Mooi om te zien dat het alternatieve plan van HOP (dat we samen met HSP hebben ingediend) voor de Poort van Hoorn
er heel goed uitkomt in de verschillende verkeersmodellen.
Is onze fietsbrug over bij het Keern dan toch de beste en goedkoopste oplossing, waardoor we geen halve Carbasiusweg hoeven aan te leggen?
Ik geloof erin, maar zie ook nieuwe perspectieven. 5 maart weten we al weer iets meer! HOP doet mee en serieus ook! ‪#‎constructief‬

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter

HOP, begin maar zo snel mogelijk! We hadden met de VVD alleen graag meteen de veiligheid goed geregeld. Maar dat komt nog wel! Nu zijn we vooral blij met het volgende besluit:

Raad unaniem akkoord met stadsstrand en fietspad Westerdijk

Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 17 februari heeft de Hoornse raad unaniem ingestemd met de komst van een stadsstrand bij de Grote Waal en een voet-/fietspad onderlangs de Westerdijk. Met het raadsbesluit in de hand kan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De gemeente Hoorn wil de unieke ligging van Hoorn aan het water beter benutten door de Hoornse kust levendiger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het Hoogheemraadschap gaat de dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Bij de Grote Waal komt in het Hop een zogenaamde oeverdijk. De raad heeft er op 17 februari mee ingestemd om de dijkversterking te benutten om op de oeverdijk een stadsstrand van ongeveer 900 meter lang aan te leggen.

Fiets/voetpad
Daarnaast is het plan om langs het water een voet-/fietspad van circa 5 meter breed aan te leggen. Dit pad loopt over het strand en gaat verder gaat langs de schouwburg, tot aan het Visserseiland. Dit pad sluit aan op de recreatieve fiets- en wandelroutes tussen Hoorn en Amsterdam. Tussen de schouwburg en Visserseiland komt voor de versterking van de dijk een nieuwe berm van 5 meter breed aan de buitenzijde van de Westerdijk. Hier komt een gescheiden fiets- en voetpad.

Motie fietsverbinding Westfriese Omringdijk

De gemeenteraad nam ook unaniem aan motie aan om te onderzoeken of het mogelijk is het nieuwe fietspad via het West en herkenbaar aan te laten sluiten op de historische Westfriese Omringdijk. Een amendement van de VVD om alvast maximaal 50.000 euro uit te trekken voor extra toezicht door Stadstoezicht rond stadsstrand , Westerdijk en Visserseiland haalde het niet. Dit amendement kreeg alleen de steun van VVD en HOP; de overige tien fracties in de raad stemden tegen.

strand

 

HOP en VVD willen af van “lullige weigeringsgrond” in referendumverordening

Binnenkort komt in de gemeenteraad de aangepaste referendumverordening aan de orde. De aanpassingen zijn op zich goed, want in plaats het college zal de gemeenteraad voortaan bepalen of een referendum over een genomen besluit kan worden gehouden.

In de vorige collegeperiode is het veel te doen over de verordening. Het referendumverzoek van de tegenstanders van de Tunnel werd afgewezen op grond van het inmiddels roemruchte artikel 3, lid 2 K in de verordening. Dit artikel stelt dat er geen referendum kan plaats vinden als een besluit z’n grondslag vindt in een eerder genomen beslissing. In de beroepszaak van de Referendum-voorstanders noemde de rechter het artikel “een lullige weigeringsgrond”, maar kan niet anders oordelen dat Hoorn volgens de regels heeft gehandeld.

Dus kwam er geen referendum. En stonden ruim 700 burgers die daarom vroegen in de kou.

De VVD en HOP willen van dit “lullige” artikel af of er minstens meer duidelijkheid over. Want hoe kan een burger nu weten of een besluit is gegrond op eerdere besluiten en er daarom geen referendum over kan worden gehouden? In de commissievergadering van 17 februari hebben HOP en de VVD dit aan de orde gesteld en de raad zal over dit omstreden punt later dit jaar door het college in stelling worden gebracht.

Wordt dus vervolgd.

Het stellen van vragen is iets anders dan het trekken van conclusies.De Hoornse Onafhankelijke Partij is teleurgesteld over het besluit dat de Hoornse gemeenteraad op 3 februari nam om te starten met de procedure om een bouwplan op de locatie oude schouwburg mogelijk te maken.Onze teleurstelling betreft niet het plan op zich. Wij menen dat we ons daarover nog geen goed oordeel over hebben kunnen vormen.Nadat bijna twee jaar geleden het plan al aan het college is gepresenteerd, is de raad pas nu om een oordeel gevraagd en bleek de haast opeens heel groot. De tijd die ons is gegund bleek veel te kort om een goed oordeel geven over het plan en het proces dat daar naartoe heeft geleid.

Daarom heeft HOP, in zeer goede samenwerking met de HSP, Hoorn Lokaal en Hoorns Belang, in de raad vriendelijk gevraagd het besluit met een maand uit te stellen, tijd die wij nodig hebben om de grote hoeveelheid informatie te verwerken, aanvullende vragen te stellen en goed te wegen.

Zonder daarover een oordeel te geven, waren wij vooral geïnteresseerd of het voorliggende plan wel overeenkomstig eerdere toezeggingen aan de raad is voorgelegd. Ook wilden wij nadere informatie over andere geïnteresseerden die belangstelling hebben getoond om op deze prachtige locatie te gaan bouwen. Deze mooie plek aan de Westerdijk hebben we maar één keer te vergeven. Wat er wordt gebouwd, zal er zeker de komende eeuw nog staan. In dat grote perspectief hadden de andere fracties ons de tijd moeten gunnen onze controlerende taak goed en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Wij wilden alleen maar antwoord op onze vragen. Meer niet. Daar spreekt geen enkel oordeel of conclusie uit. Daarbij gingen we er vanuit dat onze vragen bevredigend beantwoord zouden worden, maar helaas zullen we dat nu nooit weten. HOP heeft geen moeite met verschillende standpunten over dit onderwerp, maar wel met feit dat we geen ruimte kregen ons werk als volksvertegenwoordigers goed te doen.

De meerderheid in de gemeenteraad vond het niet nodig ons die ruimte te gunnen. En daar moeten wij ons – hoewel het zeer doet – dan maar bij neerleggen.