De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft samen met de HSP en HB, vragen gesteld over de overlast van ongedierte bij afvalcontainers, dat verergerd lijkt te zijn door het aangepaste ophaal schema. We willen graag van het college weten hoeveel klachten er zijn binnengekomen en of er oplossingen mogelijk zijn. Overigens heeft ook het CDA vragen gesteld over deze problematiek. We hebben het college gevraagd om met een gezamenlijk antwoord op beide sets vragen te komen.

Geacht college,

De Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij maken zich zorgen over de gevolgen van het veranderde ophaalschema van huisvuil door de HVC, na de invoering van de oranje bakken.

Ons bereiken klachten, zowel rechtstreeks, als via de Social Media van grote stankoverlast en overlast door maden en vliegen. Het veranderde ophaalschema in combinatie met warm zomer weer leiden tot grote overlast.

Klachten hierover blijken te worden afgedaan met lang niet altijd effectieve tips als het schoonmaken van de bakken met azijn, takjes lavendel in de bak of om ‘de vogels de maden op te laten eten.’ (Hoorn.nl). De HVC adviseert op haar site dan weer Hedera in de bak, het verpakken van etensresten, mottenballen tegen vliegen of het strooien van zout of kalk in de bak.

Daarnaast begrijpen we dat mensen (plastic) afval af staan te wassen (waterverspilling?), in de vriezer bewaren tot het moment van lediging of zich op andere wijzen van het afval ontdoen in plaats van in de daarvoor bestemde containers, zoals bijvoorbeeld openbare afvalbakken.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u graag naar de Hoornse FB pagina ‘De (Oranje) Klachtenbak Een en ander leidt tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de gemeente Hoorn binnen gekomen over stank en overlast door ongedierte, met betrekking tot de afvalcontainers?
 2. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de HVC geregistreerd over stank en overlast door ongedierte met betrekking tot de afvalcontainers?
 3. Is er een toename in het aantal klachten in vergelijking met vorige jaren? Zo ja, kunt ons deze cijfers verstrekken?
 4. Is er een toename geconstateerd van huishoudelijk afval in de openbare afvalbakken? Een voorbeeld hieronder
 5. Is er een toename geconstateerd van het dumpen van huishoudelijk afval in de openbare ruimte?
 6. Is er een toename geconstateerd van de afvalstroom in die wijken waar afval nog ongescheiden, in zakken wordt aangeboden? Hoewel wordt gemeld dat de overlast van stank, maden en vliegen geen gezondheidsrisico vormt, blijkt dit wat betreft kleine huisdieren, in ieder geval niet waar. Het risico op Myiasis (maden ziekte) bij konijnen maar ook honden en katten, is aanwezig. Uit de pers maar ook via de eerder genoemde FB pagina hebben we al kunnen vernemen dat al zeker twee konijnen door deze oorzaak zijn overleden.
 7. Zowel op de website van de HVC als de gemeente wordt er met geen woord over deze risico’s gesproken. Waarom niet?
 8. Heeft er voorafgaand aan de invoering van het nieuwe ophaalsysteem een risico inventarisatie plaatsgevonden voor eventuele gezondheidsrisico’s voor mens en dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de mogelijke gevolgen van de maden ziekte daarin benoemd en afgewogen? De HVC schijnt mensen met klachten terug te verwijzen naar de gemeente Hoorn, met als argument dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vastgestelde ophaalfrequentie.
 9. De afvalstoffenverordening CAW 2016 lijkt inderdaad aan te geven onder art. 10.26, eerste lid onder b, dat het aan de raad is om een afwijking van de wekelijkse ophaalfrequentie vast te stellen. Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt dat de raad verplicht is om de inspraakverordening hierop toe te passen. Is de wijziging van de ophaal volgorde een afwijking van de ophaalfrequentie als in de afvalstoffen verordening bedoeld? Zo ja, is het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van de HVC, zoals in het raadsbesluit van 13.05.2015 voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen? Zo nee, wanneer is dit dan door de raad
 10. Wanneer vindt er een evaluatie van de invoering van de ‘oranje’ bak en het gewijzigde ophaalschema plaats?
 11. Is het college bereid de problemen op te nemen met de HVC, eventueel in CAW verband en te komen tot een heroverweging van de ophaalfrequentie, eventueel alleen in de zomermaanden?
 12. Is er een inschatting te maken van de eventuele meerkosten van een aangepast ophaalschema in de zomer?

Tot zover

Robert Vinkenborg Fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij
Nico Oudheusden Fractievoorzitter Hoornse Senioren Partij
Alex van der Kleij Hoorns Belang

blikvanger-2  blikvanger  Ontplofte Kliko