Onze ouderen
,

Zorgen voor ouderen doen we samen – om te beginnen met de HSP

Zorg voor ouderen moet je niet politiek maken, dat moet je gewoon goed regelen.

HOP zoekt daarvoor nadrukkelijk de verbinding met andere partijen. Samen met de Hoornse Senioren Partij (HSP) wil HOP het goede voorbeeld geven met een gemeenschappelijk acht-puntenplan, we nodig alle partijen uit zich hierbij aan te sluiten.

Gemeenschappelijk 8 – puntenplan van HOP en HSP voor ouderen

Onze ouderen

Hoorn vergrijst; er komen steeds meer ouderen bijHet is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te helpen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Daarin heeft de gemeente kerntaken om de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen.

De Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke partij vinden dat de politiek zoveel mogelijk moet samenwerken om voor de ouderen te zorgen en komen daarom met de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het ouderenbeleid:

 1. Dementievriendelijk

Hoorn wordt een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 1. Ouderen moeten veilig zijn

Met informatie, handhaving, preventie en voorlichting draagt de gemeente op alle terreinen bij aan een veilig leefklimaat voor ouderen.

 1. Wonen naar behoefte

De gemeente zorgt voor voldoende gelijkvloerse en/of aangepaste woningen die voldoen aan de specifieke (zorg)vraag van ouderen. 

 1. Informatievoorziening op maat

Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Overheid en andere instanties dienen zich aan te passen aan de specifieke behoeften van ouderen.

 1. Voorzieningen voor ouderen

 Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook andere voorzieningen passen wij aan naar de behoeften van de ouderen. 

 1. Zorg voor ouderen

Hoorn streeft naar een uitmuntende uitvoering van de zorgtaken voor ouderen. Hierbij valt te denken aan:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn;
 • ondersteuning voor een vervoersvoorziening.
 1. Ook steun voor mantelzorg

Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de mantelzorgers. Het doel van deze ondersteuning moet vooral zijn de veerkracht van het sociale netwerk en de draagkracht van mantelzorgers zo groot mogelijk te houden. Dit om overvragen en overbelasting te voorkomen.

 1. Bestrijding eenzaamheid onder ouderen doen we samen

Eenzaamheid is een groeiend probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Er is een breed actieplan. Het is een probleem dat altijd actieve aandacht nodig heeft. De gemeente moet met alle partijen en mensen die zich de eenzaamheid van onze senioren aantrekken samenwerken in een actieve en aanjagende rol.

Wijk Kersenboogerd

 

,

Guido: meer bouwen, minder regels

Dirk wil door voor de menselijke maat

,

Nils Doodeman staat voor jongeren

Nils Doodeman Lijst 7 nummer 6
Nils Doodeman Lijst 7 nummer 6

Nils Doodeman Lijst 7 nummer 6 Kandidaat raadslid voor HOP Hoorn

Hier vind u onze volledige kandidatenlijst.

Gerda Meertens - Lijst 7- Nummer 7
, ,

Gerda Meertens komt op voor de kwetsbare stadsgenoten

Gerda Meertens, nummer 7 – HOP lijst 7

Gerda Meertens - Lijst 7- Nummer 7

Gerda Meertens – Lijst 7- Nummer 7

Verkiezingsposter HOP-Hoorn

Hoornse Onafhankelijke Partij start campagne ‘Voor mensen’

Op zondag 4 februari start de Hoornse Onafhankelijke Partij haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De aftrap vindt plaats in het campagnelokaal aan Onder de Boompjes 10 in Hoorn, voor leden en de pers. HOP gaat met het motto ‘Voor mensen’  campagne voeren en wil daarmee onderstrepen dat de menselijke maat leidend moet zijn in alles wat de gemeente doet.

Tussen 14.00 en 15.00 uur presenteert de Hoornse Onafhankelijke Partij (lijst 7) het verkiezingsprogramma en de officiële kandidatenlijst met Robert Vinkenborg als lijsttrekker.

HOP en HSP gaan hokken

De goede samenwerking met de Hoornse Senioren Partij in de afgelopen raadsperiode heeft er toe geleid dat er is besloten tot een gezamenlijke ontmoetingsruimte en campagnelokaal. HOP en HSP gaan tot 21 maart samenwonen. De openingstijden worden binnenkort via de facebook pagina van HOP bekend gemaakt. Er zijn een grote raakvlakken tussen beide partijen en HOP en HSP delen dezelfde visie als het gaat om ouderenbeleid.

Gezamenlijk 8-puntenplan voor ouderen

HOP en HSP vinden dat samenwerking het uitgangspunt moet zijn van een goed en gedragen ouderenbeleid. Dat geven zij vorm in een gezamenlijk 8-puntenplan dat door beide partijen in het programma is opgenomen. Beide streven naar een veilige woonomgeving voor ouderen, een dementievriendelijke gemeente met voorzieningen voor ouderen en ondersteuning van mantelzorgers. Tenslotte zetten HOP en HSP zich gezamenlijk in voor een actief beleid om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

, ,

Slingerverbod opgeheven. Lichtjes mogen branden bij de horeca!

Voortschrijdend inzicht kan een mooi kerstgevoel opleveren.
In de wintermaanden, tijdens de kermis, lappendag en Koningsdag mag de slingerverlichting van de horecabedrijven aan blijven.
Na vragen van de Hoornse Onafhankelijke Partij antwoordt het college dat het terrassenbeleid op dit omstreden punt deze maand al wordt aangepast. Licht in de duisternis!
Nadat eerder – dankzij een initiatief van HOP – de gemeente weer zelf de kerstboom op de Roode Steen plaatst (en hij is echt schitterend) hopen wij dat alle inwoners genieten van onze feestelijk verlichte stad!

 

U leest de vragen en antwoorden hier door te klikken. 

problemen statushouders
,

Uitdagingen statushouders gewoon benoemen en aanpakken

Niet iedereen wilde erover praten of de feiten weten, maar gelukkig zijn we in Hoorn eindelijk zover dat we in de gemeenteraad op fatsoenlijke wijze de problemen bespreken die de opvang van honderden statushouders in onze stad met zich brengt. HOP gaf de aanzet tot het voeren van het goede gesprek hierover door aan te dringen op voortgangsrapportages. En dat haalt dan nu ook de krant en dat is een goede zaak.

Dankzij de voortgangsrapportages krijgt de raad nu twee keer per jaar inzicht in wat er goed en slecht gaat. Dit stelt de raad in staat om bij te sturen en waar nodig extra maatwerk te verlenen. Inzet is een zo goed mogelijke integratie in onze stad. Voor HOP betekent integratie dat je op je eigen manier en met je eigen capaciteiten een zinvolle bijdrage gaat leveren aan de samenleving. Dat houdt in: de taal leren en als het kan zo snel mogelijk aan het werk. Meedoen, als werken nog niet lukt.

Het is goed dat het ondertekenen van de participatieverklaring sinds kort deel uitmaakt van het inburgeringstraject om nieuwkomers kennis te laten maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Wie onze waarden respecteert en meedoet, is van harte welkom in ons mooie Hoorn. En dan is het geen probleem dat er van twee kanten wat wordt gevraagd.

Met het benoemen van wat er goed gaat, moet je ook durven zeggen wat er beter kan. Zo is het slecht dat de wachtlijsten voor huurwoningen oplopen. HOP wil dat oplossen met flexwoningen. Het schoolverzuim van jonge statushouders moet worden aangepakt. En er moet een einde worden gemaakt aan het huisvesten van statushouders in vooral de kwetsbare wijken van onze stad. HOP wil dat de statushouders terechtkomen in alle wijken.

HOP is blij dat het Noordhollands Dagblad op donderdag 2 november 2017 uitgebreid aandacht besteedt aan een van de grootste uitdagingen in onze stad voor de komende jaren. En als er problemen zijn dan schuiven we die niet onder het vloerkleed maar pakken die aan. Dat doen we samen met andere partijen en alle positieve krachten in onze stad.

Het vraagt van ons allemaal wat, van de ondernemer, maatschappelijke organisaties en van ons als buurt- en stadsgenoten. En dat vraagt niet meer dan wederzijds respect en wellevendheid. En de moed om gewoon met elkaar in gesprek te gaan. HOP ziet de gemeente daarin als dé verbindende factor.

Extra geld statushouders