Hoorn, 25 mei 2015 

College overweegt greep uit pot reclamebelasting

HOP:  “Ondernemers zijn niet de pinautomaat van dit college” 

De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is boos over het voornemen van het college van B&W een greep te willen doen uit de portemonnee van ondernemers om de gaten in de begroting te dichten.

Wethouder De Jong stelt in het Dagblad voor West-Friesland (23 mei j.l.) dat de raad zou kunnen kiezen voor het naar de gemeentekas laten vloeien van een deel (45.000 euro) van de opbrengsten van de reclamebelasting. Onacceptabel, voor HOP. De opbrengst van de reclamebelasting is ondernemersgeld, bedoeld voor de promotie van de stad, versterking van de lokale economie en het schoon, heel en veilig houden van de bedrijventerreinen.

Contractbreuk

Wat de Hoornse Onafhankelijke Partij verbijstert is dat het college met dit voornemen niet minder dan contractbreuk lijkt te plegen. Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: “Er ligt tussen de gemeente en de ondernemers gewoon een spijkerhard contract dat in 2008 voor 20 jaar is getekend. Volgens ons kan deze roof uit de ondernemerskas juridisch helemaal niet. Dit college schoffeert hier mee het lokale bedrijfsleven. Ondernemers worden kennelijk gezien als de pinautomaat van dit college. Heb je een tekort, dan melk je de ondernemers maar af uit. Visieloos! Daarom zegt HOP nog voordat we gaan praten over de bezuinigingen: handen af van de knip van ondernemers! Dus dit voorstel kan meteen van tafel.”

De mogelijk greep uit de knip van ondernemers wordt door het college ook aangekondigd in het werkversie van de Kadernota die eind juni in gemeenteraad wordt behandeld. HOP wacht de behandeling in de raad niet af, maar stelt het college vandaag de volgende vragen:

Geachte college,

Tot onze verbazing lezen wij in Programma 3 van de werkversie Kadernota in tabel 9, die voor de ARC van 4 juni op de agenda staat, de volgende passage:

“Bijdrage reclamebelasting

Wij vragen ook van de ondernemers een bijdrage te leveren in het begrotingstekort door een deel van de opbrengsten uit de reclamebelasting af te dragen.”

Wij hebben daarover de volgende twee vragen:

  1. Overweegt het college serieus een greep te doen uit een fonds dat door ondernemers voor zeer specifieke doelen wordt opgebracht?
  2. Zo ja, is dit dan niet in  zeer flagrante strijd met de afspraken die de gemeente met het de ondernemers en het Lokaal Ondernemers Fonds (de beheerder van de reclamebelasting) heeft gemaakt?

Op 18 december 2008 immers heeft de gemeente Hoorn een convenant ondertekend met de ondernemers en de stichting Lokaal Ondernemers Fonds. Bij de uitgangspunten is onder punt 3. vastgelegd dat de ondernemers “bereid zijn extra middelen op te brengen mits de gelden ook daadwerkelijk en uitsluitend worden besteed aan de door ondernemers gekozen thema’s.” Daar staat de handtekening van het college onder.

Nog los van vraag of het juridisch wel mogelijk is om een greep uit de portemonnee van de ondernemers te doen, vinden wij het onacceptabel als het werkelijk de intentie van dit college is op eerdere afspraken terug te komen. Dat doet het aanzien van de lokale overheid als betrouwbare partner geen goed en dat zeer slecht is voor het ondernemersklimaat in onze stad.

Vooralsnog gaan wij uit van een misverstand en mocht dat het geval zijn, dan zouden we graag deze passage uit  de werkversie van de Kadernota verwijderd willen zien.

Wij dringen er bij u op aan nog voor de behandeling van dit onderwerp in de commissie van 4 juni hierover aan de hele raad duidelijke te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

HOP over ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B. Tap – gemeenteraad 19 mei 2015

Voorzitter,

Aan mensen die hun uitkering of werk willen behouden leggen we allemaal regels op om die te behouden. Zo kon een bekende van mij onlangs alleen zijn baan behouden als hij bereid was met zijn bedrijf mee te verhuizen naar België. Een heel gezin werd uit elkaar gerukt.

Wethouder Tap is nergens toe gedwongen maar heeft met zijn volle verstand en in volle vrijheid gekozen voor het wethouderschap in Hoorn. We hebben daarbij met hem afgesproken dat hij hier zou komen wonen. Die bekende had die volle keuzevrijheid dus niet. Meeverhuizen of wegwezen.

Voorzitter, het is ons volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten dat we op het allerlaatste moment – feitelijk zelfs een dag te laat – geconfronteerd worden met dit voorstel. Tot nog aan het begin van deze maand leefde onze fractie in de veronderstelling dat de wethouder onderweg naar Hoorn was.

We staan nu als het ware met de rug tegen de muur. En vinden het feit dat we het hier over hebben uitermate gênant en pijnlijk. Ik neem het dit college bijzonder kwalijk dat het zover heeft moeten komen.

De argumenten die het college nu met terugwerkende kracht aanvoert, kende de wethouder ook voor zijn benoeming al. Natuurlijk is het sociaal ingrijpend, maar dat is dan wel het gevolg van de keuze die de wethouder zelf gemaakt. Wordt dan geen wethouder.

Er wordt de raad opnieuw ontheffing gevraagd voor een jaar. Maar dat betekent in de praktijk natuurlijk voor drie jaar. En dat betekent meteen ook dat we op grond van dit inzicht achteraf meteen ook maar een precedent scheppen voor toekomstige wethouders.

Dat is onaanvaardbaar.

 

Voorzitter,

Een afspraak kom je na. Punt. Precies zoals we dat ook bijvoorbeeld onze uitkeringsgerechtigden verwachten. De Hoornse Onafhankelijk Partij doet een beroep op alle partijen om de wethouder aan de afspraken, die in volledige vrijheid zijn gemaakt, te houden, in het belang van de geloofwaardigheid van onze raad zelf.

En daarbij moet de wethouder voor zich zelf maar de vraag moet beantwoorden hoe zit met zijn eigen geloofwaardigheid door terug te komen op afspraken die hij met deze hele gemeenteraad heeft gemaakt om als wethouder in Hoorn te komen wonen.

 

Robert Vinkenborg

Puur Hoorn kan minder duur voor Hoorn.

Vanuit soms net andere overwegingen zijn de fracties van Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, de VVD en de Hoorns Onafhankelijke Partij het er samen over eens dat we als ook als raad onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de enorme bezuinigingsopgave die er voor de komende jaren ligt. Helaas noopt dat tot duidelijke keuzes.

De vijf partijen delen de opvatting dat Puur Hoorn binnen onze talrijke gemeentelijk taken geen topprioriteit heeft en dat het effectiever kan voor minder geld. Voor HOP geldt in ieder geval dat wij veel projecten weinig concreet vinden en dat investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen meer rendement in duurzaamheid, kostenbesparing, bewustwording en werkgelegenheid oplevert.

Wij begrijpen het duurzaamheidssignaal dat van Puur Hoorn moet uitgaan en menen dat dit met de helft van het budget ook kan worden gegeven. Daarom komen de vijf partijen in de raadsvergadering van 19 mei met een amendement om het budget voor Puur Hoorn met 50% te korten. Over hoe deze korting ingevuld moet worden over de jaren, de strikt noodzakelijke formatie en de projecten laten wij bewust nog open, maar wij zijn desgewenst graag bereid hierover mee te praten. Met pakweg 2,5 ton euro per jaar blijft nog altijd een substantieel bedrag over.

De Hoornse Onafhankelijke Partij meent dat er tal van zaken zijn waaraan het bezuinigde bedrag beter kan worden besteed.

De vijf partijen overwegen in het voorstel dat:

– de gemeenteraad genoodzaakt is in deze periode € 6 miljoen aan structurele ombuigingen te realiseren en met dit wijzigingsvoorstel hieraan een constructieve bijdrage wordt geleverd;

– de gemeente een marginale rol speelt bij het beïnvloeden van gedrag en bewustwording m.b.t. verduurzamen en dit grotendeels al gebeurt onder invloed van maatschappelijke discussies, stijgende energieprijzen, de markt- en andere direct betrokken partijen;

– dat veel van de Puur Hoorn-projecten ook zonder gemeentelijke steun bestaan;

– van alle belangrijke taken die de gemeente moet uitvoeren dit project geen topprioriteit heeft;

– halvering van het budget dwingt tot effectievere keuzes binnen het programma en er nog altijd een substantieel bedrag beschikbaar blijft om de doelstellingen van Puur Hoorn te realiseren.

Zorgen over sloop sociale huurwoningen

De Hoornse Onafhankelijke Partij wil dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar blijven. In Pater Bleijs-/Johannes Poststraat staat er 26 van deze goedkopere woningen op de nominatie om te worden gesloopt. HOP vreest dat de huren na nieuwbouw fors omhoog gaan. Hoewel het hier gaat om een heel specifieke situatie, wil HOP met onderstaande vragen duidelijk maken dat we tegen afname van de voorraad betaalbare huurwoningen zijn. Vooral omdat er verwacht wordt dat de inkomens van veel huishoudens in de komende jaren zullen dalen.

poststraat 1    poststraat 2     poststraat 3

Hoorn, 11 mei 2015

Geachte college,

Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat de rol van de gemeente met betrekking tot de voorgenomen sloop van 26 woningen in de Pater Bleijs-/Johannes Poststraat beperkt is, heeft onze partij hierover toch een aantal vragen waarmee we tegelijkertijd onze zorgen tot uitdrukking willen brengen.

Volgens onze informatie ziet Intermaris af van de voorgenomen sanering van de asbestplaten onder het dak voordat tot sloop wordt overgegaan. Verrassend, want eerder was Intermaris zeer stellig over de noodzaak tot sanering. Dit is voor de bewoners in ieder geval verheugend nieuws, aangezien dit dubbele overlast en hogere stookkosten voor de bewoners gaat voorkomen.

Veel (mogelijk de meeste) bewoners zijn tegen de sloop. De bewoners vinden dat sloop voorkomen had kunnen worden indien Intermaris aan alle normale onderhoudsverplichtingen had voldaan. Tevens is renovatie goedkoper dan sloop en nieuwbouw en zijn de huidige woningen beeldbepalend in de wijk. De bewoners vinden dat de kostenopgave voor renovatie ten onrechte is gebaseerd op een uniforme aanpak, waarbij in alle woningen (ongeacht de echte noodzaak) precies dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. Een aanpak waarbij per woning wordt bekeken en uitgevoerd wat écht nodig is, zou veel goedkoper kunnen uitvallen.

Tenslotte vrezen de bewoners vooral een veel hogere huur te moeten gaan betalen voor nieuwbouw en dat zal voor velen niet op te brengen zijn.

Daar tekenen wij als fractie bij aan dat uit het recente woningbehoefteonderzoek blijkt dat wij in de gemeente een tekort hebben aan sociale woningen in het goedkoopste segment (huur < € 403) en het dus niet goed is dat het aantal woningen in deze prijscategorie (en dat geldt hier) te laten afnemen.

–              Bent u met ons van mening dat afname van de voorraad goedkoopste sociale huurwoningen ongewenst is? Is daar in dit geval sprake van en wat is daarover uw opvatting?

–              Deelt u onze opvatting dat de argumenten van de bewoners tegen de sloop hout snijden en het alternatief van renovatie serieus genomen moeten worden? En zo ja, welke rol ziet u voor zichzelf weggelegd dit te bevorderen?

Tot zover onze vragen, we zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij

Robert Vinkenborg

De voltallige gemeenteraad van Hoorn spreekt zich uit tegen geweld tegen (burger)hulpverleners.
Statement van de Hoornse raad:

HOORN, 7 mei 2015

Nota bene op Bevrijdingsdag werd op het Kerkplein in Hoorn geweld gebruikt tegen een verkeersregelaar die het mede mogelijk maakte om onze vrijheid te vieren.

In de eerste plaats gaan onze sympathie en gedachten uit naar deze vrijwillige hulpverlener die het slachtoffer is geworden van geweld.

Gezien de grote beroering en onrust die dit incident in onze stad teweeg heeft gebracht, hebben alle partijen en raadsleden van de gemeente Hoorn de behoefte duidelijk te maken dat ieder geweld tegen (burger)hulpverleners volstrekt onaanvaardbaar is en dat niemand in onze stad zich boven de wet kan wanen.

Onze vrijheid wijkt niet voor geweld of de dreiging daarmee.

Namens de voltallige gemeenteraad van Hoorn,

Jeroen van der Veer, PvdA (fractievoorzitter)
Mathé van Stralen, SP (fractievoorzitter)
Arthur Helling, D66 (fractievoorzitter)
Marjon van der Ven, VVD (plaatsvervangend fractievoorzitter)
Dirk Oud, CDA (fractievoorzitter)
Jos Kamminga, GroenLinks (fractievoorzitter)
Aart Ruppert, VOCHoorn (fractievoorzitter)
Robert Vinkenborg, Hoornse Onafhankelijke Partij (fractievoorzitter)
Nico Oudheusden, Hoornse Senioren Partij (fractievoorzitter)
Alex van der Kleij, Hoorns Belang (fractievoorzitter)
Roger Tonnaer, Fractie Tonnaer (fractievoorzitter)
Joke van der Meij, Hoorn Lokaal (fractievoorzitter)
Joke van Diepen, Jong en Oud voor Hoorn (fractievoorzitter)

HOP stond vanavond even stil, bij hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Tijn mocht namens HOP de bloemen neerleggen, bij het monument op het Kerkplein

bloemlegging tijn 3bloemlegging tijn 2dodenherdenking fractiehopleden stille tochthopleden stilletocht 2

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

image

Net als andere politieke partijen zal ook HOP komende maandag 4 mei stilstaan bij de mensen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. De stille tocht begint om half acht bij schouwburg Het Park. Misschien is herdenken juist in deze tijd nodiger dan ooit.

Fractie, bestuur, leden en sympathisanten van HOP verzamelen zich daar om 19.15 uur om de tocht samen te lopen.