Plaatsvervangende schaamte over gang van zaken

Pitch Riviercruisevaart en touringcars binnenstad: 

ARC 17 januari 2017 – Guido Breuker

Voorzitter,

Een moeilijk dossier maar wel een dossier waar nu eindelijk een oplossing voor moet worden gevonden. Een oplossing die recht doet aan de wensen van de bewoners die al jaren onevenredig veel overlast ondervinden.

We nemen u mee terug naar de raadsvergadering van 12 juli vorig jaar, waar de motie tot aanleg van walstroom op het Oostereiland werd aangenomen

In dezelfde raadsvergadering werden ook moties ingediend om de bussen problematiek aan te pakken (D66 en PvdA), een busverbod in te voeren met evt. een vergunningen systeem (GL) en de vraag om een onderzoek naar de mogelijkheid om de witte vloot bezoekers met elektrische treintjes te vervoeren. (HOP HSP) Het klinkt bekend.

De wethouder ontraadde alle moties. Er werd heus gewerkt aan een plan, een busverbod was een mogelijk  onderdeel van dat plan en een treintje liet hij liever over aan de markt, al waren er op dat gebied goede ontwikkelingen. ‘Een broedende kip moet men niet storen.’

Vervolgens bleef het stil.. angstvallig stil. Augustus, september, oktober.. In november werd vanuit de raad nog maar eens voorzichtig tegen het nest aangeschopt om te kijken of de kip niet al was overleden.. maar de wethouder kwam met de toezegging dat hij, voor het eind van het jaar, met een voorstel naar de raad zou komen.

Vlak voor het kerstreces kwam er dan een brief. Geen voorstel, geen plan. Het college had besloten om per 1 maart 2017 een busverbod in te stellen voor de binnenstad. Collegebevoegdheid.. 2 maandjes voor de geplande invoering.

De ‘markt’ zoekt het zelf maar uit, misschien wilde het college nog wel meedenken over het maatregelen in het ‘overgangsjaar 2017.’  De gesprekken met de marktpartijen, zo stelde het college, liepen al en verliepen voorspoedig.

Al snel bleek echter dat een groot aantal belanghebbenden helemaal niet geïnformeerd of betrokken waren. Ook bij onze fractie meldden zich ondernemers die op geen enkele manier waren geïnformeerd. Met plaatsvervangende schaamte moesten wij uitleggen dat hier sprake was van politiek paniekvoetbal.. het over de schutting gooien van een probleem.. zonder enkele onderbouwing of oplossing..

Je zou verwachten dat er zo langzamerhand toch minimaal een volledige adressenlijst van alle betrokken partijen zou zijn opgesteld. Ons is er niks van gebleken. Wat een puinhoop. Marktpartijen rolden rollebollend over de sociale media of melden zich per ingezonden brief.

Afgelopen donderdag en ter voorbereiding op deze vergadering werd de raad dan geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Het onlangs door drie partijen overgenomen Hoorn City Tours bleek, met enige financiële ondersteuning van de gemeente, bereid de gaten in te vullen met 4 extra elektrische treintjes voor het vervoer van gasten van de witte vloot naar de Nieuwe Wal.

Met wederom een collegebesluit werd de benodigde financiële ondersteuning uit het groene spaarvehikel van dit college getrokken, de subsidiepot Puur Hoorn. In hoeverre dat in lijn is met het budgetrecht van de raad, is nog in onderzoek.

En nu dan een meningsvormende behandeling. Waarover? Twee collegebesluiten? Hoe kunt u van ons verwachten dat wij hier een afweging over kunnen maken. Een bus verbod, tijdelijk of voor een beperkt gedeelte zou best  onderdeel van een oplossing kunnen zijn. Maar.. ons is niks voorgelegd en ons is niks gevraagd.

Of we de boel achteraf maar even willen accorderen? Op basis waarvan dan?

Wat de Hoornse Onafhankelijke Partij betreft betekenen een eenzijdige collegebesluit ook eenzijdige college-verantwoordelijkheid.

Wij hadden het graag anders gezien..

Bron foto: Foto RTV Noord-Holland

 Foto: RTV Noord-Holland

Tot zover

*

Bijdrage van HOP-commissielid Guido Breuker – tijdens de raadscommissie die werd gehouden schouwburg in het Park op 17 januari 2017.

Keerspoor Hoorn

Overlast door (her)ingebruikname ‘Keerspoor HNK103’ onacceptabel

D66, HSP en HOP hebben bij de Nederlandse Spoorwegen de klachten van de bewoners langs het zogenoemde Keerspoor in de Kersenboogerd aangekaart. Door de nieuwe dienstregeling staan sinds 11 december 2016 tientallen keren per dag treinen stil om “te keren”. Tot teleurstelling van omwonenden en genoemde politieke partijen is van de gemaakte afspraken om de overlast zoveel mogelijk te beperken, weinig terecht gekomen. Al mag niet al het NS-personeel over één kam worden geschoren. De partijen vragen het college van B&W zo mogelijk aan te geven hoe de problemen structureel kunnen worden opgelost.

De klachten zijn onder meer:

  • Het niet doorrijden tot het eindjuk, maar geregeld 70 tot 100 meter eerder al stoppen en de trein daar parkeren (doorrijden tot eindjuk voorkomt die overlast);
  • Het in de avond de lichten aanhouden in de treincoupés, terwijl afgesproken is dat de lichten uit zouden gaan;
  • Er regelmatig sprake is van een snel rijdende sprinter die vervolgens remmend en piepend aankomt, terwijl stapvoets rijden de afspraak is.

De partijen manen de NS de klachten aan te pakken. Ook  spreken zij het college aan op de toegezegde voorstellen met oplossingsrichtingen, zoals dat op 16 november 2016 eveneens is toegezegd.

De hele brief vindt u hier in het gemeentelijke informatiesysteem van de gemeente:

 http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Hoorn&ListId=5e2590e1-bb31-448a-9f59-b676556d97ad&ReportId=301b73b8-39e5-4b05-9a13-e746b7aab673&EntryId=a789624e-ae14-4d7a-8918-b21c044efd30&searchtext

Keerspoor NS

Keerspoor Kersenboogerd Hoorn

Keerspoor

Keerspoor

 

 

Verkiezingen 2018

PERSBERICHT  – 8 januari 2017

 

Kandidaat-raadsleden moeten voor 31 mei lid van zijn van HOP

Hoornse Onafhankelijke Partij maakt zich op voor raadsverkiezingen 2018

Hoorn – In  2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Hoorn. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) gaat zich daar goed op voorbereiden en dat kost tijd. In de tweede helft van dit jaar zullen de leden de kandidatenlijst vaststellen, de lijsttrekker wordt al in de komende maanden gekozen.

HOP is een breed gedragen lokale ledenpartij en wil graag nog meer leden aan zich binden. De leden zijn de ‘oren en ogen’ van de partij en voeden de fractie met tal van signalen uit de samenleving. De kernwoorden van HOP zijn sociaal, ondernemend, eerlijk en transparant.

HOP kiest voor een sobere overheid die zich richt op haar kerntaken. Onze beginselverklaring en alle informatie over de Hoornse Onafhankelijke Partij vindt u op onze website: www.hop-hoorn.nl

Kandidatenlijst 2018

De leden van HOP hebben onlangs besloten dat de kandidatenlijst voor de raadverkiezingen in 2018 alleen open staat voor leden die voor 31 mei van dit jaar lid zijn van de partij. Er is ruim tijd nodig om tot een goede selectie te komen, waarbij de leden van HOP het laatste woord hebben over de samenstelling van de lijst.

Lid worden van HOP kan via http://hop-hoorn.nl/contact/lid-worden-van-hop/ of per mail naar info@hop-hoorn.nl .

Leden worden door HOP nog geïnformeerd over de procedure. De lijsttrekker van HOP zal in de komende maanden door de leden worden gekozen.


ledenwerving

HOP en HSP dringen aan op snelheid plan alternatief vervoer

HOP en HSP dringen aan op snelheid plan alternatief vervoer

Op 17 januari bespreekt de Algemene Raadscommissie in Het Park het voorgenomen verbod voor touringcarbussen in de binnenstad. Het college van B. en W. heeft hiertoe besloten om de overlast van de bussen (t.b.v. de passagiers van de rivierschepen) op vooral het Visserseiland tegen te gaan.

De Hoornse Senioren Partij en HOP vinden het lastig om over het college-verbod te spreken als ook niet tegelijk het plan voor alternatief vervoer op tafel ligt. Dit plan zou deze maand klaar moeten zijn. De partijen dringen er bij het college op aan het plan te presenteren voor de 17e zodat het gelijktijdig met het voornemen tot een busverbod kan worden besproken. “Als we niet weten wat het alternatief is dan valt er voor ons ook weinig te zeggen over het busverbod. Het verbod kan in geld en voor organisaties verstrekkende gevolgen hebben, dat vraagt grote zorgvuldigheid”, aldus fractievoorzitter Robert Vinkenborg die namens de HOP/HSP het college het volgende schriftelijke verzoek doet:

Geacht college,

In uw brief behorend bij agendapunt 5. van de ARC op 17 januari staat dat de uitwerking van het plan voor alternatief vervoer in januari bekend is.

Het lijkt onze fracties zinnig uw voornemen tot een busverbod te bespreken in samenhang met dit plan en dat is ook precies wat u aan het einde van uw brief aan de raad heeft toegezegd (het plan in zijn geheel bespreken).

Wij zouden u willen verzoeken de raad uiterlijk 12 januari schriftelijk te informeren over de meest actuele stand van zaken m.b.t. het alternatief vervoer, zodat wij ons optimaal kunnen voorbereiden op de commissievergadering.

Met vriendelijke groeten,

Robert Vinkenborg – HOP

Nico Oudheusden  – HSP

HOP en HSP dringen aan op snelheid plan alternatief vervoer

bron: Noordhollands Dagblad