De Hoornse Onafhankelijke Partij wil dat er meer geld wordt gestoken in stadsvernieuwing. Geld dat nu wordt gebruikt voor Puur Hoorn kan wat HOP betreft daarvoor worden ingezet. Op 27 oktober 2015 heeft HOP daartoe een amendement ingediend, gesteund door alle oppositiepartijen. De stemming over dit amendement  vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering op 3 november:

Amendement budget Puur Hoorn inzetten voor stadsvernieuwing

De raad van de gemeente Hoorn, bijeen op 3 november 2015, behandelende de begroting over 2016

Overwegende dat:

–    er op het terrein van stadsvernieuwing voor Hoorn grote uitdagingen liggen die behoren tot onze kerntaken die de grootste prioriteit verdienen;

–    er voor deze enorme opgave vanaf 2016 slechts 3,5 ton structureel beschikbaar is;

–    met extra budget voor stadsvernieuwing er sneller merkbare resultaten kunnen worden bereikt voor de stad en als bijdrage aan de klimaatdoelstelling van de gemeente.

–    de raad op 13 oktober 2015 heeft uitgesproken dat voor stadsvernieuwing “duurzaamheid een belangrijk aspect is. Een gezonde leefomgeving, de verduurzaming van de woningvoorraad, het bevorderen van sociale cohesie en klimaatbestendigheid bijdragen aan de duurzaamheidsambitie Puur Hoorn én toekomstvaste wijken.”

BESLUIT:

Voegt aan het raadsbesluit over de programmabegroting toe:

–    om per 1 januari 2016 te stoppen met het programma Puur Hoorn 2.0;

–    om de daarmee vrijkomende budgeten, zijnde voor 2016: € 575.000, 2017: € 575.000 en voor 2018: € 455.000,  toe te voegen aan het budget voor stadsvernieuwing en dit vooral in te zetten voor een gezonde leefomgeving, de verduurzaming van de woningvoorraad, het bevorderen van sociale cohesie en klimaatbestendigheid en zaken die bijdragen aan de duurzaamheidsambitie.

–     om de bijbehorende tekst van paragraaf 7.2 uit de Programmabegroting te schrappen en de financiële bedragen aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie:                                                           Naam:

Hoornse Onafhankelijke Partij                 Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer                                           Roger Tonnaer

VOC Hoorn                                                  Aart Ruppert

Hoorn Lokaal                                              Joke van der Meij

Hoorn voor Jong & Oud                           Joke van Diepen

Hoornse Senioren Partij                           Nico Oudheusden

VVD                                                               Chris de Meij

Hoorns Belang                                            Alex van der Kleij

Nieuwe realiteit, niet graaien bij burgers en ondernemers, meer sociale huurwoningen, stadsvernieuwing en gratis parkeren op zon- en feestdagen

Bijdrage van fractievoorzitter Robert Vinkenborg bij de eerste termijn van de begrotingsbehandeling.

Hoorn, 27 oktober 2015

“Mevrouw de voorzitter,

De crisisopvang van vluchtelingen in De Kreek laat zien dat grote wereldproblemen heel dichtbij komen.

Ook onze complimenten voor het daadkrachtige optreden van het college. Respect voor de hulpverleners en de honderden  vrijwilligers. En alle lof voor de waardigheid die de direct omwonenden hebben laten zien. Hoorn liet zich van zijn beste kant zien en daar mogen we trots op zijn.

Voorzitter,

De Hoornse Onafhankelijke Partij verwacht niet dat het hiermee is afgelopen. Ons land – en daarmee ook onze stad – staat voor gigantische uitdagingen.  Er is een nieuwe realiteit. Of we het nou leuk vinden of niet.

Ik kijk wethouder Pijl maar vast aan. Kunnen de onderzoeken naar onze behoefte aan woningen en alle prognoses niet gewoon de prullenbak in? Er zijn nu, straks heel veel woningen nodig voor statushouders. Die nieuwe vraag mag niet ten koste gaan van langere wachtlijsten voor de huidige woningzoekenden.  Intermaris moet  daarom zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor statushouders én onze eigen inwoners. Dat is de grote opgave die we met de nieuwe prestatieafspraken moeten gaan borgen.

Voorzitter,

Er zijn over de vluchtelingproblematiek ook negatieve geluiden te horen. En die moeten wij niet onder een deken van misplaatste politieke correctheid willen dempen door mensen met angstgevoelens in een fout hokje te stoppen en met een Wilders-stempel af te serveren. Mensen hebben zorgen en daar moeten we naar luisteren. Uiteraard binnen de grenzen van de wet en het fatsoen.

Als lokaal bestuur zijn we er voor de hele samenleving, ook voor die mensen met een mening die niet iedereen welgevallig is. Anders groeit de kloof verder en neemt het draagvlak voor humane hulp af.

De Hoornse Onafhankelijk Partij wil met iedereen binnen en buiten raadszaal samenwerken om verdere polarisatie tegen te gaan.

Voorzitter,

Op veel meer terreinen wordt duidelijker dan ooit dat Hoorn geen eiland is.

Buiten komt van alle kanten binnen. Zo lezen we dat we als gemeente zelfs sceptisch moeten zijn over informatie die we van het Rijk krijgen.  We kunnen kennelijk onze eigen centrale overheid niet eens meer vertrouwen. Ook de economische crisis is steeds meer factor van buiten – die onze samenleving en onze rol als raad verandert.

Voorzitter, collega’s

Hoorn kon vanaf de jaren ’70 bouwen, groeien en bloeien. Hoorn pakte z’n rol als centrumgemeente in West-Friesland. Er kwamen hier steeds meer instellingen, musea, evenementen en andere voorzieningen. Prachtig allemaal.

Nu zien we de keerzijde. Het is vooral Hoorn dat alleen de rekeningen betaalt van al dat moois. In goede tijden was dat geen enkel probleem. Maar nu staan we echt voor de vraag  wat we nu nog wel of niet in stand moeten houden. Want hoelang kunnen we nog de subsidies opbrengen voor, ik noem maar wat:

 • voor het Mak,
 • de musea, Nieuwe realiteit, niet graaien bij burgers en ondernemers, meer sociale huurwoningen, stadsvernieuwing en gratis parkeren op zon- en feestdagen
 • de bieb,
 • de schouwburg,
 • en tal van kleinere op zich uitstekende instellingen?

Hoe mooi op zichzelf ook: wordt al die  financiële afhankelijkheid langzamerhand niet een molensteen om onze nek?

Voorzitter,

Ik zit met vragen:

 • Hoeveel kunnen we nog bezuinigen?
 • Hoelang kunnen we doorgaan met het doorschuiven van de rekeningen naar onze inwoners en ondernemers?

En we halen steeds meer op onze nek. Zo staat de Halve Maen de komende vier jaar nog als schip van bijleg op de begroting. En maar duimen dat er geen tegenvallers komen, zoals met het Oostereiland.

We lopen steeds meer risico’s en passen elk jaar tonnen bij voor al die avonturen. En daar dreigen we onder te bezwijken.

HOP mist van dit college een samenhangende visie op hoe het op langere termijn verder moet met ons huishoudboekje, anders dan weer de kaasschaaf en weer een graai  in de portemonnee van een ander.

Mevrouw de Voorzitter,

Je zou zeggen dat het in standhouden van Zwaag, Blokker in Hoorn een kerntaak is voor ons als gemeente.  En wat doen we? We steken volgend jaar een schamele 3,5 ton in stadsvernieuwing. Wat kunnen daar nu mee doen voor de Grote Waal, aan veiligheid in de Kersenboogerd en voor het opknappen van het Venenlaankwartier en Hoorn-Noord? Wat kopen we voor die 3,5 ton? Een paar bordjes? Tweehonderd meter fietspad en misschien wat nieuwe stoeptegels in een paar straten.

3,5 ton voor onze wijken, dorpen en buurten.  Minder dan we uitgeven aan Puur Hoorn, waar de meeste inwoners nog nooit van hun leven van gehoord hebben. Laat staan dat ze er wat aan hebben.

Ik snap zo’n keuze niet.

Het in standhouden van een Hoorns variant van Postbus 51 is niet onze taak. Onze inwoners weten zonder ons ook wel ze in de winter hun ramen beter kunnen dichthouden.

De Hoornse Onafhankelijke Partij maakt een andere keuze. Besteed dat Puur Hoorn-geld meteen aan stadvernieuwing . Dan maken we echte slagen met een concrete lang renderende bijdrage aan het verduurzamen van onze stad. En dat is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid. In de lange termijnagenda voor de stadsvernieuwing (besluit 13 oktober 2015) liggen veel aanknopingspunten om in de komende drie jaar die versnelling te maken. Het gaat dan over:

– kwaliteit woningen;

– groen;

– wegen;

– riolering;

– openbare verlichting;

– energiebesparing;

– energieopwekking.

Kansen genoeg. Steek extra geld direct in duurzame stadsvernieuwing. En daar zullen we dan ook in een amendement om vragen.

Voorzitter,

Wat de gemeente tekort komt, wordt opgehaald bij  ondernemeur en de bewoners. Bovenop het verhogen van de parkeergelden, legt het college nog eens een extra rekening bij de ondernemers door de OZB met 1,2 procent te verhogen. Hoe legt de wethouder Economische Zaken dit uit onze bedrijven. En dan heb ik het ook hoe parkmanagement wordt behandeld. Ik zou me schamen als ik zo’n brief zou krijgen.

Het college spreekt als het hen goed uitkomt voor bepaalde uitgaven van relatief kleine bedragen t.o.v.  het totale bedrag dat op onze begroting gaat. En dat irriteert ons. Want aan de andere kant blijkt 3.000 euro voor een kerstboom opeens teveel.

Het totale begrotingsbedrag loopt inderdaad steeds verder op. Maar voor ons als raad is de realiteit dat onze keuzevrijheid steeds afneemt. We verdelen de armoe, meer niet.

Het college weigert te snijden in eigen vlees. Dat is de kern van deze begroting!

Er wordt gesneden in raadsbudgetten en het ambtelijk apparaat maar niet in de eigen kosten van het college. En alles wat daarom heen zit. Als gemeente geven we 132.000 uit aan representatiekosten. Dat is 2500 euro per week. Kan de wethouder mij vertellen waar dat geld aan wordt besteed?  Kan dat niet wat minder zodat we in ieder geval de kerstboom nog kunnen handhaven?

In antwoord op onze technische vragen staat dat aan het college 43.000 euro aan presentiegelden voor commissievergadering krijgt uitbetaald. Voorzitter, graag uitleg hierover. Krijgen de wethouders bovenop hun salaris ook nog eens presentiegeld voor het bijwonen van commissievergaderingen? Wij willen hier alles van weten en overwegen over de college-uitgaven een amendement.

Voorzitter,

Een dieptepunt in deze bestuursperiode is het verschrikkelijke besluit om op alle zon- en feestdagen betaald parkeren in te voeren. Er gaat heel veel kapot om 22.000 op te halen.

De inwoners en de ondernemers snappen  er geen snars van. Er is heel veel boosheid in de stad en we zijn bezig de kloof met onze kiezers verder te vergroten.

Hoe kan het dat er een beleidswijziging wordt doorgevoerd waar slechts 1 op de vijf volksvertegenwoordigers in deze raadszaal inhoudelijk achterstaat? Wij nemen het de wethouder kwalijk dat hij ons verkeerd in stelling heeft gebracht door deze beleidswijziging door te voeren bij een puur financieel besluit.

Verdeel en heers. Zo lijkt het.

Maar daar leggen wij ons niet bij neer: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en daarom dienen wij met andere partijen een amendement in om deze dwaling recht te zetten.

Voorzitter,

Ik sluit af.

De begroting is sluitend, met zelfs een klein positief resultaat. Daar kunnen we niks van zeggen. Maar vraag niet hoe?”

Per 1 januari 2015 schrapte het Rijk twee inkomensafhankelijke regelingen voor zorgkosten. Dit waren de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Gemeente Hoorn vervangt deze landelijke regelingen door een nieuwe regeling om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen. In dit bericht vertel ik jullie graag wanneer en hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen.

Alles over het aanvragen en de inkomensgrenzen kun je vinden op de site van de gemeente Hoorn, klik op deze link: Nieuwe Regelingen 2015

De gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat inwoners die een beperking hebben of chronisch ziek zijn, worden gecompenseerd in de kosten die zij maken als gevolg van deze ziekte of beperking. Hiervoor zijn twee regelingen vastgesteld voor de duur van een jaar (2015). Het gaat om een vast bedrag voor compensatie van de eigen bijdrage (Wmo) en een vast bedrag voor tegemoetkoming voor mensen die veel kosten maken wegens ziekte of beperking.

 

Wanneer compensatie voor de eigen bijdrage?

Je komt in aanmerking voor de regeling als je inwoner bent van hoorn, een eigen bijdrage hebt op grond van de Wmo en een gezinsinkomen hebt tot 35,000 Euro bruto op jaarbasis van 2014. Als je aan deze voorwaarden voldoet, heb je een recht op bedrag van 75 Euro per jaar.

Wanneer tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten?

Je komt in aanmerking voor de regeling als je inwoner bent van Hoorn, chronisch ziek of beperkt bent en hierdoor hogere zorgkosten hebt. Het gaat dan om bijvoorbeeld kosten voor medicijnen, hogere telefoonkosten, of hogere stookkosten. Inwoners die al een Wtcg vergoeding via het UWV krijgen komen niet ook in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente Hoorn. De vaste hoogte van deze compensatie is 85 Euro per jaar voor inwoners met een laag gezinsinkomen. De bovengrens, per maand, voor dit netto (gezins)inkomen is 1.403 Euro voor alleenstaande ouder, 1.092,50 voor alleenstaanden en 1.558 Euro voor echtparen/samenwonenden.

Voor inwoners met een (modaal) gezinsinkomen tot 35.000 Euro bruto, over het jaar 2014, is de compensatie 65 Euro per jaar.

Hoe vraag je dit aan?

Klik op deze link: http://www.hoorn.nl/…/Compensatie-Eigen-Risico-%28CER%29-en…

Hier zie je meer informatie en uitleg opgesomd staan. Ook de aanvraagformulieren zijn hier online te vinden.

nhd parkeren

“Vanaf volgend jaar moet u in Hoorn op alle zon- en feestdagen betalen voor parkeren. Dit is helaas de uitkomst van de raadsvergadering van 13 oktober 2015. Zinloos. Visieloos. Triest. Om je kapot voor te schamen.

Zonder stopwatch parkeren in de stad, lekker wandelen, een terrasje pakken, familie bezoeken of een museum inlopen is er niet meer bij. Overal parkeerplekken zat, geen enkele noodzaak om het autoverkeer te regelen, maar u moet betalen. Nooit meer op een doorsneezondag verhuizen of een evenement organiseren zonder financiële parkeerdrempels. Nooit meer tegen je kennissen die slecht ter been zijn zeggen: ‘kom dan zondag.’
Zelfs gratis parkeren buiten het centrum op koopzondagen is onze middenstand en u in deze moeilijke tijden niet gegund. Er is zit geen beleid of visie achter: de auto als melkkoe van de gemeentekas is het enige: om gaten in de begroting mee te vullen.

Op kerstdagen is de parkeercontroleur niet meer bij zijn gezin maar bekeurt andere gezinnen die op familiebezoek zijn of van een kerstdiner in een restaurant genieten. Vrede op Aarde op z’n Hoorns. Lekker gastvrij.
En waarom??
Betaald parkeren op alle zon- en feestdagen moet € 22.000 per jaar opbrengen. Maar wat het de horeca en instellingen gaat kosten en hoe groot maatschappelijke schade is, valt niet te becijferen. Even ter vergelijking: we geven pakweg een half miljoen uit aan iets waar u misschien nog nooit van hebt gehoord en ‘Puur Hoorn’ heet.  Miljoenen gaan er op aan subsidies voor zaken waarvan we ons moeten afvragen of het wel om gemeentelijke taken gaat.
De ondernemers betalen zich scheel aan precario, reclamebelasting en andere lasten. Als het aan dit college ligt, gaat de OZB-belasting voor bedrijven volgend jaar ook nog eens omhoog om de gaten te vullen. Maar de ondernemers krijgen NIETS terug voor de lastenverzwaringen.
En dat noem ik gewoon graaien.
De concurrentiepositie van horeca en middenstand op Koopzondagen wordt verder verzwakt. Want u rijdt op zondagen misschien wel naar een plek waar de meter uitstaat.
De hogere parkeertarieven vond de Hoornse Onafhankelijke Partij al erg genoeg. We wisten dat het eraan zat te komen. Verzet tegen deze politieke realiteit was zinloos. Daarom probeerden wij de schade te beperken. Wij kwamen met voorstellen of steunden die van andere partijen. De volgende alternatieven waren er mogelijk:
– gratis parkeren op alle zon- en feestdagen;
– betaald parkeren alleen in het centrum op Superkoopzondagen;
– of desnoods op zon- en feestdagen gratis parkeren op Pelmolenpad, RAC, Transferium en Visserseiland;
Als het moet verhogen we de parkeertarieven met een paar cent meer om dit mogelijk te maken. Niet omdat HOP dit graag wil, maar soms moet je je verlies nemen om erger te voorkomen.
Door een verdeelde gemeenteraad heeft geen van onze voorstellen het gehaald. Ik schaam me daar diep voor en bied mijn verontschuldigingen aan de ondernemers, inwoners en bezoekers van onze stad aan. Al hebben wij er alles aan gedaan om dit te voorkomen.
Misschien tegen de klippen op: HOP geeft niet op! Het mag toch niet zo zijn dat er besluiten worden doorgedrukt waar zelfs een meerderheid van de volksvertegenwoordigers niet achter staan. We zullen hier tot vervelens toe steeds op terugkomen en grijpen elke strohalm aan om op een gewone zondag die parkeermeters uit te krijgen. HOP blijft knokken tegen dit soort onzinnige besluiten. Dat is al gelukt met het toegangsuur tot de horeca, nu gaan we voor zondagsrust voor de parkeermeter.”
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij

Een woning aan de Vredehofstraat is al vele jaren aan het verloederen. De woning is eigendom van de gemeente en staat al ruim tien jaar leeg. De Hoornse Onafhankelijke Partij en de andere lokale partijen vinden dat in deze tijd van schaarste op de woningmarkt onacceptabel. In schriftelijke vragen de lokale partijen het college de woning zo snel mogelijk bewoonbaar te maken:

Onderwerp:                         Verwaarloosde gemeentelijke woning Vredehofstraat 9

Hoorn, 12 oktober 2015

Geacht college,

Het pand aan de Vredehofstraat 9 is al vele jaren in bezit van de gemeente en in gebruik door de Stichting Mensen Zonder Betaald Werk en Bureau Slachtofferhulp Nederland en vervult daarmee een goede maatschappelijke functie.

In het pand bevindt zich op de eerste etage een woning met aan de achterzijde een eigen ingang. Tot onze verbazing hebben wij vastgesteld dat deze op zich prima woning op de eerste verdieping al vele jaren aan het verloederen is en naar schatting al veertien jaar niet meer als woning wordt gebruikt. Ingeslagen ramen bij de entree zijn dichtgetimmerd en het glas binnen blijft gewoon liggen. Bijgaande foto’s spreken boekdelen.

Deze verloedering van gemeentelijk vastgoed vinden wij onacceptabel. Erger nog wij vinden dat een – voor tal van doelgroepen – geschikte woning in deze tijd van schaarste aan huurwoningen niet leeg mag staan. Graag zouden wij zien dat deze bovenwoning zo snel mogelijk voor bewoning geschikt gemaakt en verhuurd wordt. Dit kan de gemeente zelf doen of overlaten aan Intermaris of een andere partij. Bewoning is de beste remedie tegen verloedering en daarmee wordt ook de sociale veiligheid in de omgeving van het pand vergroot. Bovendien past leegstand niet bij de vele woningzoekenden die er zijn.

Wij stellen u hierover de overeenkomstig artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

 

 1. Is het verloederen van de woning aan De Vredehofstraat 9 u bekend?
 • Zo ja, waarom heeft u dit zover laten komen?
 1. Bent u met ons van mening dat met huidige tekort aan huurwoningen en de bijbehorende wachtlijsten het onacceptabel is om een gemeentelijke woning leeg te laten staan?
 2. Bent u bereid om het appartement weer bewoonbaar te maken en te (laten) verhuren?
 3. Indien u hiertoe niet bereid bent, wat bent u dan met deze woning van plan?

 

Met vriendelijke groeten,

 

De lokale partijen van Hoorn:

 

Hoornse Onafhankelijke Partij         – Robert Vinkenborg

Fractie Tonnaer                                  – Roger Tonnaer

Hoorn Lokaal                                       – Joke van der Meij

Hoorn voor Jong & Oud                     – Joke Van Diepen

Hoornse Senioren Partij                    – Nico Oudheusden

VOC Hoorn                                           – Aart Ruppert

Hoorns Belang                                     – Alex van der Kleij

 

Bijlage; foto’s Vredehofstraat 9

 

vrede6 vrede5 vrede4 vrede3 vrede2 vrede 7

 

 

 

 

De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Mogelijk ligt de oorzaak in de renovatie van het veld zeven jaar geleden. Belangrijker dan de schuldvraag vindt HOP dat het probleem wordt opgelost en stelde daarover samen met de Hoornse Senioren Partij en de Fractie Tonnaer het college van B&W de volgende vragen:

 

Geacht college,

 

Vragen ex art. 36

Problemen hoofdveld vv Hollandia en andere voetbalverenigingen

De aanwezigheid van minuscuul kleine aaltjes in de grond ondermijnt op dit moment letterlijk het hoofdveld

van vv Hollandia, waardoor er maar beperkt gespeeld kan worden. Uit veldonderzoek ter plaatse is ons

gebleken dat de aaltjes een structureel probleem vormen. De diertjes vreten de graswortels aan met alle

gevolgen van dien.  De oorzaak moet direct worden verholpen en daarom heeft vv Hollandia deskundige

partijen moeten inschakelen dit te verhelpen, hoewel bij de club daarvoor de financiële middelen niet

aanwezig zijn. Voetbalvereniging Hollandia staat met de rug tegen de muur: niets doen betekent dat het veld

vrijwel onbespeelbaar blijft.

 

De mogelijke oorzaak van het probleem is dat bij de renovatie – in opdracht van de gemeente – van het

grasveld, zo’n zeven jaar geleden, er verkeerd (met de diertjes vervuild) zand is gebruikt. Een tweede mogelijke oorzaak van de problemen kan zijn veroorzaakt doordat juni van dit jaar zand over het gras is gestrooid.  Dit

zand kan ondeugdelijk of vervuild zijn geweest waardoor er schade aan het gras is ontstaan.  Mocht de oorzaak liggen bij een van deze twee werkzaamheden dan zou er mogelijk sprake van aansprakelijkheid van de

gemeente en/of de zandleverancier kunnen zijn.  Dit aantonen lijkt ons lastig, hoewel  ons van Hollandia-zijde

wél meegedeeld is dat sinds de oplevering van de gerenoveerde grasmat er continu problemen waren, wat eenoorzakelijk verband aannemelijk maakt. Maar belangrijker dan de schuldvraag vinden wij het bieden van een

blijvende oplossing voor vv. Hollandia en eventueel andere getroffen voetbalverenigingen in Hoorn. Bovendien zijn wij van mening dat de kosten voor herstel van de schade aan de sportvelden minstens gedeeld moet

worden tussen sportverenigingen en de gemeente. Een sportvereniging kan niet alleen deze kosten dragen en

doet ook geen recht aan de mogelijke oorzaak van de schade aan de velden.

 

Wij stellen u hierover volgens artikel 36 van het Regelement van Orde de volgende vragen:

 

 1.  u moet op de hoogte zijn van deze feiten, maar er lijkt weinig schot in de zaak te zitten. Wat gaat u er

alsnog aan doen? Waarom hebt u er niet eerder iets aan gedaan? Hebben ook andere verenigingen te maken met deze vorm van ondermijning? Zo ja, op welke wijze denkt u de schade te herstellen ?

 1. Is er sprake van aansprakelijk van de gemeente en/of de leverancier van het zand ?
 2. Bent u bereid om vv. Hollandia en andere voetbalverenigingen geheel of gedeeltelijk schadeloos te

stellen en de problemen met de velden op te lossen?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hoornse Onafhankelijke Partij

Fractie Tonnaer

Hoornse Senioren Partij

 

 

– Robert Vinkenborg

–  Roger Tonnaer

– Nico van Oudheusden