halve maen
Inwoners betalen de rekening

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is bezorgd over het verlies van 40.000 euro dat de Halve Maen leed in 2015. Een strop waar de belastingbetaler voor opdraait. HOP wil weten waar B&W dit geld vandaan denkt te halen: “Het verlies is groter dan waar in het worst-case scenario rekening mee is gehouden. En we moeten nog vier jaar.”

Het verlies en het recente bericht over ‘de zwakke plek’ in het schip, dat Hoorn voor vijf jaar in bruikleen heeft van de Amerikaanse eigenaar, bevestigen waarom HOP vreesde dat de Halve Maen een ‘’schip van bijleg” zou worden. Voor de tekorten is, onder de noemer “cultureel ondernemen”, een blanco cheque afgegeven en dat in een tijd dat we zelfs de kerstboom op de Roode Steen hebben moeten wegbezuinigen.

HOP wil dat het college duidelijk maakt hoe dit verlies en eventuele nieuwe tekorten worden gedekt. De ‘zwakke plek’ zorgt dit jaar al voor derving aan inkomsten doordat de Halve Maen niet kan deelnemen aan Delfsail.

Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Ik ben met terugwerkende kracht nog steeds verbijsterd over alle deskundigen die het zo goed wisten. Dit zou in het bedrijfsleven ondenkbaar zijn. Dit is het scenario waarvoor we vreesden en waar het college zelfs niet aan wilde denken toen we ernaar vroegen. Maar goed, we zitten voor vijf jaar aan deze replica vast en laten we er samen het beste van maken: dus de financiële schade beperken. HOP hoopt dat er heel veel bezoekers komen. Dat is goed voor de stad en het kan hopelijk voorkomen dat er nog meer belastinggeld overboord gaat. Tegelijkertijd moeten we als stadsbestuur samen eerlijk onder ogen durven zien dat de kans dat er nog meer geld bij moet, zeer reëel is. Daar moet in de begroting nu al rekening mee worden gehouden en daar zal HOP ook bij de behandeling van de kadernota op aandringen. HOP hecht aan een ordentelijke financieel huishoudboekje van de gemeente. Je kunt de storm zien aankomen: dus wacht niet tot de wal het schip keert.”

Samen met het CDA, Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij stelde HOP op 17 mei 206 het college van B & W volgende artikel 36-vragen over de problemen met de exploitatie van de Halve Maen:

Geacht college,

Ondergetekende fracties maken zich zorgen over de exploitatie van De Halve Maen, de negatieve gevolgen hiervan voor onze begroting – mogelijk ook in de komende jaren – en de veiligheid van de passagiers. Aanleiding vormen het ‘jaarverslag en de meerjarenbegroting’, die u ons op 11 april 2016 toezond, het verontrustende artikel ‘Zwakke plek in Halve Maen’ van zaterdag 7 mei 2016 in het Noordhollands Dagblad en uw brief hierover van 10 mei 2016. Dit is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: Jaarverslag en de meerjarenbegroting Hoewel het eerste seizoen van de Halve Maen op 1 november 2015 werd afgesloten, duurde het tot 11 april 2016 tot de raad werd geïnformeerd over de exploitatiecijfers. In de tussentijd ontstond er een crisis bij de Stichting Varend Erfgoed, werd er juichsfeer opgeroepen en de uitgifte van een nieuwe serie aandelen aangekondigd. Over de tekorten bleef het tot 11 april 2016 stil. In plaats van de begrootte 27.000 betalende bezoekers kwamen er slechts 14.255. Ook andere inkomsten bleven ver beneden de verwachtingen. Dit leverde een verliespost op van € 41.314 euro, een bedrag waar zelfs in het ‘worst-case’ scenario geen rekening mee is gehouden:

1. Waarom duurde het bijna een half jaar voordat de raad kon beschikken over de resultaten over het eerste exploitatiejaar van De Halve Maen?

2. Met welke kostenbesparingen heeft het Westfries Museum het verlies weten te beperken?

3. Hoe wordt het exploitatietekort over 2015 binnen onze begroting gedekt? Hierover wordt in uw brief geen inzicht verschaft. Wat is de reden dat u dit niet vermeldt?

4. Mocht onverhoopt dit jaar weer een verlies worden geboekt, ten laste van welke begrotingspost wordt dat gebracht? Het lijkt ons dat na deze ervaring het college hierop anticipeert.

5. Op dit moment is al minimaal een kwart van het exploitatiejaar 2016 voorbij. Graag ontvangen wij een tussenrapportage over de stand van zaken en het aantal bezoekers tot dit moment.

Zwakke plek Halve Maen

Het verbaast ons in de krant te moeten lezen over de veiligheid van de Halve Maen en een nieuwe exploitatietegenvaller en de raad pas in tweede instantie per brief wordt geïnformeerd. Temeer de gemeente volledig opdraait voor de exploitatietekorten en de raad daar de volledige verantwoordelijkheid voor draagt:

6. Vindt u het met ons ongepast dat de gemeenteraad dit slechte nieuws uit de krant moet lezen?
– Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit tot uw actieve informatieplicht?

7. Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven aan het onderhoud van De Halve Maen en hoe verhoudt zich dit tot de begrootte onderhoudskosten?

8. Waar ligt precies tussen de grens tussen klein onderhoud en dat voor rekening van de eigenaar?

9. In het proces tot aanvaarding van De Halve Maen kwamen ook vanuit de raad signalen dat er technisch iets mis was waardoor andere kandidaten het schip niet wilden hebben. Door het college is nooit een voorbehoud gemaakt over het onderhoud van het schip/verborgen gebreken en de mogelijke risico’s voor de exploitatie. De risico’s zouden vooral aan de batenkant liggen:
– hoe kijkt u met de kennis van nu daar op terug?
– zijn nu bekende, kennelijk nieuwe, risico’s aanleiding om de exploitatiebegroting bij te stellen?
– is de eigenaar aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade van ‘verborgen’ gebreken?

10. Tenslotte willen wij graag weten of er bij het college sprake is van voortschrijdend inzicht : – bent u er nog steeds van overtuigd dat een sluitende exploitatie in de komende jaren haalbaar is?
– kunt u garanderen dat de gemeente niet voor nog meer financiële tegenvallers hoeft op te draaien?
– zo niet , met wat voor scenario houdt u nu rekening?

Met vriendelijke groeten Namens de fracties:
Hoornse Onafhankelijke Partij Robert Vinkenborg
Fractie Tonnaer Roger Tonnaer
CDA Dick Bennis
Hoornse Senioren Partij Nico Oudheusden

HVC Alkmaar mei 2008 pand close

Hop heeft samen met Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en de SP besloten vraagtekens te moeten plaatsen bij het vorstelijke inkomen van de directeur van de HVC in Alkmaar.

De vragen zijn:

Geachte College,

In het kader van moreel en maatschappelijk verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden en belonen, willen wij u op het volgende attenderen en bevragen.

De huidige directeur van HVC, het bedrijf waarvan de gemeente Hoorn mede aandeelhouder is, heeft in het afgelopen jaar 262.000 euro verdiend. Dit bedrag is exclusief inkomsten uit secondaire arbeidsvoorwaarden zoals bijv. auto v.d. zaak.
Op dit moment voert het personeel van HVC te samen met het FNV acties tegen loonmatiging en tegen de grote groei van het aantal flexibele contracten bij HVC.
Alhoewel we ons realiseren dat ook deze grootverdiener zichzelf verrijkt binnen de gestelde wettelijke kaders (loonafspraken van voor 2015 omdat hij al sinds 2005 in dienst is) hebben wij toch de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het gegeven dat de directeur van HVC dit topsalaris uitbetaald krijgt?

2. Is het college het met ons eens dat een dergelijk salaris bij een dergelijk bedrijf moreel gezien en dus ook maatschappelijk gezien verwerpelijk is? Indien neen, waarom bent u het dan niet met ons eens?

3. Is het college bereid om, te samen met de andere gemeentes/aandeelhouders, er bij de volgende aandeelhoudersvergadering van HVC voor te pleiten dit salaris terug te brengen naar de Balkendenorm? Indien neen, waarom niet?

4. Indien u vraag 2 en 3 met nee heeft beantwoord, vindt u dan nog dat u als gemeente /aandeelhouder moreel en maatschappelijk verantwoord omgaat met gemeenschapsgeld en waarom?

We hopen uw beantwoording voor de raadsvergadering van 24 mei te mogen ontvangen omdat we in deze vergadering ook met een motie hieromtrent zullen komen.

Met vriendelijke groet, namens SP, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal, HOP en Fractie Tonnaer,
Mathé van Stralen
Alex van der Kleij
Joke van der Meij
Robert Vinkenborg
Roger Tonnaer