Bijdrage komt vanaf Dichtbij.nl

 

dichtbij  nieuwjaarsreceptie

Bijdrage HOP algemene beschouwingen 29 oktober 2014 (alleen de uitgesproken tekst geldt.)Voorzitter, collega raadsleden, college.HOP ervaart nu van dichtbij dat er door de ambtenaren in onze gemeente met grote inzet en enthousiasme wordt gewerkt. Geen enkele moeite was teveel om onze vragen te beantwoorden en ons te helpen inzicht te krijgen in deze complexe begroting. Ik ben er van overtuigd dat ik namens velen u spreek als ik hier in de raadszaal tegen al die harde werkers een keer hardop zeg: dank jullie wel
*
ECONOMIE

Voorzitter,
Ik richt mij om te beginnen tot onze wethouder economische zaken. Het is goed dat wij hem na zijn kortstondige ziekbed hier weer in ons midden hebben. Welkom terug.
Het gaat economisch niet goed met Nederland en ronduit slecht met Hoorn.
Het is schokkend te moeten constateren dat in drie jaar tijd het aantal werkzame personen in Hoorn afgenomen van 34.000 naar 31.000. Onder onze ogen zijn er 3.000 banen uit Hoorn verdwenen. 3.000 banen! Het banenverlies vindt vooral plaats in de Bouwnijverheid en de Zakelijke Dienstverlening.
Het overkomt ons als een zware langdurige onweersbui. Ik zou van de heer Tap willen weten of er naast de crisis meer oorzaken zijn aan te wijzen voor dit enorme verlies aan werkgelegenheid.
– Is er sprake van een exodus aan bedrijven?
– Verliezen we onze aantrekkingskracht?
– Zo ja, hoe komt dat?

Als we meer van de oorzaken weten dan valt het tij misschien nog te keren. Het zou een ramp zijn voor Hoorn als het in dit tempo doorgaat en we per jaar 1000 arbeidsplaatsen blijven verliezen.
Voorzitter tegenover deze ellende zet het college de ambitie om vooral mensen te laten uitstromen uit een uitkering. HOP vindt dat de ambitie eerst moet zijn om te houden wat we hebben en we meer moeten te creëren. Dan volgt die uitstroom van zelf. Iets wat naar onze opvatting het Werkbedrijf niet kan en gaat doen. George Orwell noemde in een beroemd boek het Ministerie van Oorlog, het Ministerie van Vrede. We hebben te doen met een kabinet die mensen uitsluit en de Uitsluitingswet heel vriendelijk Participatiewet noemt. We moeten het er maar mee doen.
Werk moet van de bedrijven komen – dus die zullen we moeten ondersteunen.

In tabel 67 van de begroting staat dat het college banen wil scheppen. Dat is mooi. Ik zou wel specifieker willen weten hoe? Waar komen die banen vandaan? En hoeveel van het verlies aan werkgelegenheid denkt het college dan in de komende jaren goed te maken?

**
Voorzitter, graag zien wij een toelichting van de wethouder op de aankondiging dat de tarieven voor onze markt in de komende twee jaar met maar liefst 23% omhoog gaan. Want de opbrengst van de marktgelden zou niet kostendekkend zijn. Wij vragen ons af: moet het kostendekkend zijn, want de markten zijn een geweldig trekker voor Hoorn.
– Ik wil van de wethouder weten of er we nu pas plotseling achter zijn gekomen dat marktgelden niet kostendekkend zijn,
– Het zijn misschien kleine bedragen, maar wij weten met elkaar niet wat de gevolgen zijn. Misschien zou de wethouder coulance willen betonen en de prijsverhoging over meer dan twee jaren willen verdelen?
HOP zou sowieso op een later moment nog eens nader met u van gedachten willen wisselen over de markten om de uitdaging met elkaar te bespreken hoe we die nog aantrekkelijker te maken. Kunnen wij een evaluatie van het marktbeleid tegemoet zien?
Voorzitter , HOP kan zich uitstekend vinden in het streven van dit college om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat en ruimte te bieden aan ondernemers. Lof voor de voortvarendheid bij het stadsstrand. Ik zeg het ons commissielid nog maar eens na:
Jippie! Een stadsstrand.
Einde citaat.
*
ARMOEDE EN ZORG

Voorzitter,
Wij vinden het moedig van dit college die meer wil aan armoedebestrijding. De verruiming van de inkomensnorm naar 115% van de bijstandsnorm om ondersteuning te krijgen juichen wij toe. Niet alleen uit menselijk oogpunt maar ook om erger en meer maatschappelijke problemen te voorkomen. Het is dapper dat dit college – tegen de harder wordende tijdsgeest in – kiest voor deze 6.000 inwoners, waaronder maar liefst 1.200 kinderen, die in relatieve armoede leven. U kunt rekenen op onze volle steun voor deze mensen.
*
HOP blijft zich ondertussen wel zorgen maken over de decentralisatie van de zorg. De gebiedsteams moeten volgens een ander protocol gaan werken. Uit recent onderzoek door de Universiteit van Enschede zou blijken dat de gebiedsteams erg geneigd zijn om volgens de oude methodes te blijven werken. Hierdoor streven we het doel, namelijk kostenverlagend werken, voorbij. We hebben hier een budget voor dat zwaar onder druk staat. Kan de wethouder ons op dit punt geruststellen: trappen we in Hoorn niet in deze valkuil?
*

FINANCIËN

Door tal van complexe oorzaken staat Hoorn er financieel slecht voor. Er moet 8,5 miljoen worden omgebogen en de risico’s dat we ons rekeningen straks niet meer kunnen betalen nemen toe. Uiterste soberheid is daarom op zijn plaats. Niet omdat wij het nou zo leuk vinden, maar omdat het nodig is, willen we het college oproepen zeer terughoudend te zijn met grote prestigeprojecten. Wethouder De Jong heeft aangegeven dat de realisering van het Centrum voor de Kunsten binnen de huidige budgetten moet. Misschien kan zij ons bijlichten, maar wij zien daartoe in de komende jaren geen enkele financiële ruimte .Helaas. Daarom vragen wij de wethouder klare wijn te schenken. Geef aan waar we een centrum van de kunsten van kunnen betalen of wees er nu we over de begroting praten eerlijk over dat we hiervoor niet voldoende geld in de knip hebben.

Ik heb wethouder Pijl onlangs in een commissievergadering horen zeggen dat alle kleine beetjes helpen om onze broek op te houden. Niet als symboolpolitiek maar als serieus signaal naar de samenleving, zullen wij met een motie komen om te stoppen met de Nieuwjaarsreceptie. We volgen daarin de zienswijze van de burgemeester van Amsterdam en tal van andere gemeenten. Hoe gezellig en nuttig misschien ook: de receptie is geen eerste levensbehoefte en ongepast in een tijd dat de werkgelegenheid van onze ambtenaren zwaar onder druk staat.
*

BESTUUR
Mijnheer de voorzitter,

Dit college staat voor een open en transparant bestuur. Een mooi streven. Dit college wil een open dialoog aan met de raad. Wij willen u oproepen om daar dan ook echt inhoud aan te geven. Uit deze begroting zouden wij op kunnen maken dat de keuze voor een nieuwe toegangsweg en een fietstunnel al in beton is gegoten. Maak van de raad geen applausmachine – maar neem ons serieus en daarbij past dit soort stelligheid niet. Overigens zou ik van de wethouder wel nog wat nadere uitleg willen over de financiering en dekking van de collegeplannen. Wij nemen maar aan dat dit uit de parkeerinkomsten moet komen. Wij zien na 2015 de vrijval van uit parkeergelden afnemen: zit daar dat het geld voor de investeringen in de fietstunnel en nieuwe ontsluitingsweg? Wij willen graag hier volstrekte helderheid over.

En hoeveel geld daar op dit moment nu exact voor wordt uitgetrokken.. Inclusief het nieuwe bestemmingsplan en procedure…? En waar komt dat geld voor de investeringen precies vandaan?
*
Voorzitter, over de informatievoorziening rond het mogelijk accepteren van een replica van een VOC-schip hebben we u inmiddels 28 vragen gesteld. Het feit dat derden buiten deze raad veel meer weten dan wij, stuit ons tegen de borst net als de hele gebrekkige communicatie rond dit onderwerp. Het is voor een ons een voorbeeld van hoe het niet moet. Op een ander moment komen wij daar nog wel uitgebreid over te spreken, maar ik moedig het college aan om nog eens goed de gang van zaken tegen het licht te houden en er lering uit te trekken.

“ALLAH AKBAR”

Voorzitter,

Ik kom tenslotte op het punt van de openbare orde en veiligheid. Want daarin mis ik toch nog wel een punt bij de doelen die door u zijn gesteld. Wat gaan wij doen aan radicalisering van jongeren in onze samenleving?

Hoorn is geconfronteerd met een schandalig incident waarbij een paar idioten met gemaskerde gezichten Allah Akbar roepend kennelijk onschuldige voorbijgangers schrik aan wilden jagen. Ik zou nog graag eens precies horen wat hier nou achter zat en of de politie hier melding van heeft gemaakt bij de veiligheidsdiensten. De recente gebeurtenissen in Canada laten zien wat een enkele verdwaalde geest kan aanrichten.

Iedereen moet er toch langzamerhand van overtuigd zijn dat er hier mensen rondlopen die niets moeten hebben van onze rechtstaat. Intolerante figuren die de ander hun vrijheid misgunnen. Ook in onze stad zijn inwoners hierover ongerust en zelfs bang. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam riep onlangs Nederlandse jihadgangers op hun paspoort bij hem te komen inleveren en zei: “Als je de Nederlandse grondwet verwerpt door met IS mee te willen vechten, dan verwerp je ook het Nederlandse paspoort.” Verstandige en klare taal. En ik weet dat inmiddels 1 inwoner van Rotterdam bij de burgemeester zijn paspoort en Nederlanderschap heeft ingeleverd. De website van Rotterdam wijst daarin mensen die dat willen ook keurig de weg.

In een open brief zegt Aboutaleb verder onder meer dat moslims die de jihad prediken niet alleen verraad plegen aan de kernwaarden van de democratie, maar ook aan hun grootouders. “Die zijn destijds naar het vrije en tolerante Nederland gekomen of gevlucht om hun kinderen een goede toekomst te geven.”
Voorzitter – de burgemeester van Rotterdam stelt ook en juist de lokale overheid een cruciale rol speelt om radicalisering tijdig te signaleren en te voorkomen.
Ik wil onze burgemeester vragen of hij ook zo’n actieve anti-radicaliseringsagenda heeft. En hem willen oproepen na de heer Aboutaleb ook radicaliserende figuren uit te nodigen afstand te doen van hun Nederlanderschap en te vertrekken.
*
Voorzitter tot zover in onze eerste termijn.

Is het voorkomen van overlast een zaak van de overheid en de politie alleen?

Natuurlijk niet! We zijn samen verantwoordelijk, het zijn onze problemen.

Er is niks mis mee elkaar aan te spreken op asociaal gedrag.

En vaak zijn een paar woorden genoeg.

Hou rekening met elkaar.

Daar willen we als HOP maar ’s een keer de aandacht voor vragen.

Want de samenleving (het woord zegt het al) dat zijn we samen.

schreeuwen

HOP!

En dank aan de andere partijen voor hun steun: HSP, GroenLinks, VOC Hoorn, PvdA, D66, VVD, SP en Hoorns Belang.
Niet meer eerder weg van je feestje, niet meer opgesloten in die ene kut tent waar je shotjes zou halen,
niet meer ruzie met de uitsmijter omdat je frituur nog niet op was. Horeca voortaan tot 2 uur toegankelijk en 4 uur sluitingstijd!
hoorn be like toegangsuur
Ons college overweegt een geschenk aan te nemen uit de VS: een replica van het VOC-schip De Halve Maen. Dat lijkt prachtig, maar wat gaat dat allemaal kosten? Recentelijk is gebleken dat B&W voortvarend te werk gaat. Zonder dat de raad wat heeft kunnen zeggen, is er zelfs al een exploitatiestichting opgericht en worden particulieren en bedrijven al benaderd. Die weten nu al meer dan de gemeenteraad van Hoorn.

Samen met vier andere lokale partijen zijn we daarom zelf op onderzoek uitgegaan. En dat onderzoek geeft aan aanleiding tot maar liefst 16 vragen die we op vrijdag 17 oktober bij het college van B&W hebben ingediend.

Aan het College van B&W Hoorn

Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Hoorn, 17 oktober 2014

Geacht College,
Dinsdag 9 september jl. heeft Fractie Tonnaer uw college acht vragen gesteld over de mogelijke verwerving van de VOC-replica De Halve Maen. In dezelfde brief wordt een vergelijking gemaakt met de aanschaf van ss Rotterdam door de Woningcorporatie De Bron uit Rotterdam. U krijgt het advies het schip De Halve Maen niet te accepteren. Het schip wordt een schip van bijleg.
Met uw schrijven van 24 september jl. heeft u de vragen beantwoord. Uit de inleiding tot de beantwoording blijkt dat u veel tekst heeft verkregen van Google en Wikipedia. Het is heel aardig van u nog een tweetal Verkade-plaatjes van het schip De Halve Maen te plaatsen bij de Google-tekst in de brief.

Wel jammer dat u pas na een verzoek van ons de Letter of Intent aan de raadsleden heeft gestuurd.

Uw antwoord op de vragen heeft ons in ieder geval genoeg inspiratie gegeven om het dossier over De Halve Maen zelf te onderzoeken. Daaruit rijst het volgende beeld.
Op 2 en 3 juli jl. , meteen na de start van het zomerreces, heeft wethouder B. Tap de fractievoorzitters telefonisch geïnformeerd over de mogelijke verwerving van het VOC-schip De Halve Maen. In die gesprekken heeft de wethouder expliciet benadrukt dat het college zich slechts wilde oriënteren. Na die oriëntatiefase zou het college eerst raadplegen de raad, alvorens verdere actie te ondernemen. Inmiddels weten wij dat toen al de oriëntatiefase was gepasseerd. Door het ondertekenen van een Letter of Intent heeft u immers al laten weten in principe bereid te zijn het schip De Halve Maen zonder voorwaarden te aanvaarden. De enige voorwaarde is goedkeuring door de gemeenteraad.

In uw brief van 1 juli 2014 aan de Chairman of the New Netherlands Museum de heer A. Hendricks, suggereert u dat er voldoende enthousiasme, expertise en organisatorisch en financieel draagvlak in Hoorn is, om De Halve Maen te accepteren.

Op 22 augustus jl. is de Stichting d’ Halve Maen opgericht, opvallend genoeg gevestigd op hetzelfde adres als het Westfries Museum. Dat geldt ook voor het e-mailadres en het telefoonnummer. Volgens de doelstelling van de nieuwe Stichting d’ Halve Maen is door middel van het in standhouden en exploiteren van het VOC-jacht De Halve Maen onderdeel van de presentatie van het Westfries Museum. Secretaris van het stichtingsbestuur is de directeur van het Westfries Museum.
Alles wijst er op dat het college direct of indirect betrokken is of gestimuleerd heeft de oprichting van Stichting d’ Halve Maen. Zoals u weet is het Westfries Museum een gemeentelijk museum van de gemeente en hebben de directeur en de medewerkers van het museum een dienstverband met de gemeente Hoorn. Feitelijk heeft een medewerker van de gemeente Hoorn een stichting opgericht die kwartiermaker is voor de verwerving van De Halve Maen.

De nieuwe Stichting d’ Halve Maen gaat voortvarend te werk. Nog vóór de gemeenteraad heeft ingestemd met de verwerving van het schip, is de nieuwe stichting al begonnen met de aanvraag van subsidie bij fondsen, particulieren en organisaties. De Stichting rekent er op dat de Heeren XVII ieder jaar € 5000,– per persoon/organisatie doneren en dat de gemeente Hoorn € 300.000,– garantiesubsidie beschikbaar stelt. De Stichting heeft al voor € 15.000,– kosten gemaakt. Om het schip vanuit Amerika naar Hoorn te vervoeren wordt uitgegaan van een kostenpost van € 475.000,– . De exploitatielasten van De Halve Maen worden door de Stichting geschat op jaarlijks € 260.000,– . Op financiële steun van de provincie Noord-Holland rekent de Stichting in ieder geval niet.
Financieel drijfzand. Anders kunnen wij dit overzicht niet omschrijven. Wij hopen derhalve dat de bestuursleden van d’ Halve Maen beseffen dat bij financieel wanbeleid sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Volgens uw college kan De Halve Maen van toegevoegde waarde zijn voor het toerisme en als hefboom dienen voor de verdere ontwikkeling van het Oostereiland. De Stichting gaat er vanuit dat buiten de verhuur aan groepen en bedrijven ongeveer 40.000 bezoekers per jaar De Halve Maen komen bekijken.
Ook hieruit blijkt dat de Stichting geen gevoel voor realiteit heeft. De Halve Maen is museaal van nul en generlei waarde en is dus voor het toerisme van weinig betekenis.
Dat het VOC-schip een hefboom voor het Oostereiland is vinden wij een belediging voor de initiatiefnemers, restaurateurs, bedrijven en culturele organisaties van en voor het Oostereiland. Het college neemt zichzelf ook niet serieus. De gemeente Hoorn heeft voor in totaal 30 miljoen op het Oosteiland geïnvesteerd ! Is het succes van deze investering afhankelijk van het al dan niet verwerven van een replica van een VOC-schip ?

Stel, dat het aantal bezoekers van jaarlijks 40.000 voor De Halve Maen klopt, dan moeten wij ons zorgen maken over het woonklimaat van het Oostereiland en Havenkwartier. Een deel van de bezoekers komt per touringcar of met een cruiseschip. De wijken kunnen noch het aantal bussen en schepen noch het aantal bezoekers aan.
Voor de komst van De Halve Maen is het nodig de haven uit te baggeren ( € 8000,– iedere 7 jaar) en een steiger ( € 150.000,–) aan het Oostereiland aan te leggen. Wie geeft die opdracht en wie ontvangt de rekening?

Uit diverse stukken die wij hebben bekeken blijkt dat ongeveer zes medewerkers (excl. de directeur van het Westfries Museum) van de gemeente betrokken zijn bij de verwerving van De Halve Maen. Over de grote inzet van medewerkers maken wij ons grote zorgen. In ieder geval blijft ander werk liggen dat ook dringend gedaan moet worden. Of werken de medewerkers in hun vrije tijd voor de verwerving van De Halve Maen ?

Onze fracties komen na onderzoek tot de volgende voorlopige conclusies:
-De exploitatie van De Halve Maen is zonder subsidie niet sluitend te krijgen;
-Het college van B&W is zich vanaf 1 juli jl. niet aan het oriënteren maar had op die datum al de schenking geaccepteerd;
-Het College is nu slechts bezig een koers uit te zetten waarop De Halve Maen het meest soepel door de gemeenteraad gelaveerd kan worden.

Onze fracties stellen u de volgende vragen:
1. Is het juist dat wethouder B.Tap de fractievoorzitters over de oriëntatie door het college pas geïnformeerd heeft, nadat het college besloten had De Halve Maen te accepteren?
2. Het College concludeert dat voor de verwerving en exploitatie van De Halve Maen een breed organisatorisch en financieel draagvlak bestaat. Waar baseert u dit op?
3. Is Stichting d’ Halve Maen opgericht op initiatief, verzoek of met instemming van het college van B&W?
4. Heeft de directeur van het Westfries Museum als medewerker van de gemeente Hoorn aan het college toestemming gevraagd en gekregen voor de oprichting of om bestuurslid te zijn van Stichting d’ Halve Maen?
5. De nieuwe Stichting is gevestigd en maakt gebruik van de faciliteiten van het Westfries Museum. Gaat het hier om één en dezelfde organisatie en vallen de exploitatielasten van het Museum en De Halve Maen voortaan samen?
6. Vinden er tussen het College en de Stichting gesprekken plaats over de overname en exploitatie van De Halve Maen?
7. Is het u bekend dat de Stichting startkosten heeft gemaakt en intussen bezig is subsidiegelden te verwerven terwijl de gemeenteraad nog geen instemming heeft gegeven met de verwerving van De Halve Maen? Voor rekening van wie of welke organisatie zijn de reeds gemaakte aanloop- of startkosten?
8. Heeren XVII: kent u deze club en wie zijn precies deze 17 weldoeners. Wil deze groep ook andere organisaties in Hoorn financieel steunen?
9. De Stichting verwacht van de gemeente Hoorn een garantiesubsidie van € 300.000,–. Zijn hierover gesprekken gevoerd, afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan ?
10. Stichting d’ Halve Maen heeft contacten met Holland Events en Hotel van der Valk Hoorn. Dit veronderstelt dat deze twee bedrijven een bijzondere positie krijgen of De Halve Maen in exploitatie brengen. Welke aparte plaats gaan deze twee bedrijven krijgen. ?
11. Zijn de transportkosten voor het schip van € 475.000,– en de jaarlijkse exploitatiekosten van € 260.000,– reële kosten of beschikt het College ook nog over andere berekeningen?
12. Is het nodig voor de komst van De Halve Maen de haven uit te baggeren en een extra steiger op het Oostereiland aan te leggen?
13. Hoeveel bezoekers verwacht u jaarlijks voor De Halve Maen?
14. Hebben het Havenkwartier en Oostereiland genoeg ruimte voor meer schepen van de witte vloot en meer touringcars? Hebben de bewoners van het Havenkwartier en het Oostereiland in het bijzonder hierover een mening? Is dit aan de bewoners gevraagd?
15. Wethouder Tap en de directeur van het Westfries Museum zijn samen naar Amerika geweest om De Halve Maen te bekijken. Hoe groot waren de totale reis- en verblijfkosten van de twee reizigers? Wie betaalt de kosten van reis- en verblijf van de directeur ?
16. Past de verwerving en de exploitatie van De Halve Maen wel bij de financieel slechte situatie van de gemeente? Graag ontvangen wij een totaal overzicht van alle kosten die tot nu toe zijn gemaakt en de komende kosten waartoe het college zich al aan gebonden heeft. Inclusief de kosten van ambtelijke bijstand en kosten gemaakt door het Westfries Museum.

Vriendelijke groet, namens fracties

HSP, Joke van Diepen
HOP, Robert Vinkenborg
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Symen van der Meer
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer.
halve maen

Resultaat!

Na onze vragen over de illegale borden langs de Westfrisiaweg zijn deze allemaal weggehaald. Dit heeft de gemeente ons laten weten.

De eigenaren van de aanhangers zijn gewaarschuwd en hebben eieren voor hun geld gekozen.

Wethouder Ben Tap zal ook gaan handhaven. Dank voor de snelle beantwoording en actie.

Afspraak is afspraak. € 150.000 = € 150.000 (en geen cent meer).Wethouder Tap heeft aan de raad nadrukkelijk beloofd dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn € 150.000 gaat kosten en geen cent meer. Daarom verbaast het HOP dat er vorig € 2.000 subsidie is verstrekt aan de Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn. Wij hebben niets tegen deze stichting, maar het gaat om ons het principe. 150.000 euro is al verschrikkelijk veel geld en we moeten voorkomen dat het stukje bij beetje steeds meer wordt. Daarom hebben we het college de volgende vragen gesteld:Hoorn, 15 oktober 2014
Geacht college,Namens de fractie van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) doen wij u ex. Art 43-vragen toekomen over de toekenning van een Eenhoornzegel van 2.000 euro aan de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn door uw college.Met deze vragen beogen wij geenszins afbreuk te doen op het goede werk van deze stichting. Daarvoor alle waardering. Ons verbaast dat door wethouder Tap, zowel bij de presentatie van de
plannen als in de commissievergadering en in de raad, ons is verzekerd dat er naast de 150.000 euro – die de raad werd gevraagd uit te trekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn – er geen verdere kosten voor de viering zouden worden gemaakt. In de raadsvergadering van 16 september 2014 nog geen maand geleden, zegt de wethouder letterlijk dat het ‘wat betreft het college blijft bij deze
150.000 euro’. Met deze gift aan een stichting die zich bezighoudt met deze viering wordt deze toezegging geschonden. Het college vaart z’n eigen koers en lijkt geen acht slaan op de politieke gevoeligheid en de nadrukkelijke afspraken die met de raad zijn gemaakt. Dit baart ons zorgen en brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt zich de toekenning van deze financiële ondersteuning aan de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn met de eerder gedane toezeggingen dat de viering niet meer dan € 150.000 gaat kosten?

2. Waarom is hier gekozen voor zelfs een ‘dubbele’ Eenhoornzegel ter waarde van € 2.000?

3. Is het college voornemens deze € 2.000 in mindering te brengen op het budget van 150.000 euro dat de raad in totaal voor de viering beschikbaar heeft gesteld?

4. Welke vormen van financiële ondersteuning is het college van plan verder te verstrekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn, buiten de door de raad goedgekeurde 150.000 euro?

5. In tabel 83 van de programmabegroting is opgenomen de post ‘herdenking eerste ronding Kaap Hoorn – Chili’ bij de ruimtevragers. Waar is deze uitgave voor bedoeld en hoe ziet dit in het licht van de eerdere toezeggingen?

Wij vinden het van het grootste belang dat wij kunnen vertrouwen op uitspraken en toezeggingen van het college aan de gemeenteraad. Omdat hierover geen enkele twijfel mag bestaan dringen wij erop aan dat u deze vragen met de grootst mogelijk spoed beantwoordt.

Met vriendelijk groet,

Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij

 

reactie College