De Hoornse Stadsfeesten zijn niet meer. Dit jaar zou de laatste keer zijn geweest. De Hoornse Onafhankelijke Partij betreurt dat. Juist dit evenement past in onze visie van de levendige verblijfstad Hoorn: sprankelend, uniek, verbindend en met een grote aantrekkingskracht. Goed voor de bandjes, goed voor de samenhorigheid, goed voor de horeca, goed voor Hoorn. En dat met dank aan de talloze vrijwilligers die het met groot enthousiasme 17 jaar zorgden voor deze verfrissende stadspromotie.

De gemeente Hoorn is niet verantwoordelijk voor de dreigende ondergang, maar wij vinden wel dat de raad eerder op de hoogte gesteld had mogen worden. Daarover stelt onze fractie onderstaande vragen aan het college van B&W. Wellicht hadden we dan nog kunnen meedenken over een oplossing.

HOP roept alle betrokkenen op een uiterste inspanning te doen om als het kan dit prachtevenement te redden.

Betreft: Vragen ex art. 36

Onderwerp: Dreigende beëindiging van de Hoornse Stadsfeesten

Geacht college, geachte heer Tap,

Per brief is de raad op 1 december 2015 door de Hoornse Stadsfeesten geïnformeerd over het voornemen van het bestuur om te stoppen met dit voor onze stad zo waardevolle evenement. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor dit besluit, is de Hoornse Onafhankelijke Partij aangeslagen door dit bericht. De Hoornse Stadsfeesten is een parel voor onze gemeente die een belangrijke rol speelt in de ambitie om Hoorn een levendige verblijfstad te laten zijn. En daarin ligt ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gemeente. Het stopzetten betekent een enorme klap voor de bezoekers, onze stad, de horeca, de popmusici en niet op de laatste plaats de vrijwilligers aan wie wij veel dank verschuldigd zijn voor 17 prachtige Stadsfeesten, waarmee Hoorn op een fantastische wijze op de kaart is gezet.

Ons bereiken signalen dat de heer Tap al begin november door het bestuur van de Hoornse Stadsfeesten op de hoogte is gesteld over dit voornemen en de slechte financiële situatie bij de stichting. Wij vragen ons af of wij als gemeenteraad niet over deze problemen geïnformeerd hadden moeten worden, zodat wij in stelling zouden zijn gebracht om dit grote verlies voor onze stad te kunnen voorkomen. Tijdens het gesprek zou de wethouder slechts hebben verwezen naar beleid dat door deze en de vorige raad is vastgesteld. Uiteraard willen wij niet op de stoel van u als uitvoerder zitten, maar verwachten wél dat als zaken – die zeer relevant zijn – misgaan de gemeenteraad daarover wordt geïnformeerd.

Wij stellen u hierover de volgende vragen:

1. Klopt het dat u begin november een gesprek heeft gehad met het bestuur van de Stichting Hoornse Stadsfeesten?

2. Zo ja, heeft u uw inbreng tijdens dat gesprek zich beperkt tot verwijzingen naar de gemeenteraad genomen besluiten in deze en de vorige periode?

3. Was u zich ervan bewust van de voor onze stad grote aderlating door het stoppen van de Hoornse Stadfeesten?

4. Heeft u tijdens dit gesprek de stichting laten weten dat Hoorn nog eens € 200.000 op subsidies moet bezuinigen en kan daarbij ten onrechte de indruk (zie ook het NHD van 2/12) zijn ontstaan dat deze extra bezuiniging ook de Stadsfeesten zou treffen?

a. Was de wethouder tijdens het gesprek al bekend dat de Stadfeesten niet getroffen zouden worden door deze bij de kadernota vastgestelde bezuinigingen?

5. Zo ja, waarom heeft u de raad niet in positie gebracht om met elkaar te bezien of er geen oplossing te vinden zou zijn?

6. Bent u met ons van mening dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de Hoornse Stadsfeesten te behouden en zo ja welke rol ziet u voor de gemeente hierin weggelegd?

Wij dringen aan op beantwoording van deze vragen voor de komende raadsvergadering van 15 december en sluiten niet uit dat wij over dit onderwerp aan de hand van de antwoorden mondeling met u in debat willen.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg – Fractievoorzitter