vvv

Waarom komt college toezeggingen niet na?

Hoorn Lokaal en HOP verbaasd over opnieuw hoge subsidie voor VVV

Hoorn Lokaal en de Hoornse Onafhankelijke Partij hebben het college van B & W van Hoorn vragen gesteld over de VVV. Het verbaast de partijen dat de subsidie voor 2015 ongewijzigd € 91.680 is gebleven. Dit bedrag was mede gebaseerd op de dure huisvestingskosten van de VVV aan de Veemarkt. Nu de VVV dit pand heeft verlaten ontbreekt de volgens de partijen de noodzaak voor dit hoge bedrag.

Tevens zint het de partijen niet dat het college eerdere toezeggingen over een transparante informatievoorziening over de VVV niet is nagekomen. De partijen vragen het college of dit niet in strijd is met informatieplicht die het college heeft.

De vragen luiden:

 

Geachte college,

Op 10 september beantwoordde u de door  Hoorn Lokaal en HOP gestelde vragen over het functioneren van de VVV.

Twee van uw antwoorden willen wij hierbij uitlichten:

–       Vraag 6: Op welke termijn gaat het college in overleg met de VVV? Hoe informeert het college de raad hierover?

–       Antwoord: Wij zijn, reeds nog dit najaar met de VVV in gesprek. Wij zullen de raad over de uitkomst van deze gesprekken informeren .

–       Vraag 7. Bent u bereid de raad een evaluatie aan te bieden over het functioneren van de VVV en daar een toekomstperspectief aan te koppelen?

Zo ja; wanneer kan dit aan de raad ter bespreking worden aangeboden? Zo niet; op welke wijze gaat u invulling geven aan de ambitie in het coalitieakkoord en wordt de raad hierbij betrokken?

–       Antwoord: Het functioneren van de VVV wordt ieder jaar beschreven in het jaarverslag. Wij zullen u dat, zodra dat beschikbaar is, toezenden.

Om de ambitie uit het coalitieakkoord uit te voeren zullen wij het komende najaar met alle betrokkenen, dus ook met de raad, o.a. praten over de volgende onderwerpen:

  • De wensen van het Toeristisch platform Hoorn;
  • De Leisure Board en de discussie over de op te richten Destinatie Marketing organisatie voor Noord-Holland Noord en de later op te stellen Destinatie Marketing Strategie en de rol van de VVV daarin;
  • De kansen vanuit de Metropoolregio Amsterdam;
  • De kansen voor de toeristische samenwerking binnen West-Friesland;
  • De samenwerking tussen het TIP en de RVVV.

 

Tot op heden hebben wij geen jaarverslag van de VVV mogen ontvangen. Wél zijn wij er heel toevallig achter gekomen dat u ook voor 2015 de VVV weer een bedrag van € 91.680 toekent.

Deze gang van zaken verbaast onze fracties ten zeerste. Als wij naar de te leveren prestaties in 2015 kijken, zien wij dat deze beduidend minder zijn dan dat ze bijvoorbeeld in 2013 waren, maar toch wordt wederom het gehele bedrag toegekend.  Dit terwijl eerder de hoogte van de subsidie was berekend op grond van het pand aan de Veemarkt. We praten nu echter over een totaal andere situatie dus had volgens ons het logische gevolg moeten zijn dat opnieuw de hoogte van de subsidie zou worden bekeken.

Resumerend stellen wij tot onze teleurstelling vast dat u geen van de toezeggingen, gedaan in de antwoorden op de vragen 6 en 7, bent nagekomen.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

–       Waarom heeft u de raad niet op de hoogte gebracht van de uitkomst van de gesprekken die u met de VVV eind verleden jaar heeft gevoerd?

–       Waarom heeft u de raad niet zoals is beloofd het jaarverslag van de VVV toegezonden?

–       Wat is de reden dat u geen van de toezeggingen, gedaan bij de beantwoording van de vragen 6 en 7, bent nagekomen?

Wij maken u er wellicht ten overvloede op attent dat moet voldoen aan de actieve informatieplicht, wij beroepen ons daarbij op artikel 169 lid 2 van de gemeentewet.

Wij zien uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

Hoorn Lokaal  –  Joke van der Meij

HOP                  –  Robert Vinkenborg

Ongerust over behandeling bewoners rond Oude Schouwburg

schouwburgterrein

HOP heeft antwoorden ontvangen over de enorme haast die het college heeft de om huur op te zeggen van de stukje grond die bewoners rond de Oude Schouwburg huren. Om plaats te maken voor de nieuwbouw van peperdure woningen moeten de bewoners per 1 mei al de tuintjes hebben ontruimd. Vanwaar die haast en waar blijft de fatsoenlijk communicatie tussen bewoners en projectontwikkelaar. Hieronder de vragen en antwoorden van het college. Ze stellen HOP niet gerust, we blijven het volgen.

 

 

nieuweplan

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Op 24 maart is in de rondvraag een tweetal vragen gesteld:

–       Wethouder Tap heeft aangegeven dat de gemeente de communicatie tussen de projectontwikkelaar en de bewoners zou bevorderen. Er is een gesprek geweest tussen gemeente en projectontwikkelaar, maar van goed overleg tussen gemeente, projectontwikkelaar en bewoners is verder geen sprake geweest. Waarom niet?

–       De bewoners hebben afgelopen zaterdag een aangetekende brief van de gemeente gehad waarin de huurovereenkomst per 1 april wordt opgezegd en is aangegeven dat ze binnen 5 weken hun tuinen moeten ontruimen. Waarom deze haast? Is het niet zo dat er nog steeds bezwaar mogelijk is binnen de planologische procedure? Het verzenden van deze brief zal goed overleg tussen gemeente, projectontwikkelaar en bewoners in de weg staat.

Hieronder mijn reactie op de gestelde vragen:

–       Ik heb de initiatiefnemer er op gewezen dat het van belang is overleg te hebben met omwonenden. Wij hebben regelmatig contact met de heer Van der Laan. De heer Van der Laan heeft ons laten weten dat de eerste gesprekken met de bewoners hebben plaatsgevonden. Hij breidt de gesprekken stap voor stap uit.

–       De bewoners hebben een brief ontvangen dat de huur van de gronden wordt opgezegd. Deze week hebben de bewoners een nieuwe brief ontvangen over het proces en de juiste datum waarop de huur wordt opgezegd, te weten 31 mei 2015. De bewoners moeten eind mei de gronden aan de gemeente beschikbaar stellen (ontruimd).

In de brief aan de huurders is ook het proces voor de komende tijd beschreven. In de bijlage van deze email vindt u een kopie van deze brief. Zoals terug te lezen in de brief is het nodig om de huur op te zeggen om de sanering van de grond na de bouwvak in te zetten. De sanerings-aannemer moet hiervoor in juli een opdracht ontvangen. De opzegging van de huur sluit eventueel te maken afspraken tussen de heer Van der Laan en de bewoners niet uit.

De planning ziet er op dit moment als volgt uit:

Procedure bestemmingsplan                   februari tot eind augustus

Opzegging huurovereenkomsten              april – mei

Sanering voorbereiden                          april – juli

Bodem Sanering                                   augustus

Overdracht grond                                 augustus

Ik zal de heer Van der Laan er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het overleg met de omwonenden is.

Met vriendelijke groet,

Ben Tap

 

 

Waar kun je bij het station je scooter parkeren?

HOP stelt het college hierover de volgende vragen:

Het parkeren van scooters bij het station lijkt een probleem te zijn.

Er bestaat onduidelijkheid over waar de eigenaren hun scooters kunnen neerzetten. In de stalling is in ieder geval geen ruimte.

Ook zouden de verkeersborden niet aan de eisen voldoen en/of onduidelijkheid scheppen.

Graag ontvangen wij een eenduidig antwoord op de vraag waar scooterbezitters hun voertuig bij het station kunnen parkeren?

Hoe wordt dit aan de eigenaren duidelijk gemaakt? Klopt het dat er gewerkt worden aan nieuwe verkeersborden?

Duidelijkheid is er niet en dat leidt tot situaties waarbij scootereigenaren gemaand worden hun voertuig te verwijderen, zonder te weten waar ze er mee heen moeten.

unnamed

Er is op Facebook een flinke discussie over dit onderwerp gaande, dus een snelle beantwoording wordt zeer op prijs gesteld.

  • Bijdrage Fractievoorzitter Robert Vinkenborg – discussie fietstunnel: gemeenteraad, 14 april 2015.

 

robert raad 14042015

Voorzitter,

Daar zitten we dan met elkaar, met een voorliggend besluit dat niemand echt wil.

Wat is nu het beeld?

GroenLinks accepteert een fijnstof en herrie producerende weg pal langs een school. De PvdA en SP investeren in beton in plaats van sociaal beleid. En ook D66 en CDA breken ook hun verkiezingsbeloften voor de zoete lieve vrede in de coalitie. Drie coalitiepartijen laten hun alternatieve plan uit de vorige periode totaal los. Een alternatief dat op veel grotere steun vanuit de raad en de samenleving had kunnen rekenen. Daar gingen de verkiezingen over en niet over een fietstunnel die 30 miljoen gaat kosten, los van wat daar allemaal nog bij gaat komen aan kabels, leidingen en planschade.

HOP incasseert dat ons veel betere alternatief hier geen meerderheid gaat halen. Maar los van de fietsbrug biedt onze optie 4 verkeerskundig nog steeds een veel betere oplossing. Stoplichtloos tot aan de spoorbomen de stad rijden, minder drukte bij de scholen op het Dampten, meer ruimte voor fietsers: minder drukte op het Keern en minder stoplichtbewegingen op de kruising Provinciale weg Keern: goed voor de doorstroming, de ondernemers van de binnenstad, de bewoners aan het Keern en de zwakkere verkeersdeelnemers.

Voorzitter, de coalitie heeft vanavond de laatste kans om de echte kracht van verbinding te laten zien.  We kunnen nog steeds een besluit nemen dat op breder draagvlak kan rekenen in de raad. Er liggen drie moties voor met betere besluiten. Aan u de keus.  Geen fietsbrug-motie van HOP maar een beweging uw kant op. Dit is het moment dat  CDA, D66, GroenLinks, de SP en de PvdA kunnen laten zien dat ze echt verbinding willen maken. Niet alleen met de héle raad, maar vooral met een grote meerderheid van de inwoners van onze stad. Om dat te doen waar een groot deel van de bevolking wel achter staat.

Ik zou zeggen grijp die kans. Stem tegen dit voorstel. Maar stem voor de motie om dat te doen, waarvoor een maximaal draagvlak is in onze stad.