Robert Vinkenborg

Weg met concurrentievervalsing WerkSaam – meer grip op vergunninghouders – tegen verhoging OZB.

Voorzitter, collega’s, inwoners van onze stad,

  • Het ijs is dun, richt je op (vooral sociale) kerntaken

Ook onze complimenten voor deze sluitende begroting. Dank ook aan de ambtenaren, ook voor het  beantwoorden van de vele vragen.

Zes jaar noodgedwongen bezuinigen. Dat doet pijn: intern, bij de verenigingen en instellingen. We zien het op straat aan het teruglopende onderhoud van het groen en de openbare ruimte.

Pakweg 2,5 duizend banen zijn uit Hoorn verdwenen. De leegstaande winkels spreken boekdelen. Daarom moet Hoorn niet alleen binnen de begroting, maar ook economisch de weg omhoog weer zien te vinden.

Voor nieuwe avonturen is het eerste laagje ijs nog veel te dun.

Het totale begrotingsbedrag van 217 miljoen lijkt enorm, maar schijn bedriegt. Het meeste geld gaat naar sociale voorzieningen, salarissen, langlopende verplichtingen en onderhoud aan gebouwen. De gemeenteraad heeft grip op maar een heel klein deel van dit totaal. En we moeten het doen met wat het Rijk ons oplegt.

Dus bijvoorbeeld de verhuurdersheffing – waardoor Intermaris veel minder sociale woningen kan bijbouwen dan onze partij wenselijk vindt.

Om maar wat te noemen.

Of stel:

Deze coalitie investeert 30, 40 miljoen in een fietstunneltje. Dat betekent 60 jaar lang een vaste last van een miljoen per jaar.  Geld dat dan niet meer aan andere zaken kan worden besteed.

Een kleine tegenvaller – ik noem een Halve Maen – en we schrijven rode cijfers. Er staan weliswaar plussen op de meerjarenbegroting, maar dan moeten we nog wel even een miljoen aan structurele ombuigingen realiseren. Het laaghangend fruit is op – dus dit wordt nog een hele zware opgave.

Dus als ik in de wandelgangen iets opvang over uitbreiding van het Westfries Museum. Niet doen!   Net als gewone mensen die krap zitten, moet ook de gemeente geen nieuwe abonnementen op extra vaste lasten afsluiten.

Natuurlijk moet de stad ook investeren. Dat doen we in de Grote Waal en het Stadsstrand. Deze tijd vraagt om meer van dit soort goed doordachte  keuzes die ook echt renderen voor de stad.

En verder moeten we ons richten  op kerntaken als het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners. En er vooral zijn voor de mensen die het zelf niet redden:

–  die oude mevrouw die een paar uur huishoudelijke hulp krijgt,

–  de eenzamen die samen een kop koffie drinken in het wijkcentrum;

–  of  die jongen in het gezin waar van alles misgaat; en die door jeugdzorg weer op de rit wordt geholpen.

Het is voor ons samen een prachtige uitdaging om deze grote verantwoordelijkheden zo goed mogelijk waar te maken. Er gaat op dat vlak gelukkig veel goed.

HOP zoekt met alle partijen hier de verbinding om dat zo te houden.

  • Stop de wanpraktijken bij WerkSaam

Voorzitter, ik richt mij tot wethouder De Jong.

Want helaas maakt WerkSaam de economische problemen alleen maar groter. Het gratis werken door uitkeringsgerechtigden zorgt voor verlies aan echte banen – die we juist zo hard nodig hebben.  Dat wij ons hebben opgehangen aan een Bonus-Malusregeling met WerkSaam lijkt het hoogste doel geworden en niet een middel tot….

Een mijnheer schrijft ons en ik citeer:

“Werksaam laat stelselmatig hun cliënten arbeid verrichten die zonder twijfel als arbeidsverdringing gelabeld kunnen worden. Twee voorbeelden: inpakwerk en houtwerkzaamheden bij bedrijf …..

Dit in het kader van de arbeids-re-integratie.”

Einde citaat

Mensen voelen zich zonder perspectief uitgebuit. Ze rennen van de ene stage naar het volgende arbeidsfitheid-programma.  Ons valt ook de angst op. Velen spreken over een verstoorde relatie met WerkSaam en zijn bang voor sancties.

En nu kom ik bij een punt waar het fatsoen en de beschaving echt ophouden.

Onder de naam Flextensie speelt WerkSaam voor uitzendbureau. Voor slechts 11,75 per uur worden de uitkeringsgerechtigden uitgevent. Een tarief waar geen enkel normaal uitzendbureau voor kan werken.

WerkSaam prijst dit schaamteloos aan bij de ondernemers. Ik citeer letterlijk:

– Het is voor u eenvoudig én financieel aantrekkelijk om uitkeringsgerechtigden op flexibele basis in te zetten.

  • tijdelijk werk tegen een aantrekkelijk all-in uurtarief;
  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s en geen risico op het gebied van leegloop;
  • Geen verplichtingen: inzet kan op elk moment worden stopgezet.

De boodschap is laat uitkeringsgerechtigden uw vuile werk doen. Ze zijn netto nog goedkoper dan uw zwartwerkende schoonmaakster.

Waarom zou een bedrijf nog iemand aannemen ? Het is veel goedkoper om werk door uitkeringsgerechtigden te laten doen.

Wethouder de Jong,  maak alstublieft zo snel mogelijk  een einde aan deze wanpraktijken.

En graag praten wij snel met u verder over hoe en of wij als Hoorn met WerkSaam verder moeten.

  • Geld dat we niet nodig hebben gaat terug naar de burgers: geen verhoging van de OZB

Het college wil de Onroerend Zaak Belasting – OZB –  verhogen. Door een verplichte verlaging van de rioolbelasting komt wat ruimte in de knip van de ondernemers en de inwoners en dat kunnen we natuurlijk niet hebben. De Hoornse Onafhankelijke Partij zou de ruimte het liefste gebruiken om investeringen in het riool naar voren te halen.  Je moet het dak immers repareren als de zon de schijnt. Omdat dit niet blijkt te kunnen,  steunen wij het amendement van  VOC Hoorn om het geld netjes terug te geven aan onze inwoners.

  • Vergunninghouders raken aan tal van gemeentelijke kerntaken, breng de raad meer in positie

Voorzitter,

In een paar jaar  zijn er honderden vergunninghouders in onze stad bijgekomen. Prima. We staan open  voor mensen de moeten vluchten voor grootste verschrikkingen. Maar het zou naïef zijn te denken dat met een woning en een uitkering nu alles vanzelf wel goed gaat.

Deze  opvang raakt aan heel veel kerntaken van de gemeente.  En 3, 4, 500 nieuwkomers is ook gewoon ingrijpend in het leven van onze inwoners. Wachtlijsten voor woningen lopen op. De concentratie van statushouders in toch al kwetsbare buurten is niet zonder risico’s. Van het Centraal Bureau voor de Statistiek weten we dat de meeste vergunninghouders langdurig , misschien wel levenslang, zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. We zien dat in Hoorn ook het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt.

Er zijn culturele verschillen, een andere moraal en bijvoorbeeld het anders aankijken tegen homoseksualiteit.  Ik denk dat de geschiedenis  leert dat we problemen gewoon bij de naam moeten durven noemen.  Niet als oordeel, maar als feiten waar we iets mee moeten.

Het mooiste zou zijn dat er snel vrede komt. En de mensen terug kunnen om te helpen hun land her op te bouwen. Realistischer is het er rekening mee te houden dat de meesten nooit meer teruggaan.  En hier een nieuw bestaan moeten opbouwen.

Er ligt dus een uitdaging voor tientallen jaren. College, neem de raad mee in al die verschillende aspecten. In  de gemeente Houten bijvoorbeeld gebeurt dit proactief met voortgangsrapportages die gaan over – ik citeer:

– de integrale aanpak;

– draagvlak bij burgers.

De raad in deze gemeente krijgt precies te horen:

– om wie het gaat;

– waar en hoe ze worden gehuisvest en alles wat daarmee samenhangt;

– de gezinssamenstelling;

– over gesprekken met de buurt;

– de maatschappelijke begeleiding ;

– over het onderwijs voor deze groep;

– over de zorg  aan deze mensen.

Er is aandacht voor communicatie, veiligheid en volledige transparantie over de financiële gevolgen voor de gemeente. HOP wil dat in Hoorn ook.

  1. Is het college daartoe bereid is een concrete vraag?
  2. Nog een laatste specifieke vraag: Op pagina 3 van de programmabegroting lezen we dat over de huisvesting van vergunninghouders afspraken zijn gemaakt met de raad. Weke afspraken zijn dat? HOP weet niet beter dan er dat er gewoon rijksbeleid wordt uitgevoerd.

Tot zover onze eerste termijn.

Voor het overige volgen wij de bijdragen van de andere fracties en wachten volgende week de beantwoording van het college met belangstelling af.
begroting-2015