Geacht college,

Wij constateren dat op het Transferium steeds meer fietsen zo worden gestald dat de doorgang voor slechtzienden, gehandicapten, rolstoelers en mensen met kinderwagens wordt belemmerd. Ook wordt de toegang naar de lift soms geblokkeerd. Bijgaande foto’s spreken voor zich.

Onze vragen:

1. Is de situatie u bekend?
2. Bent u met ons van mening dat er sprake is van een ongewenste situatie?
3. Overweegt u maatregelen hier verandering in te brengen?

Wij denken graag met u mee over oplossingen.

Met vriendelijke groeten,

Hoornse Onafhankelijke Partij – HOP
Robert Vinkenborg

 

transferium 1 transferium 2

Geacht college,
Onze bereikten klachten van bewoners over het snel verrommelen van een strook grond langs de Westfrisiaweg; van het verlengde van De Marowijne langs van Fa. Staples/Fa. Schouten richting de Strip.Wij hebben geconstateerd dat de stook wordt misbruikt voor het plaatsen van allerlei reclameborden op vaak aftandse aanhangers waarvan sommigen zonder kenteken.De borden leiden de aandacht af van de automobilisten die er langs rijden af en dan kan leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens omwonenden – die zich ergeren – worden het steeds er meer.Wij hebben er vandaag rond de 10 objecten geteld.Zie deze foto’s:

Onze vragen:

1. Is de situatie u bekend?
2. Zo niet, gaat zich op de hoogste om de vragen 3. en 4. te kunnen beantwoorden.
3. Zo ja, worden hier borden geplaatst in strijd met de regels?
4. Indien dit het geval is, op welke wijze zal hier tegen worden opgetreden?

Hoornse Onafhankelijke Partij – HOP

Robert Vinkenborg

aanhanger 1 aanhanger 2

Lokale partijen komen met initiatiefvoorstel

Lappendag zonder sluitingstijd

Lappendag is onlangs weer massaal gevierd en net als voorgaande jaren is de overlast beperkt gebleven tot enkele kleine incidenten. Zowel voor de deelnemers aan Lappendag, de horecabedrijven en ook de toeristen blijft het een doorn in het oog dat de kroegen en restaurants hun zaak moeten sluiten tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Deze sluitingsperiode is ooit ingesteld om ongeregeldheden te voorkomen, maar is inmiddels aan herziening onderhevig, zo vinden veel inwoners van Hoorn en ook plaatselijke politieke partijen zijn die mening toegedaan. Om die reden zijn er initiatieven ontwikkeld om te komen tot een herziening ervan en wordt door de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), Hoorns Belang en de Hoornse Senioren Partij een verzoek ingediend om deze sluitingsperiode af te schaffen.

Onderstaand de ingediende brief.

Aan de gemeenteraad van Hoorn

Hoorn, 10 september 2014

Betreft: verzoek tot behandeling proef afschaffing afkoelingsperiode Lappendag.

Geachte collega-fracties in de raad,
Hierbij vragen wij u om zo spoedig mogelijk bespreking in de Algemene Raadscommissie te hebben over de afschaffing van de afkoelingsperiode tussen 16:00 – 20:00 uur op Lappendag. Dit is zelfs al mogelijk in de commissievergadering van 23 september, als wij toch komen te spreken over toegangs-en sluitingstijden. Het betreft een voorstel (dat nog verder moet worden uitgewerkt) om de gedwongen sluiting tussen 16.00 en 20.00 van de horecabedrijven op Lappendag te herzien.
Hieronder staat ons verzoek toegelicht. Wij hebben ook een motie of initiatiefvoorstel klaarliggen. Maar gezien de bespreking op 23 september zou dit prima daar ook kort procesmatig aan de orde kunnen komen. Het gaat er dan om: is er steun om een proef te gaan voorbereiden in 2015?

Aanleiding
Wij zijn met het college ongelooflijk blij en trots dat de Hoornse Kermis inclusief Lappendag nu op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staat. Dat onze eigen inwoners dit een belangrijke traditie vinden wisten we al. Uit onderzoek via ons stadspanel bleek dat we de Kermis en Lappendag de belangrijkste tradities van Hoorn vinden. Onze voordracht is dan ook breed gesteund. Niet alleen door inwoners, maar ook door de kermisbonden, de ambulante handel, de horeca en de Vereniging Oud Hoorn. We zijn er al met al wel twee jaar mee bezig geweest. De Kermis en Lappendag zitten in onze genen en horen bij de identiteit van onze stad. De plaatsing op de nationale lijst van immaterieel erfgoed is wat ons betreft dan ook dik verdiend.

Voor zowel bezoekers als ondernemers is het echter een vreemde en ongewenste gewaarwording dat op Lappendag alle horeca van het ene op het andere moment om 16:00 uur sluit, om pas vanaf 20:00 uur weer open te mogen. Mensen die na hun werk nog even Lappendag willen bezoeken komen van een koude kermis thuis, bezoekers die een hapje willen eten blijven onverwacht zitten met een lege maag en restauranthouders met lege tafels. Tijdens de recente Lappendag is geconstateerd dat er groepjes fietsers en bootjesmensen tevergeefs door de stad zwierven op zoek naar een restaurant dat open was.

De indieners van deze motie vinden het hoog tijd hier verandering in te brengen. De massale vechtpartijen en extreem geweld die tientallen jaren geleden de aanleiding vormden voor het instellen van een afkoelingsperiode liggen al lang achter ons. Hoe lang moet oud beleid van kracht blijven? Het lijkt ons een goede zaak om staand beleid na zoveel jaren weer eens te evalueren en wat ons betreft bij wijze van proef te herzien.

De overlast op Lappendag – en de vergelijkbare vieringen op Koningsdag – is al jaren beperkt, ook dankzij de professionele beveiligers van de horeca zelf. De politie spreekt in de verslagen jaar in, jaar uit over het rustige verloop van Lappendag, soms “op een enkel” incident na. Daar komt sinds dit jaar bij dat de leeftijd voor verkopen van alcoholhoudende dranken naar 18 jaar is verhoogd. Ook dat heeft een positief effect op de beperking van overlast.

De sluiting van de horeca om 16:00 uur op Lappendag past niet bij het gastvrije en toeristische imago dat Hoorn nastreeft. En juist in deze tijd verdient de horeca op dit soort hoogtijdagen een extra steuntje in de rug.

Derhalve verzoeken wij de commissie/raad om op 23 september in de commissievergadering, als het gaat over drank en horecabeleid in Hoorn, ook even kort aandacht te besteden aan de sluitingsmaatregel van 16:00 – 20:00 uur op Lappendag:
steunt u ons verzoek om het college te vragen een proef voor te bereiden voor afschaffing van de afkoelperiode op lappendag tussen vier uur ´s middags en acht uur ´s avonds?

Met vriendelijke groet,

De fracties:
Robert Vinkenborg – Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP)
– Symen van der Meer – Hoorns Belang
Ondersteund door:
Joke van Diepen – HSP

….bijeen op … zouden wij graag willen dat de raad het volgende voorstel tot besluitvorming krijgt voorgelegd:

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op <datum>

Constaterende,

• dat in Hoorn, aansluitend op de kermisweek traditiegetrouw Lappendag wordt gehouden;
• dat op Lappendag, ter bestrijding van overlast horeca gesloten is van 16:00 uur tot 20:00 uur;
• dat de overlast zich naar ons waarneming en blijkens de verklaringen van de politie al een aantal jaren op een acceptabel niveau bevindt – er is geen sprake meer van de grootschalige ongeregeldheden waarvoor de afkoelingsperiode ooit is ingevoerd;
• dat de beveiliging van de horeca zelf zich verder heeft geprofessionaliseerd;
• dat het reëel is te verwachten dat dit zich verder positief ontwikkelt als gevolg van de leeftijdsmaatregel voor alcoholverkoop (18+maatregel);
• dat de sluiting van de horeca op Lappendag vanaf 16:00 uur voor eigen inwoners, bezoekers en ondernemers onnodig betuttelend is;
• dat het voor bezoekers in Hoorn vrijwel onmogelijk wordt op Lappendag ergens te gaan eten.

Gehoord de discussie,

Overwegend dat,

• Het aanbeveling verdient de sluiting van horeca van 16:00 uur tot 20:00 uur op te heffen, vanwege het streven naar het:
o vermindering van regels;
o versterken van het toerisme in Hoorn;
o bieden van kansen aan ondernemers.
• Het van belang is te blijven waken voor het terugkeren van onaanvaardbare overlast. Waarbij wij overigens positieve effecten verwachten van het afschaffen van de afkoelingsperiode, omdat:
– Het racedrinken (zoveel en zo snel mogelijk drinken) tussen 3 en 4 uur wordt tegengegaan;
– Een betere spreiding van komende en vertrekkende bezoekers, dus ook minder piekdrukte rond station;
– Eten tussendoor ontnuchtert.

Verzoekt het college:
• Bij wijze van proef de sluitingsmaatregel van 16:00 tot 20:00 tijdens Lappendag 2015 op te heffen.
• Deze proef na Lappendag 2015 te evalueren en de uitkomsten voor te leggen aan de gemeenteraad.
• Afhankelijk van de evaluatie en het gesprek met de raad te besluiten tot het definitief opheffen van de sluitingsmaatregel.

En gaat over tot de orde van de dag,
  Komende donderdag vindt er een eerste informatieronde plaats over de verkeersvarianten Poort van Hoorn. Bij de mogelijkheden die onderzocht gaan worden, zit geen fietsbrug ter hoogte van het Keern. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) en de HSP willen dat de mogelijkheid van een fietsbrug over het de Provinciale Weg ook serieus onderzocht wordt omdat deze oplossing:
– veel goedkoper is dan een fietstunnel
– een enorme kapitaalvernietiging aan infrastructuur door de definitieve afsluiting van het Keern kan voorkomen
– er een halve Carbasiusweg kan worden uitgespaard
– andere verkeerskundige oplossingen voor een betere in- en uitstroom van autoverkeer naar en uit de binnenstad mogelijk maakt, waar de fietstunnel die oplossingen juist blokkeert
Uit verder verkeerskundig onderzoek zal moeten blijken wat uiteindelijk de beste oplossing is. Het zou het kind met het badwater weggooien zijn als het college bij de start het besluitvormingstraject niet meteen deze mogelijkheid mee zou nemen, menen de twee partijen in een verzoek aan het college van B & W:Aan het college van B&W van HoornAfschrift: leden van de gemeenteraad Hoorn,

Hoorn, 1 september 2014

Betreft: alternatief HOP – Poort van Hoorn:

Geacht college,

Dank voor uw uitnodiging voor de themabijeenkomst over de Poort van Hoorn op donderdag 4 september.

“We doorbreken de gewoonte om met uitgewerkte voorstellen en reeds ingenomen standpunten naar de raad te gaan”, zo laat de portefeuillehouder de heer Bashara ons vooraf weten. Een open proces. Mooi. Wat ons echter zorgen baarde, is dat de uitgangspunten – waartoe in ieder geval deze raad nooit heeft besloten – voor de uit te werken varianten, al muurvast leken te liggen. Gelukkig heeft de heer Bashara via de sociale media ons op dit punt gerust weten te stellen.

In alle voorliggende varianten zit namelijk één constante: de definitieve afsluiting van het Keern door de aanleg van een fietstunnel. Weer een ‘tunnelvisie’ die ons zorgen baart. We vrezen enorme kosten en kapitaalvernietiging door de afbraak van bestaande infrastructuur. Daarbij vragen wij ons af of de verkiezingen over een fietstunnel in plaats van over een autotunnel gingen.

Een motief van dit college (het is voor ons nog een beetje raden) lijkt te zijn: zorgen voor een veilige oversteek van langzaam verkeer over de Provinciale Weg. Het tunneltracé lijkt ligt vast: bij het Keern. Gelukkig wijzen onze collega’s van Hoorns Belang al op een mogelijk betere plek voor een tunnel of brug: het verwaarloosde fietspad parallel aan het Keern. Van harte ondersteunen wij daarom het verzoek van Hoorns Belang ook deze variant mee te nemen in de verdere verkeerskundige onderzoeken. Daarbij zouden wij graag inzicht krijgen in het verschil in de kosten van tunnelaanleg op de twee verschillende locaties. Bij de variant van Hoorns Belang lijken we in ieder geval een halve Carbasiasweg te kunnen uitsparen.

Bruggen als voordelige, uitdagende variant

Bij alle varianten ontbreekt een nog zeer interessante en uitdagende variant. Fietsers hoeven namelijk helemaal niet onder de Provinciale Weg door: je kunt er ook met een fietsbrug overheen! De Hoornse Onafhankelijke Partij heeft gesprekken gevoerd met bruggenbouwers en een architect: de prijswinnaar van een in 2004 door Hoorn uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor een fietsbrug bij het Keern. Het ontwerp was toen al veelbelovend, de mogelijkheden van de huidige fietsbruggen om bij te dragen aan de veiligheid zijn alleen maar verder toegenomen. Er zijn ontwerpen mogelijk die oversteken in alle richtingen mogelijk maken, zonder enorme infrastructuurvernietiging aan het Keern. Maar ook eenvoudiger vormen zijn mogelijk met funderingen aan weerskanten van de weg, daar bovenop de geprefabriceerde kunststof of stalen brug en aansluitend een probleemloze en makkelijk te nemen aanrijroute die haaks op de brug, zigzaggend, draaiend of in het verlengde ervan kan worden aangelegd. Dergelijke bruggen – zo is ons echt duidelijk gemaakt – zijn relatief veel goedkoper dan tunnels. In onze visie zouden dergelijke bruggen ook kunnen komen op plekken die veel gevaarlijker zijn dan de oversteek bij het Keern, de Liornestraat bijvoorbeeld.
Enkele belangrijke voordelen van een fietsbrug:

– veel minder verwoesting van bestaande infrastructuur;
– nauwelijks overlast bij de aanleg van een geprefabriceerde brug: er zijn bruggen die binnen een dag of paar dagen kunnen worden aangelegd;
– een open brug is sociaal veiliger dan een fietstunnel;.
– minder structurele onderhoudskosten.

Verkeerslus voor het verkeer in- en uit de binnenstad.

Er is voor ons nog een belangrijke reden om andere varianten te onderzoeken. Zowel een fietsbrug bij het Keern als een tunnel of brug op de door Hoorns Belang gewenste plek, bieden een mogelijkheid die door een fietstunnel bij het Keern juist wordt geblokkeerd: namelijk om het autoverkeer de binnenstad in en uit via het Keern van elkaar te scheiden, wat de doorstroming enorm kan verbeteren.

– Verkeer binnenstad in:
Dit kan vanaf de verkeersrotonde via het Dampten, rechtsaf naar het Keern de stad in.

– Verkeer binnenstad uit:
Via de huidige route over het Keern – dat vanaf de hoogte van het Dampten eenrichtingsverkeer wordt.

Dit biedt nog meer mogelijkheden voor een betere doorstroming:
– Door het aanleggen van een invoegstrook zou het stoplicht rechtsaf – vanaf het Keern naar de Provinciale Weg – op groen kunnen blijven/overbodig worden.
– Vanuit de oostelijke richting zou de mogelijkheid om vanaf de Provinciele Weg linksaf te slaan naar het Keern kunnen worden ontnomen: dit betekent nog minder stoplichtactiviteit en dus betere doorstroming. Het verkeer vanuit de richting Enkhuizen kan via de Willemsweg, Liornestraat, Maelsonstraat of terug via de turborotonde de stad inrijden.

Graag zouden we ook deze mogelijkheden van een verkeerslus/gescheiden in- en uitrijden naar en van de binnenstad bij de verdere uitwerking van de varianten willen betrekken. Met u willen we het proces – waarin we ingrijpende en verstrekkende besluiten voor de stad moeten nemen – in, maar dan graag zo dat we niet meteen aan het begin al veelbelovende oplossingen uitsluiten. De vraag om een onderzoek houdt niet in dat wij ons eindoordeel al klaar hebben, ook de Hoornse Onafhankelijk Partij streeft naar een open, democratisch en oplossingsgericht proces.

Wij zien uw reactie gaarne tegemoet en zijn bereid tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP)
Robert Vinkenborg en Dirk van der Duin

Mede namens de HSP

Joke van Diepen.

fietsbrug 1fietsbrug 2fietsbrug 3