit weten. HOP heeft geen moeite met verschillende standpunten over dit onderwerp, maar wel met feit dat we geen ruimte kregen ons werk als volksvertegenwoordigers goed te doen.

De meerderheid in de gemeenteraad vond het niet nodig ons die ruimte te gunnen. En daar moeten wij ons – hoewel het zeer doet – dan maar bij neerleggen.

TERUGBLIK 2014
Ik wens een ieder van u gezondheid en alle goeds toe voor het nieuwe jaar. In het bijzonder geldt dit voor onze 2138 kiezers. Ik voel me schatplichtig aan u. Deze grote verantwoordelijkheid voel ik elke dag en probeer ik de komende jaren waar te maken.Bij deze wens past een (persoonlijke) terugblik op 2014, het jaar dat de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) met twee zetels in de gemeenteraad van Hoorn kwam.Ik wil mijn eerlijke verhaal vertellen en dus niet doen of het allemaal rozengeur en maneschijn was. Natuurlijk, het is fantastisch dat we met onze nieuwe politieke beweging in onze belangrijkste missie zijn geslaagd: met twee zetels is HOP nu vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dat is de verdienste van een grote groep enthousiaste werkers die met hart en ziel betrokken zijn bij onze stad en onze dorpen. Ik zou namen willen noemen maar dan doe je altijd iemand tekort. Jij, jij en jij, jullie allemaal – ook zij die zich uiteindelijk niet thuis voelden bij HOP – mijn oprechte en diepgevoelde dank voor alles wat jullie hebben gedaan, dat jullie mee zijn gaan doen, jullie steun en vriendschap en vooral de inzet voor ons mooie Hoorn! Er zijn bergen werken verzet, lange dagen, weken en maanden gemaakt; er is gehuild, gelachen en vooral geknokt.Zeer dankbaar ben ik dat er binnen een HOP veel mensen actief zijn gebleven. We hebben een hardwerkend bestuur en een steunfractie van wel 14 personen (ik denk de grootste van het stadhuis!). Ik hoop dat meer leden actief worden. Dat hoeft geen verplichtend karakter te hebben, maar trek aan de bel als er iets speelt waar je je betrokken bij voelt. Iedereen vindt bij onze fractie een luisterend oor. Ik hoop dat iedereen in Hoorn ziet dat er in HOP veel warme kloppende harten zijn voor de stad en de mensen; we zijn er voor u.Letterlijk en figuurlijk voel ik dat 2014 een zwaar jaar was. Het politiek stevige werk, kwam na eveneens zeer drukke en hectische tijd waarin de partij is opgericht. Er is eigenlijk geen moment rust geweest sinds de zomer van 2013 toen het avontuur begon.Met het overhevelen van steeds meer taken van het rijk naar de gemeenten blijkt de raadsagenda voller dan ooit: drie, vier avonden vergaderen zijn eerder regel dan uitzondering. HOP heeft geen geschiedenis, geen ervaring en moet een enorme dossierkennis op andere partijen inlopen. Bij het gigantische leerproces – dat we ook de komende jaren nog moeten doorlopen – komt dat onze partij nog steeds in opbouw is en we onze eigen organisatie met vallen en opstaan verder professionaliseren. We zijn op de goede weg. En echt: ik klaag niet, hier heb ik zelf voor gekozen.Na de verkiezingsuitslag moesten we de teleurstelling verwerken dat we net die derde zetel niet pakten. Dat was gewoon zuur. Helaas grepen we ook naast een naast een plek in de coalitie. HOP, als grootste winnaar in stemmen, moest ondervinden dat verkiezingsbeloftes als het op macht aankomt in de praktijk boterzacht zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook teleurgesteld was in onze TunnelNee-bondgenoten. Incasseren, doorgaan en ervan leren voor de volgende keer.

Die les nemen we mee. Klaar.

POLITIEKE WERKELIJKHEID

De politieke werkelijkheid is anders en harder dan je vanaf de buitenkant ziet. En natuurlijk ben je in het begin zelf ook onervaren, naïef en zijn de verwachtingen wellicht te hoog gespannen. En niet te vergeten: je maakt zelf ook fouten!

Het is niet allemaal zwart-wit. HOP heeft geleerd mee te bewegen, maar zal wel een eigen koers blijven volgen, ook als dat ingaat tegen wat kennelijk de politieke mores heet te zijn. Een voorbeeld is de komende viering van het Kaap Hoorn-jaar. In alle toonaarden, met alle middelen wilden wij er 100% zeker van zijn dat het feest niet meer dan € 150.000 (heel veel geld!) zou kosten. Toen wij instemden met het feest waren wij er ook van overtuigd dat dit zo was. Helaas, bleek de werkelijkheid later anders te zijn. Opeens zit ik je in een soort discussie over de ‘kleine lettertjes’ en ‘interpretatieverschillen’. Voor onze lezing kregen we geen steun van een meerderheid van de raad (behalve van de VVD en VOCH – waarvoor dank). Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Je kunt je stem achteraf niet meer intrekken, dus rest ons niets anders dan ons van de Kaap Hoorn-viering te distantiëren. Niet uit bitterheid, maar om dat wij trouw blijven aan onze opvattingen over transparantie en eerlijkheid. Anderen vinden dat raar? Het zij zo. Wij staan voor onze principes en zijn er niet om het anderen naar de zin de te maken.

Vergelijkbaar is de bruikleen van de Halve Maen. Natuurlijk hebben wij niets tegen deze boot en zien wij ook kansen. Wél zijn wij tegen een besluit waarvan wij niet kunnen overzien wat het de gemeenschap gaat kosten (en er zijn veel meer bezwaren). Als het fout gaat, bij wie wordt dan de rekening neergelegd? Op die vraag kwam geen antwoord. Volstrekt onverantwoord op het moment dat bijvoorbeeld gehakt moet worden in de steun aan chronisch zieken en gehandicapten.

Zo vinden wij het ook een ongepast om een Nieuwjaarsreceptie te houden op kosten van de belastingbetaler en hebben wij met de SP geprobeerd de borrel te schrappen. Als het bedrijfsleven en burgers worden geconfronteerd met hogere kosten voor gemeentelijke diensten, dan moet het gemeentebestuur niet net doen alsof het ‘business as usual’ is.

SOCIAAL

HOP zet zich in voor een stad in moeilijke tijden. Dat klinkt somber, maar is wél de realiteit. In de afgelopen jaren zijn er 3.000 banen uit onze gemeente verdwenen. De harde werkers die na 20, 30, 40 jaar hun baan verloren, komen nu in de bijstand. En dat is niet minder dan verschrikkelijk. Wat voor toekomst heeft het gezin van die 54-jarige ex-bouwvakker nog? Het aantal bijstandsaanvragen neemt schrikbarend toe. Tegelijkertijd moeten we als gemeente – met minder geld – zorg bieden aan langdurig zieken en ouderen, mensen helpen werk te vinden en liggen er enorme taken in de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren.

HOP waardeert de manier waarop het college omgaat met deze nieuwe taken die we van het Rijk toegeschoven hebben gekregen. Hoe groot deze klus is, was van tevoren voor mij niet voorstelbaar. De ambtenaren werken echt keihard en met grote deskundigheid aan deze complexe en zeer verantwoordelijke taken die direct ingrijpen in levens van mensen die het moeilijk hebben.

En hoewel het voor veel mensen niet leuker gaat worden, zie ik de echte wil en ook moed van het college er het beste voor de mensen van te maken. HOP is zeer kritisch over de Participatiewet omdat we niet geloven dat je met een staatsuitzendbureau meer banen schept. Gelukkig houdt het college oog voor de menselijk maat binnen de beperkte ruimte die we hebben om eigen beleid te maken. HOP geeft positief-kritische steun aan deze lijn.

DE TUNNEL

De autotunnel (en echt niet een fietstunnel), daar ging het volgens ons de verkiezingen over. HOP was tegen, niet om de autotunnel, maar omdat we het geld gewoon harder voor andere dingen nodig hebben. De tunneltegenstanders boekten een duidelijke verkiezingsoverwinning. Appeltje, eitje dacht ik toen. Misschien mijn eigen naïviteit, maar ik ben van de ene verbazing in de andere gerold. In de raad heb ik mijn verbijstering uitgesproken over het toetreden van D66 tot dit college. Deze partij heeft in de campagne zeer grote woorden gesproken over de autotunnel en de gevolgen voor een volgende coalitie. D66 zou daar nooit instappen! Noem mij dom, maar ook de lichtzinnigheid waarmee andere partijen voorbijgingen aan de uitspraak van de kiezers heeft mij zeer verbaasd. De lessen nemen we mee naar 2018 en over tot de orde van de dag.

In de raad heeft HOP met succes mee kunnen sturen op het proces. Wij waarderen dat ons alternatieve plan voor een fietsbrug (in plaats van een fietstunnel) als serieus alternatief wordt meegenomen in het verdere proces. Natuurlijk zit er veel emotie op dit onderwerp en heeft het (recent) flink geknetterd in de raad. Wat ons betreft moeten alle partijen de tijd van stoom afblazen nu achter zich laten. De fractie van HOP vaart verder een eigen koers dat betekent dat we constructief de discussie aangaan en gaan knokken voor wat wij de beste oplossing vinden: voor de verkeersveiligheid en aan de kostenkant.

EEN GREEP

HOP heeft zich (met wisselend succes) in 2014 actief beziggehouden met tal van onderwerpen:

– Inzet tegen hoge begraafkosten in Hoorn;
– Steun voor de ondernemers op de bedrijventerreinen;
– Een goede accommodatie voor de Rugbyclub;
– Met succes bezwaar gemaakt tegen illegale reclame langs Westfrisiaweg;
– Aandacht voor het functioneren van de VVV;
– Verzet tegen verhoging van de markttarieven;
– Inzet voor vrij parkeren op zondag, kritisch over nieuwe parkeerautomaten;
– Verzet tegen verhoging leges voor bedrijven.

En dan is deze opsomming nog niet eens compleet

TOEGANGSUUR

Het grootste resultaat waar HOP een cruciale bijdrage aan heeft geleverd, is het verruimen van het toegangsuur tot horeca in het weekeind van 1 naar 2 uur. Hoewel wij voor volledige vrijheid zijn, hebben wij op dit punt het maximaal haalbare binnen weten te slepen en voorkomen dat het toegangsuur 1 uur zou blijven en de sluitingstijd zou worden vervroegd. Om dit te bereiken hebben wij op het juiste moment de samenwerking gezocht en gevonden. Wij zijn dankbaar voor de partijen die bereid waren ons compromis te steunen. Ervaren wat je met samenwerking bereikt, was voor mij ook een belangrijk leermoment.

DE MENSELIJKE KANT

Hard op de inhoud, zacht op de mens. Dit is de ongeschreven regel op het stadhuis en daar sta ik volledig achter. Ik moet daarbij ook leren dat je onbedoeld mensen persoonlijk raakt. Weet van mij dat het mij om de inhoud gaat: om de mensen in onze stad. Onze fractie is mee geweest met het bestuursweekend van raad en college. Een inhoudelijk goed programma, waarvan ik mijn het bezoek met een paar collega’s aan de asielzoekersopvang in Zwolle altijd zal blijven herinneren. Ik vind de samenwerking met collega raadsleden prettig en de verhoudingen zijn over het algemeen goed. Het is fijn dat we op inhoud eigenlijk met alle partijen kunnen samenwerken en op onderwerp zaken kunnen doen. Vanuit verschillende opvattingen wil iedereen uiteindelijk gewoon het beste voor de stad. Daarbij past respect voor elkaars verschillen in opvatting. Ook is de samenwerking met het ambtelijk apparaat mij goed bevallen. Er wordt echt hard gewerkt op een hoog kennisniveau. Intens hebben we samengewerkt met de raadsgriffie. Oprecht dank aan deze fantastische club voor hun ondersteuning en raad, waar je als buitenstaander geen weet van hebt.

DE TOEKOMST? DE JEUGD!

Onafhankelijk, ondernemend, transparant en sociaal, dat is waar HOP voor blijft staan. Lerend werken wij door. Niet zelfgenoegzaam, maar wetend dat we er nog lang niet zijn. Onze grote ambitie als partij ligt in 2018: dan willen we de collegeboot niet missen. Maar ondertussen moeten we er zijn voor de stad: want daar doen we het echt voor:

– Sociaal, voor de mensen die het nodig hebben;
– Het beste zien te maken van de grote decentralisaties;
– HOP wil processen transparant en begrijpelijker maken;
– We kiezen voor een eigen lijn ook als ‘men’ vindt dat ‘het niet zo heurt’.

In onze jeugd ligt de allergrootste uitdaging. We zullen de jongeren moeten binden. Het is geen perspectief voor een afgestudeerde om de komende 30, 40 jaar naar de Randstad te forensen. De toekomst van de onze regio ligt in werk, woningen en perspectief voor onze jongeren. Zij zijn straks de handen aan het bed, de nieuwe ondernemers en bouwers. Hoger onderwijs in onze regio is een eerste belangrijk stap. Kant-en-klare oplossingen voor de vergrijzing zijn er niet. Een toekomst voor de jeugd, maak je mét de jeugd. Ik zie het als de grootste uitdaging voor HOP daar als partij ook een platform voor te zijn en de politieke verbinding naar de jongere generatie te maken. Na het oprichten van de partij, het vertegenwoordigd zijn in de raad, wil ik mij – waar de tijd het toelaat mijn vooral sterk maken om jongeren ook lokaal politiek actief te krijgen en dat te laten zien in 2018.

Wie doen ermee?

1 januari 2015

Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP

 

HOP-0398

 

Bijdrage komt vanaf Dichtbij.nl

 

dichtbij  nieuwjaarsreceptie

Is het voorkomen van overlast een zaak van de overheid en de politie alleen?

Natuurlijk niet! We zijn samen verantwoordelijk, het zijn onze problemen.

Er is niks mis mee elkaar aan te spreken op asociaal gedrag.

En vaak zijn een paar woorden genoeg.

Hou rekening met elkaar.

Daar willen we als HOP maar ’s een keer de aandacht voor vragen.

Want de samenleving (het woord zegt het al) dat zijn we samen.

schreeuwen

HOP!

En dank aan de andere partijen voor hun steun: HSP, GroenLinks, VOC Hoorn, PvdA, D66, VVD, SP en Hoorns Belang.
Niet meer eerder weg van je feestje, niet meer opgesloten in die ene kut tent waar je shotjes zou halen,
niet meer ruzie met de uitsmijter omdat je frituur nog niet op was. Horeca voortaan tot 2 uur toegankelijk en 4 uur sluitingstijd!
hoorn be like toegangsuur

 Geacht college,

Wij constateren dat op het Transferium steeds meer fietsen zo worden gestald dat de doorgang voor slechtzienden, gehandicapten, rolstoelers en mensen met kinderwagens wordt belemmerd. Ook wordt de toegang naar de lift soms geblokkeerd. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

Onze vragen:

1. Is de situatie u bekend?
2. Bent u met ons van mening dat er sprake is van een ongewenste situatie?
3. Overweegt u maatregelen hier verandering in te brengen?

Wij denken graag met u mee over oplossingen.

Met vriendelijke groeten,

Hoornse Onafhankelijke Partij – HOP
Robert Vinkenborg

 

transferium 1 transferium 2

Lokale partijen komen met initiatiefvoorstel

Lappendag zonder sluitingstijd

Lappendag is onlangs weer massaal gevierd en net als voorgaande jaren is de overlast beperkt gebleven tot enkele kleine incidenten. Zowel voor de deelnemers aan Lappendag, de horecabedrijven en ook de toeristen blijft het een doorn in het oog dat de kroegen en restaurants hun zaak moeten sluiten tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Deze sluitingsperiode is ooit ingesteld om ongeregeldheden te voorkomen, maar is inmiddels aan herziening onderhevig, zo vinden veel inwoners van Hoorn en ook plaatselijke politieke partijen zijn die mening toegedaan. Om die reden zijn er initiatieven ontwikkeld om te komen tot een herziening ervan en wordt door de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), Hoorns Belang en de Hoornse Senioren Partij een verzoek ingediend om deze sluitingsperiode af te schaffen.

Onderstaand de ingediende brief.

Aan de gemeenteraad van Hoorn

Hoorn, 10 september 2014

Betreft: verzoek tot behandeling proef afschaffing afkoelingsperiode Lappendag.

Geachte collega-fracties in de raad,
Hierbij vragen wij u om zo spoedig mogelijk bespreking in de Algemene Raadscommissie te hebben over de afschaffing van de afkoelingsperiode tussen 16:00 – 20:00 uur op Lappendag. Dit is zelfs al mogelijk in de commissievergadering van 23 september, als wij toch komen te spreken over toegangs-en sluitingstijden. Het betreft een voorstel (dat nog verder moet worden uitgewerkt) om de gedwongen sluiting tussen 16.00 en 20.00 van de horecabedrijven op Lappendag te herzien.
Hieronder staat ons verzoek toegelicht. Wij hebben ook een motie of initiatiefvoorstel klaarliggen. Maar gezien de bespreking op 23 september zou dit prima daar ook kort procesmatig aan de orde kunnen komen. Het gaat er dan om: is er steun om een proef te gaan voorbereiden in 2015?

Aanleiding
Wij zijn met het college ongelooflijk blij en trots dat de Hoornse Kermis inclusief Lappendag nu op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staat. Dat onze eigen inwoners dit een belangrijke traditie vinden wisten we al. Uit onderzoek via ons stadspanel bleek dat we de Kermis en Lappendag de belangrijkste tradities van Hoorn vinden. Onze voordracht is dan ook breed gesteund. Niet alleen door inwoners, maar ook door de kermisbonden, de ambulante handel, de horeca en de Vereniging Oud Hoorn. We zijn er al met al wel twee jaar mee bezig geweest. De Kermis en Lappendag zitten in onze genen en horen bij de identiteit van onze stad. De plaatsing op de nationale lijst van immaterieel erfgoed is wat ons betreft dan ook dik verdiend.

Voor zowel bezoekers als ondernemers is het echter een vreemde en ongewenste gewaarwording dat op Lappendag alle horeca van het ene op het andere moment om 16:00 uur sluit, om pas vanaf 20:00 uur weer open te mogen. Mensen die na hun werk nog even Lappendag willen bezoeken komen van een koude kermis thuis, bezoekers die een hapje willen eten blijven onverwacht zitten met een lege maag en restauranthouders met lege tafels. Tijdens de recente Lappendag is geconstateerd dat er groepjes fietsers en bootjesmensen tevergeefs door de stad zwierven op zoek naar een restaurant dat open was.

De indieners van deze motie vinden het hoog tijd hier verandering in te brengen. De massale vechtpartijen en extreem geweld die tientallen jaren geleden de aanleiding vormden voor het instellen van een afkoelingsperiode liggen al lang achter ons. Hoe lang moet oud beleid van kracht blijven? Het lijkt ons een goede zaak om staand beleid na zoveel jaren weer eens te evalueren en wat ons betreft bij wijze van proef te herzien.

De overlast op Lappendag – en de vergelijkbare vieringen op Koningsdag – is al jaren beperkt, ook dankzij de professionele beveiligers van de horeca zelf. De politie spreekt in de verslagen jaar in, jaar uit over het rustige verloop van Lappendag, soms “op een enkel” incident na. Daar komt sinds dit jaar bij dat de leeftijd voor verkopen van alcoholhoudende dranken naar 18 jaar is verhoogd. Ook dat heeft een positief effect op de beperking van overlast.

De sluiting van de horeca om 16:00 uur op Lappendag past niet bij het gastvrije en toeristische imago dat Hoorn nastreeft. En juist in deze tijd verdient de horeca op dit soort hoogtijdagen een extra steuntje in de rug.

Derhalve verzoeken wij de commissie/raad om op 23 september in de commissievergadering, als het gaat over drank en horecabeleid in Hoorn, ook even kort aandacht te besteden aan de sluitingsmaatregel van 16:00 – 20:00 uur op Lappendag:
steunt u ons verzoek om het college te vragen een proef voor te bereiden voor afschaffing van de afkoelperiode op lappendag tussen vier uur ´s middags en acht uur ´s avonds?

Met vriendelijke groet,

De fracties:
Robert Vinkenborg – Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP)
– Symen van der Meer – Hoorns Belang
Ondersteund door:
Joke van Diepen – HSP

….bijeen op … zouden wij graag willen dat de raad het volgende voorstel tot besluitvorming krijgt voorgelegd:

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op <datum>

Constaterende,

• dat in Hoorn, aansluitend op de kermisweek traditiegetrouw Lappendag wordt gehouden;
• dat op Lappendag, ter bestrijding van overlast horeca gesloten is van 16:00 uur tot 20:00 uur;
• dat de overlast zich naar ons waarneming en blijkens de verklaringen van de politie al een aantal jaren op een acceptabel niveau bevindt – er is geen sprake meer van de grootschalige ongeregeldheden waarvoor de afkoelingsperiode ooit is ingevoerd;
• dat de beveiliging van de horeca zelf zich verder heeft geprofessionaliseerd;
• dat het reëel is te verwachten dat dit zich verder positief ontwikkelt als gevolg van de leeftijdsmaatregel voor alcoholverkoop (18+maatregel);
• dat de sluiting van de horeca op Lappendag vanaf 16:00 uur voor eigen inwoners, bezoekers en ondernemers onnodig betuttelend is;
• dat het voor bezoekers in Hoorn vrijwel onmogelijk wordt op Lappendag ergens te gaan eten.

Gehoord de discussie,

Overwegend dat,

• Het aanbeveling verdient de sluiting van horeca van 16:00 uur tot 20:00 uur op te heffen, vanwege het streven naar het:
o vermindering van regels;
o versterken van het toerisme in Hoorn;
o bieden van kansen aan ondernemers.
• Het van belang is te blijven waken voor het terugkeren van onaanvaardbare overlast. Waarbij wij overigens positieve effecten verwachten van het afschaffen van de afkoelingsperiode, omdat:
– Het racedrinken (zoveel en zo snel mogelijk drinken) tussen 3 en 4 uur wordt tegengegaan;
– Een betere spreiding van komende en vertrekkende bezoekers, dus ook minder piekdrukte rond station;
– Eten tussendoor ontnuchtert.

Verzoekt het college:
• Bij wijze van proef de sluitingsmaatregel van 16:00 tot 20:00 tijdens Lappendag 2015 op te heffen.
• Deze proef na Lappendag 2015 te evalueren en de uitkomsten voor te leggen aan de gemeenteraad.
• Afhankelijk van de evaluatie en het gesprek met de raad te besluiten tot het definitief opheffen van de sluitingsmaatregel.

En gaat over tot de orde van de dag,
  Komende donderdag vindt er een eerste informatieronde plaats over de verkeersvarianten Poort van Hoorn. Bij de mogelijkheden die onderzocht gaan worden, zit geen fietsbrug ter hoogte van het Keern. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) en de HSP willen dat de mogelijkheid van een fietsbrug over het de Provinciale Weg ook serieus onderzocht wordt omdat deze oplossing:
– veel goedkoper is dan een fietstunnel
– een enorme kapitaalvernietiging aan infrastructuur door de definitieve afsluiting van het Keern kan voorkomen
– er een halve Carbasiusweg kan worden uitgespaard
– andere verkeerskundige oplossingen voor een betere in- en uitstroom van autoverkeer naar en uit de binnenstad mogelijk maakt, waar de fietstunnel die oplossingen juist blokkeert
Uit verder verkeerskundig onderzoek zal moeten blijken wat uiteindelijk de beste oplossing is. Het zou het kind met het badwater weggooien zijn als het college bij de start het besluitvormingstraject niet meteen deze mogelijkheid mee zou nemen, menen de twee partijen in een verzoek aan het college van B & W:Aan het college van B&W van HoornAfschrift: leden van de gemeenteraad Hoorn,

Hoorn, 1 september 2014

Betreft: alternatief HOP – Poort van Hoorn:

Geacht college,

Dank voor uw uitnodiging voor de themabijeenkomst over de Poort van Hoorn op donderdag 4 september.

“We doorbreken de gewoonte om met uitgewerkte voorstellen en reeds ingenomen standpunten naar de raad te gaan”, zo laat de portefeuillehouder de heer Bashara ons vooraf weten. Een open proces. Mooi. Wat ons echter zorgen baarde, is dat de uitgangspunten – waartoe in ieder geval deze raad nooit heeft besloten – voor de uit te werken varianten, al muurvast leken te liggen. Gelukkig heeft de heer Bashara via de sociale media ons op dit punt gerust weten te stellen.

In alle voorliggende varianten zit namelijk één constante: de definitieve afsluiting van het Keern door de aanleg van een fietstunnel. Weer een ‘tunnelvisie’ die ons zorgen baart. We vrezen enorme kosten en kapitaalvernietiging door de afbraak van bestaande infrastructuur. Daarbij vragen wij ons af of de verkiezingen over een fietstunnel in plaats van over een autotunnel gingen.

Een motief van dit college (het is voor ons nog een beetje raden) lijkt te zijn: zorgen voor een veilige oversteek van langzaam verkeer over de Provinciale Weg. Het tunneltracé lijkt ligt vast: bij het Keern. Gelukkig wijzen onze collega’s van Hoorns Belang al op een mogelijk betere plek voor een tunnel of brug: het verwaarloosde fietspad parallel aan het Keern. Van harte ondersteunen wij daarom het verzoek van Hoorns Belang ook deze variant mee te nemen in de verdere verkeerskundige onderzoeken. Daarbij zouden wij graag inzicht krijgen in het verschil in de kosten van tunnelaanleg op de twee verschillende locaties. Bij de variant van Hoorns Belang lijken we in ieder geval een halve Carbasiasweg te kunnen uitsparen.

Bruggen als voordelige, uitdagende variant

Bij alle varianten ontbreekt een nog zeer interessante en uitdagende variant. Fietsers hoeven namelijk helemaal niet onder de Provinciale Weg door: je kunt er ook met een fietsbrug overheen! De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft gesprekken gevoerd met bruggenbouwers en een architect: de prijswinnaar van een in 2004 door Hoorn uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor een fietsbrug bij het Keern. Het ontwerp was toen al veelbelovend, de mogelijkheden van de huidige fietsbruggen om bij te dragen aan de veiligheid zijn alleen maar verder toegenomen. Er zijn ontwerpen mogelijk die oversteken in alle richtingen mogelijk maken, zonder enorme infrastructuurvernietiging aan het Keern. Maar ook eenvoudiger vormen zijn mogelijk met funderingen aan weerskanten van de weg, daar bovenop de geprefabriceerde kunststof of stalen brug en aansluitend een probleemloze en makkelijk te nemen aanrijroute die haaks op de brug, zigzaggend, draaiend of in het verlengde ervan kan worden aangelegd. Dergelijke bruggen – zo is ons echt duidelijk gemaakt – zijn relatief veel goedkoper dan tunnels. In onze visie zouden dergelijke bruggen ook kunnen komen op plekken die veel gevaarlijker zijn dan de oversteek bij het Keern, de Liornestraat bijvoorbeeld.
Enkele belangrijke voordelen van een fietsbrug:

– veel minder verwoesting van bestaande infrastructuur;
– nauwelijks overlast bij de aanleg van een geprefabriceerde brug: er zijn bruggen die binnen een dag of paar dagen kunnen worden aangelegd;
– een open brug is sociaal veiliger dan een fietstunnel;.
– minder structurele onderhoudskosten.

Verkeerslus voor het verkeer in- en uit de binnenstad.

Er is voor ons nog een belangrijke reden om andere varianten te onderzoeken. Zowel een fietsbrug bij het Keern als een tunnel of brug op de door Hoorns Belang gewenste plek, bieden een mogelijkheid die door een fietstunnel bij het Keern juist wordt geblokkeerd: namelijk om het autoverkeer de binnenstad in en uit via het Keern van elkaar te scheiden, wat de doorstroming enorm kan verbeteren.

– Verkeer binnenstad in:
Dit kan vanaf de verkeersrotonde via het Dampten, rechtsaf naar het Keern de stad in.

– Verkeer binnenstad uit:
Via de huidige route over het Keern – dat vanaf de hoogte van het Dampten eenrichtingsverkeer wordt.

Dit biedt nog meer mogelijkheden voor een betere doorstroming:
– Door het aanleggen van een invoegstrook zou het stoplicht rechtsaf – vanaf het Keern naar de Provinciale Weg – op groen kunnen blijven/overbodig worden.
– Vanuit de oostelijke richting zou de mogelijkheid om vanaf de Provinciele Weg linksaf te slaan naar het Keern kunnen worden ontnomen: dit betekent nog minder stoplichtactiviteit en dus betere doorstroming. Het verkeer vanuit de richting Enkhuizen kan via de Willemsweg, Liornestraat, Maelsonstraat of terug via de turborotonde de stad inrijden.

Graag zouden we ook deze mogelijkheden van een verkeerslus/gescheiden in- en uitrijden naar en van de binnenstad bij de verdere uitwerking van de varianten willen betrekken. Met u willen we het proces – waarin we ingrijpende en verstrekkende besluiten voor de stad moeten nemen – in, maar dan graag zo dat we niet meteen aan het begin al veelbelovende oplossingen uitsluiten. De vraag om een onderzoek houdt niet in dat wij ons eindoordeel al klaar hebben, ook de Hoornse Onafhankelijk Partij streeft naar een open, democratisch en oplossingsgericht proces.

Wij zien uw reactie gaarne tegemoet en zijn bereid tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP)
Robert Vinkenborg en Dirk van der Duin

Mede namens de HSP

Joke van Diepen.

fietsbrug 1fietsbrug 2fietsbrug 3

Ik was vandaag met Ruurd Jacob (hij maakte de foto) op bezoek in Marokkaanse moskee in de Johannes Poststaat.
Ruurd had dit georganiseerd, waarvoor dank. Op persoonlijke titel was schrijver Ko Boos bij het gesprek, dat bijna twee uur in beslag nam, aanwezig.
Het was een leerzame en hartelijke kennismaking.
Dit zijn mijn voornaamste bevindingen:
HOP wil continu in gesprek zijn met de samenleving. Dit gesprek stond al wat langer op mijn lijstje.
De ontmoeting heeft mijn inzicht in een aantal zaken verdiept. Wat ik wist over het geloof is bevestigd en mij verder uitgelegd.
Het is nogal wat om vijf keer per dag te bidden, vrome gelovigen hebben heel wat over voor hun geloofsovertuiging.
Interessant was de uitleg over de inhoud van het gebed.
.
Het blijkt niet eenvoudig om zo’n moskee zeven dagen per week draaiende te houden.
De moskee is eigendom van een vereniging en er gekomen zonder een cent subsidie: de gelovigen betalen alles zelf.
.
Wat we ook al wisten: moslims zijn gewoon mensen, die ook hun alledaagse sores hebben en vaak ook de grootste moeite om zich staande te houden.
Bevestigd zijn de vooroordelen waar deze mensen mee te maken krijgen en schokkend is te horen dat dit zelfs leidt tot schelden en kwetsen.
.
Het samenleven met Nederlanders is geen probleem, er is respect voor het gegeven dat we allemaal verschillend zijn. Er wordt zelfs voor ons gebeden en er is dankbaarheid voor wat het land de gemeenschap heeft gegeven. Verdraagzaamheid en tolerantie alom. Er wordt nadruk gelegd op verwantschap met het christendom en de gedeelde kernwaarden met de islam.
.
Met radicale groepen als ISIS hebben deze moslims helemaal niets, integendeel: ze zijn het eerste slachtoffer van erger worden vooroordelen.
De moskee heeft geen zicht op jongeren die zich wellicht radicaliseren, waar het in hun vermogen ligt doen ze er alles aan de jeugd “een goede opvoeding te geven.”
Men weet dat ronselpraktijken zich vooral op internet afspelen.
Jongeren die demonstreren voor ISIS worden niet gezien als goede gelovigen: “als ze vijf keer per dag zouden bidden, hadden ze daar helemaal geen tijd voor.”
.
We vonden het gesprek waardevol en zullen het contact blijven onderhouden, is afgesproken.
Ik vind dat we met elkaar in gesprek blijven, en dat de mensen van de moskee ook ons nu weten te vinden, een mooi resultaat.
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP).

moskee bezoek