HOP stelt samen met andere partijen vragen over te krappe huisvesting van de Rugbyclub West-Friesland:Aan het College van Burgemeester en Wethouders v.d. gemeente HoornHoorn, 25 augustus 2014Betreft: schriftelijke vragen artikel 43 volgens het Reglement van Orde over de huisvesting en verhuizing van Rugbyclub West-Friesland.

Geacht college,

Rugbyclub West-Friesland is sinds jaren op de Blauwe Berg gevestigd. Deze accommodatie is zeer slecht en zwaar verouderd. De sportvereniging heeft slechts één doucheruimte voor mannen en vrouwen en een gebrek aan voldoende kleedkamers en velden.

Hierdoor heeft de rugbyclub te kampen met een stilstand in het ledenbestand terwijl de rugbysport een van de snelst groeiende sporten is in Nederland. Op dit moment telt de club 90 leden. Een meer aantrekkelijke sportaccommodatie zou het ledental kunnen verdubbelen.

Wij vragen van uw college de noodzakelijke aandacht voor deze slechte en te krappe accommodatie en vragen uw medewerking om de Rugbyclub West-Friesland aan een nieuwe en betere accommodatie te helpen.

Hockeyvereniging WFHC neemt op korte termijn haar nieuwe onderkomen aan de Roskam-Keern in gebruik. Eind maart – begin april 2015 is het sportcomplex aan de Nieuwe Steen vacant, met uitzondering van de gebruikmaking door leerlingen van de Copernicus SG. Wat de toekomstige bestemming voor het sportcomplex wordt, is nog niet bekend.

Er is een oud plan om het sportcomplex te bestemmen voor kantorenbouw maar wij beschouwen dit plan inmiddels als achterhaald. Aan nog meer kantoren is in Hoorn geen behoefte. Onze fracties vinden behoud van het sportcomplex voor de sport aan de Nieuwe Steen meer voor de hand liggen.
De accommodatieproblemen van Rugbyclub West-Friesland schreeuwen om een oplossing. Deze oplossing kan gevonden worden op het (voormalige) WFHC-terrein aan de Nieuwe Steen.

Mocht dit terrein niet geschikt zijn, dan vinden wij het HSV-complex een goed alternatief, uiteraard onder voorbehoud van instemming door voetbalvereniging HSV.

Alleen met een nieuwe en verbeterde accommodatie heeft de rugbyclub vooruitzicht op meer leden en een bloeiend sportleven.

Vanwege bovenstaande stellen wij u volgens artikel 43 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de huidige accommodatie op de Blauwe Berg voor de rugbyclub slecht en te klein is en wilt u de club helpen aan een nieuwe accommodatie;

2. Wil het college het sportcomplex na vertrek van de Hockeyvereniging WFHC behouden voor de sport en voor de buitensport van de scholen;

3. Stel, dat uw college het voormalig sportcomplex van Hockeyvereniging WFHC aan de Nieuwe Steen niet wenst te behouden voor de sport, welke andere plannen en ideeën heeft u dan voor dit complex;

4. Wilt u zich inspannen en gesprekken starten voor de verplaatsing van Rugbyclub West-Friesland van de Blauwe Berg naar het sportcomplex aan de Nieuwe Steen;

5. Stel, dat verplaatsing naar de Nieuwe Steen niet mogelijk is, wilt u zich er dan voor inspannen dat de rugbyclub een nieuwe plek krijgt op het HSV-terrein in Risdam-Noord;

6. In het geval verplaatsing van de rugbyclub naar de Nieuwe Steen of Risdam-Noord niet mogelijk is, wilt u dan meewerken aan het grondig opknappen en verbeteren van de huidige accommodatie van de rugbyclub op de Blauwe Berg ?

Vriendelijke Groet, namens de fracties,

HOP, Robert Vinkenborg
HSP, Joke van Diepen
Hoorn Lokaal, Joke van der Meij
Hoorns Belang, Alex van der Kleij
Fractie Tonnaer, Roger Tonnaer

 

reactie College

Ik was vandaag met Ruurd Jacob (hij maakte de foto) op bezoek in Marokkaanse moskee in de Johannes Poststaat.
Ruurd had dit georganiseerd, waarvoor dank. Op persoonlijke titel was schrijver Ko Boos bij het gesprek, dat bijna twee uur in beslag nam, aanwezig.
Het was een leerzame en hartelijke kennismaking.
Dit zijn mijn voornaamste bevindingen:
HOP wil continu in gesprek zijn met de samenleving. Dit gesprek stond al wat langer op mijn lijstje.
De ontmoeting heeft mijn inzicht in een aantal zaken verdiept. Wat ik wist over het geloof is bevestigd en mij verder uitgelegd.
Het is nogal wat om vijf keer per dag te bidden, vrome gelovigen hebben heel wat over voor hun geloofsovertuiging.
Interessant was de uitleg over de inhoud van het gebed.
.
Het blijkt niet eenvoudig om zo’n moskee zeven dagen per week draaiende te houden.
De moskee is eigendom van een vereniging en er gekomen zonder een cent subsidie: de gelovigen betalen alles zelf.
.
Wat we ook al wisten: moslims zijn gewoon mensen, die ook hun alledaagse sores hebben en vaak ook de grootste moeite om zich staande te houden.
Bevestigd zijn de vooroordelen waar deze mensen mee te maken krijgen en schokkend is te horen dat dit zelfs leidt tot schelden en kwetsen.
.
Het samenleven met Nederlanders is geen probleem, er is respect voor het gegeven dat we allemaal verschillend zijn. Er wordt zelfs voor ons gebeden en er is dankbaarheid voor wat het land de gemeenschap heeft gegeven. Verdraagzaamheid en tolerantie alom. Er wordt nadruk gelegd op verwantschap met het christendom en de gedeelde kernwaarden met de islam.
.
Met radicale groepen als ISIS hebben deze moslims helemaal niets, integendeel: ze zijn het eerste slachtoffer van erger worden vooroordelen.
De moskee heeft geen zicht op jongeren die zich wellicht radicaliseren, waar het in hun vermogen ligt doen ze er alles aan de jeugd “een goede opvoeding te geven.”
Men weet dat ronselpraktijken zich vooral op internet afspelen.
Jongeren die demonstreren voor ISIS worden niet gezien als goede gelovigen: “als ze vijf keer per dag zouden bidden, hadden ze daar helemaal geen tijd voor.”
.
We vonden het gesprek waardevol en zullen het contact blijven onderhouden, is afgesproken.
Ik vind dat we met elkaar in gesprek blijven, en dat de mensen van de moskee ook ons nu weten te vinden, een mooi resultaat.
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP).

moskee bezoek

Terwijl de raad nog van niets weet, vernemen we uit de media berichten over een plan voor een Kaap Hoorn viering. Binnenkort mag de raad ja of nee zeggen tegen een feest dat kennelijk € 150.000 gaat kosten. Daarover hebben VVD en de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) aan B & W de volgende vragen gesteld:Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 603
1620 AR HoornBetreft: Vragen ex art. 43 “400 jaar Kaap Hoorn”
Hoorn, 12 augustus 2014
Geacht College,

Tot onze verrassing vernamen we via de media dat B & W in 2015 een jaar lang “400 jaar Kaap Hoorn” wil gaan vieren. Er is kennelijk een plan. De inhoud kennen we niet. Als raadsleden staan we met een mond vol tanden als ons uit de samenleving vragen over de krantenberichten worden gesteld. Moet dit nu zo?

In het persbericht van de gemeente lezen we dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn volgens wethouder Ben Tap van Economische Zaken en Toerisme kansen biedt om Hoorn landelijk blijvend als VOC-stad op de kaart te zetten.

Op 14 mei 2013 steunde de gehele gemeenteraad de motie van VVD en de fractie Assendelft om met de viering/dit evenement de stad meer naamsbekendheid te geven en iedereen voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat Kaap Hoorn naar onze stad is vernoemd. Ook is in de motie aangegeven dat dit goed is voor onze
economie en de ondernemers van onze binnenstad.

De achtergrond van deze motie was dat binnen de raad niet iedereen op een lijn zat over nut en noodzaak van de viering 400 jaar Kaap Hoorn. De motie was dan ook helder en verzocht het college het volgende;
1. Op korte termijn in overleg te treden met de Chileense ambassadeur en Stichting Kaap Hoorn Vaarders alsmede bedrijven en maatschappelijke organisaties;
2. Te onderzoeken op welke wijze deze gebeurtenis voor onze stad optimaal benut kan worden;
3. De raad terug te informeren over de mogelijkheden en planvorming rondom dit evenement.

Het verbaast de fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij en de VVD dat het college zonder de raad vooraf te informeren openlijk communiceert over de wijze waarop zij de viering van 400 jaar Kaap Hoorn wil gaan vormgeven en dat daarbij zelfs al de naam van een uitvoerend bedrijf wordt genoemd. We kunnen kennelijk kiezen uit bedrijf A. of bedrijf A en plan B. of plan B. Deze werkwijze strookt niet met de motie die juist was bedoeld om de raad mee te nemen in het verdere proces.

Voor de organisatie van het 400 jaar Kaap Hoorn, wil B & W € 150.000 uittrekken. Wethouder Tap geeft aan dat wanneer inwoners en bedrijven hier enthousiast en actief op inspelen de gemeentelijke investering zich terugbetaald in structureel extra bezoekers.
Wij hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1. Waarom heeft u ervoor gekozen, ondanks de motie van 14 mei 2013 die door de gehele raad is ondersteund, op deze wijze te communiceren rondom 400 jaar Kaap Hoorn wetende dat bij
verschillende raadsfracties vragen zijn rondom nut en noodzaak? Wat was het doel van de communicatie?;

2. Bent u het met ons eens dat deze wijze van communiceren niet bijdraagt aan uw voornemen tot “De
kracht van verbinding” en het versterken van het partnerschap tussen de raad en het college maar de
gemeenteraad slechts voor een voldongen feit plaatst?;

3. Waarop precies is het bedrag van € 150.000 gebaseerd?

4. Vindt het college dat op deze wijze op correcte wijze uitvoering wordt gegeven aan de motie 14 mei 2013?

5. Beperkt het informeren, waar in de motie om is gevraagd, zich nu slechts tot het voorleggen van een uitgewerkt plan, waar de raad slechts ja of nee tegen kan zeggen?

6. Is er contact geweest met de Chileense ambassadeur en Stichting Kaap Hoorn Vaarders alsmede bedrijven en maatschappelijke organisaties?
– Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
– Zo nee, waarom niet?

7. Waarop baseert de wethouder zijn uitspraak dat Hoorn door de viering blijvend als VOC-stad op de kaart gezet zal worden?

8. Gezien de uitspraak van wethouder Tap willen wij graag het onderzoeksrapport ontvangen waaruit blijkt dat de investering ook daadwerkelijk terugverdiend zal worden en dat de investering zal leiden tot structureel meer bezoekers. Graag ontvangen wij daarbij de prognose van de extra te verwachten bezoekers;

9. Ten slotte nog de vraag in hoeverre het bedrijfsleven en de musea financieel bijdragen in de organisatie rondom deze viering. Zo ja voor welk bedrag en zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fracties
VVD Chris de Meij
HOP Robert Vinkenborg

 

reactie College

Hoorn, 6 augustus 2014

Vragen ex artikel 43 R.v.O. inzake functioneren VVV

Geacht college,

In een artikel van 1 augustus stellen een aantal woordvoerders in het NHD dat er structurele problemen zouden zijn met de wijze waarop de VVV haar taken uitvoert. Er wordt gesproken over: verkeerde info, onvindbaar zijn voor toeristen en het veel te lang gesloten zijn in de wintermaanden.

Ook ontvangen wij verontrustende signalen van ondernemers, organisaties en particulieren.
Zonder wederhoor gaan wij er niet zondermeer vanuit dat de klachten terecht zijn. Wij zijn niet in staat de klachten te onderzoeken en dat is ook onze rol niet.

De aard van de klachten die wij ontvingen betreft het benadelen van ondernemers bij het doorverwijzen. Een ondernemer die bijvoorbeeld aangeeft dat zijn bedrijf wordt genegeerd, ook al wordt er door klanten expliciet naar zijn diensten gevraagd. Ook zou bij een VVV-steunpunt geld worden gevraagd voor het neerleggen van folders van toeristische bedrijven uit de regio, daar waar samenwerking en promotie van een ‘totaalproduct West-Friesland’ ons juist zo noodzakelijk lijkt.

Het lijkt erop dat bij het ene VVV-loket wél en bij het andere geen geld wordt gevraagd voor het neerleggen van folders. Ook betreuren wij dat de infobalie in het Westfries museum op zondag is gesloten en baart de kwaliteit van de website van de VVV ons zorgen. De informatie (bijvoorbeeld over de hotels) is onvolledig en informatie over evenementen die al zijn geweest, blijft prominent in beeld komen.

De VVV ontvangt van de gemeente Hoorn jaarlijks een subsidie van € 92.000. Dit bedrag was gebaseerd op een volwaardige VVV locatie zoals die tot 1 april van dit jaar was gevestigd aan de Veemarkt. Echter zonder enig overleg met de raad is het vorige college akkoord gegaan met twee infopunten en is er in feite geen sprake meer van een volwaardig VVV-kantoor. Dat roept de vraag op of de hoogte van de subsidie nog wel gerechtvaardigd is.

In het collegeakkoord 2014 lezen wij het volgende:
“Wij willen een ontwikkeling richting Hoorn als belevings – en verblijfstad.
Wij willen samen met onze partners werken aan stadspromotie op basis van een eenduidige en professionele positionering. Wij zetten in op de kernkwaliteiten van Hoorn (historie, ligging aan het water, authenticiteit) en leggen verbinding tussen economie, kunst en cultuur, toerisme, recreatie, geschiedenis en erfgoed.”
Prima ambities die wij van harte onderschrijven. Echter, de fracties van Hoorn Lokaal, HOP en de HSP vragen zich ernstig af wat de VVV in haar huidige vorm hieraan bijdraagt.

Wij hebben voor u de volgende vragen:
1. Zijn er prestatieafspraken met de VVV? Zo ja: hoe worden deze gecontroleerd/gemonitord?
Zo nee: wanneer worden deze opgesteld en hoe wordt de raad hierin betrokken?
2. Bent u op de hoogte van de geschetste situatie over de VVV en de signalen van ondernemers en organisaties? Zo ja: wat gaat u aan deze situatie doen in het licht van de subsidie/prestatieafspraken?
Zo nee: wat gaat u doen om zich hiervan op de hoogte te stellen en dit aan te pakken?
3. Welke rol dicht u de VVV toe in uw ambitie, zoals beschreven in het coalitieakkoord?
4. Hoe verhoudt deze rol zich tot de huidige situatie?
5. Welke ruimte heeft de VVV zelf om te bepalen waaraan het subsidiebedrag wordt besteed (online, wel of niet open in de wintermaanden, inzet Old Amsterdam) en is daar overleg over met de gemeente? De directeur van de VVV spreekt ervan dat hij zoekende is in de nieuwe opzet: hoe wordt dit afgestemd met de gemeente?
6. Op welke termijn gaat het college in overleg met de VVV? Hoe informeert het college de raad hierover?
7. Bent u bereidt de raad een evaluatie aan te bieden over het functioneren van de VVV en daar een toekomstperspectief aan te koppelen? Zo ja: wanneer kan dit aan de raad ter bespreking worden aangeboden? Zo niet: op welke wijze gaat u invulling geven aan de ambitie in het coalitieakkoord en wordt de raad hierbij betrokken?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
namens de fracties van,
Hoorn Lokaal- Joke van der Meij
Hoornse Onafhankelijke Partij – Robert Vinkenborg
Hoornse Senioren Partij – Nico van Oudheusden

 

Reactie College