Beste kiezers,
Jullie denken misschien: wat een enorme stilte na de verkiezingen? En dat is voor jullie misschien ook wel zo. Daarom even bijpraten.
Ik weet nu wat het is om raadslid te worden. Tekort nog om echt wat zeggen over hoe het bevalt. Wél hebben Dirk en ik ervaren dat je in de beginperiode in een soort achtbaan terecht komt. Voordat je wat kunt bouwen moet je leren timmeren. Dat is in de raad net zo. We moeten nog heel erg veel leren over de technieken, regels en de orde van de raad. Daarbij hebben moeten we een enorme informatieachterstand inlopen en zullen ook fouten maken.Sinds onze verkiezing rennen we van de ene informatieavond (of middag in het weekeinde) naar de andere. Het kost veel tijd maar is wel nodig en erg nuttig. Iedere week is er op maandagavond een fractievergadering en daar bovenop zijn er bijvoorbeeld deze week twee avonden commissievergaderingen. Tussendoor overleg ik veel met andere partijen en de griffie en is er een onophoudelijke stroom aan informatie die naar ons toe blijft komen.Het is heel veel, maar wél leuk en zeker heel erg interessant. Het is een nieuw vak dat we moeten leren en dat gaat veel tijd kosten. Ik snak naar het moment dat we meer ervaring hebben en wat meer boven de materie gaan zweven.

Inhoudelijk zijn we actief, onder meer met vragen stellen, op onderwerpen als Poort van Hoorn, toegangsuur, Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. En zo komen wel meer punten die we ons eigen maken. Wij gaan voor de mensen – daar mogen jullie ons aan houden.

We weten ons actief gesteund door het bestuur en een aantal vaste bezoekers aan de fractie-, commissie en raadsvergaderingen. Oprechte dank daarvoor. Maar meer hulp is welkom.

Het is heel hard werken, maar daar staat veel tegenover.
Weet dat ik voor iedereen altijd aanspreek ben.

Samen zijn we hier gekomen en samen gaan we er voor zorgen dat we over vier jaar niet weer worden gepiepeld en aan de slag voor onze mensen.

Hartelijke groet,
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP

Terecht vonden veel partijen een aantal maanden geleden dat de bomen aan De Weel niet gekapt mochten worden voor een tunnel die er mogelijk niet zou komen. Precies om die reden wil HOP – daarin gesteund door de Hoorns Belang – dat de sloop van het Leekerweide-pand De Makerij voorlopig wordt uitgesteld. Als uiteindelijk blijkt dat Hoorn die ruimte nodig heeft voor verkeersoplossing is mogelijk straks voor niets bijna vier miljoen verspild aan sloop- en nieuwbouw. Er is al aanbesteed en daarom willen de partijen weten wat de eventuele afkoopkosten van de overeenkomst zijn. Uiteraard hebben we ook te maken met de belangen van Leekerweide. Daarom de volgende vragen: druk even op de pauzeknop, brengt de exit-kosten en gevolgen in beeld en betrek dat later bij de totale besluitvorming. Ga niet door op de weg van de tunnel!Onze vragen:Gemeente Hoorn
t.a.v. het college van B&W
postbus 603
1620 AR HoornHoorn, 6 juni 2014
Betreft: art. 43 vragen m.b.t. Leekerweide.

Geacht college,
Voorafgaand aan de bespreking van het aan te passen bestemmingsplan “Poort van Hoorn” vragen wij u ons te informeren over het vervangen van het pand “de Makerij” t.b.v. Leekerweide.
Inleiding:
In de plannen voor de Carbasiusweg staat het slopen en vervangen van het pand “de Makerij”. Aangezien de plannen v.w.b. de Poort van Hoorn flink zijn gewijzigd en onderhevig zijn aan nadere
besluitvorming, weten wij niet of de sloop/vervanging van dit pand nog noodzakelijk is.

In de beschikbare stukken staat dat de overeenkomst onomkeerbaar is doch dat er wel kan worden afgezien van vervangende nieuwbouw door afscheid te nemen van Leekerweide. Dit heeft wel financiële gevolgen.
Overwegende dat:
– De coalitie aangeeft alles nog met de raad te bespreken en er nog geen definitief besluit ligt voor de aanleg van de Carbasiusweg;
– Afkoop misschien goedkoper is dan doorgaan. De gemaakte kosten bedragen nu € 270.000,-;
– Duurzaamheid een gemeen goed is en zinloze verkwisting van goed en energie moet worden voorkomen;
– Sloop leidt tot kapitaalsvernietiging.
Verzoeken wij:
1) In ieder geval tot er definitieve besluitvorming over de ”Poort van Hoorn” heeft plaatsgevonden, de sloop van “de Makerij” te voorkomen;
2) De raad te laten weten wat de kosten zijn van definitieve stopzetting en dus ontbinding van de bestaande overeenkomsten.
3) Hieromtrent af te wachten tot definitieve besluitvorming over de eventuele komst van de Carbasiusweg is afgerond.
4) Een antwoord binnen een termijn van dertig dagen aan de raad te sturen.

Met vriendelijke groet,

Dirk van der Duin
Raadslid HOP
Alex van der Kleij
Raadslid Hoorns Belang

 

reactie College

HOP knokt door voor vrije toegangs- en sluitingstijden voor de horeca. Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de toegangstijd kan worden verruimd van 01.00 naar 02.00 uur. Dat gaat ons niet ver genoeg, maar is beter dan de huidige situatie.De burgemeester werd wat tijd gegund om dit regelen. Dik een half jaar later staat het toegangsuur nog staat op 01.00 uur. Het onderwerp staat niet eens geagendeerd voor de komende raadsvergadering. Samen met HSP stelden wij hier al eerder vragen over. We kregen geen antwoord. In onze buurgemeente Medemblik is dit jaar het toegangsuur al verruimd naar 02.00 uur en dat was snel geregeld. Waarom in Hoorn niet??????Waarom duurt het in Hoorn allemaal zolang? Samen met Hoorns Belang, HSP en VOCH willen we nu antwoorden! Daarom hebben we samen het college onderstaande pittige brief gestuurd waarin we vragen het toegangsuur VOOR DE ZOMER te verruimen.Hoorn, 4 juni 2014Betreft: verruiming toegangstijden horecaGeacht college,

De fracties van Hoorns Belang, HOP, VOCHoorn en HSP verzoeken u om nog voor het zomerreces te komen met een voorstel tot verruiming van de toegangstijden (toegangsstop) in de horeca.
In de raadsvergadering van 26 november 2013 heeft de raad hierover een motie aangenomen. De strekking van die motie was dat bij het begin van de nieuwe raadsperiode (dus voor het
zomerreces(!)) de toegangstijden voor de horeca, in overleg met de raad verruimd zouden worden tot 2 uur. De burgemeester zou daarmee ruim voldoende tijd krijgen dit voorstel gedegen voor te
bereiden.
In de motie van 26 november 2013 wordt de burgemeester verzocht:
– Zoveel als mogelijk in de komende maanden tot afstemming met de Westfriese gemeenten te komen met een toegangstijd van 02.00 uur als uitgangspunt;
– Rekening houdend met alle belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers, politie, stadstoezicht, ouders en zoals gezegd buurgemeenten en zoekend naar de juiste balans op basis van kernwaarden als ‘gastvrijheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid;
– De regels bij de start van de nieuwe raadsperiode in overleg met de raad conform aan te passen en daarbij al het nodige te doen om de openbare orde tenminste op het huidige niveau te houden, dus zo stil en rustig mogelijk voor alle betrokkenen en aan de raad terug te koppelen wat daar (extra) voor nodig is.

Ondanks de duidelijke strekking van de motie en de ruime tijd die de portefeuillehouder gekregen heeft om een ordentelijk raadsvoorstel voor te bereiden, constateren wij dat de motie niet
overeenkomstig de wens van de raad wordt uitgevoerd:
– Er is tot nu toe in de komende raadsvergaderingen geen verruiming van toegangstijden geagendeerd. Dit ondanks de uitspraak in de motie dit bij aanvang van deze raadsperiode te
doen en ondanks de zeer ruime voorbereidingstijd die de portefeuillehouder hiervoor gegund is.
– De fracties van de HSP en HOP hebben in april hierover al artikel 43-vragen gesteld. Tot op heden zijn deze nog niet beantwoord, ondanks het ruimschoots verstrijken van de termijn
die hiervoor geldt.
– In de raadsvergadering van 20 mei jl. heeft Hoorns Belang reeds aangegeven de verruiming met spoed te willen regelen. De burgemeester verklaarde tot onze verbazing echter dat hij
niet in staat zou zijn in de eerstvolgende raadsvergadering te komen met een voorstel. De reden zou zijn dat hij nog met diverse partijen zou moeten overleggen. Onbegrijpelijk, aangezien al een half jaar verstreken is sinds het aannemen van de motie.
– Wij hebben weinig tot geen voorbereidende actie op dit dossier kunnen waarnemen vanuit het college / de portefeuillehouder, ondanks de duidelijke oproep hiertoe in de motie.

Gezien de uitspraak van de raad in de motie van 26 november jl. en gezien de ruime periode die de portefeuillehouder gegund is om dit voor te bereiden, verwachten wij nog voor het zomerreces een voorstel van het college. Op basis van dat voorstel kan dan, in overleg met de raad zoals in de motie verwoord, besloten worden tot verruiming van de toegangstijden. Overigens zullen Hoorns Belang,
HOP en HSP in dat overleg in de raad wederom pleiten voor het volledig vrij geven van de toegangstijden, zoals ze dat in het verleden altijd gedaan hebben.

Als gevolg van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop, had verruiming van de toegangstijden eigenlijk al per 1 januari jl geregeld kunnen en moeten zijn. Dat de raad desondanks akkoord ging met deze motie kwam mede doordat hierin toegezegd is het alsnog te regelen bij aanvang van de volgende raadsperiode. Voor verder uitstel zien wij geen reden; het zou zeer onwenselijk zijn wanneer het komende zomerseizoen weer de huidige achterhaalde openingstijden verplicht opgelegd worden.

Indien u niet met een voorstel komt, zoals door de raad in de aangenomen motie gevraagd, verzoeken wij u dit voor de raadsvergadering schriftelijk en gemotiveerd aan de raad te laten weten.

Met vriendelijke groet,

Symen van der Meer
Fractievoorzitter Hoorns Belang
Robert Vinkenborg
Fractievoorzitter HOP
Joke van Diepen
Fractievoorzitter HSP
Aart Ruppert
Fractievoorzitter VOCHoorn

 

Reactie College

eerdere vragen