Meer camera toezicht onveilige wijken
, ,

‘Cameratoezicht ook op onveilige plekken in de wijken’

Hoorn kent al een aantal jaren cameratoezicht in de binnenstad. HOP is daar groot voorstander van: het helpt  criminaliteit te voorkomen en daders sneller op te sporen. Wat HOP betreft komen er ook camera’s op plekken die onveilig zijn buiten de binnenstad of door bewoners als onveilig worden ervaren. Dit bepleitte fractievoorzitter Robert Vinkenborg bij de evaluatie van het cameratoezicht tijdens de Algemene Raadscommissie op 16 mei 2017:

“Voorzitter,

Dank aan de ambtenaren en de burgemeester dat wij in relatief korte tijd over deze evaluatie kunnen beschikken.

Een duidelijk verhaal wat je ook ziet in andere steden. Recent onderzoek in Enschede toont keihard aan dat door cameratoezicht er op uitgaansavonden minder zware incidenten zijn, het geweld tegen de politie daalt en er veel meer bonnen worden uitgeschreven.  Ook blijkt in het hele land dat onder uitgaande mensen draagvlak is en het privacy-aspect geen issue meer is.

Wij onderschrijven de drie aanbevelingen en willen zelfs verder gaan dat. Natuurlijk is het belangrijk dat het incidenten erdoor afnemen, maar minstens zo belangrijk is dat daders van criminele activiteiten zo snel mogelijk worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor zijn goede beelden essentieel.  Daarom dringt HOP aan – en graag een reactie daarop van de portefeuillehouder – om het vervangen van resterende 8 camera’s die nog geen goede beelden maken, naar voren te halen.  Voor de kleine kapitaallast van 7.000 euro kunnen we niet het risico lopen dat de daders vrijuit gaan omdat ze niet goed op beeld staan. Al haal je hierdoor maar 1 crimineel achter slot en grendel dan is het al investering waard om erger te voorkomen. Ik kan u allen verzekeren dat dat niet ondenkbeeldig is.

Graag hoor ik ook de collega’s hierover. En ik zou willen vragen of zij het met ons zijn dat er best nog wel wat camera’s  bij mogen. Niet alleen in de binnenstad maar ook op andere plekken die door bewoners als onveilig worden ervaren. Denk aan de bekende onveilige plekken in de Kersenboogerd. Je hoeft niet continu mee te kijken, maar als er wat is gebeurd kan het terugkijken van de beelden helpen bij achter slot en grendel krijgen van criminelen.”

Hieronder het betreffende fragment van de Commissie vergadering van 16 mei 2017

Artikel NHD 5 mei
,

FNV geeft HOP gelijk over verdringing van uitkeringsgerechtigden

HOP wil uitspraak gemeenteraad over FNV-protocol tegen verdringing

Met bondgenoot HSP heeft de Hoornse Onafhankelijke Partij aan de FNV gevraagd nog eens de hele discussie in Hoorn over verdringing van regulier werk door uitkeringsgerechtigden onder de loep te nemen. “Ook na de prima commissievergadering op 11 april bleven we zitten met tal van vragen”, zegt HOP-fractievoorzitter Robert Vinkenborg. “We wilden een ‘second opinion’ om niet te verzanden in weer een rondje vragen over juridische punten en komma’s. Er komt een nieuwe wet tegen verdringing aan. De bevindingen van FNV bevestigen dat het maken van afspraken met de bonden en het bekrachtigen van het FNV-protocol tegen verdringing de beste manier is om de belangen van werknemers, ondernemers en uitkeringsgerechtigden te waarborgen. Andere gemeenten doen dat ook met veel succes en wij zien geen enkele reden waarom je dat niet ook in West-Friesland zo zou doen.”

HOP heeft de bevindingen van de FNV gedeeld met alle politieke partijen in Hoorn. In de raadsvergadering van 23 mei zullen HOP/HSP met andere partijen in een motie het college oproepen om binnen de WerkSaam aan te sturen op afspraken met de bonden en het onderschrijven van het FNV-protocol tegen verdringing. “Het alternatief van een eigen meetlat vinden wij te onduidelijk en niet ver genoeg gaan. Wij zien geen enkele reden om het protocol niet te onderschrijven als WerkSaam aan die regels voldoet. Het sluit perfect aan bij de uitstekende wet van SP-kamerlid Sadet Karabulut die alleen nog maar door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Wij willen nu gewoon een duidelijke politieke uitspraak over dit onderwerp. Oprecht waarderen wij de inzet van wethouder Judith de Jong, maar wij zitten er fundamenteel anders in en dan moet je dat in de politiek ook duidelijk durven maken.

Als we bakzeil dan zullen we die kiezer volgend jaar om een oordeel vragen: voor HOP en is dit een heel principiële zaak, dat hebben onze leden unaniem in de laatste ledenvergadering bevestigd. HOP staat voor de menselijke maat en die is het beste geborgd door dit protocol.”

Bron: Artikel Dagblad voor West-Friesland – 5 mei 2017

Artikel 5 mei NHD

Artikel 5 mei NHD

 

Participatie

Columnist prijst HOP voor volharding over WerkSaam

SJAAK GROSTHUIZEN 15 april 2017

Nederigheid maakt groot

Er zijn momenten dat dingen zelfs tot mij doordringen. Soms zijn het vreselijke gebeurtenissen, waarvan mij de reikwijdte pas laat duidelijk worden. Soms zijn het mooie momenten, die enige uren later pas hun waarde openbaren en mij alsnog brengen tot grote ontroering. Zo’n moment deed zich afgelopen dinsdag voor tijdens de vergadering van de raadscommissie van Hoorn.

Kijk, de gewone gang van zaken kunnen ter plekke een glimlach veroorzaken. Zoals de behandeling van de toenemende leegstand van winkels in de binnenstad. Het duurde 17 maanden vanaf de toezegging iets aan beleid te gaan ontwikkelen voordat wethouder Ben Tap van shoppen-moet-je-gewoon-in-de-binnenstad-doenzaken met de voortgangsvraag kwam: zullen we eens advies inwinnen? Sneren uit de fracties over de verstreken periode leken mij als leek zeer terecht, totdat in het weerwoord van Ben bleek, dat nota bene een groep meedenkers uit de raad zelf had vonden dat er eerst gewacht moest worden op stappen door de regio.

Anders was het rondom het beleid ten aanzien van de werkzaamheden van WerkSaam, het orgaan dat voor een categorie mensen de afstand tot de arbeidsmarkt moet verkleinen. De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft daar met bijna verbeten volharding kritische vragen over gesteld. Die vragen vielen bij de dienstdoende wethouder van hup-aan-het-werkzaken Judith de Jong een tikkeltje verkeerd. Wederzijds onbegrip en bijpassend onbehagen kleurden menige raadsbijeenkomst. Tot afgelopen dinsdag dus.

Heikel was het onderwerp zeker. D66-voorman Arthur Helling noemde bezorgd de aanwezigheid van perverse prikkels in de werkwijze van WerkSaam. Daarnaast de mogelijk vermorzelende toepassing van overeengekomen regeltjes, waar niet alleen de overheid patent op heeft. Zijn zorg werd door veel fracties gedeeld en natuurlijk ook door de fractie van HOP. Fractievoorzitter Robert Vinkenborg was helaas verhinderd, maar zijn vervanger Guido Breuker mocht namens hem verklaren dat zij waardering hebben voor de manier waarop wethouder Judith geluisterd heeft naar hun geweeklaag. In haar antwoord gaf Judith namelijk duidelijk aan wat wel en wat niet de bedoeling was van de aanpak van WerkSaam. Het is een meetlat geworden om de eerlijkheid van werkzaamheden te bepalen.

Judith stak, zodra zij het woord mocht voeren, de loftrompet over de weerstand die HOP had getoond in de afgelopen maanden. Zij bedankte deze fractie voor hun inspanningen de zaken duidelijk te krijgen. En op dit moment geschiedde het dat we een Hoornse wethouder zagen die op fabelachtige wijze in staat is boven zichzelf uit te steken. Waar anderen wellicht gniffelend zouden zeggen dat Judith toch maar bakzeil moest halen, dat ze een lesje nederigheid had ondergaan, wil ik beklemtonen, dat zelden nederigheid grootser werd vertoond.

Wie ooit van Judith dacht dat zij nooit en te nimmer in staat zou zijn tot inkeer, tot toegeven, tot buigzaamheid, moet nu toegeven dat hij of zij er naast zit. Mijn bewondering gaat ook uit naar de mannen van HOP. Geen triomfantelijke grijns, geen indianendans om het verkrijgen van een overwinning na bittere strijd, maar deemoedige dankbaarheid. Oppositie en coalitie toonden zich groot in het krijgen van gelijk. Slechts voor de vorm bleef er een slag om de arm.

Hier was geen sprake van nederlaag, maar van pure winst. Glorieuze toegeeflijkheid aan alle kanten. Hier ziet men democratie op zijn mooist. Geen krachtpatserij van coalitiepartijen met solide meerderheid, maar onvervaard met krachtige tred terugkeren op mogelijk verkeerd geplaatste schreden. Hier past geen smalen om nederlaag, maar bewondering om moed, lof op toelaten van voortschrijdend inzicht.

Ik geef toe, ik zag het weliswaar ter plekke gebeuren, maar de volledige betekenis ervan ontging mij deels op dat moment. Des te schoner is dan ook de belevenis van het ontwaken van het besef. Ik heb me de rest van deze week daaraan gelaafd met de vaste wil om ook ooit net zo te mogen groeien als mijn voorbeelden Judith de Jong en Robert Vinkenborg. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Bron : www.onswestfriesland.nl

“We hebben ook dit besluit langs de sociale meetlat gelegd”

Voorzitter,

Na drie jaar reikt het college zelf de raad alle argumenten aan om tegen de aanleg van een fiets- wandelroute bij het Keern te zijn.

Het kroonjuweel dat deze onmogelijke coalitie toch mogelijk maakte, sneuvelt.

Verrassend is het allemaal niet.

Wij zijn blij dat er nu een plan ligt dat meer past in de visie van de Hoornse Onafhankelijke Partij en waar hopelijk wél veel draagvlak voor is. En dan willen we daar samen met alle partijen hier de schouders onder zetten.

Een zo veilig mogelijke oversteek bij het Keern is een mooi streven, maar tientallen miljoenen is echt teveel gevraagd. Want waarom dan niet bij de Liornestraat waar een onveiliger kruising ligt? Politiek is keuzes maken om schaarse middelen zo goed mogelijk te besteden.

30, 40 miljoen voor 1 veilige oversteek die het probleem deels verlegt, is een onverantwoorde uitgave.

Niet een parkeergarage is het doel.

Net zomin als dat de verplaatsing van het busstation een doel op zich kan zijn. Of dat het aanpassen van de Turborotonde een doel is. Dat laatste is helaas een dure noodzakelijkheid.

Wij zien in dit scenario kansen die aansluiten bij onze visie op de toekomst van Hoorn.

Laat ik specifieker zijn: de toekomst van de inwoners van onze stad. Daar gaat het om, om mensen –  niet om stenen of beton. Ook al is dit niet 100 procent wat wij willen, wij durven dit aan.

Want waar het echt om gaat, is dat het voor Hoorn van levensbelang is om te veranderen van een koopstad naar een aantrekkelijk verblijfstad. Als we er in slagen om meer bezoekers te trekken dan is dat goed voor de middenstand en de horeca. Gaat het goed met de middenstand dan is dat goed voor hun leveranciers en komen uiteindelijk ook meer mensen aan het werk. Want hoewel het beter gaat met de economie moeten we niet vergeten dat er heel veel mensen zijn die daar niets van merken en die elke dag moeten knokken om niet kopje onder te gaan. De Hoornse Onafhankelijk Partij zal altijd elke beslissing die wij nemen ook langs de sociale meetlat leggen.

Voorzitter,

Wil je van Hoorn een aantrekkelijke verblijfstad maken dan moet je er ook voor zorgen dat de stad bereikbaar blijft. Ook met de auto zijn bezoekers van harte welkom. In een zo groot mogelijk parkeergarage leg je ook de ambitie om veel mensen van buiten hier te verwelkomen. En als mensen voor een boodschap even de binnenstad  in willen, dan blijven ze wat HOP betreft met de auto van harte welkom. En dat daar bij de parkeerautomaat een prijskaartje aanhangt, is niet meer dan redelijk.

Voorzitter,

Als we de binnenstad benoemen tot kernwinkelgebied dan is het ook goed om met meer woningen vlakbij – op het Pelmolenpad – te zorgen voor meer draagvlak van meer consumenten.

Als we meer woningen willen bouwen…

Als we de wachttijden voor sociale huurwoningen willen beperken…

Als we willen voldoen aan de specifieke vraag van jongeren op de woningmarkt…

En als we dan ook nog eens willen dat de statushouders meer over de stad worden verspreid…

 

… dan moeten we ook bereid zijn elke kans te grijpen om met het verplaatsen van parkeerplaatsen ruimte te maken voor woningbouw. En als het aan ons ligt vooral sociale woningbouw omdat wij ook in en rond het centrum een goede mix willen voor een doorsnee van de bevolking.

Voorzitter,

Wij zien dit besluit als richtinggevend. En natuurlijk moeten we in de uitvoering en volgende stappen geen doodlopende stegen inlopen. Daarom geven we de wethouder mee te zorgen voor steun voor een goede brugverbinding over het spoor, want dat is toch wel een heel belangrijke randvoorwaarde om alle grote ambities rond het station te laten slagen.

Bijdrage in de gemeenteraad van 4 april 2017 door Robert Vinkenborg –

fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij.

 

Raad PvH 4 april 2017

,

Nieuwe verdringingswet snel toepassen op WerkSaam

HOP en HSP willen verdringingstoets

Op 21 februari 2017 nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel van kamerlid Sadet Karabulut (SP) tegen de verdringing van betaald werk en voor de verplichte invoering van een verdringingstoets aan. Gezien de huidige verhoudingen in de Eerste Kamer is het meer dan aannemelijk dat deze ook daar zal worden aangenomen. Samen met de Hoornse Senioren Partij stelt de Hoornse Onafhankelijke Partij het college opnieuw vragen over WerkSaam. De partijen willen dat WerkSaam in lijn van het wetsvoorstel gaat werken.

Link naar de vragen vind u hier

Foto SP

Foto: SP

 

,

Kandidaat-raadsleden HOP moeten voor 31 mei lid zijn

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De Hoornse Onafhankelijke Partij gaat zorgvuldig een kandidatenlijst opstellen en dat vergt tijd. Inwoners van onze stad die de ambitie hebben om namens HOP in de gemeenteraad te komen, dienen zich voor 31 mei aan te melden als lid. U kunt dat doen via deze pagina op onze website: http://hop-hoorn.nl/contact/lid-worden-van-hop/

Het enige echte logo - kopie

Fietstunnel gaat niet door!
,

Fietstunnel onder het Keern gaat niet door!

Met de verhuur van ‘De Makerij’ ondertekent college de capitulatie.

Iedereen weet dat al. Althans in het stadhuis. Laat ik dan maar de eerste zijn die het nieuws met de rest van de stad deelt:

Er komt geen fietstunnel onder het Keern!

Zo, dat staat er: zwart op wit.

Althans, die fietstunnel komt er niet in deze periode. En mocht het in de verre toekomst toch gebeuren, dan zit daar een totaal andere visie aan vast.

En dat wisten wij (van HOP) eerlijk gezegd drie jaar terug al. Want wie geloofde nou echt in dit compromis? Echt! Als in ‘met hart en ziel.’

De ambitie van deze coalitie om “een fietsverbinding onder de Provincialeweg te realiseren vanuit De Blauwe Berg en Risdam naar de binnenstad” sneuvelt. Zelfs wethouder Bashara lijkt zich te hebben neergelegd bij deze politieke realiteit.

Dag tunnel van een miljoen of 20.

Of 30.

Ofzo.

Geen goed idee

Het compromis van de pro- en anti-tunnelpartijen was eerlijk gezegd ook geen goed idee: de aanleg van een hele nieuwe weg om een fietstunnel mogelijk te maken. Een fiets- wandelboulevard die vooral wat problemen verschuift richting het spoor.

Formeel wordt er nog wat onderzoek gedaan en de raad mag daar nog wat over zeggen, maar er worden geen knopen meer doorgehakt. En ongetwijfeld zullen er nog wel wat mooie woorden gesproken op de begrafenis van de fietstunnel.

Het college weet dat. Want voor een fietstunnel moet eerst nog een halve Carbasiusweg worden aangelegd. Die weg is nodig om het Keern voorgoed te kunnen afsluiten voor het autoverkeer.

Heilloze weg

 Nu staat op het tracé van die halve C-weg het gebouw de Makerij in de weg. Dat moet plat voordat de asfaltmachines de heilloze weg kunnen plaveien. Maar het obstakel gaat niet plat. De Makerij is tot in ieder geval 28 februari 2018 verhuurd. Dat verhuurcontract is in feite de ondertekening van de capitulatie. Het betekent dat er geen besluiten meer genomen gaan worden die inzet kunnen worden van de raadsverkiezingen volgend jaar. Want het gebouw staat echt nog fier overeind als in 2018 het volgende college praktisch is aangetreden.

Verstandig

De politiek moet nu bij zichzelf te rade gaan. Krijgen we elke vier jaar een verkiezingsstrijd over een autotunnel of fietstunnel, of allebei? Over een hele of een halve Carbasiusweg? Gaan we weer met de hakken in het zand? Sluiten we weer compromissen die niemand echt wil?

Of zoeken we naar een zo breed mogelijk draagvlak voor wat het beste is voor de stad?

Enfin, de vooraankondiging van het begraven van de tunnel heeft u alvast binnen. Al zullen sommigen dat bestrijden.

Ook de Hoornse Onafhankelijke Partij is benieuwd naar het moment dat de stekker officieel uit de fietstunnel gaat.

En dat is het moment dat we bruggen moeten bouwen.

Blog: Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij

stop-arbeidsverdringing

“Rake column over HOP-strijd voor uitkeringsgerechtigden”

SJAAK GROSTHUIZEN 11 februari 2017

Vakbondsgevoelig?

Wie mij vraagt hoe ik de Hoornse politici ervaar, krijgt telkens een antwoord dat doortrokken is van mijn respect, waardering en zelfs bewondering voor de dames en heren die zich zonder enige uitzondering (maar dat is natuurlijk mijn eigen stukje overdrijving om verhalen mooier te maken) dagelijks, zonder ook maar een spoortje eigenbelang, inzetten voor de stad Hoorn en haar bevolking. We zijn in veilige handen, betoog ik dan met enig vuur. Kijk maar eens naar andere plekken, waar vuige politici gemene zaak maken met geldbeluste wolven die erop uit zijn voor eigen gewin bevolkingsgroepen die het toch al zwaar hebben verder uit te wringen. Waar arme sloebers worden uitgebuit en vakbonden op afstand gehouden.

En dan hebben we het over plekken zoals Roemenië, Dubai en vele toeristisch aantrekkelijke streken waar vakbonden slechts moeizaam voet aan de grond krijgen. Maar ook over plekken die griezelig dichterbij liggen. Gelukkig is dat niet zo in Hoorn, wil ik het gesprek dan wel eens afronden en dan kijk ik daarbij met een aanstekelijk bedoelde glimlach, die ik tot mijn schrik ook wel eens ontwaar op gezichten van hen die de Blijde Boodschap kennen en die immer blijmoedig verspreiden.

Onze Hoornse politici deugen. We hebben een college van burgemeester en wethouders met een sociale insteek. We hebben een raad waarin het sociale gezicht diverse vormen kan aannemen, doch altijd in het belang van de stad en haar arme en welvarende burgerij. Ik koester die wetenschap en word dan ook erg onrustig wanneer ik redenen opmerk voor twijfel daaraan.

Je mag best weten dat ik ook vakbonden beschouw als nuttige arbeiders dienende instanties. In Nederland zijn het geen corrupte instellingen, die ook als springplank dienen voor hogere graaifuncties. Er zijn natuurlijk overal wel eens uitzonderingen. Ik ontving vorige week een speldje voor mijn veertig jaar durende lidmaatschap van een vakbond, waarvoor ik ook binnen de afdeling Hoorn bestuurlijk actief ben geweest. En juist vanuit de vakbond bereikte mij berichten die mijn beeld van ons college en een groot deel van de Hoornse raad dreigen te laten kantelen.

Ik las eindelijk de mening van een vakbondsvrouw over de activiteiten van WerkSaam in Hoorn en in de regio. Haar verhaal onderstreepte de verontrustende verhalen van HOP-man Robert Vinkenborg over de manier waarop mensen uit de bijstand worden gehaald. Goed, dat daartoe pogingen worden ondernomen! Mensen die het mentaal en fysiek aankunnen, dienen aan het werk te kunnen zijn tegen een redelijke beloning. Ik ga daar niks op afdingen. Dat is sociaal, maar de werkwijze van WerkSaam lijkt op sociaal met kapitalistische trekken.

Wie via WerkSaam uit de bijstand geholpen wil worden kan ingezet worden bij bedrijven. Het bedrijf Flextensie regelt dat. De arme sloeber, zoals Robert Vinkenborg de werkzoeker liefdevol noemt, krijgt dan boven de bijstandsuitkering € 1,50 per uur betaald en doet werkervaring op. Daar lijkt niks mis mee te zijn, ware het niet, dat die nu iets minder arme sloeber niet kan rekenen op een CAO, enig inbreng over de klussen die gedaan dienen te worden en een zeker vooruitzicht op een baan. Het bedrijf dat zo’n sloeber inhuurt is goedkoper af dan wanneer een reguliere werkkracht via een uitzendbureau moet worden ingehuurd, want pensioenpremies en sociale premies hoeven niet te worden afgedragen.

Wanneer bedrijven voor een schijntje mensen kunnen inhuren en daarna kunnen wegsturen, wanneer werknemers weinig of geen mogelijkheden hebben om zelf sturend te kunnen zijn in hun werkzaamheden, wanneer dreigementen bestaan te korten op uitkering en bovendien door de hoogsten in de pikorde wordt gezegd dat men geen boodschap heeft aan inbreng van vakbonden, dan ga ik al gauw denken aan uitbuiting. Praktijken die in corrupte zonnige oorden gewoon zijn.

Gelukkig is dat in Hoorn allemaal niet aan de hand. PvdA-wethouder van wat-heerlijk-is-toch-eerlijk-werkenzaken Judith de Jong heeft alle afspraken met WerkSaam getoetst aan de wettelijke bepalingen en dat is allemaal dik in orde. Dus een vakbondsmening is helemaal niet meer van toepassing. Nederlandse verordeningen zijn gewoon de beste van de hele wereld. Dat is algemeen bekend. En ons college zal nimmer handjeklap spelen met organisaties met een iets te gretig eigenbelang voor ogen. Denk ik, of eigenlijk: wil ik zo graag denken. Toch blijft die verrekte vakbondsman in mij nog zeuren. Echt vervelend. Ik hoop mijn bemoedigende glimlach te behouden.

Bron : Onswestfrieland.nl 

 

NH Nieuws over watertaxi collegebesluit

“Collegebesluit raakt kant noch wal”

Electrische treintjes winnen van watertaxi in Hoorn

“HOORN Bram Nijenhuis is boos op de gemeente Hoorn. Hij deed een voorstel om mee te werken aan een oplossing voor het vervoeren van toeristen in de stad, maar dat werd afgewezen. Hij vindt zelf dat hij geen eerlijke kans heeft gehad.

De gemeente is al langer bezig om een oplossing te zoeken voor het bussenprobleem. In het voorjaar en in de zomer rijden dagelijks tientallen bussen door de stad, om toeristen van en naar de cruiseschepen te brengen. Die bussen zijn groot en veroorzaken opstoppingen in de stad.

Het college kwam met het voorstel om de bussen te weren uit de binnenstad en te parkeren op parkeerplaats de Nieuwe Wal, buiten de stad. Vanaf daar moeten de toeristen met alternatief vervoer naar de cruiseschepen bij Oostereiland worden gebracht. Bram Nijenhuis van de watertaxi kwam met het voorstel om de mensen onder andere met de watertaxi te vervoeren. “Het is een goed plan en ik geloof erin. Hoorn heeft zoveel te bieden en het is goed om de mensen de keuze te bieden om per watertaxi te vervoeren.”

Onzin
Maar de gemeente was minder enthousiast. In een reactie aan NH laat de gemeente Hoorn weten dat de capaciteit van de watertaxi niet groot genoeg is en dat er geen geschikte steiger ligt.

Onzin, vindt Bram. “Toen ik in september met een voorstel kwam, was mijn capaciteit net zo groot als die van Hoorn City Tours.” Die partij mag van de gemeente het probleem gaan oplossen met electrische treintjes. Daarvoor krijgt het bedrijf 90.000 euro.

Dinsdag wordt er in de commissievergadering gesproken over het voorstel. Als het doorgaat, geldt er per 1 maart een touringcarverbod in de binnenstad.”

Bron :  www.NHNieuws.nl

Volledige link naar het artikel : http://www.nhnieuws.nl/nieuws/200112/electrische-treintjes-winnen-van-watertaxi-in-hoorn

NH Nieuws over watertaxi collegebesluit

NH Nieuws over watertaxi collegebesluit