Op 26 november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het toegangsuur tot de horeca in het weekeinde verruimd zou worden van 01.00 naar 02.00 uur. Dit is nog niet gebeurd en daarover hebben de fracties van HOP en HSP vragen gesteld aan het college van B&W. Beide partijen hopen dat de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid om – het liefst voor de Pasen – de breed gedragen wens van de raad van Hoorn uit te voeren. Nu Medemblik al is overgegaan tot verruiming van het toegangsuur is het volgens HOP/HSP noodzakelijk dat Hoorn zo snel mogelijk volgt:

Aan de Burgemeester en het College van B & W

Betreft: Vragen ex art. 43 “toegangsuur horeca”

Geachte heer Van Veldhuizen,

De gemeenteraad van Hoorn besloot op 26 november 2013 (ruim vier maanden geleden) het toegangsuur in het weekeinde tot de horeca te verruimen van 01.00 naar 02.00 uur. De raad heeft u verzocht hierover tot afstemming te komen met de West-Friese gemeenten. Wij hebben hierover enkele vragen en een verzoek.
In de motie van 26 november stond:

– Zoveel als mogelijk in de komende maanden tot afstemming met de West-Friese gemeenten te komen, met een toegangsstop van 02.00 uur als uitgangspunt;
– Rekeninghoudend met alle belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers, politie, stadstoezicht, ouders en zoals gezegd buurgemeenten en zoekend naar de juiste balans op basis van kernwaarden als “gastvrijheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid”;
– De regels bij de start van de nieuwe raadsperiode in overleg met de gemeenteraad conform aan te passen en daarbij al het nodige te doen, om de openbare orde ten minste op het huidige niveau te houden, dus zo stil en rustig mogelijk voor alle betrokkenen en aan de raad terug te koppelen wat daar (extra) voor nodig is.

Aanleiding voor deze vragen:
De gemeente Medemblik blijkt inmiddels het toegangsuur al te hebben verruimd van 01.00 naar 02.00 uur. De maatregel is per 2 april in Medemblik van kracht geworden, naar ons blijkt door een simpele aanpassing in de beleidsregels ‘sluitingstijden horeca Medemblik 2014.’ Het gevolg is dat er binnen West-Friesland nu twee verschillende toegangsuren zijn. Een door Hoorn altijd ongewenst geachte situatie.

In het raadsbesluit van 26 november 2013 is opgenomen dat de nieuwe toegangsregels in overleg met de raad aangepast worden. Wij vrezen dat het overleg met de raad, als gevolg van de coalitieonderhandelingen, mogelijk nog maanden op zich kan laten wachten en dat de verruiming pas ruim een half jaar na het besluit geëffectueerd kan worden, misschien pas in juni of juli als het toeristenseizoen in volle gang is.

Ook met het oog op de komende feestdagen is dit naar de mening van de fracties van HOP/HSP onwenselijk voor de horeca en haar bezoekers. Een toegangsuur van 01.00 uur past niet bij een gastvrij Hoorn en werd door vorige gemeenteraad niet gewenst. Wij hebben gezien dat de verhoudingen in de gemeente wat dat betreft niet anders zijn in de nieuwe raad. Er zijn inmiddels dringende reden om nu snelheid te maken bij doorvoeren van dat besluit. Wij horen geluiden uit de samenleving en het bedrijfsleven dat hier echt snel op ingegrepen moet worden. De raad heeft in de motie destijds aangegeven dat de nieuwe raad erbij betrokken dient te worden. Gezien het feit dat de regio ook al aanpassingen doet in beleidsregels, is het zaak dit snel te regelen. Wat ons betreft kan dat door de raad schriftelijk te informeren welke stappen u de komende tijd gaat zetten.

Daarom stellen wij u de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken bij uitvoeren van de motie van de raad van eind vorig jaar? Wij zien graag dat de nieuwe raad nog voor de paasdagen geïnformeerd wordt over de te nemen acties.
2. Wat heeft het overleg met de West-Friese gemeenten tot nu toe opgeleverd?
3. Hoe past het verruimen van het toegangsuur in Medemblik in uw overleg met de regio?
(Ook gelet op de discussie in 2010 toen u kenbaar maakte dat een eigen lijn van Hoorn door de regio gezien zou worden als een ‘provocatie’: provoceert Medemblik nu?? -Heeft Medemblik overleg gevoerd met Hoorn over de verruiming van het toegangsuur?)
4. Gelet op de grote belangen van de horeca en de bezoekers van Hoorn, is onze vraag of u op korte termijn kunt bezien (binnen uw bevoegdheden en het liefst voor het komende paasweekeinde van 19 april) hoe u kunt komen tot de, door een brede raadsmeerderheid gewenste, verruiming van het toegangsuur. Medemblik leert ons dat dit mogelijk is.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Joke van Diepen – fractievoorzitter HSP
Robert Vinkenborg – fractievoorzitter HOP

 

Tussentijdse reactie College

Extra Vragen

reactie College

 

Deze week zijn PvdA, SP, D66, CDA, en Groen Links gestart met de coalitiegesprekken voor de vorming van een nieuw college van B & W. Nog voor de gesprekken van start gaan, is nu al duidelijk dat de vijf coalitiepartijen de autotunnel niet zullen realiseren en dat alle lokale Hoornse partijen op geen enkele manier bij de coalitiegesprekken betrokken worden.

Vooral de houding van D66 en CDA is opvallend. Tot en met de verkiezingen van 19 maart waren deze partijen overtuigde voorstanders van de aanleg van de tunnel en zijn nu amper 11 dagen na de verkiezingen overtuigde tegenstanders van de aanleg van de tunnel. De kiezers op D66 en CDA worden door deze partijen bedrogen. Alle lokale Hoornse partijen zijn verwonderd over de politieke lenigheid bij D66 en CDA.

De Hoornse partijen zijn zeer teleurgesteld dat ze worden uitgesloten van deelname aan een nieuwe coalitie terwijl 34 % van de stemmers hun stem op een lokale partij uitgebracht hebben. De lokale partijen van VOCHoorn, Fractie Tonnaer, HOP, Hoornse Senioren Partij en Hoorns Belang beschouwen het uitsluiten van de lokale partijen als het negeren van de kiezers voor een lokale partij. Dit is een van de redenen waarom de inwoners steeds minder vertrouwen krijgen in de politiek en de opkomst om te stemmen bedroevend laag is. 34 % van de kiezers wordt aan de zijlijn geplaatst en zal niet deelnemen aan het lokale bestuur van Hoorn.

Door het uitsluiten van lokale partijen ontbreekt het de nieuwe coalitie op voorhand aan het noodzakelijke brede draagvlak en stabiliteit. De lokale partijen hebben genoeg bestuurlijke ervaring om een stabiel dagelijks bestuur voor onze stad te kunnen garanderen.
De nieuwe coalitie wordt daarom opgeroepen alsnog een aantal lokale partijen bij de coalitieonderhandelingen te betrekken om daarmee te voorkomen dat 34 % van de Hoornse stemmers genegeerd worden.

Persbericht van : VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang en HOP