Robert desk 2016 kadernote
Voorzitter,

Leden van het college, collega-raadsleden, mensen op de publieke tribune, inwoners van onze stad.

Dank voor de stukken en in het bijzonder de ambtenaren die ons geholpen deze te doorgronden.

De Hoornse Onafhankelijke Partij is blij met het positieve resultaat: meer geluk dan wijsheid, gelet ook op het gigantische verschil tussen begroting en resultaat; maar positief! En op de valreep komt daar nog een extra meevaller van 6 ton bij.

Goed nieuws voor Hoorn.

Al is het moeilijk te doorgronden waaraan we de meevallers met de WMO en de jeugdhulp precies te danken hebben. Een uitleg als “herindicaties” kan ook betekenen dat er minder zorg wordt verleend. Op andere evaluatiemomenten gaan we vast nog wel de diepte in. En dat is prima.

Het gaat met de zorgtaken – die Hoorn van het Rijk overnemen – relatief goed. Wij horen positieve geluiden over de wijkteams en spreken daarvoor onze waardering uit – vooral ook naar de zorgverleners die dit verantwoordelijke en moeilijke werk doen.

Uiteraard – vanzelfsprekend zelfs – moet het geld dat overblijft uit het sociaal domein daarvoor gereserveerd blijven. We kunnen niet overzien welke tegenslagen ons nog te wachten staan. Wat ons betreft kan zelfs de  Achtervang van 6 miljoen voorlopig in stand blijven. Want per saldo hebben we straks minder achter de hand om tegenslagen op te vangen.

Relatie college – raad

Voorzitter,

Bij de behandeling van de kadernota vallen drie belangrijkste taken van de gemeenteraad samenvallen.

  1. controleren of het college zijn taken goed uitvoert;
  2. het vertegenwoordigen van de inwoners van onze stad: dus luisteren naar de samenleving en waar nodig die hier een stem geven.
  3. en als derde stelt de raad de kaders voor het beleid en de begroting vast.

Dat valt vandaag allemaal mooi samen en daarom willen halverwege de rit wat langer stilstaan bij de relatie tussen de raad en het college als uitvoerder van het beleid.

Het raadswerk wordt voor ons moeilijker.

Dat doordat de gemeente steeds meer complexe taken moet uitvoeren. En aan de andere kant neemt het college de raad ook niet lekker mee en komt er ondanks mooie woorden van het democratiseringsproces en verbinding in onze beleving niets terecht.

Het college zit in een kramp als het gaat om de relatie met de raad als geheel.

Als de raad wil controleren dan wordt nogal lichtvaardig gezegd dat de voorruit groter is dan de achteruitkijkspiegel. Met andere woorden: houd vooral uw mond en knik ja.

Toezeggingen en beloften van het college zijn niets waard. Als het het college goed uitkomt mag het opeens meer kosten.

Ook de coalitiepartijen spreken wij  aan op hun verantwoordelijkheid. Toezeggingen worden ook aan u gedaan. U bent niet alleen de hoeder van de coalitie maar ook van de zuiverheid van onze processen. Wij begrijpen echt wel dat u overlegt met uw wethouders. Het is aan uzelf hoe duaal u wil opereren en ook zelf inhoud geeft aan verbinding binnen onze raad.

HOP ziet dat er twee informatiestromen naast elkaar bestaan. En dat de oppositie steeds meer achterloop in de informatievoorziening.

Het kan.

Het mag.

Maar is het goed voor het functioneren van onze lokale democratie?

Voorzitter,

Als de raad kaders wil stellen, moeten we steeds vaker zelf op zoek naar feiten en informatie. We zien en horen niet alles.

Een paar recente voorbeelden. Als de raad niet had opgelet, hadden we mogelijk nooit geweten dat schoonmakers die al jaren hier werken op straat dreigen te komen. Laat staan er een debat over gevoerd.

Bij de aanvraag van het krediet Maelsonstraat moet de raad er zelf maar achter te zien te komen wat het nou precies gaat kosten. Appels zijn opeens peren geworden. En de raad moet dan zelf maar uit zien te rekenen hoeveel appels er in een peer passen.

Het totale proces rond de Poort van Hoorn is inmiddels een grote warboel, waarvan ik de meerjaren gevolgen niet terugvind in de kadernota. Merkwaardig. Want als het aan dit college ligt, wordt wel alles er voor zomer nog even door gejast. Ondertussen worden we ook nog even geconfronteerd met het feit dat het verwijderen van de Turborotonde belangrijker blijkt te zijn dan een fietstunnel.

En kondigt het college in de kadernota tussen neus en lippen door aan dat de fietstunnel duurder uit gaat pakken. En daarbij geeft het college de raad ook nog eens het ongevraagde advies om het er vooral nu niet over te hebben.

Hoezo voorzitter?

Want dit betekent dat van de voorliggende meerjarenraming totaal niets meer klopt. De reserve parkeren is eerder geplunderd en nu mogen we dat weer met wat kleingeld gaan aanvullen?!

Halve Maen

Voorzitter,

Wij vragen ons  af of het college met deze manier van communiceren wel voldoet aan haar actieve informatieplicht. Het memo van de griffie hierover is zorgwerkkend.

Graag een reactie van het college.

Voorzitter,

Wij begrijpen dat het college het volk graag  vertelt over haar zegenrijke werk. Maar de Propaganda–machine slaat door in zelfpromotie van het college. En zo voelen steeds meer inwoners dat ook. De mensen laten zich echt niet in de maling nemen. Neem het plaatje van de Halve Maen in de jaarrekening: 18.000 bezoekers, gilt de infographic de kijker hysterisch tegemoet: in werkelijkheid waren het er 14.000 die een kaartje kochten en alleen die zijn relevant voor de cijfers.

300.000 euro publiciteitswaarde?

Het zal wel, maar wat kopen we ervoor? De kosten en het verlies van 40.000 euro staan er niet op.  Een letterlijk misleidend beeld van de werkelijkheid, nadat al eerder het jaarverslag van de Halve Maen in een veel te roze strik is verpakt.

En als we daarover samen met andere partijen schriftelijk vragen stellen, krijgen we niet eens alle antwoorden. Kom niet aan dit troetelkindje.

Kinderachtig.

Hiermee maakt het college in ieder geval geen verbinding met onze achterban.

Uiteraard hoopt ook HOP dat De Halve Maen alsnog verandert in een Kip met de gouden eieren. Maar het getuigt van realiteitszin om er rekening mee te houden dat de boot ook in de resterende vier jaar een schip van bijleg zal zijn. Het college vindt van niet. Wie dan leeft wie dan zorgt. We maken gewoon volgend jaar gewoon weer een mooie illustratie. Of het klopt, maakt niet uit.

Wij nemen er dus maar kennis van dat er voor de komende jaren een blanco cheque is afgegeven.

Maar.

Kan het college ons tenminste toezeggen dat de samenleving voortaan een eerlijk beeld wordt voorgehouden en geen mistige advertentieplaatjes. Zo niet: dan kunnen wij daar ook niets aan veranderen en zingen we de rit maar met elkaar uit en leggen we deze methoden straks maar aan de kiezer voor.

Voorzitter,

Wat zich natuurlijk ook wreekt is de groeiende kloof tussen het professioneel dagelijks bestuur en de leken in de gemeenteraad. Het college is dagelijks met de complexe materie bezig en wordt gevoed en ondersteund en geadviseerd door specialisten en de raad moet het doen met de informatie van het college en dat is het doorgaans.

Dat verschil tussen professional en leek is het college niet aan te rekenen.

Ik doe wel een beroep op het college om wat meer af te dalen. Wat voor u bekend is, is dat voor de raad, laat staan onze inwoners, niet.

Transparantie

Voorzitter,

Het college heeft ook een eigen beslissingsbevoegdheid over een aantal zaken die het belang van onze inwoners raken. Al was het maar omdat ze geld kosten. De Hoornse Onafhankelijke Partij roept het college op hierover volkomen transparant te zijn en geen uitgaven te verstoppen in de begroting of de rekening. Tenzij het de staatsveiligheid betreft, kan wat ons betreft in principe alles openbaar en in de volledige openbaarheid worden besproken. Is het college dat met ons eens? Zijn de andere partijen dat met ons eens? En handelen we daar dan ook naar>

Transparantie, democratisering en verbinding: het college heeft nog een kleine twee jaar de tijd het te laten zien. Wat ons betreft gaat het college in de tweede helft van deze periode echt uit een ander vaatje tappen.

Tot zover ons eerste termijn.”

 

Robert Vinkenborg –  fractievoorzitter

HVC Alkmaar mei 2008 pand close

Hop heeft samen met Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en de SP besloten vraagtekens te moeten plaatsen bij het vorstelijke inkomen van de directeur van de HVC in Alkmaar.

De vragen zijn:

Geachte College,

In het kader van moreel en maatschappelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden en belonen, willen wij u op het volgende attenderen en bevragen.

De huidige directeur van HVC, het bedrijf waarvan de gemeente Hoorn mede aandeelhouder is, heeft in het afgelopen jaar 262.000 euro verdiend. Dit bedrag is exclusief inkomsten uit secondaire arbeidsvoorwaarden zoals bijv. auto v.d. zaak.
Op dit moment voert het personeel van HVC te samen met het FNV acties tegen loonmatiging en tegen de grote groei van het aantal flexibele contracten bij HVC.
Alhoewel we ons realiseren dat ook deze grootverdiener zichzelf verrijkt binnen de gestelde wettelijke kaders (loonafspraken van voor 2015 omdat hij al sinds 2005 in dienst is) hebben wij toch de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het gegeven dat de directeur van HVC dit topsalaris uitbetaald krijgt?

2. Is het college het met ons eens dat een dergelijk salaris bij een dergelijk bedrijf moreel gezien en dus ook maatschappelijk gezien verwerpelijk is? Indien neen, waarom bent u het dan niet met ons eens?

3. Is het college bereid om, te samen met de andere gemeentes/aandeelhouders, er bij de volgende aandeelhoudersvergadering van HVC voor te pleiten dit salaris terug te brengen naar de Balkendenorm? Indien neen, waarom niet?

4. Indien u vraag 2 en 3 met nee heeft beantwoord, vindt u dan nog dat u als gemeente /aandeelhouder moreel en maatschappelijk verantwoord omgaat met gemeenschapsgeld en waarom?

We hopen uw beantwoording voor de raadsvergadering van 24 mei te mogen ontvangen omdat we in deze vergadering ook met een motie hieromtrent zullen komen.

Met vriendelijke groet, namens SP, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal, HOP en Fractie Tonnaer,
Mathé van Stralen
Alex van der Kleij
Joke van der Meij
Robert Vinkenborg
Roger Tonnaer

De Hoornse Onafhankelijke Partij juicht deze investering toe. Echter wij vinden dat de transformatorstations zo mogelijk ook gebruikt moeten kunnen worden voor andere evenementen:

– daarmee voorkomen we het onnodige gebruik van vervuilende dieselaggregaten en het transport in en uit de stad;
– hiermee voorkomen we dat de dure transformatoren slechts twee weken per jaar worden gebruikt;
– hiermee maken we het voor evenementen makkelijker en mogelijk goedkoper;

Het college heeft op verzoek van HOP toegezegd de mogelijkheden voor gebruik buiten de kermis om te onderzoeken.

Op 8 maart heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van extra transformatorstations voor de stroomvoorziening op de Hoornse kermis. Daarmee komt een einde aan het gebruik van milieuonvriendelijke dieselaggregaten.
De overstap op groene energie past in de ambities van de gemeente Hoorn in het kader van ‘Puur Hoorn’.

De stroomvoorziening van de Hoornse Kermis heeft een groeiend capaciteitstekort. Dit wordt opgevangen door het huren van aggregaten die op dieselolie draaien. Dat is een kostbare zaak. Bovendien verbruiken deze aggregaten ieder jaar 15.000 liter dieselolie, wat een niet geringe uitstoot van verbrandingsgassen oplevert. Door alle aggregaten te vervangen door transformatorstations is er geen sprake meer van schadelijke uitstoot van CO2, roet en stikstofoxiden.
De overstap op groene energie beperkt de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 19.120 kilogram. De uitstoot van roetdeeltjes wordt beperkt met 8,2 kilogram en stickstofoxiden met 80 kilogram.

Hoorn, 14 maart 2016
Brontekst: Gemeente Hoorn

De burgemeester van Hoorn gaat in het kader van de viering van 400 jaar Kaap Hoorn eind deze maand naar Chili. De Hoornse Onafhankelijke partij en de Hoornse Senioren Partij vinden dit ongepast omdat het in tegenspraak is tot de eerdere toezegging van het college om niet naar Chili te gaan. In een ‘open brief’ maken de fracties hun bezwaren kenbaar aan het college:

Aan het college van B&W

Hoorn, 5 januari 2016

Geacht college,

Met deze ‘open brief’ uiten de fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij hun ongenoegen over de voorgenomen reis van onze waarnemend burgemeester naar Chili omdat dit in tegenspraak is met eerdere toezeggingen van het college aan de raad. Liever hadden wij dit in een raadsvergadering naar voren willen brengen, maar aangezien de volgende raadsvergadering is gepland na de reis van 29 januari zou dit mosterd na de maaltijd zijn.

Los van de eigen bevoegdheid van het college om het besluit tot deze reis te nemen, menen wij dat in deze – ook bestuurlijk – turbulente tijd er veel voor te zeggen is dat de burgemeester op haar post in Hoorn blijft. Er is zat te doen in de stad en daar komt bij dat het vertrek van een ervaren wethouder aanstaande is; een nieuwe omstandigheid die u wellicht noopt de reis te heroverwegen. En is het in deze tijd van keihard bezuinigingen wél een verstandig signaal dat er een paar duizend euro wordt besteed aan een buitenlandse reis van de burgemeester? Wij menen van niet. Een openbare discussie hierover wordt door u vermeden door gebruik te maken van uw formele college-bevoegdheid. U had het besluit over de reis ook aan de gemeenteraad kunnen overlaten en dan had de raad hierover met u in de volle openbaarheid kunnen spreken.

Ons grootste bezwaar is van principiële aard, namelijk dat deze reis in flagrante tegenspraak is met de ondubbelzinnige toezegging van het college aan de gemeenteraad op 16 september 2014 tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de Kaap Hoorn-viering: er zou geen gemeenschapsgeld worden besteed aan reizen naar Chili. Voor ons een doorslaggevend gegeven om akkoord te gaan met dit voorstel. Nadat al eerder de belofte van het college dat de viering niet meer zou kosten dan € 150.000 is geschonden, wordt nu ook deze afspraak niet nagekomen.

Het verbaast ons zeer dat u in uw brief van 22 december 2015, waarin u de Chili-reis aan de raad aankondigt, geheel voorbij gaat aan de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld en door u zijn bevestigd. Geen woord over het eerdere raadsbesluit en de context. U kunt natuurlijk wijzen op de eigen bevoegdheid van het college, maar gelet op de hele discussie zou dat nogal formalistisch en flauw zijn. Waar moet je als raadslid nog op kunnen vertrouwen als het college met de eigen bevoegdheden kennelijk wegen zoekt om onder afspraken met- en intenties van de raad uit te komen?

Onze fracties zien langzamerhand een patroon ontstaan waarbij het college nogal lichtvaardig omgaat met beloften die zij aan de raad doet en waar de raad blindelings op zou moeten kunnen vertrouwen. In dat vertrouwen ligt namelijk de basis voor het goed functioneren van ons democratisch bestel en de kaderstellende rol van de raad, die de beleidsmatige en financiële grenzen bepaalt voor de uitvoering door het college.

Terugkomen op in de volle openbaarheid gedane beloften doet daarbij het aanzien van het gemeentebestuur geen goed. Wat zijn uw eigen woorden nog waard? En wat doet dit ‘draaien’ voor de beeldvorming van de politiek en het openbaar bestuur?

Doe geen toezeggingen die u niet na kunt komen, is ons verzoek. Deze uitnodiging van Chili was gewoon te voorzien en wij kunnen ons niet voorstellen dat binnen het college hier nooit over is nagedacht en zo niet dan wij hebben u daar dan in ieder geval al in 2014 op gewezen.

Wij betreuren dit alles en hopen dat u tenminste het waarom kunt begrijpen.

Ondanks onze principiële bezwaren wensen wij de burgemeester – die niet bij de voorgeschiedenis betrokken was – een prettige en nuttige reis toe.

Met vriendelijke groeten,

Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg

Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden

De Hoorns Onafhankelijke Partij boekte klinkende resultaten bij de begrotingsbehandeling die donderdag 5 november werd afgerond:

Betaald parkeren op alle zon- en feestdagen van de baan

HOP heeft zich van meet af aan verzet tegen het invoeren van betaald parkeren op alle zon- en feestdagen. Met steun van veel andere partijen hebben we dit van tafel gekregen, zodat het betaald parkeren beperkt blijft tot de Superkoopzondagen. Zeer goed is dat coalitie- en oppositiepartijen elkaar hebben weten te vinden in een oplossing. Onze collega Joke van der Meij van Hoorn Lokaal verdient een speciale pluim voor haar inspanningen.

Ook college van B&W betaalt mee aan bezuinigingen

Op initiatief van HOP levert het college van B & W in. Wij vinden dat als burgers, ondernemers, ambtenaren en de gemeenteraad moeten inleveren, ook het college het goede voorbeeld moet geven. Het college levert € 5.000 euro in. HOP waardeert deze bereidheid van het college, nadat al eerder fors bezuinigd is op de uitgaven. De grens lijkt nu ook wel bereikt. Want een bloemetje voor iemand die het verdient, moet wél mogelijk blijven.

Steun voor Nationale Hulpverlenersdag

Agressie, geweld en intimidatie richting de hulpverleners is onacceptabel.

De Hoornse Stichting Hulpverleners Respect organiseert elke twee jaar een Nationale Hulpverlenersdag die hulpverleners in het zonnetje zet. Alle aspecten van hulpverlening komen aan de orde en tegelijkertijd wordt Hoorn zeer positief op de kaart gezet.

De Hulpverleners klopten bij de gemeente aan voor een bescheiden subsidie van € 5.000 per jaar. Maar geld is schaars. Dankzij het initiatief van HOP om het college wat in te laten leveren werd de dekking snel gevonden. En daarmee zijn de Hulpverleners geholpen. En dat verdienen ze wat ons betreft dubbel en dwars!

De Hoornse Onafhankelijke Partij wil dat er meer geld wordt gestoken in stadsvernieuwing. Geld dat nu wordt gebruikt voor Puur Hoorn kan wat HOP betreft daarvoor worden ingezet. Op 27 oktober 2015 heeft HOP daartoe een amendement ingediend, gesteund door alle oppositiepartijen. De stemming over dit amendement  vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering op 3 november:

Amendement budget Puur Hoorn inzetten voor stadsvernieuwing

De raad van de gemeente Hoorn, bijeen op 3 november 2015, behandelende de begroting over 2016

Overwegende dat:

–    er op het terrein van stadsvernieuwing voor Hoorn grote uitdagingen liggen die behoren tot onze kerntaken die de grootste prioriteit verdienen;

–    er voor deze enorme opgave vanaf 2016 slechts 3,5 ton structureel beschikbaar is;

–    met extra budget voor stadsvernieuwing er sneller merkbare resultaten kunnen worden bereikt voor de stad en als bijdrage aan de klimaatdoelstelling van de gemeente.

–    de raad op 13 oktober 2015 heeft uitgesproken dat voor stadsvernieuwing “duurzaamheid een belangrijk aspect is. Een gezonde leefomgeving, de verduurzaming van de woningvoorraad, het bevorderen van sociale cohesie en klimaatbestendigheid bijdragen aan de duurzaamheidsambitie Puur Hoorn én toekomstvaste wijken.”

BESLUIT:

Voegt aan het raadsbesluit over de programmabegroting toe:

–    om per 1 januari 2016 te stoppen met het programma Puur Hoorn 2.0;

–    om de daarmee vrijkomende budgeten, zijnde voor 2016: € 575.000, 2017: € 575.000 en voor 2018: € 455.000,  toe te voegen aan het budget voor stadsvernieuwing en dit vooral in te zetten voor een gezonde leefomgeving, de verduurzaming van de woningvoorraad, het bevorderen van sociale cohesie en klimaatbestendigheid en zaken die bijdragen aan de duurzaamheidsambitie.

–     om de bijbehorende tekst van paragraaf 7.2 uit de Programmabegroting te schrappen en de financiële bedragen aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie:                                                           Naam:

Hoornse Onafhankelijke Partij                 Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer                                           Roger Tonnaer

VOC Hoorn                                                  Aart Ruppert

Hoorn Lokaal                                              Joke van der Meij

Hoorn voor Jong & Oud                           Joke van Diepen

Hoornse Senioren Partij                           Nico Oudheusden

VVD                                                               Chris de Meij

Hoorns Belang                                            Alex van der Kleij

Nieuwe realiteit, niet graaien bij burgers en ondernemers, meer sociale huurwoningen, stadsvernieuwing en gratis parkeren op zon- en feestdagen

Bijdrage van fractievoorzitter Robert Vinkenborg bij de eerste termijn van de begrotingsbehandeling.

Hoorn, 27 oktober 2015

“Mevrouw de voorzitter,

De crisisopvang van vluchtelingen in De Kreek laat zien dat grote wereldproblemen heel dichtbij komen.

Ook onze complimenten voor het daadkrachtige optreden van het college. Respect voor de hulpverleners en de honderden  vrijwilligers. En alle lof voor de waardigheid die de direct omwonenden hebben laten zien. Hoorn liet zich van zijn beste kant zien en daar mogen we trots op zijn.

Voorzitter,

De Hoornse Onafhankelijke Partij verwacht niet dat het hiermee is afgelopen. Ons land – en daarmee ook onze stad – staat voor gigantische uitdagingen.  Er is een nieuwe realiteit. Of we het nou leuk vinden of niet.

Ik kijk wethouder Pijl maar vast aan. Kunnen de onderzoeken naar onze behoefte aan woningen en alle prognoses niet gewoon de prullenbak in? Er zijn nu, straks heel veel woningen nodig voor statushouders. Die nieuwe vraag mag niet ten koste gaan van langere wachtlijsten voor de huidige woningzoekenden.  Intermaris moet  daarom zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor statushouders én onze eigen inwoners. Dat is de grote opgave die we met de nieuwe prestatieafspraken moeten gaan borgen.

Voorzitter,

Er zijn over de vluchtelingproblematiek ook negatieve geluiden te horen. En die moeten wij niet onder een deken van misplaatste politieke correctheid willen dempen door mensen met angstgevoelens in een fout hokje te stoppen en met een Wilders-stempel af te serveren. Mensen hebben zorgen en daar moeten we naar luisteren. Uiteraard binnen de grenzen van de wet en het fatsoen.

Als lokaal bestuur zijn we er voor de hele samenleving, ook voor die mensen met een mening die niet iedereen welgevallig is. Anders groeit de kloof verder en neemt het draagvlak voor humane hulp af.

De Hoornse Onafhankelijk Partij wil met iedereen binnen en buiten raadszaal samenwerken om verdere polarisatie tegen te gaan.

Voorzitter,

Op veel meer terreinen wordt duidelijker dan ooit dat Hoorn geen eiland is.

Buiten komt van alle kanten binnen. Zo lezen we dat we als gemeente zelfs sceptisch moeten zijn over informatie die we van het Rijk krijgen.  We kunnen kennelijk onze eigen centrale overheid niet eens meer vertrouwen. Ook de economische crisis is steeds meer factor van buiten – die onze samenleving en onze rol als raad verandert.

Voorzitter, collega’s

Hoorn kon vanaf de jaren ’70 bouwen, groeien en bloeien. Hoorn pakte z’n rol als centrumgemeente in West-Friesland. Er kwamen hier steeds meer instellingen, musea, evenementen en andere voorzieningen. Prachtig allemaal.

Nu zien we de keerzijde. Het is vooral Hoorn dat alleen de rekeningen betaalt van al dat moois. In goede tijden was dat geen enkel probleem. Maar nu staan we echt voor de vraag  wat we nu nog wel of niet in stand moeten houden. Want hoelang kunnen we nog de subsidies opbrengen voor, ik noem maar wat:

  • voor het Mak,
  • de musea, Nieuwe realiteit, niet graaien bij burgers en ondernemers, meer sociale huurwoningen, stadsvernieuwing en gratis parkeren op zon- en feestdagen
  • de bieb,
  • de schouwburg,
  • en tal van kleinere op zich uitstekende instellingen?

Hoe mooi op zichzelf ook: wordt al die  financiële afhankelijkheid langzamerhand niet een molensteen om onze nek?

Voorzitter,

Ik zit met vragen:

  • Hoeveel kunnen we nog bezuinigen?
  • Hoelang kunnen we doorgaan met het doorschuiven van de rekeningen naar onze inwoners en ondernemers?

En we halen steeds meer op onze nek. Zo staat de Halve Maen de komende vier jaar nog als schip van bijleg op de begroting. En maar duimen dat er geen tegenvallers komen, zoals met het Oostereiland.

We lopen steeds meer risico’s en passen elk jaar tonnen bij voor al die avonturen. En daar dreigen we onder te bezwijken.

HOP mist van dit college een samenhangende visie op hoe het op langere termijn verder moet met ons huishoudboekje, anders dan weer de kaasschaaf en weer een graai  in de portemonnee van een ander.

Mevrouw de Voorzitter,

Je zou zeggen dat het in standhouden van Zwaag, Blokker in Hoorn een kerntaak is voor ons als gemeente.  En wat doen we? We steken volgend jaar een schamele 3,5 ton in stadsvernieuwing. Wat kunnen daar nu mee doen voor de Grote Waal, aan veiligheid in de Kersenboogerd en voor het opknappen van het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord? Wat kopen we voor die 3,5 ton? Een paar bordjes? Tweehonderd meter fietspad en misschien wat nieuwe stoeptegels in een paar straten.

3,5 ton voor onze wijken, dorpen en buurten.  Minder dan we uitgeven aan Puur Hoorn, waar de meeste inwoners nog nooit van hun leven van gehoord hebben. Laat staan dat ze er wat aan hebben.

Ik snap zo’n keuze niet.

Het in standhouden van een Hoorns variant van Postbus 51 is niet onze taak. Onze inwoners weten zonder ons ook wel ze in de winter hun ramen beter kunnen dichthouden.

De Hoornse Onafhankelijke Partij maakt een andere keuze. Besteed dat Puur Hoorn-geld meteen aan stadvernieuwing . Dan maken we echte slagen met een concrete lang renderende bijdrage aan het verduurzamen van onze stad. En dat is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid. In de lange termijnagenda voor de stadsvernieuwing (besluit 13 oktober 2015) liggen veel aanknopingspunten om in de komende drie jaar die versnelling te maken. Het gaat dan over:

– kwaliteit woningen;

– groen;

– wegen;

– riolering;

– openbare verlichting;

– energiebesparing;

– energieopwekking.

Kansen genoeg. Steek extra geld direct in duurzame stadsvernieuwing. En daar zullen we dan ook in een amendement om vragen.

Voorzitter,

Wat de gemeente tekort komt, wordt opgehaald bij  ondernemeur en de bewoners. Bovenop het verhogen van de parkeergelden, legt het college nog eens een extra rekening bij de ondernemers door de OZB met 1,2 procent te verhogen. Hoe legt de wethouder Economische Zaken dit uit onze bedrijven. En dan heb ik het ook hoe parkmanagement wordt behandeld. Ik zou me schamen als ik zo’n brief zou krijgen.

Het college spreekt als het hen goed uitkomt voor bepaalde uitgaven van relatief kleine bedragen t.o.v.  het totale bedrag dat op onze begroting gaat. En dat irriteert ons. Want aan de andere kant blijkt 3.000 euro voor een kerstboom opeens teveel.

Het totale begrotingsbedrag loopt inderdaad steeds verder op. Maar voor ons als raad is de realiteit dat onze keuzevrijheid steeds afneemt. We verdelen de armoe, meer niet.

Het college weigert te snijden in eigen vlees. Dat is de kern van deze begroting!

Er wordt gesneden in raadsbudgetten en het ambtelijk apparaat maar niet in de eigen kosten van het college. En alles wat daarom heen zit. Als gemeente geven we 132.000 uit aan representatiekosten. Dat is 2500 euro per week. Kan de wethouder mij vertellen waar dat geld aan wordt besteed?  Kan dat niet wat minder zodat we in ieder geval de kerstboom nog kunnen handhaven?

In antwoord op onze technische vragen staat dat aan het college 43.000 euro aan presentiegelden voor commissievergadering krijgt uitbetaald. Voorzitter, graag uitleg hierover. Krijgen de wethouders bovenop hun salaris ook nog eens presentiegeld voor het bijwonen van commissievergaderingen? Wij willen hier alles van weten en overwegen over de college-uitgaven een amendement.

Voorzitter,

Een dieptepunt in deze bestuursperiode is het verschrikkelijke besluit om op alle zon- en feestdagen betaald parkeren in te voeren. Er gaat heel veel kapot om 22.000 op te halen.

De inwoners en de ondernemers snappen  er geen snars van. Er is heel veel boosheid in de stad en we zijn bezig de kloof met onze kiezers verder te vergroten.

Hoe kan het dat er een beleidswijziging wordt doorgevoerd waar slechts 1 op de vijf volksvertegenwoordigers in deze raadszaal inhoudelijk achterstaat? Wij nemen het de wethouder kwalijk dat hij ons verkeerd in stelling heeft gebracht door deze beleidswijziging door te voeren bij een puur financieel besluit.

Verdeel en heers. Zo lijkt het.

Maar daar leggen wij ons niet bij neer: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en daarom dienen wij met andere partijen een amendement in om deze dwaling recht te zetten.

Voorzitter,

Ik sluit af.

De begroting is sluitend, met zelfs een klein positief resultaat. Daar kunnen we niks van zeggen. Maar vraag niet hoe?”

nhd parkeren

“Vanaf volgend jaar moet u in Hoorn op alle zon- en feestdagen betalen voor parkeren. Dit is helaas de uitkomst van de raadsvergadering van 13 oktober 2015. Zinloos. Visieloos. Triest. Om je kapot voor te schamen.

Zonder stopwatch parkeren in de stad, lekker wandelen, een terrasje pakken, familie bezoeken of een museum inlopen is er niet meer bij. Overal parkeerplekken zat, geen enkele noodzaak om het autoverkeer te regelen, maar u moet betalen. Nooit meer op een doorsneezondag verhuizen of een evenement organiseren zonder financiële parkeerdrempels. Nooit meer tegen je kennissen die slecht ter been zijn zeggen: ‘kom dan zondag.’
Zelfs gratis parkeren buiten het centrum op koopzondagen is onze middenstand en u in deze moeilijke tijden niet gegund. Er is zit geen beleid of visie achter: de auto als melkkoe van de gemeentekas is het enige: om gaten in de begroting mee te vullen.

Op kerstdagen is de parkeercontroleur niet meer bij zijn gezin maar bekeurt andere gezinnen die op familiebezoek zijn of van een kerstdiner in een restaurant genieten. Vrede op Aarde op z’n Hoorns. Lekker gastvrij.
En waarom??
Betaald parkeren op alle zon- en feestdagen moet € 22.000 per jaar opbrengen. Maar wat het de horeca en instellingen gaat kosten en hoe groot maatschappelijke schade is, valt niet te becijferen. Even ter vergelijking: we geven pakweg een half miljoen uit aan iets waar u misschien nog nooit van hebt gehoord en ‘Puur Hoorn’ heet.  Miljoenen gaan er op aan subsidies voor zaken waarvan we ons moeten afvragen of het wel om gemeentelijke taken gaat.
De ondernemers betalen zich scheel aan precario, reclamebelasting en andere lasten. Als het aan dit college ligt, gaat de OZB-belasting voor bedrijven volgend jaar ook nog eens omhoog om de gaten te vullen. Maar de ondernemers krijgen NIETS terug voor de lastenverzwaringen.
En dat noem ik gewoon graaien.
De concurrentiepositie van horeca en middenstand op Koopzondagen wordt verder verzwakt. Want u rijdt op zondagen misschien wel naar een plek waar de meter uitstaat.
De hogere parkeertarieven vond de Hoornse Onafhankelijke Partij al erg genoeg. We wisten dat het eraan zat te komen. Verzet tegen deze politieke realiteit was zinloos. Daarom probeerden wij de schade te beperken. Wij kwamen met voorstellen of steunden die van andere partijen. De volgende alternatieven waren er mogelijk:
– gratis parkeren op alle zon- en feestdagen;
– betaald parkeren alleen in het centrum op Superkoopzondagen;
– of desnoods op zon- en feestdagen gratis parkeren op Pelmolenpad, RAC, Transferium en Visserseiland;
Als het moet verhogen we de parkeertarieven met een paar cent meer om dit mogelijk te maken. Niet omdat HOP dit graag wil, maar soms moet je je verlies nemen om erger te voorkomen.
Door een verdeelde gemeenteraad heeft geen van onze voorstellen het gehaald. Ik schaam me daar diep voor en bied mijn verontschuldigingen aan de ondernemers, inwoners en bezoekers van onze stad aan. Al hebben wij er alles aan gedaan om dit te voorkomen.
Misschien tegen de klippen op: HOP geeft niet op! Het mag toch niet zo zijn dat er besluiten worden doorgedrukt waar zelfs een meerderheid van de volksvertegenwoordigers niet achter staan. We zullen hier tot vervelens toe steeds op terugkomen en grijpen elke strohalm aan om op een gewone zondag die parkeermeters uit te krijgen. HOP blijft knokken tegen dit soort onzinnige besluiten. Dat is al gelukt met het toegangsuur tot de horeca, nu gaan we voor zondagsrust voor de parkeermeter.”
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij
Historische vergissing

Tot het laatste moment heeft HOP geprobeerd dit onzalige plan tegen te houden.
Het is helaas niet gelukt.
unnamed
Uit het NHD van donderdag 17 september 2015.

bijlage NHD

Gemeenschappelijke verklaring Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoorns Belang
HOP/HB oproep aan gemeenteraad over plan Westerdijk:
“Voorkom historische vergissing en zeg NEE.”
Hoorn, 3 september 2015
De Hoornse Onafhankelijke Partij en Hoorns Belang (HOP/HB) blijven zich tot het laatst verzetten tegen het plan om op de voormalige schouwburglocatie aan de Westerdijk tien kasten van huizen neer te zetten. Zij roepen hun collega-raadsleden op om zich eerlijk af te vragen of zij nu echt in dit plan geloven of dat er een keus wordt gemaakt uit armoede? HOP/HB zijn ervan overtuigd dat dit niet het plan is waar een raadsmeerderheid in de vorige periode om heeft gevraagd.
Tien herenhuizen voor welgestelden passen volgens HOP/HB niet in de ambitie om van Hoorn een levendige verblijfstad te maken. Er komt een dooie hoek tussen ons toekomstige strand en de prachtige verbinding die er kan worden gemaakt naar het havengebied en de binnenstad. Het ‘Gat van Hansen’ verdient een betere invulling met functies waar alle inwoners en bezoekers van Hoorn van kunnen genieten. “De kans om er een prachtige levendige boulevard van te maken, wordt kapot gemaakt”, stellen fractievoorzitters Robert Vinkenborg (HOP) en Alex van der Kleij (HB).
HOP/HB waarderen dat projectontwikkelaars Deen/Van der Laan willen ondernemen en begrijpen en respecteren heel goed de bedrijfseconomische belangen: “Maar die belangen zijn niet het belang van Hoorn. We missen de kans om het voor de komende honderd jaar in 1 x goed te doen. Wij waarderen het ondernemerschap, dit is misschien een goed plan maar op de verkeerde plek.”
Moed SP
HOP/HB roepen alle raadsleden van Hoorn op om deze maand in de gemeenteraad bij de behandeling van de wijziging van het bestemmingsplan de allerlaatste kans te pakken om deze historische vergissing te voorkomen: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.” De fractievoorzitters: “Wij hopen dat ieder raadslid zich de vraag stelt of wat hier gebeurt goed is voor de stad. Het waterfront is het belangrijkste kapitaal van Hoorn, dat moet je niet verkwanselen voor een villaparkje, hoe mooi de huizen op zich misschien ook zijn. Coalitiepartij SP heeft al de moed laten zien tegen te gaan stemmen. Wij hopen dat meer partijen dat lef hebben en vooral hun eigen verkiezingsprogramma’s er nog eens op nalezen. Leg raadsleden op dit punt geen fractie- of coalitiedwang op, maar laat ieder raadslid in vrijheid stemmen. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.”

Hoornse Onafhankelijke Partij – Hoorns Belang