De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft samen met de HSP en HB, vragen gesteld over de overlast van ongedierte bij afvalcontainers, dat verergerd lijkt te zijn door het aangepaste ophaal schema. We willen graag van het college weten hoeveel klachten er zijn binnengekomen en of er oplossingen mogelijk zijn. Overigens heeft ook het CDA vragen gesteld over deze problematiek. We hebben het college gevraagd om met een gezamenlijk antwoord op beide sets vragen te komen.

Geacht college,

De Hoornse Onafhankelijke Partij en de Hoornse Senioren Partij maken zich zorgen over de gevolgen van het veranderde ophaalschema van huisvuil door de HVC, na de invoering van de oranje bakken.

Ons bereiken klachten, zowel rechtstreeks, als via de Social Media van grote stankoverlast en overlast door maden en vliegen. Het veranderde ophaalschema in combinatie met warm zomer weer leiden tot grote overlast.

Klachten hierover blijken te worden afgedaan met lang niet altijd effectieve tips als het schoonmaken van de bakken met azijn, takjes lavendel in de bak of om ‘de vogels de maden op te laten eten.’ (Hoorn.nl). De HVC adviseert op haar site dan weer Hedera in de bak, het verpakken van etensresten, mottenballen tegen vliegen of het strooien van zout of kalk in de bak.

Daarnaast begrijpen we dat mensen (plastic) afval af staan te wassen (waterverspilling?), in de vriezer bewaren tot het moment van lediging of zich op andere wijzen van het afval ontdoen in plaats van in de daarvoor bestemde containers, zoals bijvoorbeeld openbare afvalbakken.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u graag naar de Hoornse FB pagina ‘De (Oranje) Klachtenbak Een en ander leidt tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de gemeente Hoorn binnen gekomen over stank en overlast door ongedierte, met betrekking tot de afvalcontainers?
 2. Hoeveel klachten zijn er sinds de invoering van de nieuwe ophaalfrequentie bij de HVC geregistreerd over stank en overlast door ongedierte met betrekking tot de afvalcontainers?
 3. Is er een toename in het aantal klachten in vergelijking met vorige jaren? Zo ja, kunt ons deze cijfers verstrekken?
 4. Is er een toename geconstateerd van huishoudelijk afval in de openbare afvalbakken? Een voorbeeld hieronder
 5. Is er een toename geconstateerd van het dumpen van huishoudelijk afval in de openbare ruimte?
 6. Is er een toename geconstateerd van de afvalstroom in die wijken waar afval nog ongescheiden, in zakken wordt aangeboden? Hoewel wordt gemeld dat de overlast van stank, maden en vliegen geen gezondheidsrisico vormt, blijkt dit wat betreft kleine huisdieren, in ieder geval niet waar. Het risico op Myiasis (maden ziekte) bij konijnen maar ook honden en katten, is aanwezig. Uit de pers maar ook via de eerder genoemde FB pagina hebben we al kunnen vernemen dat al zeker twee konijnen door deze oorzaak zijn overleden.
 7. Zowel op de website van de HVC als de gemeente wordt er met geen woord over deze risico’s gesproken. Waarom niet?
 8. Heeft er voorafgaand aan de invoering van het nieuwe ophaalsysteem een risico inventarisatie plaatsgevonden voor eventuele gezondheidsrisico’s voor mens en dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de mogelijke gevolgen van de maden ziekte daarin benoemd en afgewogen? De HVC schijnt mensen met klachten terug te verwijzen naar de gemeente Hoorn, met als argument dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vastgestelde ophaalfrequentie.
 9. De afvalstoffenverordening CAW 2016 lijkt inderdaad aan te geven onder art. 10.26, eerste lid onder b, dat het aan de raad is om een afwijking van de wekelijkse ophaalfrequentie vast te stellen. Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt dat de raad verplicht is om de inspraakverordening hierop toe te passen. Is de wijziging van de ophaal volgorde een afwijking van de ophaalfrequentie als in de afvalstoffen verordening bedoeld? Zo ja, is het niet indienen van een zienswijze op het voorstel van de HVC, zoals in het raadsbesluit van 13.05.2015 voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen? Zo nee, wanneer is dit dan door de raad
 10. Wanneer vindt er een evaluatie van de invoering van de ‘oranje’ bak en het gewijzigde ophaalschema plaats?
 11. Is het college bereid de problemen op te nemen met de HVC, eventueel in CAW verband en te komen tot een heroverweging van de ophaalfrequentie, eventueel alleen in de zomermaanden?
 12. Is er een inschatting te maken van de eventuele meerkosten van een aangepast ophaalschema in de zomer?

Tot zover

Robert Vinkenborg Fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij
Nico Oudheusden Fractievoorzitter Hoornse Senioren Partij
Alex van der Kleij Hoorns Belang

blikvanger-2  blikvanger  Ontplofte Kliko

Op de gemeenteraadsvergadering van 27 september j.l. heeft de fractie van HOP het initiatief genomen om een wilde motie in te dienen, om arbeidsverdringing in het kader van de participatie wet, tegen te gaan. In de motie wordt opgeroepen om het door de FNV opgestelde protocol hierover te onderschrijven en als gemeente, maar liefst met alle gemeenten binnen Werksaam, een convenant te sluiten met de FNV over dit onderwerp. Enkele gemeenten in Zuid-Holland hebben al een dergelijk convenant gesloten met de FNV met goede resultaten.

De motie werd ingediend samen met de HSP, HB, HL, VOCH, J&O voor Hoorn, de fractie Tonnaer en de VVD.

Bij de behandeling van de motie gaf Wethouder de Jong aan dat er een aantal punten in het protocol stonden die in tegenspraak waren met het huidige beleid en zij stelde voor de kaders van dit beleid nogmaals op de agenda te zetten voor behandeling in de raadscommissie. In afwachting van deze behandeling hebben we de motie aangehouden. Mocht de behandeling niet de door ons gewenste resultaten opleveren, dan komen we zeker op deze motie terug.

Wilde motie participatiewet
Voorkom verdringing en werken zonder loon

stop-arbeidsverdringing

 

Algemene raadscommissie: 20 september 2016: Meningsvormend voorstel evaluatie terrassenbeleid
Dank aan iedereen die aan deze evaluatie heeft bijgedragen.

Voorzitter,
Sommige mensen doen iets aan cultuur, geschiedenis of wetenschappelijk onderzoek. Ik zelf was in mijn jonge jaren lid van de S.T.B.V.H.T.H. de Sociëteit ter bevordering van het terras zitten te Hoorn. Dat was midden in de koude oorlog. Onze gedachte was dat wie op een terras zit geen oorlog kan voeren.
Kortom voorzitter, wat was het in 2011 een goed besluit om voortaan het hele jaar door terrassen toe te staan.

Alle gekheid op een stokje. Terrassen zijn een serieus en belangrijk onderwerp.
Denk al die gezellige terrassen weg en; er blijft van Hoorn – en onze ambitie om een levendige verblijfstad te zijn – niets over. Velen beleven de mooiste momenten van hun leven op een terras; in het ontmoeten en waardevolle gesprekken. Of gewoon het bij een kop koffie genieten van de kaasmarkt.
Sociaal en economisch zijn terrassen van onschatbare waarde. Een terrasje pikken is voor veel mensen al reden genoeg om met mooi weer even naar Hoorn te komen.

Voorzitter,
Voor de Hoornse Onafhankelijke Partij tellen twee zaken:
1. de gemeente moet waar mogelijk zo min mogelijk op de stoel van de ondernemer gaan zitten.
En:
2. voor het terrassenbeleid bepleiten wij zoveel als mogelijk voor maatwerk.
De Hoornse Onafhankelijke Partij deelt op hoofdlijnen de visie van de koninklijke Horeca Nederland. En dat is meteen dan ook onze aanbeveling: geef de beleidsvorming wat meer tijd en betrek de horeca daar bij om zoveel mogelijk tot maatwerk te komen.
One size doesn’t fit all. Vooral niet op een terras.

In de evaluatie staan gelukkig veel voorstellen die tegemoet komen aan de wensen van de horeca en die ondersteunen wij.
Maar laten we ons niet gaan bemoeien met de kleuren van de parasols en daarmee de horeca op onnodige kosten jagen. Accepteer dat mensen even buiten gaan roken en dat in de regen graag droog onder een parasol doen. Dus die mag best even langer blijven staan.
Maak niet te krampachtig een knip tussen bedrijven die in of buiten een horecagebied zitten zoals in veel gevallen in deze evaluatie genoemd.
Kortom wij sluiten op hoofdlijnen aan bij de inbreng van Horeca Nederland.
Voorzitter, de problemen rond de Parkschouwburg worden ook in de evaluatie genoemd. Ik meld maar dat wij veel aandacht hebben voor problemen in bredere zin rond de schouwburg. Op een ander moment komen we daar uitgebreid op terug.
Tot zover.

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter

terassen

Keerspoor (2) keerspoor Kersenboogerd

Eind dit jaar wil de NS het overlast gevende keerspoor in Kersenboogerd weer in gebruik nemen. D66, HSP en HOP maken zich zorgen over het overleg hierover met de bewoners en willen ook weten of er maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. Hierover stellen de partijen de volgen Art. 36-vragen aan het college:

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Betreft artikel 36-vragen over het keerspoor
Hoorn, 6 september 2016

Geacht College,

Op woensdag 13 juli 2016 vond een bijeenkomst plaats waar de NS en gemeente Hoorn de bewoners van de Plevier en omgeving informeerden over het later dit jaar opnieuw in gebruik nemen van het zogenaamde keerspoor in de Kersenboogerd. Eerder gebruik van het keerspoor door de NS leverde veel overlast voor bewoners op. De verwachting dat deze overlast zal terugkomen is gerechtvaardigd. De bijeenkomst was bedoeld om informatie te delen en mogelijke oplossingen voor de problematiek te bespreken.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in juli werden de bewoners slechts voor voldongen feiten/besluiten gesteld, terwijl – zo stellen de bewoners – op 16 februari 2016 aan vertegenwoordigers toezeggingen zijn gedaan om, voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen, de informatie actief met de bewoners te delen. De bewoners hebben in de recente maanden een zeer gebrekkige informatievoorziening ervaren. En zij stellen dat er nu niet voor de voor hen optimale (en tevens goedkopere) oplossing is gekozen.

Wij hebben verder kennis genomen van de afspraken over dit onderwerp tussen gemeente en de NS die zijn vastgelegd op 25 mei 2016.

Onduidelijk is welke positie de gemeente heeft in dit dossier en hoe u de belangen van de bewoners (en mogelijk ook de reizigers) het beste kunt en wilt behartigen. Onze fracties hebben naar aanleiding van deze problematiek de volgende vragen:

 1. Heeft de NS of Prorail voor het in gebruik nemen van het keerspoor vanaf de invoering van de nieuwe dienstregeling op enigerlei wijze toestemming of vergunning van de gemeente nodig? Graag een toelichting hierop.
 1. Welke ruimtelijke regelgeving (Wet Geluidshinder e.d.) is bij het in gebruik nemen van het keerspoor specifiek van toepassing en hoe en wanneer vindt toetsing daaraan plaats? Ook hier graag een duidelijke uiteenzetting.
 1. Welke mogelijkheden zijn/waren er voor de gemeente om het gebruik van het keerspoor door de NS tegen te gaan indien zij meent dat de belangen van de bewoners onevenredig worden geschaad?

Uit de WOB-stukken blijkt dat er al op 25 mei 2016 afspraken tussen en NS en gemeente zijn gemaakt en vastgelegd.

 1. Waarom zijn de bewoners voorafgaande aan de afspraken niet actiever bij de gesprekken en informatie-uitwisseling betrokken?
 1. Op welke wijze heeft het college zich ervan overtuigd dat inderdaad alle varianten zijn getoetst, zoals in het afspraken-memo wordt vermeld?
 1. Waarom was er een WOB-verzoek voor nodig om de informatie (zoals de terugkoppeling van de NS van 17 maart 2016) boven tafel te krijgen?
 1. Het college en de NS hebben afspraken gemaakt over een zicht- en/of geluidsscherm.

Zijn voor de aanleg al voorbereidingen getroffen?
Per wanneer zou dit scherm gerealiseerd kunnen zijn?
Welke stappen dienen daarvoor te worden genomen?

 1. Wat wordt volgens u bedoeld met de uitspraken van de NS: “We gaan de komende tien jaar niet weer op de koffie. Alles wat aandacht krijgt, groeit?”
 1. De bewoners hebben aangegeven voornemens te zijn planschade te claimen. Kunt u aangeven welk genomen ruimtelijk besluit eventueel het claimen van planschade mogelijk zou kunnen maken?

Graag zien wij uw reactie tegemoet en wij bedanken u bij voorbaat voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groeten,
namens de fracties D66, HOP en HSP

Jos Renckens D66
Robert Vinkenborg HOP
Nico Oudheusden HSP

Site daklozen Daklozen
Ons bereiken signalen dat er meer mensen op straat slapen. Wij willen weten of dat zo is en wat er op korte termijn aan gedaan kan worden. Daarover stelt HOP met het CDA, VOCHoorn en de Hoornse Senioren Partij de volgende Art. 36-vragen aan het college van B&W:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Betreft: Artikel 36-vragen inzake dak- en thuislozenopvang.

Datum:  2 september 2016

Geacht college,

HOP, HSP en VOCHoorn en CDA menen dat de problematiek rondom de dak- en thuislozen opnieuw tegen het licht gehouden moet worden.

Ons is bekend dat er onder andere dak- en thuislozen bivakkeren bij het Horizon-College en er bereiken ons signalen dat er meerdere plekken in Hoorn zijn waar men groepsgewijs de nacht buiten doorbrengt.

Ook naar aanleiding van de uitspraak van wethouder Douw tijdens de afgelopen begroting dat er te weinig bedden zijn, te weinig doorstroom naar woningen, maar ook dat de gesprekken in omliggende gemeenten met de huisvesters aldaar stroef verlopen.

Vandaar dat HOP, HSP,  VOCHoorn en CDA graag opnieuw antwoord willen zien op de volgende vragen:

 • Is er bekend hoeveel mensen er buiten moeten slapen of op andere plekken?
 • Bent u bekend met de alternatieve slaapplekken (o.a een tentenkamp) waar men slaapt?
 • Is er een blijvende toename van dak- en thuislozen die zich bij het Dampten melden?
 • Heeft de wethouder al afspraken gemaakt met haar collega-wethouders inzake een samenwerkingsverband waarin ook een verantwoordelijkheidsverdeling wordt opgenomen ? Zo nee, waarom niet?

De fracties van HOP,HSP, VOCHoorn en CDA zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Dirk van der Duin
Hoornse Onafhankelijke Partij

Nico Oudheusden
Hoornse Senioren Partij

Karin Hakhoff
VOCHoorn

Karin van ’t Klooster
CDA