Met steun van HOP:
Meer geld voor lage inkomens De gemeente Hoorn gaat 8 ton per jaar uitgeven aan het bestrijden van armoede. Dat besloot een ruime meerderheid van de Hoornse raad op dinsdag 25 november. Vanaf 2015 kunnen meer inwoners gebruik maken van inkomensondersteuning. Ook komt er meer geld voor schuldhulpverlening en organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen.Ruimere inkomensgrens
Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2015 zelf de inkomensgrens bepalen voor armoedebestrijding. Het college van Hoorn wil de inkomensgrens verruimen van 110% naar 115% van de nu geldende bijstandsnorm. Hierdoor komen zo’n 1250 extra inwoners in aanmerking voor ondersteuning. Naar schatting gaat het in totaal om 6000 inwoners, waarvan ongeveer 1200 kinderen.
Steun in de rug
De gemeenteraad wil de jaarlijkse individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) verhogen met € 50. Hierdoor krijgen inwoners die al langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen een extra steun in de rug. Landelijk wordt er een studietoeslag ingevoerd voor bepaalde groepen studerende arbeidsgehandicapten. Het college stelt voor om een individuele studietoeslag van € 500 per jaar te verstrekken. Het totale budget voor organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen gaat van 50.000 euro naar 100.000 euro per jaar. En er komt 100.000 euro extra beschikbaar per jaar voor schuldhulpverlening.

Van categoriale naar individuele bijstand
Het Rijk verandert de regels van de bijzondere bijstand. Dat betekent dat er vanaf 1 januari bij iedere aanvraag individueel getoetst wordt wie in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Het blijft daardoor mogelijk om een steun in de rug te bieden aan bijvoorbeeld pensioengerechtigde minima voor zorgkosten en andere noodzakelijk kosten die zij zelf niet kunnen betalen.
Ook de huidige sport- en cultuurstrippenkaart blijft bestaan, net als de collectieve aanvullende zorgverzekering.

Stemmen
Een ruime meerderheid stemde in met dit voorstel. De fracties van VVD en VOCHoorn stemden tegen. VVD is tegen het vergroten van de armoedeval omdat volgens hen hierdoor werken minder aantrekkelijk wordt. VOCHoorn vreest dat het meer geld gaat kosten, omdat het gaat om een open-einderegeling. Ook vindt de fractie dat het geld beter gebruikt kan worden om mensen aan het werk te helpen. De overige fracties stemden voor het voorstel. Hoorns Belang benadrukte het belang van het zoeken van een oplossing voor Deze groep kan nu nog geen gebruik maken van inkomensondersteuning. Veel fracties steunden dit. Wethouder De Jong zegde de raad toe om hier in 2015 richting raad op terug te komen.

Hoorn, 26 november 2014

HOP heeft met Hoorns Belang, Groen Links en Hoorn Lokaal vragen gesteld over de nieuwe begraafplaats Zuiderveld. De kosten rijzen de pan de uit, het besluit voor de aanleg is al genomen, maar is dit op goede gronden gebeurd? Wij danken de andere partijen voor de goede samenwerking op dit dossier dat we kritisch blijven volgen.
Aan het college van burgemeester en wethouders
Nieuwe Steen 1
HoornArtikel 36 vragenGeacht college,
Op 11 november kregen de fracties van Hoorns Belang en Hoorn Lokaal antwoord op een aantal technische vragen die zij hadden gesteld met betrekking tot het begraafplaatsenbeleid in onze gemeente.
De antwoorden van het college bevatten veel informatie, maar niet alle informatie die gevraagd is. Ook is het nog niet mogelijk met deze antwoorden te komen tot een inschatting van de noodzaak van Zuiderveld, of tot een inschatting van het financiële risico dat de gemeente loopt.
Wij hebben nog een aantal vragen welke mede namens de fractie van Groen Links gesteld worden.
1. Algemene graven:
Over algemene graven schrijft u dat daarin in 2012 en 2013 respectievelijk 23 en 18 maal iemand is begraven. In een algemeen graf liggen 3 grafruimtes. Wat uit uw antwoord niet blijkt is:
o Wat is het aantal nieuw uitgegeven algemene graven in 2012 en 2013 (de eerste vraag in onze brief)?
o Hoeveel ruimte is nog beschikbaar in reeds in gebruik genomen algemene graven, gezien de aanwezigheid van 3 grafruimtes per graf?
o Wat is het beschikbaar aantal nog niet in gebruik zijnde algemene graven? (In uw antwoord vermeldt u alleen het aantal vrije particuliere graven.)
2. Het valt op dat vooral in 2012, maar ook in 2013 erg weinig graven geruimd zijn.
o Worden bij alle graven die voor ruiming in aanmerking komen de rechthebbenden direct geïnformeerd? Wordt, wanneer dit juridisch mogelijk is altijd, altijd direct tot ruiming overgegaan?
o Zijn er graven die in principe wel voor ruiming in aanmerking komen, nog niet geruimd? Zo ja, hoeveel particuliere en algemene graven betreft dit?3. U schrijft dat een algemeen graf niet hergebruikt kan worden indien één van de rechthebbenden van een algemeen graf wil verlengen. Wij missen echter in uw antwoord wat hier cijfermatig de impact van is.
o Welk percentage van de algemene graven, waarvan de termijn verliep in de afgelopen jaren, kwam beschikbaar voor hergebruik?

4. In uw antwoord gaat u ook in op de door u berekende prognose. U bent daarbij uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, rekening houdend met de vergrijzing en een groeiende moslimgemeenschap.
U stelt in uw brief dat het percentage overledenen dat gecremeerd wordt pieken en dalen kent en dat uit het verleden blijkt dat trends hierin ook weer om kunnen buigen. Uitgaande van de landelijke cijfers, moeten wij concluderen dat uw stelling niet juist is! Sinds 1914, het eerste jaar waarin iemand in Nederland gecremeerd is, is het percentage crematies ieder jaar gestegen! Zie de link onder aan deze pagina .
o Vindt u het, gezien deze 100-jarige, vaste en consequente trend van een stijgend percentage crematies, niet reëler uit te gaan van die stijgende trend, in plaats van uit te gaan van een gemiddelde van 20 jaar?
o Hoe moeten wij uw opmerking van u over veranderende trends begrijpen, gezien de werkelijke cijfers die een zeer eenduidige, stijgende trend laten zien?
o U schrijft bij uw prognose rekening gehouden te hebben met de groeiende moslimgemeenschap. Maar we missen een opmerking over de afnemende christelijke gemeenschap.
Hoe verklaart u dat ondanks de sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, groeiende moslimgemeenschap, toch in al die jaren het percentage crematies ieder jaar is gestegen?
o Kunt u ons een tussenstand geven van het aantal begravingen dat in 2014 heeft plaatsgevonden in zowel particuliere als algemene graven?

5. Tot slot missen wij in uw prognoses het effect van de sterk gestegen tarieven voor begraven op de keuzes die mensen maken. In 2007 heeft Dela hier al uitgebreid onderzoek naar gedaan (zie bijlage). Eén van de conclusies in dat rapport is:
‘15% kiest voor crematie omwille van de kosten, 10% overweegt het als de grafkosten verder stijgen’
Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de kosten sinds 2007 zo exorbitant gestegen zijn, dat het niet ondenkbaar is dat deze percentages nu nog hoger zijn.
o Kent u dat rapport?
o Waarom hebt u bij uw prognose geen rekening gehouden met de effecten van de forse tariefstijging, zoals die blijken uit bijvoorbeeld dit rapport?
o U stelt dat het noodzaak is dat Zuiderveld wordt aangelegd. Volgens onze informatie zouden er op de Begraafplaats aan het Keern zeker nog zo’n 400 graven beschikbaar gemaakt kunnen worden, en op de Berkhouterweg 800,bent u daarvan op de hoogte? Klopt deze informatie? Is deze mogelijkheid destijds onderzocht?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hoorns Belang – Symen van der Meer
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
HOP – Robert Vinkenborg
GroenLinks – Jos Kamminga

 

Tussenbericht gemeente

 

Antwoorden College

HOP is zeer verbolgen over de antwoorden van B & W op onze artikel 43 vragen over het cadeautje van € 2.000 aan de stichting 400 jaar Kaap Hoorn-viering.

Is dit dan de democratiseringsagenda van deze coalitie? Het ergste vinden we dat in weerwil van alle toezeggingen – het college plotseling de vrijheid neemt om uit andere potjes te graaien voor de viering.Beloofd was: het kost € 150.000 en geen cent meer. Hadden we dit geweten dan hadden we nooit voor het voorstel gestemd. Wij vinden zeer vreemd dat het college nu buiten de raad om de achterdeur opent om meer geld in dit feest te steken en voelen ons in de maling genomen. We laten het er niet bij zitten. 150, is nu al 152 en hoeveel komt daar nog bij??? Het gaat misschien over peanuts, maar afspraak is afspraak!

 

zie de vragen ; vragen Kaap Hoorn viering

Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalig extraatje.

Kijk hier voor meer informatie   http://www.hoorn.nl/laaginkomen