HOP: geen gedwongen ontslagen
Zeven Hoornse partijen willen duidelijkheid over bezuinigingen
Hoorn, 13 januari 2015Er moet in deze raadsperiode voor € 4 miljoen euro worden bezuinigd op de interne organisatie van de gemeente Hoorn. Dit jaar moet daarvan al € 2 miljoen worden omgebogen en dat is een enorme opgave. Over deze aangekondigde bezuinigingen bestaat ongerustheid onder de ambtenaren, die met minder mensen steeds meer werk moeten doen. Ook in de vorige periode is al bezuinigd en tegelijkertijd komen door de decentralisaties steeds meer taken op de gemeente af: met minder mensen moet meer werk worden gedaan.De ondernemingsraad van Hoorn heeft in oktober vorig jaar al kenbaar gemaakt graag te willen weten waar het aan toe is. Tot dit moment is daar nog niets over bekend. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) wil dat de discussie over deze bezuinigingen zo snel mogelijk in de raad wordt gevoerd en moedigt het college aan om spoedig met voorstellen te komen. Ook omdat de ambtenaren moeten weten waar ze aan toe zijn. De VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, de Hoornse Senioren Partij, D66 en Hoorns Belang delen in de bezorgdheid en sluiten zich aan bij onderstaande vragen aan het college van B&W.

“Wat betreft HOP vinden we het belangrijk dat we snel mogelijk meer duidelijkheid krijgen. We praten graag mee over deze loodzware opgave. Voor ons is behoud van werkgelegenheid het belangrijkste. We denken dat de grenzen van de belastbaarheid van het ambtelijk apparaat wel zijn bereikt en moeten oppassen dat meer bezuinigen niet leiden tot verslechtering van de dienstverlening aan de burgers. Het college wil ook gedwongen ontslagen voorkomen, dat is prima maar geef daarover dan snel 100% duidelijkheid,”, aldus fractievoorzitter Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP).

De vragen:

Hoorn, 14 januari 2015

Betreft vragen art. 36 RvO: proces ombuigingen op de interne organisatie

Geachte college,
In het coalitieakkoord is al aan het begin van deze bestuursperiode aangekondigd dat € 4.000.000
aan ombuigingen moet worden gevonden in de eigen bedrijfsvoering van de gemeente. Deze enorme
opgave komt bovenop de bezuinigingen die in de afgelopen vijf jaar al zijn doorgevoerd.

Wij vragen ons af of de rek er niet uit is en of meer bezuinigingen niet tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening achtergaat. En wat betekent dat voor onze inwoners? Hoeveel kan het ambtelijk apparaat nog aan als er met minder mensen meer werk moeten worden gedaan?

Wij verwijzen naar de zorgen die door de ondernemingsraad op 20 oktober 2014 schriftelijk aan de
raad kenbaar zijn gemaakt: kunnen de bezuinigingen worden gerealiseerd zonder gedwongen
ontslagen zoals de coalitie beoogt?

In dit lopende begrotingsjaar moet er al € 2.000.000 binnen de eigen organisatie worden gevonden.
Ook is er nog ca. € 1.500.000 aan tekort niet ingevuld (in 2016, oplopend tot 2 mlj. in 2018). Op 28
oktober heeft wethouder De Jong bij de begrotingsbehandeling aangegeven over deze bezuinigingstaakstelling met de raad in gesprek te willen gaan. Tot nu toe heeft deze toezegging nog
geen vervolg gehad. Wij vertrouwen erop dat dit nog zal gebeuren, maar willen ondertussen –ook
omdat de organisatie en inwoners van de stad recht hebben op duidelijkheid– het verdere proces
vastleggen en stellen u daarom in overeenstemming met artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het wenselijk is om zo snel mogelijk het gesprek over
ombuigingen op de interne organisatie met de raad aan te gaan omdat bezuinigingen dit jaar
moeten worden gerealiseerd en het voor de organisatie zelf belangrijk is te weten waar het
aan toe is?

2. Wanneer en op welke wijze wil het college het gesprek met de raad over de nog benodigde
ombuigingen aangaan? -graag uitleg over het proces-

3. Heeft B&W kennis genomen van de zorgen die de ondernemingsraad per brief op 20 oktober
2014 aan de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt en wat is daarop uw reactie?

4. Vertrouwt het college nog op de eigen doelstelling dat de ombuigingen geen gedwongen
ontslagen tot gevolg zullen hebben?

Met vriendelijk groet,
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP

Mede namens
D66 – Arthur Helling
Hoorns Belang – Symen van der Meer
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
Hoornse Senioren Partij – Joke van Diepen
Fractie Tonnaer – Roger Tonnaer
VOCHoorn – Aart Ruppert

 

Antwoord College

Samen met de Fractie Tonnaer heeft de Hoornse Onafhankelijk Partij B&W gevraagd transparant te zijn over de sponsors van De Halve Maen. Ook willen we nu de bruikleenovereenkomst wel eens zien:Betreft: vragen art. 36 RvO, transparantie financiële bijdragen bruikleen De Halve Maen
Hoorn, 2 januari 2015.
Geacht college,
De Hoornse gemeenteraad besloot 16 december jl. de VOC replica De Halve Maen voor vijf jaar in bruikleen te accepteren. Voor bruikleen van de Halve Maen stemden 20 raadsleden en tegen waren 14 leden van de gemeenteraad.Na dit besluit kan de bruikleenovereenkomst –waarvan wij de details nog niet kennen— getekend en de werving van fondsen, subsidies en sponsoren worden gestart. Goede wervingsresultaten zijn hard nodig omdat de eenmalige lasten ( € 247.250,–) en de jaarlijkse exploitatielasten ( 236.000,–) van De Halve Maen groot zijn. Met de fondswerving kunnen de tekorten –waarvoor de gemeente opdraait— op de eenmalige lasten én de exploitatie hopelijk worden beperkt.Onze fracties vinden dat de fondswerving gepaard moet gaan met volledige transparantie. De herkomst van het geld van personen, stichtingen of bedrijven moet volledig controleerbaar zijn. Wij verwachten dat de geldgevers in principe niets als tegenprestatie wordt toegezegd, behalve toezeggingen die in het algemeen gelden bij donaties. Geanonimiseerde namen van geldgevers als bijvoorbeeld “bewindhebber”, “Kamers Hoorn/Nieuw-Amsterdam” of “Heren XVII” vinden wij niet controleerbaar.Van het college verwachten wij regelmatig een lijst met namen van natuurlijke- en rechtspersonen –die een financiële bijdrage leveren aan de eenmalige kosten en/of exploitatielasten van De Halve Maen— met de hoogte van de financiële bijdrage(n) en schenkingsvoorwaarde(n). Deze lijst verschaft optimale transparantie en is controleerbaar.

In overeenstemming met artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Wilt u de gemeenteraad met regelmaat een lijst verstrekken met optimale informatie (hoogte bedrag en voorwaarden) met de namen van de natuurlijke- en rechtspersonen die financiële bijdragen leveren voor de bruikleen van VOC-replica De Halve Maen.
2. Is de bruikleenovereenkomst inmiddels door beide partijen ondertekend en kunnen we de overeenkomst tegemoet zien ?

Vriendelijke groet,
Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer
Robert Vinkenborg, namens Hoornse Onafhankelijke Partij

 

Antwoorden College

 

TERUGBLIK 2014
Ik wens een ieder van u gezondheid en alle goeds toe voor het nieuwe jaar. In het bijzonder geldt dit voor onze 2138 kiezers. Ik voel me schatplichtig aan u. Deze grote verantwoordelijkheid voel ik elke dag en probeer ik de komende jaren waar te maken.Bij deze wens past een (persoonlijke) terugblik op 2014, het jaar dat de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) met twee zetels in de gemeenteraad van Hoorn kwam.Ik wil mijn eerlijke verhaal vertellen en dus niet doen of het allemaal rozengeur en maneschijn was. Natuurlijk, het is fantastisch dat we met onze nieuwe politieke beweging in onze belangrijkste missie zijn geslaagd: met twee zetels is HOP nu vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dat is de verdienste van een grote groep enthousiaste werkers die met hart en ziel betrokken zijn bij onze stad en onze dorpen. Ik zou namen willen noemen maar dan doe je altijd iemand tekort. Jij, jij en jij, jullie allemaal – ook zij die zich uiteindelijk niet thuis voelden bij HOP – mijn oprechte en diepgevoelde dank voor alles wat jullie hebben gedaan, dat jullie mee zijn gaan doen, jullie steun en vriendschap en vooral de inzet voor ons mooie Hoorn! Er zijn bergen werken verzet, lange dagen, weken en maanden gemaakt; er is gehuild, gelachen en vooral geknokt.Zeer dankbaar ben ik dat er binnen een HOP veel mensen actief zijn gebleven. We hebben een hardwerkend bestuur en een steunfractie van wel 14 personen (ik denk de grootste van het stadhuis!). Ik hoop dat meer leden actief worden. Dat hoeft geen verplichtend karakter te hebben, maar trek aan de bel als er iets speelt waar je je betrokken bij voelt. Iedereen vindt bij onze fractie een luisterend oor. Ik hoop dat iedereen in Hoorn ziet dat er in HOP veel warme kloppende harten zijn voor de stad en de mensen; we zijn er voor u.Letterlijk en figuurlijk voel ik dat 2014 een zwaar jaar was. Het politiek stevige werk, kwam na eveneens zeer drukke en hectische tijd waarin de partij is opgericht. Er is eigenlijk geen moment rust geweest sinds de zomer van 2013 toen het avontuur begon.Met het overhevelen van steeds meer taken van het rijk naar de gemeenten blijkt de raadsagenda voller dan ooit: drie, vier avonden vergaderen zijn eerder regel dan uitzondering. HOP heeft geen geschiedenis, geen ervaring en moet een enorme dossierkennis op andere partijen inlopen. Bij het gigantische leerproces – dat we ook de komende jaren nog moeten doorlopen – komt dat onze partij nog steeds in opbouw is en we onze eigen organisatie met vallen en opstaan verder professionaliseren. We zijn op de goede weg. En echt: ik klaag niet, hier heb ik zelf voor gekozen.Na de verkiezingsuitslag moesten we de teleurstelling verwerken dat we net die derde zetel niet pakten. Dat was gewoon zuur. Helaas grepen we ook naast een naast een plek in de coalitie. HOP, als grootste winnaar in stemmen, moest ondervinden dat verkiezingsbeloftes als het op macht aankomt in de praktijk boterzacht zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook teleurgesteld was in onze TunnelNee-bondgenoten. Incasseren, doorgaan en ervan leren voor de volgende keer.

Die les nemen we mee. Klaar.

POLITIEKE WERKELIJKHEID

De politieke werkelijkheid is anders en harder dan je vanaf de buitenkant ziet. En natuurlijk ben je in het begin zelf ook onervaren, naïef en zijn de verwachtingen wellicht te hoog gespannen. En niet te vergeten: je maakt zelf ook fouten!

Het is niet allemaal zwart-wit. HOP heeft geleerd mee te bewegen, maar zal wel een eigen koers blijven volgen, ook als dat ingaat tegen wat kennelijk de politieke mores heet te zijn. Een voorbeeld is de komende viering van het Kaap Hoorn-jaar. In alle toonaarden, met alle middelen wilden wij er 100% zeker van zijn dat het feest niet meer dan € 150.000 (heel veel geld!) zou kosten. Toen wij instemden met het feest waren wij er ook van overtuigd dat dit zo was. Helaas, bleek de werkelijkheid later anders te zijn. Opeens zit ik je in een soort discussie over de ‘kleine lettertjes’ en ‘interpretatieverschillen’. Voor onze lezing kregen we geen steun van een meerderheid van de raad (behalve van de VVD en VOCH – waarvoor dank). Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Je kunt je stem achteraf niet meer intrekken, dus rest ons niets anders dan ons van de Kaap Hoorn-viering te distantiëren. Niet uit bitterheid, maar om dat wij trouw blijven aan onze opvattingen over transparantie en eerlijkheid. Anderen vinden dat raar? Het zij zo. Wij staan voor onze principes en zijn er niet om het anderen naar de zin de te maken.

Vergelijkbaar is de bruikleen van de Halve Maen. Natuurlijk hebben wij niets tegen deze boot en zien wij ook kansen. Wél zijn wij tegen een besluit waarvan wij niet kunnen overzien wat het de gemeenschap gaat kosten (en er zijn veel meer bezwaren). Als het fout gaat, bij wie wordt dan de rekening neergelegd? Op die vraag kwam geen antwoord. Volstrekt onverantwoord op het moment dat bijvoorbeeld gehakt moet worden in de steun aan chronisch zieken en gehandicapten.

Zo vinden wij het ook een ongepast om een Nieuwjaarsreceptie te houden op kosten van de belastingbetaler en hebben wij met de SP geprobeerd de borrel te schrappen. Als het bedrijfsleven en burgers worden geconfronteerd met hogere kosten voor gemeentelijke diensten, dan moet het gemeentebestuur niet net doen alsof het ‘business as usual’ is.

SOCIAAL

HOP zet zich in voor een stad in moeilijke tijden. Dat klinkt somber, maar is wél de realiteit. In de afgelopen jaren zijn er 3.000 banen uit onze gemeente verdwenen. De harde werkers die na 20, 30, 40 jaar hun baan verloren, komen nu in de bijstand. En dat is niet minder dan verschrikkelijk. Wat voor toekomst heeft het gezin van die 54-jarige ex-bouwvakker nog? Het aantal bijstandsaanvragen neemt schrikbarend toe. Tegelijkertijd moeten we als gemeente – met minder geld – zorg bieden aan langdurig zieken en ouderen, mensen helpen werk te vinden en liggen er enorme taken in de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren.

HOP waardeert de manier waarop het college omgaat met deze nieuwe taken die we van het Rijk toegeschoven hebben gekregen. Hoe groot deze klus is, was van tevoren voor mij niet voorstelbaar. De ambtenaren werken echt keihard en met grote deskundigheid aan deze complexe en zeer verantwoordelijke taken die direct ingrijpen in levens van mensen die het moeilijk hebben.

En hoewel het voor veel mensen niet leuker gaat worden, zie ik de echte wil en ook moed van het college er het beste voor de mensen van te maken. HOP is zeer kritisch over de Participatiewet omdat we niet geloven dat je met een staatsuitzendbureau meer banen schept. Gelukkig houdt het college oog voor de menselijk maat binnen de beperkte ruimte die we hebben om eigen beleid te maken. HOP geeft positief-kritische steun aan deze lijn.

DE TUNNEL

De autotunnel (en echt niet een fietstunnel), daar ging het volgens ons de verkiezingen over. HOP was tegen, niet om de autotunnel, maar omdat we het geld gewoon harder voor andere dingen nodig hebben. De tunneltegenstanders boekten een duidelijke verkiezingsoverwinning. Appeltje, eitje dacht ik toen. Misschien mijn eigen naïviteit, maar ik ben van de ene verbazing in de andere gerold. In de raad heb ik mijn verbijstering uitgesproken over het toetreden van D66 tot dit college. Deze partij heeft in de campagne zeer grote woorden gesproken over de autotunnel en de gevolgen voor een volgende coalitie. D66 zou daar nooit instappen! Noem mij dom, maar ook de lichtzinnigheid waarmee andere partijen voorbijgingen aan de uitspraak van de kiezers heeft mij zeer verbaasd. De lessen nemen we mee naar 2018 en over tot de orde van de dag.

In de raad heeft HOP met succes mee kunnen sturen op het proces. Wij waarderen dat ons alternatieve plan voor een fietsbrug (in plaats van een fietstunnel) als serieus alternatief wordt meegenomen in het verdere proces. Natuurlijk zit er veel emotie op dit onderwerp en heeft het (recent) flink geknetterd in de raad. Wat ons betreft moeten alle partijen de tijd van stoom afblazen nu achter zich laten. De fractie van HOP vaart verder een eigen koers dat betekent dat we constructief de discussie aangaan en gaan knokken voor wat wij de beste oplossing vinden: voor de verkeersveiligheid en aan de kostenkant.

EEN GREEP

HOP heeft zich (met wisselend succes) in 2014 actief beziggehouden met tal van onderwerpen:

– Inzet tegen hoge begraafkosten in Hoorn;
– Steun voor de ondernemers op de bedrijventerreinen;
– Een goede accommodatie voor de Rugbyclub;
– Met succes bezwaar gemaakt tegen illegale reclame langs Westfrisiaweg;
– Aandacht voor het functioneren van de VVV;
– Verzet tegen verhoging van de markttarieven;
– Inzet voor vrij parkeren op zondag, kritisch over nieuwe parkeerautomaten;
– Verzet tegen verhoging leges voor bedrijven.

En dan is deze opsomming nog niet eens compleet

TOEGANGSUUR

Het grootste resultaat waar HOP een cruciale bijdrage aan heeft geleverd, is het verruimen van het toegangsuur tot horeca in het weekeind van 1 naar 2 uur. Hoewel wij voor volledige vrijheid zijn, hebben wij op dit punt het maximaal haalbare binnen weten te slepen en voorkomen dat het toegangsuur 1 uur zou blijven en de sluitingstijd zou worden vervroegd. Om dit te bereiken hebben wij op het juiste moment de samenwerking gezocht en gevonden. Wij zijn dankbaar voor de partijen die bereid waren ons compromis te steunen. Ervaren wat je met samenwerking bereikt, was voor mij ook een belangrijk leermoment.

DE MENSELIJKE KANT

Hard op de inhoud, zacht op de mens. Dit is de ongeschreven regel op het stadhuis en daar sta ik volledig achter. Ik moet daarbij ook leren dat je onbedoeld mensen persoonlijk raakt. Weet van mij dat het mij om de inhoud gaat: om de mensen in onze stad. Onze fractie is mee geweest met het bestuursweekend van raad en college. Een inhoudelijk goed programma, waarvan ik mijn het bezoek met een paar collega’s aan de asielzoekersopvang in Zwolle altijd zal blijven herinneren. Ik vind de samenwerking met collega raadsleden prettig en de verhoudingen zijn over het algemeen goed. Het is fijn dat we op inhoud eigenlijk met alle partijen kunnen samenwerken en op onderwerp zaken kunnen doen. Vanuit verschillende opvattingen wil iedereen uiteindelijk gewoon het beste voor de stad. Daarbij past respect voor elkaars verschillen in opvatting. Ook is de samenwerking met het ambtelijk apparaat mij goed bevallen. Er wordt echt hard gewerkt op een hoog kennisniveau. Intens hebben we samengewerkt met de raadsgriffie. Oprecht dank aan deze fantastische club voor hun ondersteuning en raad, waar je als buitenstaander geen weet van hebt.

DE TOEKOMST? DE JEUGD!

Onafhankelijk, ondernemend, transparant en sociaal, dat is waar HOP voor blijft staan. Lerend werken wij door. Niet zelfgenoegzaam, maar wetend dat we er nog lang niet zijn. Onze grote ambitie als partij ligt in 2018: dan willen we de collegeboot niet missen. Maar ondertussen moeten we er zijn voor de stad: want daar doen we het echt voor:

– Sociaal, voor de mensen die het nodig hebben;
– Het beste zien te maken van de grote decentralisaties;
– HOP wil processen transparant en begrijpelijker maken;
– We kiezen voor een eigen lijn ook als ‘men’ vindt dat ‘het niet zo heurt’.

In onze jeugd ligt de allergrootste uitdaging. We zullen de jongeren moeten binden. Het is geen perspectief voor een afgestudeerde om de komende 30, 40 jaar naar de Randstad te forensen. De toekomst van de onze regio ligt in werk, woningen en perspectief voor onze jongeren. Zij zijn straks de handen aan het bed, de nieuwe ondernemers en bouwers. Hoger onderwijs in onze regio is een eerste belangrijk stap. Kant-en-klare oplossingen voor de vergrijzing zijn er niet. Een toekomst voor de jeugd, maak je mét de jeugd. Ik zie het als de grootste uitdaging voor HOP daar als partij ook een platform voor te zijn en de politieke verbinding naar de jongere generatie te maken. Na het oprichten van de partij, het vertegenwoordigd zijn in de raad, wil ik mij – waar de tijd het toelaat mijn vooral sterk maken om jongeren ook lokaal politiek actief te krijgen en dat te laten zien in 2018.

Wie doen ermee?

1 januari 2015

Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP

 

HOP-0398